Jak na věc


odměny členům statutárního orgánu a.s.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

    7 korporacích hovoří o stále sílícím úspěchu britského, resp. amerického korporačního práva 1. Zpráva uvádí, že návrh zákona tento vliv akcentuje zejména v partiích o správě obchodních korporací. Tato práce na několika místech podrobně vysvětluje, jakým způsobem je odměňování upraveno ve Velké Británii. Tento výklad pak slouží ke srovnání obou systémů. Samozřejmě v takovém srovnání je třeba brát ohled na značné objektivní odlišnosti obou zemí, např. právní systém common law, daleko silnější tradice tržní ekonomiky, mnohem větší význam kapitálových trhů v Británii atd. I přes tyto odlišnosti je podle mého názoru užitečné použít britský příklad pro inspiraci, jelikož v oblasti corporate governance je nesporně Velká Británie jedním ze světových lídrů. Práce je rozčleněna do šesti kapitol. Tato první kapitola vymezuje cíle a metody práce a definuje základní pojmy. Druhá kapitola krátce nastiňuje problematiku souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu, jelikož


Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností

    13 členem orgánu, ale nesouvisející s obchodním vedením společnosti. 11 Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu je v Anglii běžný. Jak bylo již zmíněno výše, správní rada v Anglii sestává z výkonných a nevýkonných členů. Tyto dva termíny nejsou právní kategorií. Výkonní členové vykonávají řídící činnost, a to většinou na základě smlouvy o výkonu funkce (contract of service), která je pracovní smlouvou 12. Tuto činnost tedy většinou vykonávají jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, ale není to nutností. Mohou ji vykonávat také mimo závislou činnost (self-employed) na základě smlouvy o poskytování služeb (contract for services) 13. Člen orgánu je zaměstnancem, pokud společnost má povinnost nabídnout mu práci a člen má povinnost tuto práci přijmout a za úplatu vykonat 14. Naopak nevýkonný člen zpravidla není zaměstnancem společnosti a odměna mu přísluší na základě jmenovacího dopisu (letter of appointment). 15 Řídící činnost výkonného člena zakládá sam


Účet 523 - Odměny členům orgánů obchodní korporace

    20 kontrolním orgánem 33. Vnitřní předpis o odměňování by mohl být vydán v souladu s doporučením výboru pro odměňování. Jak takováto úprava funguje v Anglii je popsáno níže v kapitole Rozhodnutí orgánu společnosti Ustanovení 61 odst. 1 ZOK předvídá možnost vzniku nároku na odměnu rozhodnutím orgánu společnosti. Z ustanovení jsou vyňata plnění, na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce a z vnitřního předpisu. Jakékoliv jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Ustanovení se vztahuje na plnění ve prospěch člena statutárního i kontrolního orgánu. Příslušný orgán může rozhodnout o výši odměn nejen do budoucna, ale i za období předcházející 34. účelem ustanovení je zamezit zneužití postavení osob v orgánech obchodní korporace, a to čerpáním majetkových prostředků způsoby, které právní předpis nepředpokládá


Podléhají odměny statutárních orgánů akciové společnosti odvodu pojistného na sociální zabezpečení?

    12 neuznatelnost odměn členů statutárních orgánů právnických osob. Odměny členů statutárních orgánů se tak staly daňově uznatelným nákladem stejně jako mzdy zaměstnanců. Setřely se rovněž rozdíly v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Těmito kroky byla odstraněna jedna z hlavních výhod pracovněprávního oproti obchodněprávnímu vztahu. Ustanovení podobné 66d ObchZ bylo původně obsaženo také v návrhu zákona o obchodních korporacích. Nicméně to bylo v rámci legislativního procesu vypuštěno 9. Legislativa se tedy vrací do stavu před 1. lednem 2012, kdy souběh funkcí nebyl v zákoně výslovně dovolen a kdy podle judikatury takový souběh nebyl možný. Podle 1791 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) je věřitel povinen prokázat důvod závazku. Pokud by činnost člena statutárního orgánu byla vykonávána v rámci pracovněprávního i obchodněprávního vztahu souběžně, jeden z těchto vztahů by postrádal svoji kauzu. Pro stejnou činnost nemohou být uzavřeny dvě různé smlouvy. Základním zn


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00