Jak na věc


orgánům územní samosprávy

Zákon o úřednících územních samosprávných celků

    7 jednotlivé odvětvové právní předpisy a ve většině případů i dodržování procesních režimů právních předpisů. Dle ustanovení 129 odst. 3 písm. b) zákona o obcích kontrolní orgány při kontrole zjišťují, zda orgány obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují zákony, právní předpisy a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatá při kontroly výkonu přenesené působnosti. Totéž platí dle ustanovení 86 odst. 2 písm. b) zákona o krajích pro kontroly výkonu přenesené působnosti prováděné na krajích a dle 113 odst. 3 písm. b) zákona o HMP pro kontroly výkonu přenesené působnosti prováděné u orgánů hlavního města Prahy a městských částí. Výkon těchto kontrol je výkonem přenesené působnosti (resp. státní správy v případě ústředních správních úřadů). Při kontrolách přenesené působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků se kontrolují oblasti: školství krizového
    5 Seznam použitých zkratek zákon o kontrole zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon o obcích zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zákon o krajích 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů zákon o HMP zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů zákony o územních samosprávných celcích zákon o obcích, zákon o krajích + zákon o HMP trestní řád zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů InfZ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon o přestupcích zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 5


KONTROLA A DOZOR VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI SVĚŘENÉ ORGÁNŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. (metodické doporučení + komentář)

    2 úvod Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. května 2014 nabyl účinnosti zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, jímž došlo k významným změnám zejména v procesní úpravě kontrolních činností ve veřejné správě, vytvořil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly tuto metodickou pomůcku pro postup kontrolujícího v rámci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků. Metodické doporučení v první části zahrnuje obecné vymezení kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti územních samosprávných celků. Dále se zaměřuje na vymezení osob, které se mohou na kontrole účastnit a postup kontrolujícího v jednotlivých fázích probíhající kontroly. Rovněž obsahuje povinnosti kontrolované osoby navazující na proces kontroly a některé další nové instituty, které zavedl zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Toto metodické doporučení též upozorňuje na možnosti, kdy se může ústřední správní úřad přímo podílet n


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00