Jak na věc


manželství po italsku

Pomůžeme vám s rozvodem manželství bez ohledu na to v jakém stádiu jste.

    (1) Nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže žalovaný má v České republice obvyklý pobyt.
    c) žalobce má obvyklý pobyt v České republice a měl tento obvyklý pobyt nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žaloby.
    a) oba manželé měli v České republice obvyklý pobyt a žalobce má ještě obvyklý pobyt v České republice,
    (1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud
    (2) Jsou-li manželé cizinci a žalovaný nemá obvyklý pobyt v České republice ani v jiném členském státě Evropské unie a ani není občanem členského státu Evropské unie a nemá domicil ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo v Irsku, je pravomoc českých soudů ve věcech uvedených v odstavci 1 dána, jestliže


Řízení o rozvod manželství - příslušnost soudů: I. Místní příslušnost v ČR Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení. Zahájení řízení (1) Řízení je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne. (2) Podá-li návrh na zahájení řízení jeden z manželů a druhý z manželů se k návrhu připojí, postupuje soud stejně, jako by bylo řízení zahájeno návrhem společným. Připojení se k návrhu je možné odvolat do vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně. Další podrobnosti stanoví zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

    a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.
    Navrhovatel má české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má jiné než české občanství a pobyt mimo území EU.
    Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce.
    (3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.
    (1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.


Odpuštění je znakem pravé lásky

     (1) Řízení je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne. (2) Podá-li návrh na zahájení řízení jeden z manželů a druhý z manželů se k návrhu připojí, postupuje soud stejně, jako by bylo řízení zahájeno návrhem společným. Připojení se k návrhu je možné odvolat do vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně.
    Navrhovatel má české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má české občanství a pobyt v jiném členském státě.
     b) jehož státními příslušníky jsou oba manželé nebo, v případě Spojeného království a Irska, se jedná o zemi "domicilu" obou manželů.
    a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil, c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.


K manželství nestačí mít svatbu

    Na území EU se na případné rozvody vztahuje Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. Nařízení vstoupilo v platnost 1.3.2005, neplatí však na území Dánska. Nařízení poskytuje odpověď na otázku, soud kterého členského státu EU je příslušný rozhodovat ve věci rozvodu. Nenabízí však odpověď na otázku, dle práva kterého státu bude takto příslušný soud rozhodovat. Příslušný soud určí rozhodné právo sám dle kolizních norem mezinárodního práva (v případě českého soudu je touto kolizní normou § 22 Zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
    Navrhovatel má jiné než české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má jiné než české občanství a pobyt v ČR.
    Navrhovatel má jiné než české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má české občanství a pobyt v jiném členském státě EU.
    Jsme přesvědčeni o tom, že celoživotní společenství muže a ženy má svůj hluboký smysl a hodnotu i v dnešní době. Manželství je nejtěsnější možný lidský vztah rostoucího vzájemného sjednocení, pro které se manželé vždy znovu svobodně rozhodují. Chceme šířit křesťanské chápání manželství jako stálého a nerozlučného svazku, zaměřeného na předávání života a posvěcování manželů.


Vítejte na stránkách Manželství.cz

    Rozvod manželství je zásadní rozhodnutí, které podstatně změní váš život. Není to rozhodnutí, se kterým byste měli spěchat. Dejte si dostatek času na přemýšlení, zda se rozvést, nebo zda je možné váš vztah zrekonstruovat a rozhlédněte se po našem webu. Na druhou stranu je rozvod manželství dnes poměrně častý jev, v ČR se rozvádí každé druhé manželství. Pokud si jste jisti, že váš vztah nefunguje a nelze to napravit, může být rozvod manželství cestou ke svobodě, úlevě a možnosti najít si nový vztah.
    Návrh na rozvod manželství může podat jeden z manželů (ten se stává navrhovatelem a druhý manžel pak odpůrcem) či jej mohou manželé podat společně.
    Navrhovatel má jiné než české občanství a pobyt v ČR. Odpůrce má české občanství a pobyt mimo území EU.
     (3) Pro řízení o vyživovací povinnosti mezi manžely a mezi bývalými manžely se pravomoc českých soudů určuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00