Jak na věc


opžp kotlíkovou dotaci

Hlavní alokace finančních prostředků – příspěvek EU

    Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.
    Na 65 žadatelů o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se může radovat. Ministerstvo životního prostředí schválilo finanční podporu dalším projektům v souhrnné výši téměř 244 milionů korun. S...
    Projekty technické pomoci "Financování nákladů na zaměstnance AOPK ČR podílejících se na implementaci OPŽP 2014–2020 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023" a "Financování nákladů na informovanost a publicitu OPŽP 2014–2020 v AOPK ČR v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023" jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Čtěte prosincovou Prioritu, je o úspěšných projekt...

    Řídícím orgánem zodpovědným za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro PO 4 a Státní fond životního prostředí (SFŽP) pro ostatní osy. Příjem žádostí o podporu probíhá plně elektronicky přes systém ISKP 14+, ve kterém vyplňuje žadatel veškeré potřebné informace. Termíny podávání žádostí jsou zveřejňovány formou výzvy na portálu OP ŽP - www.opzp.cz a zastřešujících webových stránkách MMR. Pro správné podání žádosti je nezbytné seznámení s Pravidly pro žadatele a příjemce a další dokumentací, která je součástí konkrétní výzvy.
    Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP nabízí v období let 2014-2020 možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu  4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny  je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).
    AOPK ČR se dále podílí na přípravě dokumentů k Programu a prostřednictvím seminářů, webových stránek či publikační činnosti na popularizaci OP ŽP jako finančního nástroje v ochraně přírody a krajiny.


8. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014 - 2020

    Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody EPC.
    Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 70. výzvou OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na 0,45 procenta bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.


Ochrana a péče o přírodu a krajinu

    Nyní, v programovém období 2014 - 2020, se AOPK ČR stala na základě Delegační dohody s MŽP a SFŽP zprostředkujícím subjektem. Prostřednictvím 14 regionálních pracovišť a ústředí zajišťuje příjem žádostí pro prioritní osu 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu". Tyto žádosti jsou posuzovány v rámci formální úplnosti a přijatelnosti a následně hodnoceny odbornými pracovníky dle nastavených ekologicko - technických kritérií. Velkou část agendy spojené s OPŽP zaujímá poskytování konzultací potenciálním žadatelům a součinnost na kontrolách a závěrečných vyhodnoceních akce.
    Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP nabízí v období let 2014-2020 možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu 4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).
    Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.


Listopadová Priorita přináší výhodné půjčky, nové dotační výzvy a úspěšné projekty

    Úloha AOPK ČRAOPK ČR se do procesu OP ŽP zapojila v roce 2007 na základě trojdohody s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) jako řídícím orgánem OP ŽP a Státním fondem životního prostředí (SFŽP), zprostředkujícím subjektem OP ŽP. V současné době ještě dobíhá desetiletá doba udržitelnosti projektů, které byly podány v rámci starého programového období 2007 - 2013.
    Pravidla pro žadatele a příjemce podporyŽadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 11. Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze).
    V rámci projektu „Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020

    OP ŽP se člení celkem na pět prioritních os:Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Prioritní osa 5: Energetické úspory.Z pohledu ochrany přírody a krajiny jsou hlavní typy opatření zahrnuty  v PO 4, jejichž administraci má na starosti AOPK ČR. Stručný popis opatření, na která je možno finance získat, je dispozici v brožurce Evropské dotace pro ochranu přírody. 
    Zde najdete odkazy přímo na dokumenty, které se vztahují k prioritní ose 4: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území4.2 - Posílit biodiverzitu4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
    V rámci renovace budov definovaných Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“) budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00