Jak na věc


původ jména doubravka

3.3 Jednorázové prohlášení o původu zboží při vývozu (Ferona je vývozcem mimo EU)

    Všechny preferenční smlouvy EU a jednostranná opatření EU obsahují podrobná pravidla pro určování původu zboží, zejména definují tzv. dostatečná a nedostatečná opracování a zpracování výrobků. V přílohách obsahují přehledy výrobků dle kapitol Harmonizovaného systému včetně jejich konkrétních způsobů opracování a zpracování, které jsou nezbytné k získání preferenčního statusu výrobku v konkrétní zemi, ve které k takovému opracování nebo zpracování dochází.
    Pro použití uvedených forem prohlášení je podstatné, zda dodavatel má uděleno oprávnění tzv. schváleného vývozce, které umožňuje využít zjednodušené celní postupy při vývozu zboží.
    „Ferona se kupujícímu zavazuje, že přejímá veškerou zodpovědnost za každé prohlášení o původu zboží, na kterém je uvedeno její obchodní jméno, jako kdyby bylo vlastnoručně podepsáno oprávněným zástupcem společnosti. Závazek je činěn v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447, čl. 63, odst. 3.“
    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení CZ/07/0041/05) prohlašuje, že tyto výrobky mají takový preferenční původ, který je uveden u jednotlivých položek v poli "Země původu".


Je potřeba se přihlásit...

    Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží uvedené v tomto dokladu, pochází ze země uvedené u jednotlivých položek v poli "Země původu" a splňuje pravidla původu, kterými se řídí preferenční obchod s IS, LI, NO, CH, MK, XC, XL, FO, CL, MX, IL, PS, ACP, TN, DZ, MA, EG, JO, LB, PE, CO, Střední Amerika, AL, BA, ME, XS (RS), ZA, MD, GE, KR, UA a CA.
    V souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, čl. 63 odst. 3 nemusí být prohlášení opatřena vlastnoručním podpisem za předpokladu, že se dodavatel písemně zaváže odběrateli, že přejímá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které jej identifikuje, jako kdyby ho vlastnoručně podepsal.
    Dokument EUR.1 je vyhotoven příslušným celním úřadem na základě písemné žádosti vývozce na předepsaném formuláři. Předepsané vzory dokumentu EUR.1 i žádosti jsou součástí všech preferenčních dohod EU a jsou unifikované.
    Účelem je přesné rozlišení původu výrobku a určení, zda zboží má nárok na uplatnění preferenční celní sazby při jeho vývozu a jde tedy o zboží preferenčního původu či nikoliv.


3.1 Odpovědnost za prohlášení při prodeji

    Jde o písemný dokument, ve kterém výrobce nebo dodavatel osvědčuje svému odběrateli formou prohlášení, že dodané zboží má původ v jím uvedeném společenství/zemi. Může mít formu prohlášení na faktuře, na dodacím listu nebo formu samostatného dokumentu. Lze ho vystavit i dodatečně po dodávce.
    Jednotlivé typy prohlášení je možno rozlišit podle tří odlišných kritérií, a to zda jde o prohlášení k výrobkům, které mají preferenční nebo nepreferenční původ, dále zda jde o jednorázové prohlášení nebo dlouhodobé prohlášení a dále zda se týká obchodu v rámci EU nebo vývozu do zemí mimo EU.
    Problematika je upravena řadou smluv EU s jednotlivými zeměmi či skupinami zemí nebo formou jednostranných opatření ze strany EU vůči vybraným skupinám zemí. Obsahem těchto smluv jsou pravidla, která vedou k určení původu výrobků a zboží v konkrétní zemi, a to formou přesných definic, které se vztahují k jednotlivým kapitolám Harmonizovaného systému klasifikace výrobků.


Diskuze : Záliby : Gramatické okénko

    Povinnost uplatnit Nařízení Rady (ES) 1207/2001 ve znění pozdějších předpisů č. 1617/2006, které bylo nahrazeno Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015 (přílohy 22-15 až 22-18), znamenala pro Feronu připravit příslušnou metodiku, včetně SW aplikace, jejímž výstupem je poskytnutí důkazu původu zákazníkům. Vzhledem k velkému počtu zákazníků a množství dodávaných položek preferujeme vydávání jednorázových prohlášení o původu výrobků na fakturách. Vyhotovování dlouhodobých prohlášení, která jsou často našimi zákazníky vyžadována, je pro nás prakticky nerealizovatelné z důvodu nemožnosti dopředu dlouhodobě garantovat stejný původ dodávaných položek obchodního zboží. Věříme, že tento důvod pochopíte a většiny z Vás se negativně nedotkne.
    Ferona je schváleným vývozcem, což jí umožňuje ve zvýšené míře využívat jednoduchých písemných prohlášení. Číslo schváleného vývozce v případě Ferony je CZ/07/0041/05.
    Pokud zákazník požaduje uvést na Kupní smlouvu, že předmětem ujednání je poskytnutí důkazu původu, obchodní referent zajistí v IS, aby se na Kupní smlouvu vytiskl text:
    Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste Vaše požadavky na poskytnutí důkazu původu zboží předkládali při objednávání. Dodatečné požadavky jsme sice schopni rovněž řešit, ale mimo běžně využívaný SW a je to pro nás pracnější a zdlouhavější.


1.2 Preferenční dohody EU a jednostranná preferenční opatření EU

    EU má smluvně ujednány preferenční dohody či jednostranné preference prakticky se všemi státy světa s výjimkou USA, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Tchaj-wanu, Hongkongu, Thajska, Malajsie a Singapuru. Od roku 2014 se okruh těchto zemí rozšířil o země vyřazené z GSP – Rusko, Bělorusko, UAE, Brazílie, Argentina, Kuba, … Výrobky těchto vyjmenovaných zemí mají vždy nepreferenční původ a nevztahují se na ně preferenční celní sazby.
    Institut pravidel původu výrobků a zboží je úzce spojen s celní problematikou. V rámci EU je uplatňována řada typů celních sazeb, mj. i tzv. preferenční cla, která představují zvýhodnění oproti ostatním celním sazbám.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00