Jak na věc


ochranná známka na jméno

Proč má OSTEODYNAMIKA® ochrannou známku?

     Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]
    Lze slovní ochrannou známkou chránit název určitého druhu masáže? Název je popisem druhu této masáže.
    Ano, pokud požadujete ochranu do států, které jsou členy Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, podáme žádost o územní rozšíření stávající mezinárodní ochr. známky do požadovaných států a tím zajistíme v těchto zemích její ochranu.
    Z registrace ochranných známek jsou dle zákona vyloučena označení tvořená pouhým označením druhu výrobku /služby. Z názvu masáže (např. "masáže šíje a zad" zjevně vyplývá, jakého druhu je tato masáž. Poněvadž označení neobsahuje žádný jiný slovní prvek, který by touto vadou netrpěl, a grafické zpracování ochranné známky zahrnout nechcete, nedoporučujeme Vám přihlášku slovní ochranné známky podávat. Byla by s největší pravděpodobností úřadem zamítnuta.
    Kdybychom si zaregistrovali ochrannou známku nyní jen pro některé třídy výrobků a služeb, je možné ji v budoucnosti do dalších tříd doregistrovat?


Máte zájem o zasílání novinek ?

    Ochrannou známku si může přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba. Nejpozději do 5 let od zápisu ochranné známky musí vlastník začít známku užívat pro výrobky a služby, pro které je zapsána, jinak se vystavuje riziku zrušení zápisu ochranné známky pro neužívání.
     Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]
    Seznam výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění, příprava a zaslání příkazní smlouvy, kalkulace nákladů a plné moci.
    Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Zápisem označení do rejstříku ochranných známek získáte jednak právo užívat symbol ®, avšak především získáte zákonem chráněná výlučná práva k užívání ochranné známky pouze pro Vás. Bez souhlasu vlastníka tedy nesmí nikdo užívat označení shodné nebo zaměnitelně podobné s jeho ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Právo lze vymáhat žalobou u soudu, trestním oznámením, celním opatřením, a také prostřednictvím ČOI a SZPi.


Informace o ochranných známkách

    Přihlášku ochranné známky může podat přihlašovatel prostřednictvím patentového zástupce. Zástupce se musí při podání přihlášky prokázat plnou mocí podepsanou přihlašovatelem. Pokud přihlašovatel nemá trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, musí přihlášku ochranné známky podávat obligatorně prostřednictvím člena České advokátní komory nebo Komory patentových zástupců ČR.
    Námitkové řízení (spory s přihlašovateli a vlastníky starších či mladších zaměnitelně podobných ochranných známek). Právní zastoupení ve sporech z ochranných známek, celní opatření, trestní oznámení. Znalecké posudky.
     Obrázek nebo slovo Těžkou otázkou při registraci ochranné známky je i rozhodnout se, zda chránit značku ve formě slova nebo logo ve formě obrázku nebo obě vzájemné kombinaci nebo každé z nich [...]


Postup při registraci ochranné známky a další služby v oblasti ochranných známek

    Ochranná známka Evropské unie se vztahuje na členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodní ochranné známky, i zde lze jediným zápisem ochranné známky Evropské unie u úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO ) se sídlem v Alicante dosáhnout ochrany ve více státech, v tomto případě ve všech státech EU. Pro ochrannou známku Evropské unie není stanovena podmínka existence národní ochranné známky, tzn. že lze podat přihlášku přímo u EUIPO. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU, a také to, že k prokázání povinného užívání OZ postačí užívání v jednom členském státě EU.
    Bezplatná konzultace, doporučení a posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, poradenství při volbě optimální varianty (slovní, obrazová, kombinovaná). Posouzení možnosti dotace.
    Symbol ® jste oprávněn jako vlastník ochranné známky užívat ve spojení s ochrannou známkou po zápisu ochranné známky do rejstříku, tzn. po obdržení osvědčení o registraci ochranné známky.
    Doba zápisu ochranné známky se pohybuje jak u českého úřadu průmyslového vlastnictví (úPV), tak u úřadu Evropské unie (EUIPO) v rozmezí cca 6 – 8 měsíců za předpokladu, že přihlašované označení disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí (je způsobilé odlišit Vaše výrobky/služby na trhu od jiného výrobce/dodavatele) a nezasahuje do práce třetích osob. V případě zásahu do práv existuje nebezpečí podání námitek či připomínek ze strany třetích osob, které samozřejmě řízení o zápisu protahují a komplikují.


Proč registrovat ochrannou známku?

    Práva k těmto doménám lze připodobnit k právům na označení. V případě, že si jméno domény zaregistrujete, tak je pak vyloučena jakákoliv její další registrace jiným subjektům (firmou). Je ale možné registrovat subjekt pod podobný doménovým jménem nebo jinou doménovou koncovkou.
    Provádění změn v rejstříku ochranných známek (změny jména a adresy majitele, převody ochranných známek, zápisy zástav a licencí aj.).
    Jaké jsou náležitosti, náklady a doba řízení při registraci ochranné známky Evropské unie a české ochranné známky?
    Ochranná známka je platná na dobu 10 let jak v ČR, tak v EU. Po deseti letech je možno platnost ochranné známky libovolně prodlužovat vždy o dalších 10 let.
    Spory o doménové jméno: Spory o doménové jméno založené na porušení ochranné známky, osobního jména, obchodního jména, značky, loga, jména produktu nebo služby jsou projednávány v rámci soudního řízení.
    Ochrannou známku je možno přihlásit jednotlivě u patentového a známkového úřadu konkrétního státu podobně jako výše popsanou českou ochrannou známku. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentovým zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.


Slovní a obrazová ochranná známka

    Ano, ochranu do států mimo EU lze zajistit registrací tzv. mezinárodní ochranné známky buď na základě národní (např. české), nebo ochranné známky Evropské unie, pokud jsou země, kde požadujete ochranu členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek nebo Protokolu k této dohodě.
     Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]
    Doménové jméno shodné s obchodním jménem firmy: Pokud je doménové jméno shodné s obchodním jménem firmy, tak se na toto doménové jméno vztahuje ochrana obchodního jména. V tom případě nesmí nikdo zasahovat do práv firmy. Na toto se vztahuje právě obchodní zákoník. Nikdo nesmí užívat stejné doménové jméno nebo zaměnitelné jméno již existující firmy.
    Mám registrovanou mezinárodní ochrannou známku ve státech PL, SK a DE. Je možné chránit označení i ve státech RU a UA bez podání nové mezinárodní přihlášky?
    Stačí zaměnit doménu nejvyššího stupně (srov. Např. „Domena.cz“, „doména.sk“ a „doména.eu“). Podnikatelé si toto hlídají, a snaží se o co možná nejširší ochranu svého doménového jména.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00