Jak na věc


metabolismus cukrů

9. Co je pracovní metabolismus?

    Rychlost metabolismu celkově ovlivňují hormony, které koordinují funkce tkání a orgánů (viz Hormony). Hormony jsou produkovány určitými tkáněmi a vyplavovány do krevního oběhu. Krví se dostávají k cílovým orgánům a způsobují tam fyziologické změny, jako je např. řízení metabolických pochodů.
    Rovnice pro výpočet bazálního metabolismu podle pohlaví:BMR muži =  66 + (13,7 x hmotnost) + (5,0 x výška) – (6,8 x vek)BMR ženy =  655 + (9,6 x hmotnost) + (1,85 x výška) – (4,7 x vek)Ženy – obecně nižší BMR než muži (Rozdíl asi 10% při stejném věku, výšce a váze)Starší – obecně nižší BMR než mladší
    Při nadbytku energie (např. při větším příjmu potravy či nedostatku pohybu) musí tělo energii nějakým způsobem využít, aby se nepřehřálo. Energii organismus využije na tvorbu lipidů, které se ukládají do tukové tkáně, čímž může vzniknout nadváha (otylost).
    3. AnabolismusJe tvorba látek, při které se energie spotřebovává. Nabídka (příjem) vstupních substrátů je vyšší jako jejich okamžitá potřeba (výdej). Vytvářejí se energetické rezervy, dochází k obnově a novotvorbě tkání. Anabolické děje převažují v situacích, kdy je tělesná aktivita obmezená. (tzn. doba odpočinku, regenerace)


Metabolismus – anabolismus, katabolismus - Sport Nutrition Vávra

    Látkový metabolismus zajišťuje stálý transport látek přes buněčnou membránu (viz Transport látek přes membrány), jejich rozklad, zisk stavebních látek či úplný rozklad na látky odpadní.
    Bazální metabolismus koreluje u člověka s povrchem těla. K výměně tepla dochází na povrchu. Vztah mezi hmotností, výškou a povrchem těla:S = 0,007184 x W0,425 x H0,725  kde S= povrch těla, W= hmotnost v kg, H= výška v cm.Dospělý muž asi 40kcal/m2/hod (tzn., asi 2000kcal/24hod)
    Poznámky: použité termíny:Glykogen – živočišní škrob, zásobný polysacharid, je uložený v játrech a ve svalech. Zásoba v organizmu: cca 400g ve svalech, 100g v pečeni. Trénovaný sportovci můžou mít až 800g glykogenu v těle.Asimilace – splynutí, biologická přeměna látek v organizmu, přijímání látek organizmem z vnějšího prostředí a jejich využití k životným procesůmKatecholaminy – společný název pro dopamin, noradrenalin a adrenalin. Z chemického hradiska se jedná o alkylaminoderivát o-dihydroxybenzenu. Jsou syntetizovaná v uvedeném pořadí z aminokyseliny – tyrozinu aj u nejjednodušších živočichů. V organizmu působí jako hormony i jako neurotransmitery neboli přenašeče nervových vzruchů.


1. Jak se přeměňuje v lidském těle potrava?

    Produkce hormonů a činnost enzymů závisí na řadě faktorů jako je věk a pohlaví. Dále záleží na celkovém stavu organismu – jak fyzickém, tak psychickém. Sami si můžeme všimnout, že při intenzivním cvičení (např. plavání) je náš tep značně rychlejší, též frekvence nádechu a výdechu. Při stresu je metabolismus rovněž zvýšen, proto se u stresovaných lidí zvýší rychlost vylučování odpadních látek.
    Energie je uskladněná v energeticky bohatých fosfátových sloučeninách a ve formě proteinů, tuků a složitých sacharidů (syntetizovaná z jednodušších molekul). Tvorba těchto sloučenin se nazývá - anabolismus
    ATP patří mezi anhydridové makroergické sloučeniny. Vysoká hodnota energie této sloučeniny je dána elektrostatickými repulsemi mezi záporně nabitými kyslíkovými atomy.
    - vnější teplota - (závislost rychlosti metabolismu i na vnější teplotě)       a) nižší než tělesná teplota – aktivace mechanizmů na udržení tepla – intenzita metabolismu stoupá (samozřejmě do určité teplotní hranice)       b) vyšší než tělesná teplota – zvyšuje se tělesná teplota a vzrůstá metabolismus (samozřejmě do určité teplotní hranice)
    5. Energetická bilance- rovnováha mezi energetickým přímem a výdejem- při negativní energetické bilanci se spotřebovávají vnitřní zásoby, katabolismus: glykogenu, proteinů a tuků = hubnutí- při pozitivní energetické bilanci (příjem převažuje nad výdejem) = přibírání


1. Kompletní výukový materiál - prezentace Trávení a metabolismus přírodních látek:

    Metabolismus = změna  - látková přeměna v živých tkanivech- je to látková přeměna, vyjádření všech chemických, energetických a enzymových reakcí, při kterých dochází k proměně látek a energií v buňkách a živých organizmech - dochází k oxidaci sacharidů, proteinů a tuků, vzniká oxid uhličitý a voda (CO2 a H2O)  - produkt metabolismu se nazývá metabolit Podle směru probíhající změny, která se děje, rozdělujeme metabolismus na: a) anabolismus – výstavbový proces (biosyntéza)b) katabolismus – rozkladový proces
    - specificko-dynamický účinek potravy (SDU) – asimilace živin v těle trvá několik hodin:       a) množstvo proteinů, které poskytuje 100kcal, zvyšuje rychlost metabolizmu o 30kcal,   protože tělo musí vynaložit určitou energii na jejich zpracování       b) množstvo sacharidů, které poskytuje 100kcal, zvyšuje rychlost metabolismu o 6kcal       c) množstvo tuků, které poskytuje 100kcal, zvyšuje rychlost metabolismu o 4kcalMnožství energie ze živin se snižuje o uvedené množství energie, která byla použitá k jejich asimilaci. Proteiny mají nejvyšší SDU, místo 100kcal organizmus získá 70kcal. SDU proteinů je 0,7, sacharidů = 0,94 a tuků = 0,96
    Při přenosu elektronů vzniká energie, díky níž dochází k přečerpávání protonů z matrix mitochondrie i z redukovaných koenzymů (NADH, FADH2) do mezimembránového prostoru. Při přechodu protonů zpět do matrix vzniká energie, která pohání syntézu ATP z ADP a anorganického fosfátu.


Metabolismus – anabolismus, katabolismus

    Naopak při nedostatečném příjmu potravy, a tím i nedostatečném příjmu energie musí tělo energii někde získat. Nejdříve jsou použity rezervy glykogenu, které se vyčerpají během několika hodin. Při delším hladovění se organismus převážně orientuje na mastné kyseliny jako na dodavatele energie. Déletrvající hladovění může být příčinou podvýživy.
    Hodnota bazálního metabolismu se dá změřit a ukazuje, kolik tělo spotřebuje energie za určitou časovou jednotku pro své základní pochody (dýchání, srdeční činnost, činnost lidských orgánů atd.).
    Rozkladem chemických sloučenin jako jsou bílkoviny, lipidy a sacharidy se uvolňuje určitá energie, kterou organismus využívá pro jiné reakce vyžadující energii (pro endergonické reakce). Dalším způsobem využití energie je konání mechanické práce či uvolňování tepla, popřípadě jiná práce (osmotická práce – přenos látek založený na mechanismu aktivního transportu a elektrická práce – energie vynakládaná na bioelektrické jevy, např. šíření vzruchů).
    2. Katabolismus Je to rozklad látek za současného uvolňování energie v malých použitelných množstvích. Je charakterizovaný nedostatkem rezerv glykogenu a mobilizací nesacharidových zdrojů energie – tuků, proteinů. Souvisí s vyšší aktivitou sympatiku. Probíhá při zvýšení tělesné pohybové aktivity a při udržovaní životných funkcí.


2. Výukový materiál - prezentace Citrátový cyklus a dýchací řetězec

    4. Bazální metabolismus (BMR – basal metabolic rate)Bazální metabolismus je potřeba energie pro udržení všech vitálních funkcí v klidovém neutrálním režimu - stavu. Výdej energie v tomto stavu je daný pouze prací (fungováním) životně důležitých orgánů, jako srdce, plíce, mozek a zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže. BMR se snižuje s věkem a ztrátou svalové hmoty. Naopak zvyšuje se díky kardiovaskulárnímu cvičení a nárůstu svalové hmoty – aktivní tělesné hmoty. Bazální metabolismus můžou taky ovlivnit nemoci, konzumované jedlo a nápoje, teplota prostředí a množství stresu. Mladý muž průměrného vzrůst má BMR přibližně 2000kcal = 8360kJ
    S každým výkonem organismu roste též energetická spotřeba, jenž se mění podle druhu činnosti a kolísá podle toho v širokých hranicích. Kromě termínu pracovní metabolismus se též používá termín celkový metabolismus.
    Člověk přijímá v potravě látky, které jsou v průběhu procesu trávení rozkládány na jednodušší látky (monosacharidy, aminokyseliny, mastné kyseliny aj.). Ty mohou dále sloužit buď jako stavební jednotky pro výstavbu nových sloučenin, nebo mohou být v těle dále odbourávány až na oxid uhličitý, vodu a ostatní odpadní látky.
    Regulace metabolismu se děje změnami enzymové aktivity. Protože prakticky všechny metabolické reakce jsou katalyzovány enzymy, jde o velmi účinný proces, který umožňuje, aby určité metabolické reakce probíhaly rychleji (zvýšení enzymové aktivity) nebo pomaleji (snížení enzymové aktivity).


Nová řada produktů Compress Expand

    Vedle oxidační fosforylace existuje substrátová fosforylace, při které dochází k přenosu fosfátové skupiny z makroergického meziproduktu metabolismu (M-P) na ADP. Rozpadem makroergického meziproduktu se uvolní dostatek energie pro realizaci endergonické fosforylace ADP anorganickým fosfátem.(citace Vodrážka)
    - výška, váha a povrch těla – čím větší povrch těla, tým vyšší metabolismus (povrch těla S = 0,007184 x W0,425 x H0,725   /W = hmotnost v kg, H = výška v cm/)
    Při dietě, omezeném příjmu nebo dlouhodobém hladovění:Pokles BMR – klesá aktivita sympatiku, klesají katecholaminy (společný název pro dopamin, noradrenalin a adrenalin), klesají hormony štítné žlázy (např. Tyroxin - zvyšuje metabolismus a podporuje rast). Proto při redukční dietě nastává ze začátku prudký pokles hmotnosti, ale později zpomalení úbytku hmotnosti. Úspěšná redukce hmotnosti = redukční dieta + pohybová aktivita

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00