Jak na věc


občanského průkaz vyřízení

Chcete vědět víc o založení občanského sdružení?

    Smlouvou o zápůjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. (§ 2390 nového občanského zákoníku). Smlouva o zápůjčce nahrazuje smlouvu o půjčce.
    Potřebujete poradit či pomoci v oblasti dědického práva? Nabízíme poradenství z této oblasti (sepis závěti, vydědění, přechod dluhů na dědice ap.) i zastoupení v dědickém řízení či v soudních sporech v souvislosti s dědictvím (neopomenutelný dědic, neplatnost závěti, spory o započtení majetku darovaného za života ap.). V případě vašeho zájmu zajistíme též služby notáře pro sepis závěti formou notářského zápisu.
    Specializujeme se mj. na komplexní právní služby v oblasti nemovitostí včetně všech záležitostí souvisejících s jejich převodem (kupní smlouva, darovací smlouva, advokátní úschova finančních prostředků, vklad do katastru nemovitostí i věcná břemena). Jsme schopni zajistit na klíč kompletní převod či jiný úkon ohledně vaší nemovitosti za ceny zpravidla výrazně nižší, než je cena stanovená na základě advokátního tarifu. Více o právních službách ohledně nemovitostí.


Sepis a kontrola nájemních či pachtovních smluv

    Stavby občanského vybavení realizujeme tzv. ''Na klíč'' , zajistíme projektovou dokumentaci, stavební povolení, samotnou výstavbu až po kolaudaci. Naši pracovníci mají v oboru mnoholeté zkušenosti a jsou to praví profesionálové.
    Dlouhodobě se věnujeme rovněž problematice ochrany spotřebitele a jsme připraveni zastoupit naše klienty v rámci reklamačního řízení i soudních řízeních při řešení spotřebitelských sporů. Dle našich zkušeností již samotné zastoupení advokátem vede k rychlému vyřešení sporu ke spokojenosti našeho klienta. Spolupracujeme rovněž s řadou znalců a jsme schopni zajistit znalecký posudek dokládající oprávněnost případné reklamace pro účely soudního řízení.


Kolik stojí založení občanského sdružení?

    Občanské sdružení je právnická osoba, která vzniká registrací na Ministerstvu vnitra ČR. Pomocí občanského sdružení můžete provádět podnikatelskou činnost i když občanské sdružení není svou podstatou právní forma určená k podnikání. Právní úprava občanských sdružení je však pouze rámcová. Z jednoho pohledu to zjednodušuje jejich registraci, no z druhého komplikuje jejich činnost, ale i kontrolu občanského sdružení ze strany veřejnosti. Občanská sdružení spolu často spolupracují a vyvíjejí činnost. Spolupráce několika občanských sdružení napomáhá k dosažení případných státních dotací není však podmínkou. Návrh na registraci občanského sdružení mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let.
    Pokud je plná moc omezena na provedení určitého úkonu, zaniká provedením tohoto úkonu. Pokud se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, tato zaniká odvoláním zmocnitelem, případně vypovězením zmocněncem nebo smrtí zmocněnce.
    Obtěžuje vás soused svým nevhodným chováním? Nový občanský zákoník zná řadu způsobů, jak se takovému jednání úspěšně bránit. Pomůžeme vám rychle a efektivně s řešením tohoto problému včetně zastoupení před soudem či podání návrhu na předběžné opatření.
    Řešíte spor mezi pronajímatelem a nájemníkem? Zastupujeme rovněž v nájemních či pachtovních sporech, ať už jde o vymožení dlužného nájemného, neplatnost výpovědi či žalobu na vyklizení. Zaměřujeme se rovněž na problematiku bytového práva a problematiku nájmu (či pachtu) zemědělských pozemků.


Motoristé pozor - od října opět jiná lékárnička a červené majáky

    Pro potřeby územního plánování nejlépe charakterizuje rozdílnost zařízení občanského vybavení členění podle druhů činností, ze kterého pak vyplývají nároky na velikost ploch a pozemků. Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení:
    Naší advokátní kanceláři se opět podařilo v prestižní soutěži Vodafone firma roku 2018 jako jediné advokátní kanceláři postoupit do finále Plzeňského kraje a dostat se tak do výběru 10 nejúspěšnějších firem účastnících se krajského kola.
    Problematice náhrady škody se dlouhodobě věnujeme a máme s touto oblastí rozsáhlé zkušenosti včetně náhrady škod dle právní úpravy v novém občanském zákoníku. Dlouhodobě sledujeme rovněž judikaturu v této oblasti a umíme ji využít k dosažení adekvátního odškodnění pro našeho klienta. Rádi vás též zastoupíme při vymáhání vzniklé škody včetně stanovení adekvátního ohodnocení její výše příslušným znalcem.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.


AK CINK opět mezi 10 nejlepšími firmami Plzeňského kraje

    Při členění občanského vybavení podle polohy v území obce, které je z hlediska územního plánování významné, je brána v úvahu zejména závislost zařízení na bydlení, na demografické skladbě obyvatel a pro zařízení specifického charakteru na přírodních podmínkách sídla (např. lázeňské léčebny, horská střediska atd.). I když intenzivní rozvoj osobní dopravy výrazně ovlivňuje dostupnost zařízení, lze předpokládat, že např. zařízení pro děti předškolního věku budou vždy situována v blízkosti koncentrace bytové zástavby.
    Stavby občanské vybavenosti jsou zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání, výchovu, sociální služby, péče o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. Naše firma se mimo jiné zabývá výstavbou a rekonstrukcemi výše uvedených staveb. V našem portfoliu naleznete od rekonstrukcí školních kuchyní po výstavbu kulturních center, školních budov. V této oblasti používáme materiály té nejvyšší kvality.
    Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje oblasti občanského práva, ať již jde o staré případy řešené dle původní právní úpravy, nebo aktuální spory upravené novým občanským zákoníkem. Rádi vám pomůžeme s vaším problémem v této oblasti, ať již konzultací, vypracováním potřebných dokumentů nebo převzetím právního zastoupení.


Jak dlouho trvá založení občanského sdružení v Čechách?

    Potřebuje pomoci se sepsáním nájemní či pachtovní smlouvy tak, aby měla všechny potřebné náležitosti? Nechcete podepisovat nevýhodnou smlouvu? Potřebujete posoudit stávající smlouvu či se domáhat svých práv z této smlouvy? Poradíme vám!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00