Jak na věc


odpovědnost ředitele školy

Pro koho je D&O pojištění určeno:

    S povinností nahradit korporaci újmu se úzce váže povinnost vydat prospěch, který člen získal při takové činnosti. Nejvíce se změnila úprava odpovědnosti za úpadek korporace. Vzhledem k tomu, jak moc se snížil základní kapitál s. r. o. bylo nutné vyvážit riziko toho, že jednání nezodpovědného člena orgánu povede až k úpadku společnosti. Každý člen je tak odpovědný za finanční stav společnosti – a pokud by měl nastat úpadek, nese osobní odpovědnost, a to i svým majetkem.
    Po rekodifikaci soukromého práva v lednu 2014 došlo k mnoha zásadním změnám, které se dotkly obchodního práva. Jednou ... Více Odpovědnost jednatelů 2014
    Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z velice rizikových druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.


Oblasti možného vzniku škod jsou především

    Velmi probíraným pojmem je péče řádného hospodáře, ačkoliv vlastně úplnou novinkou v našem právním řádu není. Nově ji tedy stanovuje § 159 nového občanského zákoníku a vztahuje se tak například i na členy orgánů neziskových organizací. Tato povinnost je popsána jako výkon funkce s potřebnou loajalitou, vědomostmi a pečlivostí – řádný hospodář by měl činit právní úkony, které se týkají společnosti stejně svědomitě, jako by se jednalo o jeho majetek. V případě, že statutární orgán deleguje část své pravomoci na jinou osobu, pak odpovídá i za její odborné znalosti a schopnosti tak, jako za ty svoje. Zákon o obchodních korporacích přinesl také pojem pravidla podnikatelského úsudku, což je v zahraničí dobře známé pod spojením „business judgement rule“ – tedy jednat opět loajálně, v obhajitelném zájmu korporace a informovaně. Nejedná se tedy o odpovědnost za výsledky korporace. Samozřejmě je nutné přihlížet i k tomu, že každé rozhodnutí s sebou nese určitou míru podnikatelského rizika,
    S příchodem nového roku se pro statutární orgány korporací mnohé změnilo. Zejména přibylo povinností, a proto jistě chvíli potrvá, než si na nové zákony všichni zvyknou. Velmi zásadním tématem je nová úprava odpovědnosti členů statutárních orgánů, jednatelů obchodních korporací – původně obchodních společností. Řekněme si tedy ve zkratce, jakých povinností musí statutáři dbát.
    V závěru tedy vidíme, že nový zákon podrobněji upravil samotnou péči řádného hospodáře a zavedl pravidlo podnikatelského úsudku, kterým se inspiroval v cizích zákonících. Odpovědnost se zpřísnila, a logicky za přivedení společnosti k úpadku hrozí velmi vysoké sankce, jejich rozsah se může dotknout i trestněprávní roviny. Zákonodárci se nyní snaží více regulovat osoby, které jsou členy volených orgánů, aby zamezili laxnímu přístupu statutárů a donutili je se svým rozhodnutím více zabývat.


Pojištění odpovědnosti za újmu statutárních a dozorčích orgánů společností (D&O)

    Protože odpovědnost není možné smluvně omezit anebo se jí zprostit, představuje tak pojištění jedinou opravdu účinnou ochranu před následky vzneseného obvinění. Je přímou ochranou pro manažery a jejich rodiny. Současně významně omezuje rizika spojená s výkonem funkce, ekonomické dopady a vymahatelnost nároků na odškodnění pro společnost.
    Konec podnikání a krach podnikatele není nikdy příjemná věc. Narozdíl od aktivitou nabitých začátků plných inovativních vizí a nápadů ... Více Pravidlo podnikatelského úsudku - business judgement rule (BJR)
    Často se setkáváme s případy, kdy se podnikatelé chtějí zbavit neaktivních společností, ve kterých neprobíhá žádná ... Více Insolvence nebo odkup firmy?
    Dalším pojmem je obrácení důkazního břemene. To znamená, že skutečnost, zda člen orgánu plnil své povinnosti péče řádného hospodáře plnil správně, musí vždy sám prokazovat. Každý člen by si měl opatřovat podklady, ke kterým při svém rozhodování přihlížel, aby svá jednání mohl případně obhájit.
    This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00