Jak na věc


měli nebo mněli

6. Proč je důležité venčení a procházky se psem v útulku i mimo objekt

    Od ledna 2005 zajišťuje Městská policie hlavního města Prahy prostřednictvím útulků pro opuštěná zvířata také veterinární asanační činnost dle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.
    Aby se zvýšila možnost umístění těchto psů, jsou ze strany pracovníků útulku používány různé výchovné metody k navázání a vybudování přátelského kontaktu mezi zvířetem a člověkem. Při venčení psa se výrazně zvyšuje kontakt člověka se psem. Ošetřovatel při venčení poznává, jak zvíře reaguje na okolí, na cizí lidi a zvířata, cyklisty nebo bruslaře apod. Tyto poznatky pak mohou být vhodně využity k citlivému odstranění negativních projevů v povaze psa. Zároveň častým venčením si pes postupně zvykne na přítomnost dalších osob a zvířat, které při venčení potkává a snáze postupně zvládá situace, na které nebyl doposud zvyklý.


12. Proč se zvířata v útulcích nezamlouvají

    Co nás trápí jako útulek? Není toho mnoho, ale dokáže to zkazit celý den – lidé, ať už jsou to ti, co psy přivezou, a aby uchlácholili své svědomí, předvedou své zvíře jako téměř vlkodlaka, a my po týdnu zjistíme, že je jako beránek, nebo ti, co nemluví pravdu o svých možnostech k chovu psa, psa dostanou, a za dva dny ho vrátí, nebo také staří lidé, kteří si vyberou štěně ovčáka, a diví se, že ho nemohou dostat, protože ho nezvládnou ani jako štěně, podnikatelé s nádhernými vozy a pěti mobily, které stále zvoní, a chtějí psa, který vydrží sám v bytě 12 hodin a „hlavně paninko, aby to byla rasa“ atd...
    Kočka domácí žije vedle člověka více než 10–12 tisíc let, přesto není populace volně žijících koček schopna socializace a přivyknutí k životu v bytových podmínkách. Tato zvířata nelze umístit do náhradní péče k novým majitelům. Volně žijící populace koček nemá přímou potřebu lidské přízně, kontaktu s člověkem ani útulného domova. Při neodborné manipulaci s takovým zvířetem může dojít dokonce i k újmě na zdraví. Pokud někde najdeme zraněnou nebo nemocnou kočku, je proto dobré obrátit se vždy na příslušný útulek, který je pro odchyt zvířat vybaven a jehož pracovníci jsou odborně proškoleni.
     Jelikož během karanténní lhůty může dojít ke změně zdravotního stavu zvířete a tato může být prodloužena nebo se může o zvíře přihlásit původní majitel, rezervace zvířat se neprovádí. Nejčastěji si lidé chtějí zamlouvat psy malých, atraktivních plemen.


11. Odchyt zdivočelé populace koček – krmení zvířat občany v odchytové lokalitě v době odchytu

     Přes linku 156 byl nahlášen žralok plavající ve Vltavě a ve spolupráci s poříčním útvarem byl i zajištěn. Jednalo se opravdu o žraloka. Tenhle byl však vypreparovaný, vyložený polystyrénem, aby dobře plaval. A tímto se někdo zcela jistě při našem zákroku dobře pobavil.
    Největším problémem našeho útulku, je velký počet špatně psů, o které je malý – nebo vůbec žádný – zájem. Lidé si totiž často pletou útulek s odkladištěm nevychovaných, agresivních, starých a nemocných psů. Tato zvířata pak velice těžko hledají nové pány, tráví proto v útulku dlouhou dobu a někteří v útulku i dožívají. Péče o tyto pejsky je velice náročná a nákladná. Útulek jim ale i tak poskytuje kvalitní domov.
     Veškerá činnost počínaje odchytem nebo převzetím volně žijících zvířat od nálezců, přes převoz zvířat, jejich umístění ve specializovaném zařízení, až po následnou péči a případné zpětné vypouštění do přírody náleží pracovníkům Českého svazu ochránců přírody.


23. Domov pro psy Minaret, Bulhary u Břeclavi

    Informace získané o chování, reakcích a temperamentu zvířete během venčení jsou pak dále předávány případným zájemcům o zvíře do náhradní péče s upozorněním na případné negativní vlastnosti v povaze psa a doporučený postup, jak tyto vlastnosti odstranit, případně alespoň korigovat. V případě výběru nového psa se samozřejmě doporučuje před samotnou adopcí procházka, kde si např. starší lidé mohou zkusit, zda pes např. „netahá“ a zda si padnou do oka. Pokud si nový chovatel osvojuje ke svému psu dalšího, je tato procházka zároveň první zkouškou, zda se psi budou navzájem snášet.
    Chcete-li si pořídit zvíře, zamyslete se, zda nepomoci některému z útulkáčů. Kdo si k útulkovému pejskovi nebo útulkové kočce najde cestu, neprohloupí. Spokojený je pak majitel i zvíře. Útulková zvířata totiž dokážou být vděčná. Uvidíte, že s nimi zažijete mnoho radosti a legrace.
    Odchytové zařízení Mikroregionu Radnicko, Útulek pro psy v Němčovicích, slaví rok provozu. Útulkem za tu dobu prošlo 82 psů. Tento počet ukazuje, že problematika toulavých psů je vážná. Nejenže volně pobíhajících psů přibývá, přibývá však také občanů, kteří se z různých důvodů snaží svých čtyřnohých přátel různým způsobem zbavit.


3. Proč k volně pobíhajícímu zvířeti volat odchyt a nepokoušet se zvíře odchytit vlastními silami

    Závěrem lze říci, že se jedná vždy jen o základní výchovu psa (ovladatelnost, čistotnost, a především kladný vztah k lidem). Pokud toto pes zvládne, je to základní krok k úspěšnému vstupu do nového domova u náhradního majitele. Vzhledem k tomu, že průměrná doba pobytu psa v Trojském útulku je cca 14 dní, není tedy mnoho času na převýchovu. Velikým pozitivem je možnost využití naší kynologické bezplatné poradny sousedící s útulkem, a to nejen pro psy z útulku, ale i pro širokou veřejnost k dalšímu zkvalitnění výchovy psa.
    Okamžikem převzetí psa z útulku do péče přebírá náhradní majitel plnou odpovědnost za stav zvířete i za případné škody, které by zvíře někomu způsobilo. V případě, že bude pes v šestiměsíční lhůtě vrácen původnímu majiteli, má náhradní majitel nárok uplatňovat vynaložené finanční náklady spojené s péčí o psa, které ovšem musí doložit. Náhradní majitel také souhlasí s možnou kontrolou psa ve lhůtě šesti měsíců pracovníky z útulku. V případě, že o psa nebude v této lhůtě řádně postaráno (např. špatný výživný stav, pes vykazuje známky zanedbání či týrání), má útulek právo psa náhradnímu majiteli odebrat. Se všemi těmito pravidly musí náhradní majitel souhlasit a přijmout je vlastnoručním podepsáním smlouvy.


15. Ze zákulisí městského útulku v Praze – Měcholupech

    Zdravotní stav, krmení a ustájení zvířat kontroluje veterinární lékař, který následně řídí veterinární techničky, což jsou takové naše zdravotní sestřičky. Útulek by se neobešel bez zkušených ošetřovatelek, které kočkám poskytují kromě chovatelské péče i nezbytné pohlazení a lásku. Celý provoz je sledován provozní, která zajišťuje kromě příjmu koček, komunikace s veřejností a nezbytné administrativy vše, co je v provozech potřeba, tedy například dodávky krmení, ale také desinfekčních prostředků a kočkolitu... zkrátka všeho, bez čeho se útulek neobejde.
    V útulku Minaret zaznamenali v posledních měsících menší zájem o pejsky. Lidé si je neosvojují tak často jako dříve. Důvodem je skutečnost, že v útulcích na Slovensku mají psi vyměřenou lhůtu (cca 2 měsíce), po kterou mohou v útulcích pobývat. Pokud se pro ně v této době nenajde náhradní domov, jsou utráceni. Lidé si proto vezmou raději pejska ze Slovenska. Neuvědomují si však, že každá mince má rub i líc. Naše útulky, už tak přeplněné, jsou pak doslova nacpané k prasknutí. S tím souvisí i obava, aby přeplněné útulky v České republice neinspirovaly k tomu, že by lhůty pobytu zvířat v těchto zařízeních byly zavedeny i u nás. A obava to je vskutku oprávněná, neboť takové pokusy jsme v České republice v minulosti už skutečně zaznamenali. Tento návrh však naštěstí neprošel, protože se zvedla velká vlna odporu jak odborné, tak laické veřejnosti.


1. Proč se nepovoluje v Městském útulku v Praze 8-Troji venčení psů veřejnosti

     Řepnický Psí domov existuje už osmnáct let a patří k těm velmi dobře vedeným soukromým azylům v ČR. I když je i zde potřeba financí na rekonstrukci objektu po dlouhých letech zřejmá, útulek není rozhodně v krizi, která by ohrožovala jeho další existenci. Pokud si jeho vedoucí Miluše Maskulanisová na něco stěžuje, pak jsou to majitelé zvířat, kteří se v posledních letech nerozpakují zbavit starých zvířat či dokonce březích fen. O svá nalezená zvířata se nehlásí a stačí jim, že jsou v péči útulku. I zde se však daří umísťovat psy do nových, zodpovědnějších rodin.
    Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh příslušné veterinární správy. Pokud jde o potrestání – v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.). Týrání upravuje zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb.
    Lidé se čím dál tím víc zbavují psů z důvodů, jako je změna povolání, stěhování, tzv. rodinné důvody (rozchod, narození dítěte), prodej domu nebo zahrady. Kdo si pořizuje psa, musí uvážit, že i tyto situace mohou nastat, a že i v tomto případě je člověk povinen se o psa dál postarat, případně mu najít nový domov.


31. Útulky v Chomutově a Jirkově

    Se psy je to jako s lidmi. Čím jsou mladší, tím snadněji se dají vychovat a naučit jistým zvykům, pravidlům chování apod. Stejně tak to závisí vše na jedinci. Někteří mají větší míru se podvolit, u jiných je to naopak skoro nemožné a právě toto musíme mít vždy na paměti. Do útulku jsou umístěna různá plemena a jejich kříženci s různými povahovými vlastnostmi (cholerik, flegmatik, typů bázlivý, agresivní atd.).
    Přijaté zvíře poté prochází veterinární prohlídkou, případně ošetřením a je ubytováno. V případě, že zvíře jeví známky onemocnění nebo je nemocné již při příjmu, je neprodleně umístěno na oddělení izolace a všechny další postupy pak určuje veterinární lékař.
    Problémy však nastávají, když se v útulku objeví pes, jehož čip neprochází místním ani celostátním registrem čipovaných psů! Takových případů bývá i několik v měsíci. Řešením by bylo sjednocení nebo prostupnost jednotlivých databází zvířat. Nejvhodnější by byla centrální evidence a povinnost majitelů nejenom označit svého psa čipem, ale i zaregistrovat ho v databázi. Pak by byla šance, že by útulky nemusely být přeplněné a ztracení psi by se navraceli k majitelům přímo.


26. Útulek LOZ Azyl pes, Krásný Les u Frýdlantu

    Zeptáme-li se, co nás trápí, bez ohledu na úvahy, zda s tím můžeme něco udělat nebo ne, pak na prvním místě je pochopitelně utrpení zvířat způsobené lidmi „en block“. Opravdu není lehké zachovat chladnou hlavu při pomyšlení, že kdesi na severu ubíjejí lovci tyčemi tulení mláďata a na jihu zas nechávají umírat psy či kočky v takzvaných „útulcích“ hladem a žízní. Ani bezcitní myslivci, kteří postřelí zvíře, a to umírá v bolestech dlouhé hodiny či kteří koťata či liščata používají jako živou návnadu při příšerných zkouškách ostrosti loveckých psů nás samozřejmě nenechávají v klidu... To jsou však věci, proti nimž boj je během na dlouhou trať a je třeba se do něj dát a neztrácet naději, že se jej nakonec podaří vybojovat.
    Někteří jsou dokonce k ostatním psům vyloženě agresivní a k tomuto je přihlíženo při jejich umístění do kotců, jejich ošetřování a venčení, a naopak jsou zde i psi, kteří jsou při styku s jinými psy zase bázliví. Cizí pes, byť za doprovodu svého majitele, může projevit nesnášenlivost k psům umístěným v útulku, nebo naopak bázlivost, a vzhledem k těmto skutečnostem reagovat zcela jinak, než jak je jeho majitel zvyklý. Z tohoto pak mohou vznikat situace, které mohou vést k pokousání zvířete, jeho útěku nebo vyvolání stresu u zvířat a možnosti psychických nebo zdravotních problémů.
     Dalším důvodem, proč pejsci končí v útulcích bývá skutečnost, že pes zestárne a nemůže už plnit funkci, pro kterou byl pořízen (např. hlídací psi). Je velmi smutné, když k nám přivede majitel psa, který mu celý život věrně sloužil a ve chvíli, kdy by měl jít na zasloužený odpočinek, skončí u nás.


5. Způsoby odchytu toulavých psů

    A pak jsou tu případy, kdy se pes svému majiteli zatoulá nebo ztratí. Pokud má majitel ke svému zvířeti dobrý vztah, sám se snaží pejska najít. Z toho máme vždy velkou radost. Stává se však také, že je to pro některé majitele vítaná příležitost, jak se zvířete zbavit. Psa si zpět nechtějí vzít ani v případě, že je sami dohledáme. Není žádnou výjimkou, že takový člověk si pak pořídí dalšího psa a celý kolotoč se roztáčí nanovo.
    Na Prahu 5 se vyjíždělo zase pro papouška žako, který vletěl do bytu naproti v ulici a v pokoji se mu tak zalíbilo, že se nahlas rozpovídal. Obyvatele bytu, který dorazil domů až po jeho příletu však vyděsil, protože ten si myslel, že má v bytě – ve vedlejším pokoji – zloděje. Majitel bytu ihned kontaktoval policii. Ta však na místě činu nalezla papouška, kterého nám ho předala do péče.
     Počet nalezených psů v Plzni se za poslední roky nezvyšuje, ale zájem o jejich převzetí do péče klesá! Nejhorším obdobím pro plzeňský útulek je podzim. Město Plzeň zavedlo v roce 2005 povinné čipování psů. Zjistí–li strážníci městské policie podle čipu psa majitele, spojí se s ním a nalezené zvíře mu předají. Díky tomu neskončilo v útulku několik stovek psů z ulic města.


33. Problémy, které trápí útulek pro psy Bouchalka u Kladna

    V rámci častých vycházek se psem je dobré, neustále vymýšlet další činností, do kterých je pes aktivně zapojován a tímto způsobem u psa budovat i kladný vztah k lidem. Rozšíření zájmu o aport je možné v budoucnosti využít k následnému výcviku a výchově psa. Pravidelné venčení psa též vede k udržování čistoty v místě, kde je pes chován (kotec). Při pravidelných procházkách se psem na vodítku se pes naučí ovladatelnosti na vodítku, kterou ocení po vydání náhradní majitel psa.
    Představíme Vám druhý útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy v Dolních Měcholupech trochu jinak – jak ho neznáte. Toto zařízení s kapacitou 200 míst slouží nejen k dočasnému umístění nalezených opuštěných koček, ale i jiných zatoulaných zvířat a živočichů na území hl. m. Prahy. Jedná se o exotická zvířata, především pavouky, hady a ještěrky. Málokdo však ví, že jsme schopni v tomto zařízení umístit krátkodobě i nebezpečná zvířata, například šelmy, jako jsou puma, medvěd, opice, nebo varan a také ptactvo. K umístění těchto zvířat slouží speciálně vybudovaná záchytná stanice s variabilní kapacitou a s možností příjmu až sto dalších zvířat.


Co bychom měli vědět o útulcích

     Trvalé označení zvířete mikročipem je přesné, vždy dobře čitelné čtecím zařízením, oproti tomu tetování někdy, zvláště u starších zvířat, bývá špatně čitelné, a zvíře se tudíž nepodaří vrátit majiteli. Pomocí mikročipu lze označit jakékoliv zvíře, divoké či domácí, a pomocí čtecího zařízení je pak identifikace zvířete vždy, za splnění výše uvedených podmínek, snadná.
    Zvířata v našem útulku jsou léčena, pokud se k nám dostanou ve špatném zdravotním stavu. Je-li zvíře staré, necháváme ho dožít. Takových zvířat je v našem útulku třetina. Léčíme i zvířata bez perspektivy z hlediska umístění. Věříme, že i na ně snad někde čeká jeho panička nebo páníček.
     Důsledkem zvyšujících se nákladů (energie, krmení atd.) se útulek potýká s nedostatkem financí, a to zejména investičních. Zařízení útulku postupně chátrá a z provozních zdrojů nelze opravy hradit. Letos u nás všechny volné prostředky pohltila výstavba kanalizační přípojky a výměna střešní krytiny kočičích ubikací. Nutná je oprava okapů, na kterou už nezbyly prostředky.
     U jedné paní v Nuslích se ve čtvrtém patře objevil dvoumetrový leguán zelený, který si vybral jídelní stůl v kuchyni, kam majitelka bytu po ránu zamířila. Pro paní jela v krátké chvíli záchranka s podezřením na srdeční příhodu. Současně se záchrankou jela do bytu i odchytová služba pro nevítaného vetřelce.


16. Způsoby převýchovy psa v útulku

    Po Maxovi bylo následně nalezeno na nádraží Smíchov štěně fenky, kterému někdo bezcitný svázal tlamu drátem, který byl stažen až na kost mordy. Naštěstí fenka tyranovi utekla a přímo na nádraží ji odchytili pražští strážníci, kteří ji předali do útulku. I zde vše dopadlo dobře a fenka Nelinka se zahojila a stejně jako Max si našla své nové majitele.
    Dalším velmi důležitým hlediskem je předcházení možnosti zavlečení možných onemocnění do útulku právě těmito cizími zvířaty. V útulku jsou přijímána přísná opatření k zamezení možnosti vzniku a šíření různých onemocnění, jako je například používání dezinfekčních rohoží, veterinární prohlídka nově přijatých zvířat, umísťování nově přijímaných psů do karantény, oddělený chov štěňat od dospělých zvířat apod. Přítomnost cizího zvířete v chovatelských prostorech útulku by snižovala účinnost těchto opatření a naopak zvyšovala možnost zavlečení různých chorob do útulku. Ne každý pes je svým majitelem pravidelně ošetřen proti vnějším a vnitřním parazitům a řádně vakcinován. Rovněž by zde nebylo možné vyloučit možnost, že zvíře může být nemocné, přesto, že na něm nejsou vidět žádné klinické příznaky. Samozřejmě zákaz vstupu těchto psů nařizuje i Provozní řád.


27. Útulek pro psy v Polné u Jihlavy

    Pokud tedy někde najdeme zatoulané zvíře (psa, kočku), je nutné kontaktovat útulek a upřesnit, kde se zvíře nachází, případně monitorovat jeho pohyb a vyčkat příjezdu odchytové služby. V případě, že je to možné, může nálezce pustit zvíře např. na zahrádku, nebo do domu apod., aby zvíře nemohlo utéct. Po příjezdu rozhodne na místě proškolená osoba z odchytové služby o strategii odchytu. V případě, že odchyt není možno zvládnout jednou osobou, přivolá si odchytový pracovník asistenci.
    Velmi často přicházejí do útulku zvířata, u nichž se brzy po jejich příchodu projeví zažívací potíže spojené s průjmy, zvracením, nechutenstvím a následným celkovým zhoršením zdravotního stavu. Velmi často je důvodem těchto stavů chybné krmení zvířete jeho nálezcem, a to jak co do samotné nevhodnosti stravy, tak co do jejího množství. Je jasné, že ze strany nálezců rozhodně nejde o špatný úmysl, právě naopak. Bohužel v tomto případě platí, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Nálezce může nevhodnou stravou nebo jejím množstvím zvířeti uškodit, byť nechtěně a v dobré víře. Pracovníkům útulku pak trvá i velmi dlouho, než se jim podaří zvířeti od jeho potíží ulevit.


22. Útulek Ligy na ochranu zvířat, Olomouc

    V případě výběru psa zájemcem o zvíře ale kontakt mezi možným náhradním majitelem a jeho novým kamarádem probíhá ve speciálním prostoru, díky němuž je chráněn jak zájemce o zvíře, tak psi chovaní v útulku. Nabídka psů i koček je zajišťována pomocí internetových stránek Útulků pro opuštěná zvířata a také skrze nabídkové karty psů přímo v útulku. Tento způsob je efektivní a předchází možným problémům (veterinárním, provozním, osobním), zvířata jsou pak klidná a nestresují se přítomností cizích lidí v areálu útulku.
    Na oddělení určeného pro kastrační program se umísťují zvířata, která jsou odchycena v rámci kastračního programu. Kastrační program se provádí na žádost příslušných městských částí, a to pouze za vhodných klimatických podmínek a podle obsazenosti kapacity útulku. Doba pobytu s ohledem na povahu koček je v rámci možností co nejkratší, a to z důvodu nežádoucího návyku na pravidelnou stravu a teplo. Tyto „zdivočelé“ kočky, které jsou zvyklé na pobyt venku, jsou následně vraceny do původních lokalit odchytu, kde jsou schopny bez problémů žít a jsou současně i pod dozorem svých krmičů, kteří jim přilepšují.


14. Proč se zvířata často po krátké době vracejí od náhradních majitelů zpět do ÚPOZ

    2) Kastrace všech psů vydávaných z útulků – to jak psů, tak fen. Bohužel tento postup by významně zdražil veterinární platby za pobyt psa v útulku – cena za kastraci u psa je cca 1200 Kč, u feny cca 2200 Kč. Je to ale jediný způsob, jak zastavit spirálu zvyšujícího počtu psů a přeplněných útulků. Ale kastrace by se musely provádět ve všech útulcích. Nenašly by se na to někde peníze?
    Zvíře, které delší dobu hladovělo, přijme hltavě mnohem větší množství potravy, než by za normálních podmínek pozřelo. Následkem je přílišné zatížení trávicí soustavy. Pokud k tomu připočteme následující jízdu dopravním prostředkem a umístění zvířete do útulku, který pro zvíře představuje i přes veškeré vybavení a péči neznámé, a tudíž stres vyvolávající prostředí, následky všech těchto skutečností se projeví na zvířeti velmi brzy. Navíc průvodními příznaky trávicích potíží, tj. zvracením, průjmy, nechutenstvím apod. dochází k celkovému oslabení organismu a v důsledku toho k vytvoření predispozic pro vznik případných dalších onemocnění. Samotnou kapitolou je nakrmení zvířat nevhodnou potravou.


28. Útulek pro opuštěná zvířata Brno

    Našimi městskými útulky prošly již stovky týraných zvířat, z nichž uvedeme několik případů. V loňském roce byl přijat sedmiletý belgický ovčák Max, kterého jeho pán přivázal na vodítko a kladivem ho chtěl ubít. Díky rychlému zásahu a ošetření skvělého týmu útulku, nehledě na obrovskou chuť bojovat ze strany psa, se podařilo toto zvíře zachránit. Majitel byl uznán nepříčetným, a tedy nebyl za tento čin trestně odpovědný.
     Odchyty koček jsou prováděny podle Doporučení Ústřední komise na ochranu zvířat. Dle tohoto nařízení jsou informace o odchytu vyvěšovány v konkrétní lokalitě 14 dní předem. Jejich součástí je upozornění, kdy přesně bude odchyt prováděn. Toto upozornění slouží zároveň jako informace pro majitele koček, aby svá domácí zvířata v těchto dnech dobře zajistili proti útěku.
    Docela často také jezdíme do různých obchodních domů, kde například z banánů vyleze had, nebo jiný tropický živočich. Dost časté jsou také výjezdy na sídliště a do domů, ve kterých se najednou objeví had, který utekl chovateli, a je uložen například v botě či obtočený v koupelně kolem sprchy. Stojí za to zmínit i různé druhy pavouků velkých jako dlaň, lezoucích třeba po zdi na nádraží, veleštíry královské na komunikacích, opičky makaky v metru, velký počet ovcí, které blokují silnice, kozy, koně, prasátka v centru Prahy, nebo i převoz medvědů, kteří pak byli umístěni v zoo.


29. Útulek pro psy v Němčovicích

    Dalšími důvody proč se zvíře nevydává nepřímému náhradnímu majiteli, jsou kromě výše uvedených, například i to, že pes, který se líbí potenciálnímu dárci, se vůbec nemusí líbit potenciálnímu obdarovanému. Ten dokonce nemusí psa chtít vůbec, například z rodinných, zdravotních, pracovních či jiných důvodů. Často by se pak jednalo o nevhodný dárek, který by se vracel zpět do útulku. A takovýto „výlet“ psa z útulku ven a zase zpět zanechává ve většině případů na zvířeti negativní následky. Kromě toho ze zkušeností v útulcích lze říci, že zejména starší psi se většinou ihned fixují na toho, kdo je z útulku odvádí. V případě jejich darování dalšímu člověku tak vůbec nemusí dojít k navázání předpokládaného vztahu, pes nezíská k dalšímu člověku důvěru, nebude ho poslouchat, může být dokonce agresivní, protože chce k tomu, kdo jej přijal jako první. Pes z útulku je proto vždy vydáván jedině tomu, kdo bude jeho náhradním majitelem a u koho pes skutečně bude žít.
     Snad by pomohla prevence, a to již od mateřských škol, kde by se měla zavést etická výchova a vztah ke zvířatům. V tom vidíme velkou mezeru a do budoucna výzvu. Lidé by se měli zajímat o ochranu zvířat. Měli by být schopni vidět důležitost a humánnost kastrace. Přemnožení psi a kočky, o které se nikdo nestará, pak strádají.
    Samotný útulek je zařízení na velmi vysoké evropské úrovni, které se skládá z několika – na sobě nezávislých – celků, které tvoří jednotlivá provozní oddělení. Tato oddělení pak pracují v návaznosti na různorodosti přijímaných zvířat. Během jednoho roku přijme útulek cca 90 druhů různých zvířat. Oddělení sestává z příjmu, karantény, izolace, výdeje a samostatného úseku, určeného pro kastrační program pro volně žijící zdivočelou populaci koček. Samozřejmostí jsou veterinární ošetřovny pro zdravá a nemocná zvířata, operační sál včetně laboratoře a již uvedená záchytná stanice.


32. Útulek pro kočky Felis Catus Kladně-Švermově

    V útulku končí také pejsci, kteří už nejsou „IN“ nebo „COOL“. Majitelé těchto psů si zvíře pořizují pouze jako módní doplněk. A když se móda změní, pes jde z domu a na jeho místo přichází jiný, který lépe odpovídá momentálnímu módnímu trendu. Budete se divit, ale takových zvířat tu máme poměrně dost.
    Se psy je to jako s lidmi. Čím jsou mladší, tím snadněji se dají vychovat a naučit jistým zvykům, pravidlům apod. Stejně tak to závisí na jedinci. Někteří jsou více ochotni se podvolit, u jiných je to naopak skoro nemožné. Právě toto musíme mít vždy na paměti. Do útulku jsou umístěna různá plemena a jejich kříženci s různými povahovými vlastnostmi (cholerik, flegmatik, agresivní, bázlivý atd.). Před započetím převýchovy psa se musí ošetřovatel seznámit s povahou psa, s jeho stářím, snášenlivosti s jinými psy, zdravotním stavem, popř. informacemi o jeho původním majiteli, respektive prostředí, kde pejsek žil.


17. Nálezy mláďat volně žijících živočichů

    Pes z útulku se zásadně nevydává do náhradní péče jako dárek pro někoho jiného. Důvod je prostý: pes je v ČR ze zákona považován za „věc“ a přebírající nový náhradní majitel musí při převzetí psa podepsat smlouvu o převzetí a nést za zvíře odpovědnost. Při přebírání psa je nový majitel seznámen se zdravotním stavem a charakterovými vlastnostmi psa. Majitel se smlouvou zavazuje mimo jiné také k tomu, že osvojeného psa vydá (prostřednictvím útulku) původnímu majiteli, pokud se ten přihlásí do 6 měsíců.
    Venčení psa v prostorách útulku i mimo něj je důležitou součástí výchovy psa a jeho upevnění kladného vztahu k lidem. Zejména má nezastupitelnou roli u některých psů, kteří tento vztah k lidem nemají. Mezi psy přicházejícími do útulku se často vyskytují zvířata, která mají špatné zkušenosti s lidmi, jsou bázlivá, nevyhledávají kontakt, neumí chodit na vodíku, nemají zažité ani základní povely poslušnosti, jako je např. přiběhnutí k majiteli zvířete na přivolání apod. O takovéto pejsky je samozřejmě nižší zájem veřejnosti pro případné převzetí do péče.
    Jsme skupina dobrovolníků a vše pro zvířata děláme dobrovolně. Kromě provozování útulku se věnujeme také ochraně zvířat, a to nejen psů, koček, ale zvířat hospodářských, laboratorních, kožešinových a jiných zvířat zneužívaných ve „prospěch lidí“. Není nám lhostejné, v jakých podmínkách zvířata žijí a jak je s nimi nakládáno!


25. Útulek v Chebu – Horní Hraničné

    Útulky pro opuštěná zvířata, ať už je to Troja nebo Měcholupy, přijímají zhruba devadesát druhů zvířat, která se pak vrací zpět majitelům nebo dávají novým do dočasné péče. V této velice pestré kolekci zvířat se objevují i kuriozity, a to i takové, jaké by se v ulicích hlavního města nečekaly.
    V útulku je každý pes venčen 3x až 4x denně, a to každý den v týdnu. Venčení zajišťují zaměstnanci útulku. Při procházce venku je pes vždy sledován a v případě zjištění např. změny zdravotního stavu ho ihned prohlédne veterinář. Délka venčení psa se odvíjí od věku zvířete, jeho zdravotního stavu a počasí. Zaměstnanci útulku mají tu velkou výhodu, že zvířata znají a vědí, na co se připravit. Například při venčení stresovaných, agresivních a týraných psů se díky tomu snaží kladně ovlivnit jejich povahové vlastnosti s ohledem na jejich možné umístění k náhradnímu majiteli v budoucnosti.


9. Proč se nevydá pes do náhradní péče jako dárek pro někoho jiného?

    Pro trvalé označení zvířete je důležité nejen zvíře nechat označit mikročipem, ale především ho přihlásit do registru evidence zvířat. Tyto dva požadavky nejsou samoúčelné, naopak, v případě, že se zvíře ztratí nebo zaběhne, je šance na jeho nalezení a navrácení zpět majiteli díky mikročipu a evidenci významně vyšší. Takovýchto registrů ovšem existuje víc, proto pokud existuje riziko, že by se zvíře mohlo zaběhnout například i mimo místo pobytu majitele nebo že by mohlo být odcizeno a odvezeno pryč, je dobré, přihlásit ho i do jiných registrů. Po nalezení zvířete a předání nálezcem např. obecnímu úřadu, Policii ČR, městské či obecní policii nebo přímo do útulku se podle čipu zjišťuje možný majitel zvířete. Není-li přihlášen v konkrétním městském registru, vyhledává se v dalších dostupných a známých registrech.
    Způsob možnosti výběru zvířat do náhradní péče určuje v útulku Provozní řád, a to s ohledem na bezpečnost osob pohybující se uvnitř areálu útulku a také na zdraví zvířat, která se zde nacházejí, a na další možná rizika. Výběr do náhradní péče se týká zvířat, u kterých nebyl zjištěn původní majitel, která již prošla karanténou, nejsou nemocná či zraněná a veterinární lékař dal souhlas k výdeji do náhradní péče. Vždy je nutné mít na zřeteli bezpečnost lidí, protože v útulku nacházejí útočiště mimo jiné i agresivní zvířata, u kterých není vždy předem jasné, jak se zachovají, ale také zvířata zadržených majitelů, rizikových občanů, zvířat odebraných kvůli týrání, po zemřelých majitelích, reagujících na alkohol apod. Za bezpečnost osob v útulku zodpovídá provozovatel, nicméně odhodlaného milovníka, který se rozhodne skrz mříže pohladit stresovaného psa, není možné vždy uhlídat.


34. Problémy, které trápí depozitum Kočičí dům v pražské Jahodnici

    Mrzí nás nezodpovědnost některých lidí, kteří si pořizují rasy psů, aniž by si zjistili, za jakým účelem byli vyšlechtěni. Jejich nevědomostí pak pes zbytečně strádá. V případě nevhodně zvoleného plemene a špatné výchovy se z očekávaného kamaráda stane jen obtěžující závazek.
    Stejně tak při nálezu malého zajíčka, který nereaguje na okolí, není třeba podnikat žádné záchranné akce. Pokud není zajíček zjevně zraněný, chová se úplně přirozeně. Zajíc se rodí už zcela vyvinutý. Prvních deset dní se zdržuje na jednom místě a matka ho chodí krmit jednou denně, zpravidla v noci. Samotný zajíček tedy není opuštěný a nepotřebuje zachránit! Naopak, je potřeba se vyvarovat manipulace s ním – hlavně se ho nedotýkat!
     Probíhající rekonstrukce chovných klecí v útulku, nedostatek finančních prostředků na provoz, ale optimismus, že vše se podaří vyřešit ke spokojenosti opuštěných pejsků. To je obsah krátkého rozhovoru s vedoucí útulku Kateřinou Vojáčkovou.
     V případě odvozu zvířat, který nelze zajistit prostřednictvím odchytové služby, například pro stádium rozkladu, rozměry těla apod., provádí svoz smluvní firma, a to pouze na území hl. m. Prahy. Pro informaci: v rámci asanační služby se z území hl. m. Prahy sváží měsíčně cca 1,5 tuny kadaverů.


21. Problémy, které trápí útulek pro pejsky v Žimi na Teplicku

    Postup nově přijímaného zvířete je následující. Nově přijatá kočka je ihned při příjmu, který se provádí v příjmové části útulku, zanesena do evidence. Přijímací protokol obsahuje údaje o nálezci, přesné místo, adresu nálezu (pro případné navrácení zvířete do původní lokality), evidenční číslo zvířete, fotografii, váhu při příjmu, popřípadě důležité informace, které nám ke zvířeti sdělí nálezce. Přijaté zvíře se okamžitě objeví na webových stránkách útulku, které slouží nejen jako nabídka zvířat, ale i pro možnou další identifikaci ztraceného zvířete svým majitelem.
     A ještě jedna malá rada: pokud někdo dá nový domov kočce z útulku, zvlášť dospělé, neměl by očekávat, že se zvířátko adaptuje v domácnosti za 1–2 dny. Ten proces je během na dlouhou trať. Někdy se nám stane, že noví majitele kočku za 2 dny přinesou s tím, že pořád jenom vyplašeně sedí na skříni a nemazlí se, někdy se zas nesnese s kočkou, která už v domácnosti bydlí. Kočky z útulků mají za sebou vždy těžké období a potřebují čas, aby si v hlavičkách srovnaly svojí novou situaci, začaly se v novém domově cítit bezpečně a našly si cestu ke svým novým spolubydlícím.
    Vstup cizího psa do chovatelských prostorů útulku není povolen. Veřejnosti se z provozních a veterinárních důvodů denně neumožňuje vstup do jednotlivých provozních částí kromě Dnů otevřených dveří, pořádaných v průběhu roku, kdy se zavádí do útulkových prostor. Z veterinárních a chovatelských důvodů se logicky neumožňuje ani vstup cizích psů s jejich majiteli, krom místnosti výdeje psů sloužící pro veřejnost.


13. Proč se nemanipulovatelné volně žijící kočky odchycené nálezci vypouštějí zpět do lokalit?

    Jedním z důvodů je zamezení vyvolání možného stresu u zvířat, a to jak zvířat umístěných v útulku, tak i zvířete majitele. Ne všichni psi umístění v útulku jsou snášenliví s ostatními zvířaty.
    Velkým problémem v ochraně zvířat jsou také nízké tresty za týrání zvířat. Problém našich zákonů není v tom, že jsou špatné, ale v tom, že jsou nedostatečně využívány.
    Odchycená kočka, která pochází z volně žijící populace, je po komplexním veterinárním ošetření, které často vede k prodloužení života zvířete, případně po sterilizaci, vrácena zpět do své původní lokality. Kočka je totiž teritoriální zvíře a lokalitu, kterou obývá, považuje za svůj domov, hodnotí ji jako vlastní revír a své výlučné osobní vlastnictví. V tomto revíru má kočka své úkryty, svá oblíbená místa ke spaní, k pozorování, k lovu a k vyměšování. Velikost revíru závisí na povaze kočky nebo koček, které jej obývají, dále také na jejich pohlaví, zdravotním stavu a zejména na množství potravy, které lze na tomto území získat.


7. Proč nemusí přijet při oznámení uhynulého zvířete odchytová služba ihned

    V současné době poskytuje útulek v Brně azyl asi 120 pejskům a 50 kočičkám. Daří se je umísťovat do nových domovů a dá se říci, že nově příchozí zvířata zhruba vyváží počty těch odchozích. Brněnský útulek se snaží stále zkvalitňovat své služby. Jedním z projektů, které jsou plánovány do budoucna, je například výcvik pejsků tak, aby s nimi noví majitelé měli co nejméně práce.
     Pro útulek je vždy na prvním místě dohledat původního majitele zvířete a teprve po vyčerpání všech možností v pátrání po původním majiteli následuje zařazení do nabídky umístění do náhradní péče. Je pravda, že staré a nemocné zvířat si zamluvit nikdo nežádá.
    Nálezci jsou většinou velmi překvapeni tím, když jim pracovník útulku vysvětluje, že útulek pro opuštěná zvířata neslouží k umístění volně žijících zvířat – ať už se jedná o opuštěná mláďata nebo zraněná zvířata. Stejně překvapující pro ně bývá i zjištění, že donesené mládě nebylo s největší pravděpodobností opuštěné a bylo odebráno z přírody zcela zbytečně. To se stává velmi často.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00