Jak na věc


přeprava zásilek dpd platba kartou

8. Přeprava zásilky Zasílatelem

    4.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o přepravě uzavřené mezi Objednatelem a Dopravcem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP, Objednávce, Smlouvě o přepravě či v Rámcové smlouvě o přepravě se řídí platným právním řádem ČR, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyhláškou ministra zahraničních věci č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen jako „Úmluva CMR“), vyhláškou ministra zahraničních věci č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen jako „Dohoda ADR“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k vnitrostátní a mezinárodní přepravě.
    8.1. Zasílatel je oprávněn uskutečnit přepravu zásilky sám. 8.2. Práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zásilky Zasílatelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti GARANTRANS s.r.o. pro smlouvy o přepravě. V ostatních případech se podmínky přepravy zásilky řídí přepravními podmínkami příslušného Přepravce.
    2.1. „Zásilkou“ se rozumí věc převzatá Dopravcem za účelem poskytnutí služby dle Smlouvy o přepravě věci uzavřené mezi Dopravcem a Objednatelem v souladu s těmito VOP. Zásilka může být tvořena jednou nebo více částmi zásilky. 2.2. „Příjemcem“ se rozumí osoba, které má být dle Objednatele vydána zásilka. 2.3. „Místem nakládky“ se rozumí místo určené Objednatelem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku. 2.4. „Místem vykládky“ se rozumí místo určené Objednatelem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku.


Přepravní možnosti pro právnické & soukromé osoby

    7.1. Uzavřením Zasílatelské smlouvy věci bere Příkazce na vědomí, že Zasílatel může svůj závazek plnit prostřednictvím dalšího zasílatele a odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám. Zasílatel je rovněž oprávněn provést přepravu zásilky sám. 7.2. Zasílatel je povinen sdělit Příkazci osobu, s níž na jeho účet uzavřel smlouvu o přepravě. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2478 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 7.3. Příkazce je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby při přepravě a další manipulaci zůstala zcela nepoškozená. Za škodu způsobenou nedostatečným zabalením zásilky nenese Zasílatel žádnou zodpovědnost. 7.4. Zasílatel není povinen přezkoumávat správnost jakýchkoliv pokynů či údajů poskytnutích Příkazcem. 7.5. Zasílatel je oprávněn žádat na Příkazci zaplacení Odměny a náhrady veškerých nákladů vynaložených za účelem splnění Zasílatelské smlouvy, v souvislosti s plněním Zasílatelské smlouvy nebo v zájm
    Mezinárodní přeprava balíků umožňuje zasílat také palety do Německa a přeprava do dalších zemí Evropy se bude postupně rozšiřovat. Spedice Cargo International spolupracuje s mezinárodními spedicemi a přepravci balíků (např. mezinárodní spedice Emons, balíková služba UPS, atd.).


7. Práva a povinnosti smluvních stran

    6.1. Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí služeb úplatu stanovenou v nabídce, kterou obdržel od Zasílatele a kterou akceptoval, čímž došlo k uzavření Zasílatelské smlouvy. 6.2. Příkazce se dále zavazuje uhradit veškeré náklady, které Zasílatel vynaložil při obstarávání přepravy zásilky (např. dopravné, clo, daně, pojištění a jiné poplatky). Tyto náklady budou Příkazci vyúčtovány společně s úplatou za služby ve formě tzv. zasílatelské ceny nerozlišující pro daný případ konkrétní podíl úplaty a přepravních nákladů. 6.3. V případě prodlení s úhradou faktur účtuje Zasílatel za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky, pokud nebylo sjednáno jinak. 6.4. Nárok na zasílatelskou cenu vzniká Zasílateli okamžikem, kdy Zasílatel uzavřel smlouvu s Přepravcem, jejímž předmětem je přeprava zásilky v souladu se Zasílatelskou smlouvou, a to na základě faktury vystavené Zasílatelem a doručené Příkazci na jím uvedený email. Splatnost takové faktury je 14
    Společnost GARANTRANS s.r.o., se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy o přepravě uzavřené s Objednatelem (dále jen „VOP“).
    9.1. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetu na adrese www.garantrans.cz 9.2. Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy o přepravě věci seznámil s obsahem VOP a bez výhrad je akceptuje. 9.3. Ustanovení obsažená ve smlouvě o přepravě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 9.4. Právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Objednatelem na řídí českým právním řádem. Ve věcech těmito VOP neupravených se uplatní příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ostatních souvisejících právních předpisů. Tyto podmínky byly schváleny Ing. Petrem Juřenou, ředitelem společnosti GARANTRANS s.r.o. a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018


Přeprava a sledování zásilek, mezinárodní spedice a mnohem více

    10.1. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetu na adrese www.garantrans.cz 10.2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem VOP a bez výhrad je akceptuje. 10.3. Ustanovení obsažená ve smlouvě o přepravě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 10.4. Právní vztahy vznikající mezi Zasílatelem a Příkazcem na řídí českým právním řádem. Ve věcech těmito VOP neupravených se uplatní příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ostatních souvisejících právních předpisů. Tyto podmínky byly schváleny Ing. Petrem Juřenou, ředitelem společnosti GARANTRANS s.r.o. a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018
    3.1. Předmětem těchto VOP je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se bude řídit režim přepravy zásilky a úkonů souvisejících s přepravou, jakož i práva a povinnosti Objednatele a Dopravce vyplývající z těchto smluvních vztahů.


přeprava automobilu ze zahraničí

    5.1. Příkazce může objednávku obstarání přepravy učinit písemně, elektronicky nebo ústně. Zasílatel potvrdí přijetí objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud Příkazce požádá o písemné potvrzení přijetí objednávky, je Zasílatel povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon. 5.2. Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má Zasílatel právo žádat, aby mu Příkazce doručil příkaz k obstarání přepravy. 5.3. Písemná objednávka musí obsahovat údaje potřebné k provedení a vyúčtování služeb zejména: a) identifikační údaje Příkazce, popřípadě jeho číslo telefonu či e-mail, b) adresu místa nakládky; odevzdá-li zásilku za Příkazce jiná osoba, pak i její identifikační údaje, popřípadě číslo telefonu, c) požadované datum a čas nakládky, d) identifikační údaje Příjemce, e) adresu místa vykládky, f) kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky k převzetí zásilky, g) požadovanou dodací lhůtu zásilky, h) dalš
    2.1. „Zásilkou“ se rozumí věc převzatá Zasílatelem k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy uzavřené mezi Zasílatelem a Příkazcem v souladu s těmito VOP. Zásilka může být tvořena jednou nebo více částmi zásilky. 2.2. „Příjemcem“ se rozumí osoba, které má být dle Příkazce vydána zásilka. 2.3. „Místem nakládky“ se rozumí místo určené Příkazcem, kde má být zásilka převzata. 2.4. „Místem vykládky“ se rozumí místo určené Příkazcem, kam má být zásilka doručena.


přeprava vozidel Hradec Králové

    9.1. Zasílatel neodpovídá za škodu vzniklou na zásilce od okamžiku převzetí zásilky dopravcem do okamžiku doručení zásilky do místa vykládky. 9.2. Reklamace služeb je nutné uplatnit u Zasílatele v kterémkoli jeho provozním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dní ode dne převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze Příkazce. Reklamace musí být uskutečněna pouze písemně. 9.3. K reklamaci musí být přiložen zápis o škodě a další doklady a informace, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody: - obchodní faktura s uvedením hodnoty přepravovaného zboží - nárokovaná kompenzace náhrady škody - popis a seznam balení (s označením poškozených položek) - důkaz o dodání příjemci - podrobný popis poškozeného zboží a rozsahu poškození (včetně celkové hmotnosti poškozeného zboží) - fotografie dokumentující poškození 9.4. Pokud Příkazce nesplní své povinnosti zmíněné v čl. 7 odst. 7.2. VOP, je Zasílatel oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu nep
    3.1. Předmětem těchto VOP je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se bude řídit režim obstarání přepravy zásilky a úkonů souvisejících s přepravou, jakož i práva a povinnosti Příkazce a Zasílatele vyplývající z těchto smluvních vztahů.


6. Úhrada přepravních nákladů a odměny Zasílatele

    8.1. Reklamace služeb je nutné uplatnit u Dopravce v kterémkoli jeho provozním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dní ode dne převzetí zásilky Příjemcem. Reklamaci je oprávněn uplatnit pouze Objednatel. Reklamace musí být uskutečněna pouze písemně. 8.2. K reklamaci musí být přiložen zápis o škodě a další doklady a informace, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody: - obchodní faktura s uvedením hodnoty přepravovaného zboží - nárokovaná kompenzace náhrady škody - popis a seznam balení (s označením poškozených položek) - důkaz o dodání příjemci - podrobný popis poškozeného zboží a rozsahu poškození (včetně celkové hmotnosti poškozeného zboží) - fotografie dokumentující poškození 8.3. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti zmíněné v čl. 8 odst. 8.2. VOP, je Dopravce oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody. 8.4. Bude-li zjištěno poškození zásilky, je Objednatel povinen zajistit uchování obalu zásilky. Zároveň je povinen umožnit ohl
    1.1. GARANTRANS s.r.o. je společnost se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C vložce 19057 (dále jako „Dopravce“). 1.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní služby.


Zobrazit ve vyhledávání navigaci

    6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí služeb úplatu stanovenou v nabídce přepravy, kterou obdržel do Dopravce a kterou akceptoval, čímž došlo k uzavření Smlouvy o přepravě. Nárok na zaplacení přepravného vzniká po provedení přepravy do místa vykládky, a to na základě faktury vystavené Dopravcem a doručené Objednateli na jím uvedený email. Splatnost takové faktury je 14 dní od doručení Objednateli. 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit vynaložené náklady na zajištění zpětné přepravy zásilky či skladování, jestliže Příjemce odmítne převzetí jemu určené zásilky. 6.3. Přepravné nezahrnuje služby spojené s proclením, ani celní poplatky. 6.4. V případě prodlení s úhradou faktur účtuje Dopravce za každý den prodlení po splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky, pokud nebylo sjednáno jinak. 6.5. Vzniknou-li Dopravci vícenáklady (např. poplatky za policejní doprovod, úprava trasy apod.), které nebyly součástí objednávky/nabídky, budou tyto přeúčtovány Objednateli
    4.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Zasílatelské smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Zasílatelem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP, Objednávce, Zasílatelské smlouvě či v Rámcové zasílatelské smlouvě se řídí platným právním řádem ČR, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
    Přeprava Vaší zásilky může být velmi snadná a to nejen přes PPL, DPD, DHL, UPS, nebo GLS. Také Cargo International Vám zaručí bezstarostný transport a Vaše zásilka bude u nás v naprostém bezpečí. Poslat zásilku nebylo nikdy snadnější.


Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o zasilatelství

    5.1. Odesílatel může objednávku přepravy učinit písemně, elektronicky nebo ústně. Dopravce potvrdí přijetí objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud odesílatel požádá o písemné potvrzení přijetí objednávky přepravy, je dopravce povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon. 5.2. Písemná objednávka přepravy musí obsahovat údaje potřebné k provedení a vyúčtování přepravy zejména: a) identifikační údaje Objednatele, popřípadě jeho číslo telefonu či e-mail, b) adresu místa nakládky; odevzdá-li zásilku za Objednatele jiná osoba, pak i její identifikační údaje, popřípadě číslo telefonu, c) požadované datum a čas nakládky, d) identifikační údaje Příjemce, e) adresu místa vykládky, f) kontaktní údaje na osobu oprávněnou v místě vykládky k převzetí zásilky, g) požadovanou dodací lhůtu zásilky, h) další instrukce pro nakládku a vykládku zásilky, i) jedná-li se o snadno zkazitelnou zásilku, musí objednávka ob
    1.1. GARANTRANS s.r.o. je společnost se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C vložce 19057 (dále jako „Zasílatel“). 1.2. Příkazcem je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou Zasílatel vlastním jménem a na jeho účet obstarává přepravu zásilky určenému příjemci, případně poskytuje jiné služby s přepravou zásilky související


6. Úplata za přepravní služby – přepravné

    7.1. Uzavřením Smlouvy o přepravě věci bere Objednatel na vědomí, že Dopravce může svůj závazek plnit prostřednictvím dalšího dopravce a odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám. 7.2. Objednatel je povinen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a obalem chráněna tak, aby při její přepravě a další manipulaci zůstala zcela nepoškozená. Za škodu způsobenou nedostatečným zabalením zásilky nenese Dopravce žádnou zodpovědnost. 7.3. Je-li k řádnému provedení přepravy nutno obstarat jakékoliv zvláštní listiny, zavazuje se Objednatel tyto listiny předat Dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. 7.4. V případě potřeby použití speciálních pomůcek k naložení nákladu jako jsou např. bednění, podpěry, stojany apod. budou tyto poskytnuty Dopravci ze strany Objednatele zdarma. 7.5. Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením přepravného a jakýchkoli dalších Dopravcem vyúčtovaných plateb a záloh či v případě existence jiného splatného dluhu Objednatele vůči Dopravci, je Dopr
    Přeprava zásilek Cargo International, Vaše nová balíková služba, umožní pohodlně zadat objednávku přes online kalkulátor a po vyzvednutí sledovat status zásilky pomocí nástroje sledování zásilek. Sledování zásilek je prémiová online služba, pomocí které zjistíte, kde přesně se v danou chvíli Vaše zásilka nachází. Přeprava zásilek výhodně, rychle a spolehlivě!
    Společnost GARANTRANS s.r.o., se sídlem Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava, IČ: 25820117, vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí zasílatelské smlouvy uzavřené s Příkazcem (dále jen „VOP“).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00