Jak na věc


přiznání k dani důchodce

Daňové přiznání, daň z příjmů fyzických osob

    Pokud jsme byli zaměstnaní na Dohodu o provedení práce a zaměstnavatel nám daň z příjmu srazil (srážková daň), můžeme si od něj rovněž vyžádat potvrzení a zahrnout tyto příjmy do příjmů na řádcích 31-36. Sraženou daň uvedeme na řádku 87a.
    V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách a/nebo nám byla odvedena či sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme doplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.
    Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí, které jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy.
    Ostatní příjmy zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39. Výdaje k těmto příjmům můžeme uvést jen u některých druhů ostatních příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů.
    Příjmy z pronájmu zapíšeme do Přílohy 2, přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle dokladů. Rozdíl příjmů a výdajů, základ daně, uvedeme na řádek 40.


Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

    Příjmy a výdaje ze samostatné činnosti uvedeme v Příloze 1. Přitom výdaje spočítáme paušálem nebo uvedeme podle skutečnosti s pomocí daňové evidence. Částku z řádku 113 přepíšeme na ř. 37. Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu hrubé mzdy.
    Jelikož kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty je nutno podat elektronicky, připravili jsme formulář, který umožňuje export do xml souboru. Tento soubor lze podat buď prostřednictvím aplikace EPO na serveru www.mfcr.cz (přičemž je potřeba vlastnit elektronický podpis), nebo jej lze poslat datovou schránkou daňového subjektu. Soubor lze funkčně pustit jen v programu Microsoft Excel verze 2007 a vyšší. Pro postup při vyplňování souboru je potřeba se důsledně řídt pokyny na listu XML_export.


Archiv formulářů pro daň z přidané hodnoty

    Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podávají právnické osoby-plátci DPH měsíčně na příslušný finanční úřad do 25. dne následujícího měsíce (pozor - neplatí zde pětidenní tolerance jako u jiných přiznání/hlášení!) Fyzické osoby-plátci DPH podávají kontrolní hlášení ve stejné frekvenci jako přiznání k DPH, tzn. má-li fyzická osoba-plátce DPH měsíční zdaňovací období, je povinen každý následující měsíc nejpozději do 25. dne podat daňové přiznání. má-li fyzická osoba-plátce DPH čtvrtletní zdaňovací období, je povinen podat přiznání za předcházející čtvrtletí do 25. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí (pozor - neplatí zde pětidenní tolerance jako u jiných přiznání/hlášení!)Máte-li zájem o zpracování souhrnného hlášení k přiznání k dani z přidané hodnoty, je třeba, abyste použili formulář


Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

    Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty se podává měsíčně nebo čtvrtletně, vždy do 25. dne měsíce následujícího po ukončení zdaňovacího období. Souhrnné hlášení podávají ti daňoví poplatníci, kteří realizují dodávky zboží nebo vybraných služeb do zemí Evropské unie. Souhrné hlášení se povinně podává elektronicky. Daňová správa považuje zaslání souhrnného hlášení datovou schánkou v pdf formátu za neplatné podání. Ze závazných právních předpisů tato skutečnost však nevyplývá jednoznačně.Dodatečné daňové přiznání pro daň z přidané hodnoty se odevzdává na příslušný finanční úřad do konce měsíce následujícího po dni, kdy byly zjištěny skutečnosti vedoucí ke změně daňové povinnosti (resp. nadměrného odpočtu).Penále se však počítá ze dnů, o které je doplatek daně uhrazen později, než byl termín úhrady daňové povinnosti z řádného daňového přiznání. Z toho vyplývá, že pro minimalizaci penále je vhodné uhradit částku z dodatečného daňového přiznání co nejdříve.Dodatečné daňové přiznání je vhod
    Daňové přiznání pro daň z přidané hodnoty se odevzdává na příslušný finanční úřad do 25. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.Má-li poplatník pro účely DPH měsíční zdaňovací období, je povinen každý měsíc nejpozději do 25. dne podat daňové přiznání.Má-li poplatník pro účely DPH čtvrtletní zdaňovací období, je povinen podat přiznání za předcházející čtvrtletí do 25. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí.
    Jelikož daňové přiznání k dani z přidané hodnoty je potřeba podat elektronicky, připravili jsme formulář, který umožňuje export do xml souboru. Tento soubor lze podat buď prostřednictvím aplikace EPO na serveru www.mfcr.cz (přičemž je potřeba vlastnit elektronický podpis), nebo jej lze poslat datovou schránkou daňového subjektu. Soubor lze funkčně pustit jen v programu Microsoft Excel verze 2007 a vyšší. Pro postup při vyplňování souboru je potřeba se důsledně řídit pokyny na listu XML_export.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00