Jak na věc


neuvolneni prujezdu vozidlu s pravem prednosti v j

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

    Opozici rovněž zvedá ze židle navrhované kumulování až tří odměn za předsednictví nebo členství ve výborech zastupitelstva a komisích rady města. „Určitě přijdeme s protinávrhem na snížení odměn neuvolněného místostarosty i radních, zrušení sčítání odměn a zvýšení odměn pro řadové členy komisí i výborů minimálně na 1 500 korun. Koalice totiž navrhuje jen 856 korun. Maximální strop je přitom 3 892 korun,“ prozradil Zapletal.
    Snížit se musí odměny všech členů zastupitelstva, neboť odměny, jak byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelů 10/11/10, přesahují maximální meze nastavené novým nařízením vlády.
    Odměna při skončení funkčního období je závislá na počtu let ve výkonu funkce a může dosahovat maximálně šestinásobku měsíční odměny. Na tuto částku však nemá nárok zastupitel odsouzený za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. V případě, že uvolněnému zastupiteli zanikl mandát v průběhu volebního období, bude mu poskytována odměna ještě po dobu 3 měsíců po tomto zániku. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva je v pravomoci zastupitelstva obce.


Měsíční odměny pro zastupitele Všestud

    Ve čtvrtek 6. června 2013 se na půdě poslanecké sněmovny konalo jednání rozpočtového výboru. Na programu jednání byly mimo jiné Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) a Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012 – celek (sněmovní tisk 1010).
    Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.
    [2] Např. zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů


Policie zbrojí, do Uherského Hradiště míří rowdies fotbalové Sparty

    Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů předpokládá, že účast na sociálním zabezpečení, včetně důchodového a nemocenského pojištění, bude povinná pro všechny členy zastupitelstev územně správních celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy. Podle současné legislativy jsou do účasti na sociálním zabezpečení zahrnuti pouze uvolnění členové zastupitelstev. Ministerstvo financí v rámci harmonizace legislativy a rušení výjimek navrhuje nově účast na sociálním pojištění právě i pro neuvolněné zastupitele. Dle 1. náměstka ministra financí by se novela neměla dotknout členů zastupitelstev, jejichž měsíční odměna je do výše 2 500 Kč. Změna se tedy dotkne zejména členů zastupitelstev krajské samosprávy, hlavního města Prahy a neuvolněných starostů.
    Pokud jde o uvolněné zastupitele, ti mají ze zákona na odměnu nárok a jejich odměna se přesně vypočítává podle nařízení vlády. Naproti tomu neuvolnění zastupitelé žádnou odměnu dostávat nemusí. Nařízení vlády definuje pouze horní hranici možné odměny, o její výši pak rozhodují sami zastupitelé. Je to ostatně jeden z bodů ustavujícího zasedání 5/11/14.
    Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.


Sedláček Jan 29.11.2015 00:00:00

    Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru.[3]
    Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.
    V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.


Lidé podepisují petici a žádají bezpečnější Brod. Stačily tři rvačky

    Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).
    Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.
    Na jednání rozpočtového výboru, i přes aktivní podporu Svazu, podpořilo tento pozměňovací návrh pouze 5 členů výboru. Tento pozměňovací návrh nebyl tedy přijat a nepostupuje na plénum poslanecké sněmovny usnesením rozpočtového výboru. Svaz se v rámci své činnosti bude snažit aktivně přispět k dosažení změny v projednávaném návrhu v rámci 2. čtení, popřípadě v Senátu.


Dubový Baťa už sedí u Moravy, ožíval dva měsíce

    Za odměnu se považuje jednak měsíční odměna a odměna při skončení funkčního období. Výše měsíční odměny je závislá na druhu vykonávané funkce, počtu obyvatel obce a rozsahu výkonu přenesené státní správy (zvyšuje se u obcí s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem, matričním nebo stavebním úřadem). Výši měsíční odměny upravuje vládní nařízení.[1] Pokud uvolněná členka zastupitelstva funkci nevykonává z důvodu těhotenství nebo péče o dítě do věku 3 let, odměna jí nenáleží, neboť je zde poskytováno peněžité zaopatření podle zvláštních předpisů.[2] V případě dočasné pracovní neschopnosti či karantény je tato měsíční odměna snížena podobným způsobem jako stanoví předpisy o nemocenském pojištění.
    Schengenbus, speciální vozidlo vybavené technikou na odhalování padělaných cestovních dokladů a listin, patří společně s videospektrálním komparátorem...
    Na ostatní členy zastupitelstva se hledí jako na neuvolněné. Pokud jsou neuvolnění členové zastupitelstva v pracovním poměru, poskytne jim zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy uhradí obec jejich zaměstnavateli. Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.


Policie nasazuje proti cizincům Schengenbus

    Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.
    [1] Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
    V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.
    Také zastupitelé Všestud se chystají na svém zasedání stejně jako řada dalších zastupitelů snížit své vlastní odměny. Musí tak naplnit aktualizované nařízení vlády 375/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
    Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.


Odměny zastupitelů budou v roce 2011 nižší

    Uvolnění členové zastupitelstva mají také nárok na dovolenou ve výši 5 týdnů v jednom kalendářním roce. Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva se jinak vztahují ustanovení zákoníku práce.
    Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.
    „Radní zcela ignorovali náš požadavek, aby více přihlédli k doporučení zákonodárců. Odměny si naopak ještě navýšili,“ kroutí hlavou Jan Zapletal, zastupitel za Nestraníky pro Hradiště.


Budou platit neuvolnění zastupitelé sociální pojištění?

    Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.
    Neuvolněných členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výše je upravena ve stejném vládním nařízení jako u uvolněných zastupitelů. Rozdíl však spočívá v tom, že její výplata je dobrovolná a závisí na vůli zastupitelstva.
    V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.


Uvolněný a neuvolněný člen zastupitelstva

    Uherské Hradiště spadá do kategorie měst od 20 001 do 50 000 obyvatel, neuvolněný místostarosta aktuálně pobírá 39 281 korun a radní 8 729 korun měsíčně. A to je strop. Vládní nařízení však od 1. ledna umožňuje navýšit odměny o sedm procent, což na levém břehu řeky Moravy chtějí beze zbytku využít… Když jejich plány projdou, Frolec si měsíčně přijde na 42 031 a radní na 9 340 korun, což je opět strop. „Vláda jen určila maximální částku, kterou nesmí města a obce překročit. Neuvolnění členové zastupitelstva, včetně místostarosty a radních, přitom nemusí odměnu vůbec pobírat, podle vládního nařízení se totiž může pohybovat od nuly až do určeného maxima,“ prohlásila Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra, podle které má nárok na minimální odměnu pouze neuvolněný starosta. A to ve výši 30 procent platu uvolněného starosty! V Uherském Hradišti by tak třeba dostal „jen“ 23 350 korun…
    Proti vládnímu návrhu podal pozměňovací návrh poslanec Vladislav Vilímec, který navrhl vypustit pasáž o účasti na sociálním pojištění pro neuvolněné členy územně správních celků.
    Uvolnění členové zastupitelstva jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni z pracovního poměru, popřípadě vykonávají tuto funkci, aniž by byli předtím zaměstnáni. Obec těmto zastupitelům poskytuje za výkon funkce odměnu, která se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.
    Opozice v Uherském Hradišti lapá po dechu! Vládnoucí koalice totiž na dnešním zastupitelstvu hodlá neuvolněnému místostarostovi Ivo Frolcovi i radním přiklepnout nejvyšší možnou odměnu. Metodický pokyn ministerstva vnitra přitom konšelům doporučuje vycházet z velikosti města nebo obce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00