Jak na věc


možnost platby kartou benefit plus

Studenti ze Slovenské republiky

    Univerzita Palackého poskytuje velkou variabilitu pro různé kombinace a formy studia, poskytuje vám tedy velký prostor jak si své studium můžete samostatně zorganizovat. Prezenční studium je nejběžnější forma vysokoškolského studia, při které se vyžaduje pravidelná osobní přítomnost studentů při výuce. Kombinovaná forma studia vám umožní studovat vysokou školu např. při zaměstnání. Studenti docházejí na výuku méně často než při prezenčním studiu, přičemž výuka obvykle probíhá v pátek nebo sobotu. Dříve se pro tuto formu studia používaly pojmy „dálkové“ nebo „distanční“ studium.
    Studenti UP se mohou v rámci svého řádného studia zúčastnit prostřednictvím programu Erasmus+ studijního pobytu na evropských univerzitách (3 až 12 měsíců). Studium v USA nabízí Merillův program, další možnosti studia v zahraničí můžete mít i jako účastníci programů CEEPUS, Study Abroad Program a dalších.
    Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala institucionální akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování. Proto nabídka programů v elektronické přihlášce ke studiu není dosud kompletní, postupně v průběhu prosince a ledna budou přibývat další moderně koncipované programy.


Prezenční a kombinované studium

    Pestrá nabídka zahrnuje i kurzy celoživotního vzdělávání. Na Univerzitě Palackého se mohou vzdělávat i senioři na Univerzitě třetího věku a studium na vysoké škole si mohou vyzkoušet děti na Dětské univerzitě.
    Prezenční studium vám dává obecně mnohem větší svobodu při individuální volbě předmětů. Při prezenčním studiu může výuka probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne a její převážná část je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem. Naproti tomu kombinované studium je spojené hlavně se samostudiem. Na Univerzitě Palackého funguje tzv. kreditový systém, což znamená, že každý předmět nebo seminář je ohodnocen určitým počtem kreditů, které získáte po jeho absolvování. Kredity se vám tak sčítají, abyste dosáhli požadovaného počtu kreditů na konci roku a postoupili do dalšího ročníku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00