Jak na věc


manželství po italsku

Odpuštění je znakem pravé lásky

    c) žalobce má obvyklý pobyt v České republice a měl tento obvyklý pobyt nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žaloby.
    Rozvod manželství je zásadní rozhodnutí, které podstatně změní váš život. Není to rozhodnutí, se kterým byste měli spěchat. Dejte si dostatek času na přemýšlení, zda se rozvést, nebo zda je možné váš vztah zrekonstruovat a rozhlédněte se po našem webu. Na druhou stranu je rozvod manželství dnes poměrně častý jev, v ČR se rozvádí každé druhé manželství. Pokud si jste jisti, že váš vztah nefunguje a nelze to napravit, může být rozvod manželství cestou ke svobodě, úlevě a možnosti najít si nový vztah.


Pomůžeme vám s rozvodem manželství bez ohledu na to v jakém stádiu jste.

     Pokud není shora uvedeným způsobem určen příslušný soud, určí se příslušnost v každém členském státě v souladu s právem tohoto státu. Proti odpůrci, který nemá obvyklé bydliště na území některého členského státu a není ani státním příslušníkem některého členského státu nebo, v případě Spojeného království a Irska, nemá na území některého z těchto členských států "domicil", může kterýkoli státní příslušník některého členského státu, který má obvyklé bydliště na území jiného členského státu, využít stejně jako státní příslušník tohoto státu pravidla pro určení příslušnosti platná v tomto státě.
    a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.
     (3) Pro řízení o vyživovací povinnosti mezi manžely a mezi bývalými manžely se pravomoc českých soudů určuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
    (1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
    Navrhovatel má jiné než české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má jiné než české občanství a pobyt v ČR.


Řízení o rozvod manželství - příslušnost soudů: I. Místní příslušnost v ČR Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení. Zahájení řízení (1) Řízení je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne. (2) Podá-li návrh na zahájení řízení jeden z manželů a druhý z manželů se k návrhu připojí, postupuje soud stejně, jako by bylo řízení zahájeno návrhem společným. Připojení se k návrhu je možné odvolat do vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně. Další podrobnosti stanoví zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

    Návrh na rozvod manželství může podat jeden z manželů (ten se stává navrhovatelem a druhý manžel pak odpůrcem) či jej mohou manželé podat společně.
    Navrhovatel má české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má jiné než české občanství a pobyt mimo území EU.
    Navrhovatel má české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má jiné než české občanství a pobyt v jiném členském státě.
    Na tomto webu uvádíme pouze aktuální informace podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.  Většina informací o rozvodu manželství na internetu je zastaralá, vychází ze zákona o rodině, který platil jen do 31. 12. 2013 a nyní je zrušen.


Vítejte na stránkách Manželství.cz

    Na území EU se na případné rozvody vztahuje Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. Nařízení vstoupilo v platnost 1.3.2005, neplatí však na území Dánska. Nařízení poskytuje odpověď na otázku, soud kterého členského státu EU je příslušný rozhodovat ve věci rozvodu. Nenabízí však odpověď na otázku, dle práva kterého státu bude takto příslušný soud rozhodovat. Příslušný soud určí rozhodné právo sám dle kolizních norem mezinárodního práva (v případě českého soudu je touto kolizní normou § 22 Zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
    (1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud
    (1) Nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže žalovaný má v České republice obvyklý pobyt.
    Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.
    Navrhovatel má jiné než české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má české občanství a pobyt mimo území EU.
    Navrhovatel má české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má české občanství a pobyt v jiném členském státě.


K manželství nestačí mít svatbu

    Rozvod manželství je komplikovaný, emocionální a někdy těžký a dlouhý. Proto je naším cílem na této webové stránce shromáždit ty nejlepší experty a informace, aby Vám pomohli co nejlépe projít procesem rozvodu manželství bez ohledu na to v jakém jste stádiu.
     b) jehož státními příslušníky jsou oba manželé nebo, v případě Spojeného království a Irska, se jedná o zemi "domicilu" obou manželů.
    - mají manželé obvyklé bydliště, nebo - měli manželé poslední společné obvyklé bydliště, pokud zde jeden z nich ještě bydlí, nebo - má odpůrce bydliště, nebo - v případě společného návrhu na zahájení řízení má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště, nebo - má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení, nebo - má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení, a zároveň je buď státním příslušníkem tohoto členského státu, nebo, v případě Spojeného království a Irska, zde má "domicil";


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00