Jak na věc


neplacené programy na satelitu skylink

Neplacené úseky dálnic

    je nějak omezena doba čerpání neplaceného náhradního volno pod podmínkou, že s tím zaměstnavatel souhlasí? můžu např. čerpat neplacené volno rok, pokud se na tom dohodnu se zaměstnavatelem? vše (žádost zaměstnance i odpověď zaměstnavatele) musí být předpokládám písemně + jak je to s platbami na soc. a zdravotní pojištění?
    Zaměstnavatel není povinen vyhovět žádosti o neplacené volno. Obvykle je čistě na ochotě zaměstnavatele, zda je poskytne, či nikoliv. Zaměstnavatel však také může trvat na tom, aby zaměstnankyně nastoupila do práce nebo aby ukončila pracovní poměr, protože se skončením rodičovské dovolené končí zvýšená ochrana před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Na rozdíl od mateřské či rodičovské dovolené neplacené volno není tzv. ochrannou dobou. V praxi však zaměstnavatelé žádostem o neplacené volno vyhovují.


Honda Prelude - legendární japonské sportovní kupé

    Rodič by měl svého zaměstnavatele informovat o době, po kterou hodlá čerpat rodičovskou dovolenou. Neurčí-li rodič v žádosti o rodičovskou dovolenou její rozsah, má se za to, že ji hodlá čerpat v plném rozsahu, tj. do tří let věku dítěte. Rozdílné právní názory existují pro případy, kdy se rodič rozhodne ukončit rodičovskou dovolenou dříve, než původně požádal. Podle prvního názoru se rodič musí na zkrácení původně oznámené délky rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodnout, resp. zaměstnavatel s tím musí souhlasit (například z důvodu přijatého zástupu). Jiné výklady se přiklánějí k názoru, že když se chce rodič vrátit zpět dříve, zaměstnavatel mu musí vyhovět, neboť se v prvé řadě jedná o jeho místo a čerpání rodičovské dovolené je právem rodiče. Z tohoto důvodu lze doporučit žádat o kratší rodičovskou dovolenou a tu pak podle potřeby prodlužovat. V možnosti prodlužovat rodičovskou dovolenou podle potřeb rodiče panuje všeobecná shoda.
    Při žádosti o rodičovskou dovolenou zvažte, jestli bude ve vaší rodině čerpat rodičovskou dovolenou matka či otec, popř. oba. Můžete se na rodičovské dovolené i vystřídat, např. dva roky bude čerpat matka a jeden rok otec. Při podání žádosti o rodičovskou dovolenou je vhodné žádat na kratší dobu a pak případně rodičovskou dovolenou postupně prodlužovat až do tří let věku dítěte. Tímto způsobem lze předejít sporu se zaměstnavatelem, pokud se budete chtít do zaměstnání vrátit. V případě, že chcete zůstat s dítětem déle, než je doba čerpání rodičovské dovolené, zažádejte o neplacené volno.
    Forma žádosti sice není stanovena, ale osvědčila se písemná žádost. Zaměstnavatel není povinen umožnit dřívější nástup než uvedený v žádosti o rodičovskou dovolenou. Není-li doba čerpání v žádosti uvedena, platí, že rodič žádá o čerpání do 3 let věku dítěte.


Neplacené volno a zdravotní pojištění

    Nově od 1. 1. 2015 záleží při platbě zdravotního pojistného na výši příjmu v daném měsíci, kdy je čerpáno neplacené volno. V případě, že čerpáte volno pouze z části měsíce a Váš příjem přesáhne minimální mzdu, která v současné době činí 9200 Kč, odvede za Vás doplatek zaměstnavatel. Doplatek se pohybuje ve výši 13,5% z výše Vašeho příjmu, z nichž odvádí 9% zaměstnavatel a 4,5% jde z Vašeho platu.
    V případě, že dojde k dohodě, je vhodné zvolit písemnou formu této dohody. Takto jsou lépe chráněny obě dvě strany a v neposlední řadě jsou i písemně upraveny podmínky čerpání neplaceného volna. Samotná dohoda by měla obsahovat označení zaměstnankyně i zaměstnavatele (tj. kdo koho žádá o neplacené volno), dále by bylo vhodné uvést důvod a stanovit, od kdy do kdy o neplacené volno zaměstnankyně žádá. Dohodu je potřeba podepsat a označit datem vyhotovení.


Příručka pro rodiče 2018 – tištěná verze

    Ve vašem dotahu jste popletla dva pojmy dohromady: neplacené volno a náhradní volno. Náhradní volno byste ztěží mohla čerpat rok. Jak byste nahrazovala (= napracovávala) 52 týdnů x 40 hodin týdně = 2080 hod./rok? :-) Předpokládám tedy, že se vám jedná o neplacené volno. Pokud vám zaměstnavatel schválí např. rok neplaceného volno, proč ne. Často se tak děje např. když někdo odjede studovat jazyk do ciziny. Po dobu trvání neplaceného volna jste povinen za sebe hradit pojistné na sociální a zdravotní pojištění, a to vč. platby za zaměstnavatele, ovšem platit budete nikoliv ze svého předchozího příjmu, ale z minimální mzdy (momentálně 8000 Kč).
    Od začátku roku je zdarma vjezd do Prahy po Pražském okruhu směrem od dálnice D7 až po ulici k Barrandovu. Zdarma je i vjezd do Prahy po dálnici D6 a D7. Bez poplatků mohou do Prahy dojet třeba také obyvatelé Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, placený úsek dálnice D10 totiž začíná až za sjezdem na Starou Boleslav a Lysou nad Labem. Zdarma je i příjezd do hlavního města po dálnici D11, a to od sjezdu na Jirny a Úvaly.
    Příklad: „Dne 20. srpna 2017 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 3. října 2017 se mi narodil syn Jan. Dne 2. března 2018 mi skončila mateřská dovolená. Od dne 3. března 2018 do dne 11. března 2018 jsem čerpala dovolenou. Žádám o čerpání rodičovské dovolené od 11. března 2018 do 3. října 2021.“
    b) Z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr (neplatí pro zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo otce, který čerpá rodičovskou dovolenou v době 22 týdnů od narození dítěte).


Ochrana pracovního poměru po dobu mateřské/rodičovské dovolené

    V České republice je od začátku roku 2017 celkem 111 kilometrů dálnic, které jsou neplacené. Jde o jedenáct úseků, většinou se jedná o obchvaty měst nebo úseky, přes které vedou silnice prvních tříd. Zavedení neplacených úseků má ulevit městům, v jejichž okolí dálnice zdarma budou. Řidiči se nově vyhnou centru města a tranzitovat budou moci po dálnici.
    Od 1. 1. 2015 došlo ke změně řešení zdravotního pojištění v rámci neplacené volna. V minulosti platil zdravotní pojištění zaměstnavatel zaměstnanci i v době neplaceného volna. Částka se počítala z aktuální minimální mzdy. Od roku 2015 není tento doplatek poskytovaný zaměstnavatelem automatický.
    Dálnice bez poplatku nejsou jen v okolí Prahy, ale například i na dvou kilometrech D1 u Kroměříže, zdarma je i obchvat Berouna, Králova Dvora a Plzně na D5
    Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
    Neplacené volno má i několik nevýhod pro Vás jako zaměstnance. V případě, že během neplaceného volna onemocníte, nemáte nárok na náhradu mzdy v prvních 14 dnech. Můžete i přes to, že nejste v práci dostat výpověď a v případě delšího volna se po návratu nemusíte vrátit na původní pozici.


Zkrácení rodičovské dovolené ze strany rodiče

    Kurz NABERTE DECH II. trvá celkem 50 hodin, rozložených do jednoho dvoudenního, jednoho celodenního a několika půldenních setkání. Kromě prezenčních setkání patří k programu i práce s on-line kurzem (v rozsahu cca 30-40 hodin). Tento kurz se pro vás hodí v tom případě, že máte méně flexibility či času navštěvovat prezenční setkání, a zároveň jste ochotný/á věnovat čas samostatnému učení online. Předpokladem využití on-line kurzu jsou dobré uživatelské znalosti práce na počítači, vlastní PC nebo tablet, přístup k internetu. Kurz proběhne od ledna do června 2019.
    Příklad: Dítě se narodilo dne 12. 5. 2015, rodičovská dovolená končí dne 12. 5. 2018. Dítě nastupuje do mateřské školy 1. 9. 2018. Matka požádala o neplacené volno do 30. 9. 2018. Měsíc září chce věnovat adaptaci dítěte v mateřské škole.
    Mateřská dovolená náleží zaměstnaným ženám v závěrečné fázi těhotenství a po dobu prvních měsíců po porodu, aby mohly o své narozené dítě pečovat. Po dobu čerpání mateřské dovolené nesmí zaměstnavatel, až na určité výjimky, dát zaměstnankyni výpověď (více se o tom můžete dočíst v kapitole Návrat do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené).


Vzor žádosti o rodičovskou dovolenou

    V roce 2005 absolvovala kurz ČAD (Česká asociace dul), certifikace v roce 2006. Doprovází k porodům maminky i rodičovské páry. Od roku 2006 do března 2009 pracovala ve výboru ČAD, v roce 2008 jako konzultantka ČAD pro duly ve výcviku. V roce 2009 byla zakládající členkou výkonného výboru o.s. České duly a pro tuto organizaci pracovala také jako konzultantka a členka etické komise.V září 2013 ukončila členství.V roce 2010 absolvovala kurz pro laktační poradkyně. Je také lektorkou pohybových hrátek s dětmi a kurzů pro matky s dětmi v různých pražských mateřských centrech. Matka 3 dětí. Má vlastní zkušenost z porodu v porodnici a domácího porodu. Více na www.dulapraha.cz
    Pojistné na zdravotní pojištění hradí za osoby čerpající rodičovskou dovolenou stát, a to i v případě, kdy ji čerpají matka a otec současně. Podrobněji k tématu viz kapitolu Sociální pojištění a péče o děti.
    V současné době se staví nebo modernizuje zhruba sto kilometrů dálnic. Tyto by měly být otevřeny nejpozději v roce 2019. Nejvíce oprav je plánováno na dálnici D1. Právě kvůli stavebním pracem se dálnice potýká s častými dopravními problémy a kolapsy.
    Vyčerpá-li žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu (např. protože chtěla pracovat), poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 (31) týdnů.
    V České republice je celkem 1225 kilometrů dálnic. Maximální povolená rychlost na nich činí 130 kilometrů za hodinu. Kromě dálnic se poplatky platí také na některých silnicích prvních tříd. Stát tak vybírá poplatky celkem na asi 1400 kilometrech. Do budoucna chce ministerstvo zpoplatnit dalších zhruba tisíc kilometrů vybraných silnic.


Zender Straight 8 - M3 - studie, která překvapila svět

    d) Z důvodu porušení povinnosti dočasně práceneschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem (to neplatí pro rodiče čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou).
    V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší ženě mateřská dovolená (pracovní volno) po dobu 28 týdnů. Porodila-li zároveň dvě nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje zpravidla na počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však na počátku 8. týdne.
    Po skončení rodičovské dovolené rodič může být v situaci, kdy nemůže nebo i nechce nastoupit zpět do zaměstnání. V takovém případě je možné požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna bez náhrady mzdy z důvodu péče o dítě. Rodiče obvykle žádají o neplacené volno do čtyř let věku dítěte nebo po kratší dobu, než dítě nastoupí do předškolního zařízení. Dalšími důvody jsou zdravotní důvody dítěte nebo i fakt, že matka či otec chce strávit více času se svým dítětem.


Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

    Příklad: Matka se vrátila po skončení rodičovské dovolené zpět do zaměstnání na práci na základě původní pracovní smlouvy. Synovi bylo 18 měsíců. Úskalí návratu před třetím rokem věku dítěte je v tom, že matka již není nadále chráněna proti výpovědi, ačkoli pečuje o dítě do tří let. Je jako každý jiný zaměstnanec. Má-li zaměstnavatel důvod, může jí dát výpověď. V případě, že by zaměstnankyně chtěla opět nastoupit na rodičovskou dovolenou, může kdykoli znovu požádat o rodičovskou dovolenou.
    Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti Obchodní vybavení s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti Obchodní vybavení s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.
    c) Pro jiné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (to neplatí pro rodiče čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou).
    V čerpání mateřské a rodičovské dovolené se rodiče vzájemně neomezují. Otec může čerpat rodičovskou dovolenou současně s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou matky. Rodiče se mohou v průběhu rodičovské dovolené podle potřeby střídat. Na rodičovský příspěvek má nárok pouze jeden z rodičů.


Talbot Lago 250 T14 LS - poslední svého druhu

    Je třeba zdůraznit, že rodičovská dovolená podle zákoníku práce a rodičovský příspěvek (finanční podpora) podle zákona o státní sociální podpoře jsou dva samostatné a na sobě nezávislé právní instituty.
    Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů. Nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Není tedy možné nastoupit do zaměstnání dříve, než uplyne 6 týdnů od porodu, a to ani v případě, že by s tím zaměstnankyně a zaměstnavatel souhlasili.
    Automatický nárok na neplacené volno zaměstnanci dle zákoníku práce máte pouze tehdy, pokud jde o závažné osobní důvody, tedy v případě Vaší svatby nebo Vašich rodičů, narození Vašeho dítěte, pohřbu v rodině apod. V opačném případě musíte podávat žádost k zaměstnavalteli. Konečné rozhodnutí závisí zcela na něm, zda žádosti vyhoví nebo ne. V řadě zaměstnání však není s poskytnutím neplaceného volna problém, ale existuje řada výrobních provozů, kde je tato možnost zcela nemyslitelná.


AMC AMX - levnější Corvetta

    Po dobu čerpání neplaceného volna není možné čerpat nemocenské ani náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Podrobnosti k sociálnímu pojištění je možné si přečíst v kapitole Sociální pojištění a péče o dítě.
    Nově řidiči nic nezaplatí za jízdu po obchvatu Ústí nad Labem na D8, kde je silnice I/13. Zdarma je také obchvat Olomouce na D35, konkrétně úsek až k silnici I/55 a obchvat Prostějova na D46.
    • rodičovský příspěvek po skončení peněžité pomoci v mateřství (resp. nemocenského v souvislosti s porodem); v případě, že nemá  nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani na nemocenské v souvislosti s porodem, pak na rodičovský příspěvek vzniká nárok od měsíce, ve kterém se dítě narodí. Podrobnosti lze přečíst v kapitole Rodičovský příspěvek.


Mateřská a rodičovská dovolená a neplacené volno

    Brigáda dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti ?Docházková kniha falšování, práce přesčas, v sobotu a neděliDoprava na nařízenou práci přesčasPříplatek za práci v nebezpečném prostředíDovolená navíc pro studenta kombinovaného studia při HPPHlavní pracovní poměr a zároveň práce na živnosteský listHlavní pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti?Informování o obsahu pracovního poměru podle §37Krácení dovolené na zotavenou za nemocTěžká nemoc a chuť dále pracovat
    Čas od času zaměstnanci nevycházejí s dovolenou nebo ji nechtějí čerpat například na delší pobyt v zahraničí, v lázních nebo na záležitosti v domácnosti, starost o nemocné dítě nebo stavební úpravy. V tom případě řada z nich vybírá možnost vzít si neplacené volno.
    Upozorňujeme, že v kurzu není z časových důvodů dost prostoru na podrobné probrání problematiky porodu a kojení. Doporučujeme proto též účast na našem kurzu Umění kojit a Víkendové předporodní přípravě.
    Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno. Přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Přísluší v rozsahu, o jaký rodiče požádají, maximálně do věku 3 let dítěte. Zaměstnavatel nesmí čerpání rodičovské dovolené odmítnout. Po dobu čerpání rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel s určitými výjimkami dát rodiči výpověď (více se o tom můžete dočíst v kapitole 9, která se týká návratu do zaměstnání po skončení mateřské či rodičovské dovolené).


Dohoda o poskytnutí neplaceného volna

    Z důvodu přemístění zaměstnavatele nelze pracovní poměr skončit se zaměstnankyní, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo s otcem, jenž čerpá rodičovskou dovolenou v době 22 týdnů od narození dítěte.
    Příklad: Matka zvolila RP na dva roky. Po dvou letech zjistila, že dítě je často nemocné, a proto se rozhodla, že bude čerpat rodičovskou dovolenou do 3 let. Matka po dovršení druhého roku věku dítěte nepobírá rodičovský příspěvek, ale čerpá rodičovskou dovolenou.
    V blízké době by mohla na seznam neplacených úseků přibýt dálnice D1 před Prahou, konkrétně od exitu 12. Jízda po tomto úseku je nyní bezplatná v souvislosti s rekonstrukcí ulice Přátelství, jde však o dočasné opatření. Pokud by se neplatily poplatky na této části dálnice D1, snížilo by se výrazně dopravní zatížení nejen na ulicích Černokostelecká, Přátelství a Kutnohorská, ale i na všech přilehlých ulicích.
    V druhém případě, že Váš plat v měsíci, kdy dostanete neplacené volno, nedosáhne ani minimální mzdy, bude doplatek na zdravotní pojištění vypočten kombinovaně. To znamená, že zaměstnavatel uhradí 9% z Vašeho platu daného měsíce a zbylých 4,5% z minimální mzdy Vám strhne z měsíční mzdy.


Který kurz si vybrat? "NABERTE DECH I." nebo "NABERTE DECH II."

    Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby (např. zaměstnankyni před otěhotněním) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Zaměstnanec ovšem může sdělit zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
    Příklad: Žena pracuje o dva týdny déle a nastupuje na mateřskou dovolenou počátkem čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu. Žena porodila za dva týdny, tj. o dva týdny dříve, než byl očekávaný den porodu. Žena vyčerpala před porodem 2 týdny mateřské dovolené, a vzhledem k tomu, že vyčerpala méně z důvodu své pracovní aktivity, přísluší jí ode dne porodu mateřská dovolená v délce 22 týdnů.
    Příklad: Matka se vrátila po skončení rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Synovi bylo 24 měsíců. Otec nastoupil na rodičovskou dovolenou a čerpal ji do tří let věku dítěte.
    Příklad: Matka se vrátila po 1,5 roce rodičovské dovolené do zaměstnání. Dítě hlídá v době výkonu zaměstnání babička. Matka zvolila čerpání rodičovského příspěvku na tři roky. Matka může pobírat RP, protože splnila podmínky pro jeho pobírání, i když nečerpá rodičovskou dovolenou.


Neplacené volno a sociální zabezpečení

    Příklad: Žena má zájem pracovat před porodem co nejdéle. Zdravotní stav i charakter práce jí to umožňují. Žena porodila o 14 dní dříve, než je její očekávaný den porodu, a mateřskou dovolenou před porodem nečerpala. Žena nečerpala před porodem mateřskou dovolenou, proto ode dne porodu bude čerpat mateřskou dovolenou 22 týdnů.
    Jestliže budete mít neplacené volno po celý kalendářní měsíc, bude Vám zdravotní pojištění vypočítáno z minimální mzdy. Takže Vy jako zaměstnanec budete muset sami uhradit doplatek 13,5% z minimální mzdy platící v roce 2016 ve výši 9900 Kč na zdravotní pojišťovně.
    Dobrou zprávu také je, že dálniční úseky bez poplatku nezvýší cenu dálniční známky. Roční kupon pro auto do 3,5 tuny tak i nadále stojí 1500 korun, měsíční 440 korun a desetidenní 310 korun. Kamiony a autobusy pak za použití dálnic platí formou mýtného podle ujeté vzdálenosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00