Jak na věc


předmanželská smlouva v případě úmrtí

Jak můj manžel (ne)prožíval těhotenství

    Lze do této smlouvy zanést i nesmyslné požadavky typu: „Pokud nebudeš každý druhý den vynášet koš, luxovat a umývat nádobí, při rozvodu ode mě nedostaneš ani korunu“?
    V případě sepsání předmanželské smlouvy není možné vycházet z hodnoty majetku, který snoubenci v budoucnu teprve získají, a cena se tak pohybuje v řádu tisíců. Lze předpokládat, že veškeré náklady na její uzavření nepřekročí částku 5000 Kč.
    Do společného jmění manželů patří i závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.
    Do společného jmění manželů patří movitý i nemovitý majetek nabytý některým z manželů nebo oběma společně v době trvání manželství, s výjimkou majetku, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí, dále majetku, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví, případně také majetku, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů.


6.) Co byste partnerům, kteří chtějí smlouvu uzavřít, doporučila, aby vše proběhlo hladce, bez zbytečných emocí?

    Je dobré předem vědět, jak na tom jsme a jak na tom budeme, pokud se naše cesty rozejdou. Zároveň je pravdou, že zamilovanost je stav, který nás nezřídka alespoň částečně zbavuje způsobilosti k právním úkonům. Pokud se tedy rozhodneme uzavřít manželství ve fázi milostného poblouznění, pak bychom formulováním majetkových smluv měli raději pověřit někoho soudnějšího - třeba najatého právníka.
    V současné době spíše muži. Bohužel ale často dochází k nepochopení smyslu předmanželské smlouvy. Touto smlouvou totiž nedochází k ochraně majetku, který jeden ze snoubenců již vlastní před uzavřením manželství. A to z toho důvodu, že uzavřením manželství se na vlastnictví tohoto majetku nic nemění, tento se nestává společným jměním manželů a zůstává výlučným vlastnictvím nadále toho z manželů, který jej vlastnil už před svatbou. Samozřejmě za předpokladu, že „movitější“ snoubenec nerozšíří - například právě předmanželskou smlouvou - společné jmění manželů o majetek, který je jeho výlučným vlastnictvím.


4.) Je uzavření předmanželské smlouvy vhodné pro každý pár, resp. pro koho je uzavření takové smlouvy ideální?

    Do manželství přináší větší klid, důvěru a svědčí o odpovědnosti a vzájemné úctě mezi manžely. Nevýhoda? Samozřejmě pokud se ukáže, že jeden z manželů je výjimečně schopný a v průběhu manželství zbohatne, druhý z manželů může svého kroku litovat. Ale pokud je vztah mezi manžely zdravý, je vždy možné společné jmění opět smlouvou sepsanou formou notářského zápisu rozšířit, například o nějakou nemovitost.
    Obsah smlouvy je omezen pouze tím, že nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy. Nemůže tak například společné jmění manželů zcela zrušit. Podmínkou platnosti smlouvy je, aby její obsah nejen neodporoval zákonu, ale ani jej neobcházel, nepříčil se dobrým mravům a právní úkon byl učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Z občanského zákoníku, který tyto smlouvy upravuje (§§ 143-151), vyplývá, že se jedná pouze o možnost dohody o tom, jaký bude za trvání manželství majetkový režim manželů. Nic nebrání tomu, aby ve smlouvě bylo rovněž výslovně uvedeno, jaký majetek má každý ze snoubenců před uzavřením manželství.
    Předmanželskou smlouvu lze uzavřít jak před sňatkem, kdy si budoucí manželé takto upraví své budoucí majetkové vztahy v manželství, tak samozřejmě i za trvání manželství, kdy si manželé upravují své vzájemné majetkové poměry. Uzavřenou smlouvu lze kdykoliv v budoucnu opět formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou.


Předmanželská smlouva - opora, k níž máme odpor?

    Předmanželská smlouva může mít své opodstatnění i tehdy, když budoucí manželé s sebou do manželství vnášejí výrazně rozdílnou výši majetku či dluhů a chtějí se vyhnout úpravou společného jmění manželů případným budoucím sporům. Uzavřít předmanželskou smlouvu je tedy vhodné tehdy, pokud jeden ze snoubenců, s ohledem na svoji současnou majetkovou pozici, očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu.
    Především pro podnikatele, společníky veřejných obchodních společností, komplementáře komanditních společností a členy statutárních orgánů - pro osoby, které za určité závazky ručí celým svým majetkem, tedy i společným majetkem manželů. Je důležité zmínit, že manželé se mohou vůči věřitelům na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je věřiteli obsah této smlouvy znám. Tato podmínka bohužel může pak plodit rozdílná pojetí ve výkladu.


1.) Co lze podepsáním předmanželské smlouvy získat?

    Jednoznačně ano. A proč? Institut společného jmění manželů předpokládá naprostou otevřenost a upřímnost obou manželů v tom smyslu, že by se měli vzájemně informovat o všech aktivitách, které mohou mít finanční dopady na druhého manžela. A takovou oboustrannou upřímnost, obávám se, nelze považovat za samozřejmost. Ovšem ani uzavřením předmanželské smlouvy není vyhráno. Je totiž nezbytné, aby věřitelé jednoho či druhého z manželů byli dopředu prokazatelně informováni o tom, že manželé mají mezi sebou uzavřenou předmanželskou smlouvu. V opačném případě, bez ohledu na existenci předmanželské smlouvy, by se věřitelé mohli domáhat uspokojení svých pohledávek i po druhém manželovi. Důvodem je skutečnost, že v současné době neexistuje veřejně přístupný registr předmanželských smluv.
    Není to úplně romantické, ale taky to není úplně špatné. Takové smlouvy se uzavíraly v době, kdy se lidé brali především z rozumu. Dnes se bereme z lásky, a na rozum přitom často zapomínáme.
    Předmanželské smlouva musí mít vždy formu notářského zápisu, jinak je neplatná. Za tento notářský zápis náleží notáři odměna dle notářského tarifu, její výše se bude odvíjet s ohledem na hodnotu majetku, jehož se předmanželská smlouva týká. Jistě jde o částky v tisících korun s ohledem na fakt, že předmanželské smlouvy se uzavírají, pokud je majetek či jeho předpoklad.


2.) Co přesně znamená "společné jmění manželů"?

    Jednoznačně preferuji předmanželskou smlouvu. Je třeba si znovu uvědomit, že součástí dědictví je nejen majetek ve smyslu shora zmíněných aktiv, ale i dluhy, tedy pasiva. Dědicové, a jedno zda ze závěti, či ze zákona, tedy dědí dluhy za zůstavitelem, a to až do výše aktiv. Dědicové mohou samozřejmě odmítnout zařadit některé dluhy do dědictví, věřitelé se však mohou domoci úhrady svých pohledávek soudní cestou tak, že žalují dědice. Jak jsem však již uvedla, dědicové odpovídají za dluhy zůstavitele až do výše dědictví, které získali.
    Zajímavé je, že až do začátku minulého století společné majetkové vlastnictví v rámci manželství vlastně neexistovalo. Jestliže snoubenci neuzavřeli svatební smlouvu, mělo se za to, že každý z nich si i v manželství ponechává, "co jeho jest". Přitom platilo, že majetek, u něhož nebylo jasné, kterému z partnerů patří, připadl manželovi, jenž vykonával i správu manželčina majetku. Dnešní ženy by proti takovým, zjevně nevýhodným, podmínkám sepisovaly petice a podnikaly emancipované kroky ve jménu rovnosti pohlaví, ale nejeden rozvedený muž si při vzpomínkách na majetek, o který přišel, teď asi smutně povzdechne - to byly skvělé časy!


3.) Mohou budoucí manželé do smlouvy dát např. i způsob sankciování za případnou nevěru nebo dohodu, jakým způsobem se jeden o druhého postarají v případě vážného onemocnění či úrazu apod.?

    Samozřejmě, rozpad manželství za štěstí považovat nelze. Můžete se však "pro strýčka Příhodu" pojistit alespoň proti některým nepříjemnostem vyplývajícím z této předem neplánované životní situace - a to uzavřením předmanželské smlouvy. V rámci příprav na svatbu sice nepůsobí tento krok jako romantická předehra ke společnému životu, ale pokud v budoucnu dospějete k rozvodu, předmanželská smlouva vám zajistí, že se za bezesných nocí nebudete muset se svým protějškem přetahovat o dosud společný majetek.
    Kdo ví, jestli by si v dnešní době princ Popelku vzal, aniž by s ní nejdřív zašel k notáři ujasnit si, co bude, když se ono "a žili spolu až do smrti" nějak zvrtne...


Úsměvohled PhDr. Petr Šmolky, psychologa: Předmanželské smlouvy aneb Manželství s. r. o.

    Je to už více než 11 let, co i naši drazí (někdy opravdu hodně drazí) zákonodárci nachystali snoubencům zrádnou past s názvem "předmanželská smlouva". Tedy institut, který má sice ve světě bohatou tradici, zároveň však představuje též potenciální zdroj konfliktů. Nejednu citlivou dušičku může přece jen poněkud ranit, když na dotaz "miláčku, vezmeš si mne?" její miláček odtuší: "Třeba jo, ale předem mi podepíšeš u notáře takovou smlouvičku. Vlastně o nic nejde, jen že se pro případ rozvodu předem vzdáváš podílu nejen na tom, co do manželství přinesu, ale i na všem, co se mi podaří v budoucnu získat či vydělat." Zřejmě jen málokterá citlivá dušička zajásá a bude si pochvalovat, jak prozíravého partnera jí osud uštědřil. Příliš ji zřejmě neuchlácholí ani konstatování, že manželství bylo přece 1 000 let považováno za instituci primárně majetkoprávní. Ani zmínka o budoucím možném rozvodu nesvědčí zrovna o zbytnělé sociální inteligenci jejího autora.
    Objednejte si v období od 22. září do 21. října 2009 předplatné časopisu MÁMA a já na jeden rok a automaticky získáte dáreček - hebounký dětský župan od NIVEA baby. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.
    Kdo ví, jestli by si v dnešní době princ Popelku vzal, aniž by s ní nejdřív zašel k notáři ujasnit si, co bude, když se ono "a žili spolu až do smrti" nějak zvrtne... Zamilované začátky totiž po nějakém čase nezřídka přecházejí v nepohádkové konce. A protože štěstí přeje připraveným, jak vám tvrdíme na několika místech říjnového čísla časopisu MÁMA a já, tak i na případný krach manželství se lze z určitého pohledu připravit už před svatbou.


5.) Jak a kdy smlouvu uzavřít? Je její uzavření nějak zpoplatněno?

    Smyslem je ochránit majetek, který manželé teprve získají. Tedy v budoucnosti, v době trvání svého manželství. Zejména v případě, že jeden z manželů podniká, hrozí riziko, že eventuální dluhy z podnikání budou dluhy společnými, a odpovědnost za ně tak ponesou oba manželé. Je třeba si uvědomit, že společným jměním nejsou jen aktiva, tedy majetek jako takový, ale i pasiva, tedy i dluhy. Pro úplnost upozorňuji, že předmanželská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu.
    Možná i vám znějí v hlavě kromě svatebních famfár zároveň i otázky, jak svému milému či milé říct, že byste ještě před cestou k oltáři rádi podnikli výlet k notáři. Pak je nejdůležitější přesvědčit svého nastávajícího či svou nastávající o tom, že to s manželstvím myslíte "na věčné časy a nikdy jinak", a přitom považujete uzavření předmanželské smlouvy za projev důvěry, nikoli nedůvěry. Důležité je, abyste si spolu otevřeně promluvili o tom, jaké důvody vás k takovému kroku vedou, a dopředu se na uzavření smlouvy připravili. Snad vám v tom pomůžou i naše následující řádky.
    3.) Mohou budoucí manželé do smlouvy dát např. i způsob sankciování za případnou nevěru nebo dohodu, jakým způsobem se jeden o druhého postarají v případě vážného onemocnění či úrazu apod.?


Test: Jste na první pohled sympatická?

    Uzavřením předmanželské smlouvy lze upravit zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů. Touto smlouvou je možné společné jmění manželů rozšířit, zúžit nebo se dohodnout, že společné jmění manželů vznikne až ke dni zániku manželství.
    V duchu hesla „papír snese všechno“ je samozřejmě možné do ní zahrnout naprosto cokoliv. Jiná věc však je, zda se lze plnění nesmyslných požadavků druhým z manželů dovolat v případě, že je povinný manžel nebude plnit dobrovolně. Plnění nesmyslných požadavků se nelze dovolat soudní cestou! A dost pochybuji, že lze nalézt notáře, který by nesmyslné požadavky do smlouvy, kterou sepisuje, zahrnul, aniž by minimálně oba budoucí manžele na jejich obtížnou vymahatelnost upozornil.


Co musí předmanželská smlouva obsahovat?

    I když se to ve světle právě řečeného možná nezdá, přesto lze předmanželské majetkové smlouvy vnímat jako určitou pojistku proti zbytečným budoucím sporům. Jsou země, kde je uzavírání podobných smluv dnes už zcela běžné a podezření by vyvolával spíše opak - nechuť se na nich podílet. Naše rozpaky jsou tedy vyvolány zřejmě spíše absencí tradice než samotným smluvním aktem. Je jen otázkou času, kdy i v tomto ohledu okolní svět doženeme, případně se mu alespoň přiblížíme. Při naší pověstné partnerské neposednosti a nikoli zanedbatelné rozvodovosti si tak můžeme ušetřit mnoho nechutných tahanic.
    My však nechceme vzdychat, ale dozvědět se co nejvíce o tom, jak to s předmanželskými smlouvami v současné době v naší zemi je. JUDr. Soňa Illner Pajerová nám prozradila, že počet uzavíraných předmanželských smluv u nás roste, ale celkové číslo není vysoké. Předmanželskou smlouvu uzavírají nejčastěji páry, z nichž jeden partner má výrazně rozdílné finanční zázemí (vzal by tedy ten princ Popelku k notáři, či nevzal?) nebo je cizinec. K notáři přicházejí také snoubenci, kteří nevstupují do manželství poprvé a svou předchozí "zkušenost" již např. nechtějí opakovat, nebo partneři, kteří jsou pozorní k zabezpečení svého partnera pro případ ztrátového podnikání či jiných svých riskantních faktorů.


Předmanželská smlouva v otázkách a odpovědích

    Opačným extrémem mohou být snoubenci, kteří se naopak rozhodnou pojmout předmanželskou smlouvu jako pojistku, jíž lze eliminovat jakékoli případné budoucí nejasnosti. Od toho, jak si rozdělí domácí práce, jak často a z čí iniciativy se budou milovat, až po to, jak si po případném rozvodu vyřeší vztahy k dětem. Nějak jim uniká, že předmanželská smlouva může upravovat pouze vztahy majetkové.
    Co musí předmanželská smlouva obsahovat?Místo, den, měsíc a rok úkonu. Jméno, příjmení a sídlo notáře.Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně i tlumočníků.Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků.Obsah úkonu.Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky.Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků.Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
    Vždy je rozumné tento způsob úpravy majetku mezi manžely provést ve shodě a po domluvě, ale stejně nutné je nechat se poučit a vše připravit u advokáta, který může po poznání všech souvislostí navrhnout tu nejvhodnější variantu a zahrnout do návrhu předmanželské smlouvy přání obou stran. Emoce většinou u párů, jež se pro toto rozhodly, nejsou veliké. Jde totiž o zodpovědný přístup a rozvaha je zde dána i typem lidí, kteří chtějí předmanželskou smlouvu uzavřít.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00