Jak na věc


nebezpečný odpad azbest ceník

Sběr nebezpečného odpadu 20/10/18

    Seznam nebezpečných odpadů, které v rámci  stabilních sběren nebezpečných odpadů mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma odložit:20 01 13 Rozpouštědla20 01 14 Kyseliny20 01 15 Zásady20 01 17 Fotochemikálie20 01 19 Pesticidy20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2520 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky20 01 31 Nepoužitelná cytostatika20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 3120 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené - ostatní druhy odpadů odevzdané občany v rámci sběru* na sběrných dvorech hl. m. Prahy se zářivky a jiné světelné zdroje odevzdávají v rámci systému zpětného odběru od občanů bezplatně
    V sobotu 20/10/18 mezi 9:00 a 9:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost FCC ČR. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    V souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem, je povinna každá fyzická osoba vytřídit z komunálního odpadu odpad nebezpečný.
    V Újezdě nad Lesy se svoz provádí nově od roku 2015 ve třech trasách devětkrát do roka (dříve ve dvou trasách a to šestkrát do roka, v roce 2012 z důvodu dlouhého výběrového řízení probíhal svoz ve dvou termínech). 


Sběr nebezpečného odpadu 7/4/18

    V sobotu 1/11/14 ráno mezi 8:00 a 8:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost .A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.
    V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:


Stabilní sběrny nebezpečného odpadu:

    V sobotu 8/10/16 mezi 9:00 a 9:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost FCC ČR (dříve A.S.A.). Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    V sobotu 7/4/18 mezi 9:00 a 9:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost FCC ČR. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    V sobotu 17/10/15 ráno mezi 8:00 a 8:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost .A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    V sobotu 28/10/17 mezi 9:00 a 9:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost FCC ČR (dříve A.S.A.). Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.


Sběr nebezpečného odpadu 1/11/14

    V sobotu 28/3/15 ráno mezi 8:00 a 8:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost .A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    V sobotu 9/4/16 ráno mezi 9:00 a 9:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost FCC ČR (dříve A.S.A.). Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.
    Mobilní sběr nebezpečného odpadu od začátku roku 2016 zajišťován sdružením firem EKOM CZ a.s. a PURUM s.r.o. na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou. Mobilní sběr probíhá tak, že ve stanovenou dobu přijede auto na určené stanoviště, kde čeká cca 20 minut. Občané, kteří mají trvalý pobyt v hl.m. Praze mohou řidiči nebezpečný odpad odevzdat zdarma.
    V sobotu 25/3/17 mezi 9:00 a 9:20 hod. proběhne U Stodoly (u kontejnerů na tříděný odpad) mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost FCC ČR (dříve A.S.A.). Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00