Jak na věc


ministerstva se ve své činnosti řídí

Datová schránka Ministerstva obrany ČR:

    Pro podání podezření z korupce (https://www.korupce.army.cz/) v resortu Ministerstva obrany ČR použijte webový formulář Vytvořit Oznámení na adrese https://www.korupce.army.cz.
    Po dobu konané akce budou Vaše osobní údaje zpracovány v souladu se zásadami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Zasláním uvedených osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním.
    Z bezpečnostních důvodů se mohou akce zúčastnit pouze občané České republiky, kteří se dopředu zaregistrují. Pokud budete mít zájem se dne otevřených dveří účastnit, zašlete svoje jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a e-mailový kontakt na adresu: prohlidkaMOValy2018@army.cz


Strategie Ministerstva zemědělství pro boj s kůrovcem v roce 2019: změny zákonů, výraznější podpory i odborná pomoc

    Úkolem ministerstva není řídit či plánovat zemědělskou, lesnickou nebo potravinářskou výrobu, ale vymezit příslušnými právními předpisy mantinely, v nichž se mohou naši podnikatelé pohybovat. Ministerstvo zemědělství přitom vychází z vládní zemědělské politiky, z programového prohlášení vlády a ze Společné zemědělské politiky Evropské unie. Jeho cílem je podpora Evropského modelu zemědělství s důrazem na rozvoj multifunkčního zemědělství, zaměřeného jednak na zemědělskou produkci, ale i na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, na další environmentální služby a na nezemědělské činnosti. Stále většího významu nabývá hlubší propojení zemědělství s obnovou a rozvojem venkova.
    Ministerstvo zemědělství je také ústřed­ním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obcho­dy se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vznik­lých jeho zpracováním. Dále je ústředním orgánem státní správy ve věcech veteri­nární péče, rostlinolé­kař­ské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.
    Brány Ministerstva obrany v objektu na Valech se pro veřejnost otevřou v době od 9 do 14 hodin. Bude to podruhé v novodobé historii České republiky, kdy si návštěvníci budou moci prohlédnout reprezentativní prostory historické budovy ministerstva a areál MO v bezprostřední blízkosti Pražského hradu. Letošní den otevřených dveří je součástí oslav 100. výročí vzniku československého státu.


AVÍZO: Konference o strategickém řízení ve školách

    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    Základní kontaktní údaje na složky a vojenské útvary resortu Ministerstva obrany ČR jsou uvedeny na stránkách jednotlivých součástí struktury tohoto webu.
    Přes tři stovky návštěvníků se v pátek 28. září podruhé v novodobé historii České republiky podívalo do areálu Ministerstva obrany ČR Na Valech. Letošní den otevřených dveří byl součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. Z bezpečnostních důvodů byl vstup umožněn pouze předem registrovaným občanům České republiky, dále zaměstnancům MO a válečným veteránům, kteří předložili průkaz veterána.
    Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem provádí opatření společných organizací trhů Evropské unie, přímé platby, národní doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy rozvoje venkova.


NIDV pořádalo 7. ročník konference k praktickému využití...

    Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. V každé oblasti jsou určité výjimky, které do kompetence ministerstva zemědělství nepatří jako například: ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod.
    Po celý den budou pracovníci Vojenského historického ústavu provázet návštěvníky místy, která dýchají více než stoletou historií a kde kromě úřadovny ministrů a složek ministerstva obrany byla v minulosti i kadetní škola a vysoká válečná škola. Prohlídky s odborným výkladem se uskuteční každých 15 minut a budou trvat přibližně 30 – 45 minut. V areálu ministerstva obrany bude v průběhu dne nachystán doprovodný program. Jeho součástí budou ukázky současné a historické vojenské techniky.
    Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský , Českou plemenářskou inspekci, Státní pozemkový úřad a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.


Datové schránky a elektronická podatelna:

    Tyto údaje jsou nutné pro vpuštění do střeženého vojenského objektu. O registraci je možné požádat pouze do 21. září do 12.00 hodin! Váleční veteráni budou do objektu vpuštěni bez registrace po předložení průkazu veterána.
    Ministerstvo zemědělství úzce spolupracuje s resortními výzkumnými ústavy, nevládními agrárními organizacemi, jednotlivými profesními i zájmovými svazy, spolky a společnostmi.
    Schránka elektronické pošty pro státní zaměstnance k podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00