Jak na věc


oveření podpisu brno

Notářská kancelář - JUDr. Zdeněk Ryšánek

    Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.
    V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.
    Pokud potřebujete kopírovat dokument, můžete tam také učinit na poště, kopírují za 3 koruny jednostranně černobíle, za 4 kč oboustranné. V případě barevné kopie jsou ceny 23, resp 44 korun.
    V kanceláři vám kopii zdarma z originálu listiny vyhotovíme, není třeba, abyste si kopii opatřovali předem. Ověřenou kopii nelze vyhotovit z listin, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Takovými listinami jsou např. občanský průkaz, pas, směnka, šek vkladní knížka, geometrický plán, technické kresby atd.


Kostřicová Vladimíra JUDr. - notářská kancelář

    Existuje osm krajských soudů, dva se sídlem v Praze, dále v ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně a v Ostravě. V Praze sídlí jednak Krajský soud v Praze, což je soud pro Středočeský kraj, a dále Městský soud v Praze, který je krajským soudem pro Prahu. Některé krajské soudy mají pobočky v dalších důležitých sídlech svých obvodů (např. v Olomouci a v Liberci).
    V případě, že listina, na níž je ověřován podpis, má být použita v zahraničí, je třeba tuto skutečnost ověřujícímu sdělili. V takovém případě je totiž nutné, aby podpis ověřil notář osobně.
    Krajské soudy rozhodují o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, a dále je jim svěřena rozsáhlá specializovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.
    Aby mohl být podpis ověřen, musí být vždy přítomna osoba, jejíž podpis má být ověřen, a tato osoba se musí prokázat platným úředním průkazem (potvrzení o ztrátě občanského průkazu bez fotografie není dostatečné), nebo její totožnost musí být potvrzena dvěma svědky, kteří se musí prokázat platnými úředními průkazy.


Cena ověření podpisu na poště – ceník ověření podpisu

    Platnost ověřeného podpisu se nepromlčuje, neexistuje žádná lhůta, kdy by mělo ověření podpisu končit. ALE POZOR, listina, která je podepsána nemusí mít sama o sobě věčnou platnost. Ta může být například 3, nebo 6 měsíců.
    V případě, že ověřená kopie má být použita v zahraničí, je třeba tuto skutečnost ověřujícímu sdělit. V takovém případě je totiž nutné, aby ověření provedl notář osobně.
    Při ověřování podpisů neboli legalizaci se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.
    Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.
    Ověřené kopie lze pořizovat pouze z listin, které mají právní obsah, jsou uceleným textem, nejsou v nich provedeny žádné změny, doplňky, škrty a vsuvky a jsou ukončeny způsobem prokazujícím jedinečnost – tj. podpisem, razítkem apod.


Ověřování českých veřejných listin pro jejich použití v cizině:

    Existují dva, Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci, a po vyčlenění správního soudnictví soudním řádem správním je jejich jedinou agendou rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů tam, kde tyto soudy rozhodují v I. stupni, např. ve věcech ochrany osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.
    Ověření podpisu na poště probíhá velmi snadno a je to celkem rychlé. Stačí navštívit jakoukoliv pobočku České pošty, které má na vchodových dveřích, nebo na některé přepážce nalepenou samolepku s logem Czechpoint (aktuálně se jedná o 1000 poboček). Seznam pošt naleznete na konci článku!
    Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00