Jak na věc


ochrana životního prostředí v eu

Přehled potenciálu obnovitelných zdrojů energie stanoveného v Územních energetických koncepcích (ÚEK) a v Koncepcích snižování emisí a imisí (KSEI) - interní analýza pro MŽP

    Neinvestiční náklady zahrnují běžné provozní náklady spojené s provozem zařízení na ochranu životního prostředí. Patří mezi ně mzdové náklady, spotřeba materiálu a energie, náklady na opravy apod.
    V současné době byla provedena aktualizace koncepce Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje. ze které vycházejí Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, která schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 9. 12. 2010 a budou platná od 1. 1. 2011. 
    Investiční výdaje (investice) na ochranu životního prostředí jsou výdaje vynakládané jednorázově na pořízení kapitálových statků (tj. především zařízení, ale i technologických úprav nebo metod), které se vztahují k činnostem na ochranu životního prostředí (tj. například předcházení vzniku znečištění životního prostředí, snižování objemu znečištění, monitorování škodlivin, sanace znečištěné půdy apod.).


Doplnkové informace o referáte:

    Žádosti o poskytnutí příspěvku pro realizaci projektu nebo programu plánovaného na příslušný kalendářní rok se podávají od 1. listopadu do 30. listopadu předchozího roku. To znamená, že žádosti o příspěvky na rok 2013 se přijímají od 1. listopadu do 30. listopadu 2012.
    Aktualizace záložky Posuzování vlivů EIA a SEA Nově v této záložce najdete metodický návod, jak efektivně psát vyjádření v jednotlivých fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí a současně popis jednotlivých fází procesu.  
    Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývající od roku 2009 ze zákona č. 25/200 Sb., v platném znění, z nařízení 166/2006/ES a z nařízení vlády č. 145/2008 Sb., v platném znění. Kromě popisu vzniku ohlašovací povinnosti, rozsahu ohlašovaných údajů a způsobu plnění ohlašovací povinnosti, příručka obsahuje obecné i praktické příklady.
    Za předpokladu, že bude usnesení zastupitelstva obce obsahovat text v této podobě a usnesení zastupitelstva obce nebude nijak spjato s rozhodovací činností veřejné správy, nebude se jednat o koncepci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není nutné Místní rozvojové strategie podrobit procesu SEA podle tohoto zákona. 


Informační portál Karlovarského kraje

    Zároveň byly zveřejněny dva podpůrné dokumenty týkající se problematiky ohlašování do IRZ prostřednictvím ISPOP. Konkrétně se jedná o návod pro vyplnění ohlašovacího formuláře IRZ a o průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ (registrace subjektu, provozovny IRZ, administrace uživatelského účtu v ISPOP, změny údajů, stažení formuláře až po vyplnění a zaslání formuláře, včetně případného zaslání doplněného hlášení). Oba dokumenty se týkají ohlašovacího roku 2012.
    Ministerstvo životního prostředí vydalo aktualizovanou příručku Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování za rok 2012 .Tato příručka je určena provozovatelům zařízení ohlašujícím do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).
     Rada Karlovarského kraje schválila dne 24.6.2010 usnesením RK 658/06/10 nová pravidla pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona.


NEJVĚTŠÍ DATABÁZESTUDENSTKÝCH REFERÁTŮ V ČESKU

    S pojmy náklady a výdaje na ochranu životního prostředí se setkáváme při uplatňování praktické ochrany životního prostředí v praxi. V účetnictví konkrétního subjektu (a obecně z účetního hlediska) je mezi náklady a výdaji podstatný rozdíl, kdy výdaje představují jednorázové vynaložení peněžních prostředků v momentu jejich úbytku a náklady se obecně definují jako obětování ekonomických zdrojů na určitý výkon jako výsledek aktivity. V ochraně životního prostředí jsou pojmy výdaje a náklady většinou chápány jako synonyma, přičemž rozlišujeme investiční a neinvestiční náklady (výdaje) na ochranu životního prostředí.
    Náklady na zamezení znehodnocování životního prostředí jsou náklady, kterými odstraňujeme samotnou příčinu znehodnocování životního prostředí (nikoliv jen její následky). Jedná se tedy o náklady na prevenci vzniku škod na životním prostředí. Typickým znakem nákladů na zamezení v ekonomické teorii je, že čím více je jich vynaloženo, tím je stupeň znehodnocení životního prostředí nižší a naopak. Příkladem mohou být opatření typu čistší produkce.
     Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15.4.2010 usnesením ZK 123/04/10 nové Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského Kraje (PRVKUKK).
    Ekonomická škoda ze znehodnocování životního prostředí představuje ekonomický dopad znehodnocení životního prostředí, který nesou různé ekonomické subjekty. Jedná se o důsledky vzniklých škod na životním prostředí. Typickým znakem ekonomických škod v ekonomické teorii je, že čím je stupeň znehodnocení životního prostředí vyšší, tím je ekonomická škoda větší a opačně.


Praha.eu – portál hlavního města Prahy

    Ekonomická stránka ochrany životního prostředí zahrnuje vznik ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí a vynakládání prostředků na omezení či eliminaci negativních dopadů plynoucích z nevyhovujícího stavu životního prostředí, a na eliminaci faktorů, které tyto dopady způsobují. Prostředky na ochranu životního prostředí vynakládají různé ekonomické subjekty. Lze je chápat ve dvou rovinách: v praktické rovině pracujeme s pojmy náklady a výdaje na ochranu životního prostředí a v rovině teoretické hovoříme o ekonomických škodách a nákladech na zamezení.
    Součet ekonomických škod a nákladů na zamezení je označován jako ekologická zátěž ekonomiky. Při rozhodování o optimální míře využívání a znečišťování životního prostředí balancujeme mezi vydáváním peněz na prevenci vzniku ekologické zátěže (náklady na zamezení) a vydáváním peněz na odstranění této zátěže či způsobených škod (ekonomická škoda). Zvýšení jedné položky zátěže vede ke snížení druhé položky - zvýšením nákladů na zamezení snížíme ekonomické škody.


Ekonomické škody, náklady na zamezení a ekologická zátěž ekonomiky

    Snažíme se docílit minimálního stupně zátěže, tj. situace, kdy součet ekonomických škod a vynaložených nákladů na zamezení je co nejmenší. Optimální míra využívání (či znečišťování) životního prostředí je tedy taková, kdy je ekologická zátěž ekonomiky co nejmenší. Z toho vyplývá, že z ekonomického hlediska není optimální situace, kdy je znečištění životního prostředí nulové (protože v takové situaci by byly náklady na zamezení velmi vysoké). Namísto toho optimum nastane při takové míře znečištění, při které je součet ekonomických škod ze znečištění ŽP a nákladů na zamezení minimální.
    Karlovarský kraj upozorňuje žadatele o příspěvky na úsecích ochrany životního prostředí a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, že dochází ke změně pravidel pro poskytování příspěvků, a to v tomto smyslu:
    Výdaje na ochranu životního prostředí jsou souhrnem investičních a neinvestičních nákladů. Jejich podíl na HDP je často používaným ukazatelem (indikátorem) pro měření dopadů hospodářské politiky na životní prostředí.
    Z konkrétní struktury zátěže pak vyplývá stav životního prostředí. Zjednodušeně řečeno, jestliže vydáváme mnoho finančních prostředků na prevenci znečištění, stav životního prostředí bude lepší než za situace, kdy tyto prostředky nevynakládáme, navíc pak nemusíme vydávat tolik peněz na odstraňování ekonomických škod (a opačně).
    Pro rok 2015 bylo na příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč. Ke dni 14.01.2015 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 131 žádostí s požadavky ve výši 1.803.100,- Kč.  


Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí

    K problematice procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) Místních rozvojových strategií v územích místních akčních skupin vydalo Ministerstvo životního prostředí vyjádření s tím, že na Místní rozvojové strategie nelze nahlížet jako na koncepci vyžadující posouzení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  Dle Ministerstva pro životní prostředí se nejedná o koncepci veřejné správy, která je závazná, resp. úzce svázána s rozhodovací činností veřejné správy.Ministerstvo životního prostředí doporučuje zastupitelstvu obce uvést ve svém usnesení k přijetí Místních rozvojových strategií text v tomto znění:Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením správního území obce (městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou XXX. Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu XXX na období 2014-2020 s rozvojovými (st
    NOVÁ PRAVIDLA - podle nových, Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválených pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven termín pro podání žádosti včetně příloh č.1 a č. 2 o poskytnutí příspěvků na rok 2013 na 30.11.2012


Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 

    Ke dni 1.1.2011 došlo k převedení povinností a působnosti Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) na státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a na státní podnik Lesy České republiky. Cílem této změny je posílení systematické správy vodních toků a řízení vodních zdrojů v hydrologických povodích České republiky. „Přehled všech vodních toků s vyznačením jejich správy bude od 1.1.2011 trvale zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu www.voda.gov.cz v sekci ISVS/vodní toky,“ uvedl radní Bradáč. Správu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, a to hlavních melioračních zařízení a souvisejících čerpacích stanic, bude zajišťovat zbytková organizace ZVHS.Státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky převezmou působnost Zemědělské vodohospodářské správy v oblastech upravených vodním zákonem, budou vydávat vyjádření k vypouštění odpadních vod, připravovat podklady pro vedení dokumentace o stanovených záplavových územích, oznamov
    V teoretické rovině (tj. v oblasti ekonomie životního prostředí) s pojmy náklady a výdaje na ochranu životního prostředí nepracujeme. Namísto toho hovoříme o nákladech na zamezení znehodnocování životního prostředí a ekonomických škodách ze znehodnocování životního prostředí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
19261
cache: 0024:00:00