Jak na věc


orgánům územní samosprávy

KONTROLA A DOZOR VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI SVĚŘENÉ ORGÁNŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. (metodické doporučení + komentář)

    19 6. Námitky proti kontrolním zjištěním Proti skutečnostem uvedeným v protokolu o kontrole, které se dle názoru kontrolované osoby nezakládají na pravdivých informacích, popřípadě nejsou zcela přesné či s nimi nesouhlasí, má kontrolovaná osoba právo podat námitky. Právo podávat námitky náleží pouze kontrolované osobě, povinná osoba toto právo nemá. Na rozdíl od dřívější právní úpravy se námitky nepodávají proti protokolu jako takovému, ale pouze proti jednotlivým kontrolním zjištěním (případně i proti všem kontrolním zjištěním). Pro jakékoli jiné stížnosti proti protokolu může kontrolovaná osoba využít stížnosti podle ustanovení 175 správního řádu. Námitky se obecně podávají do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, kontrolní orgán však může určit i lhůtu delší (nikoli však kratší!) a podávají se kontrolnímu orgánu, který kontrolu vykonával. Lhůta pro podání námitek je lhůtou procesní, tudíž postačí, pokud kontrolovaná osoba podá námitky k poštovní přepravě poslední den této lh


Zákon o úřednících územních samosprávných celků

    2 úvod Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. května 2014 nabyl účinnosti zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, jímž došlo k významným změnám zejména v procesní úpravě kontrolních činností ve veřejné správě, vytvořil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly tuto metodickou pomůcku pro postup kontrolujícího v rámci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků. Metodické doporučení v první části zahrnuje obecné vymezení kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti územních samosprávných celků. Dále se zaměřuje na vymezení osob, které se mohou na kontrole účastnit a postup kontrolujícího v jednotlivých fázích probíhající kontroly. Rovněž obsahuje povinnosti kontrolované osoby navazující na proces kontroly a některé další nové instituty, které zavedl zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Toto metodické doporučení též upozorňuje na možnosti, kdy se může ústřední správní úřad přímo podílet n


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00