Jak na věc


města v jihomoravském kraji

VIII. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

    1. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem výstavby a územního plánování na úseku územního plánu, odborem životního prostředí, odborem investic a rozvoje města, jakož i návrhy související s lázeňstvím, a dále zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy
    Z písemností uložených v Okresním archivu v Kolíně lze zjistit, že kronika města Kolín byla vedena s různě dlouhými přestávkami od roku 1835, kdy vešlo v platnost nařízení Nejvyššího purkrabí zemí koruny České Karla Chotka, o pamětních knihách, které zavedlo povinnost vést kroniku ve všech městech, městysích, obcích světské i duchovní vrchnosti a to od 1. ledna 1836.
    předseda výboru zastupitelstva, komise rady - 4.365 Kč; člen výboru zastupitelstva, komise rady - 3637 Kč; člen zastupitelstva města - 2182 Kč. Dále zastupitelstvo města schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.


Informace pro občany na jednom místě

    První, ve smyslu tohoto nařízení vedená kronika města Kolín končí v roce 1845. Poté nastává více jak čtyřicetiletá přestávka až do roku 1886, kdy se psaní kroniky ujímá Josef Potůček. Ten retrospektivně zpracovává i nepopsaná předchozí léta a v psaní kroniky pokračuje až do konce roku 1900. Po další přestávce, pokračuje od roku 1918 do roku 1928 v psaní městské kroniky Antonín Straka. Po roce 1928 nastala v psaní kolínské kroniky opět přestávka. Již jmenovaný Antonín Straka pak pokračoval v psaní městské kroniky v letech 1935–1942. Další přestávka trvala do roku 1948, kdy se tohoto úkolu ujal Alois Vilímovský. Ten psal kroniku do roku 1952. Autorkou městské kroniky za rok 1953 je Božena Sládečková. Další dva roky (1954 a 1955) psal kroniku Ludvík Wimberský. Poté opět nastává přestávka do roku 1958. Další kolínský kronikář, Karel Mrzílek, pak psal kroniku dalších dvacet let, tedy až do roku 1979. Posledním, v okresním archivu evidovaným kronikářem je Jiří Procházka, autor městskýc
    Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí v platném znění, ukládá všem obcím České republiky povinnost vést kroniku. Z logiky předchozí věty i z historických faktů a tradic vyplývá, že takovouto činnost zajišťovala a nadále zajišťuje osoba, kterou obec touto činností pověří, tedy kronikář.
    2. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem správy majetku a financování, odborem sociálních věcí a školství (mimo školství), jakož i návrhy zpracované příspěvkovými organizacemi v působnosti těchto odborů, a dále zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy
    Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízíme místní vinařskou tradici.


II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

    - a tím i - za podmínek stanovených v dohodě o narovnání - prodej části pozemku st. p. č. 202 v k. ú. Náchod sousedící s pozemkem p. č. 104/1 a s pozemkem st. p. č. 200, oba pozemky v k. ú. Náchod (a oba ve vlastnictví pana Zdeňka Macka), a to v takovém rozsahu, aby město Náchod zůstalo vlastníkem:
    a souhlasí s prodloužením pracovněprávního vztahu - dohody o provedení práce mezi městem Náchod a panem Petrem Jiráskem, neuvolněným členem zastupitelstva města, vždy o 1 rok.
    3. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem sociálních věcí a školství na úseku školství, a dále zastupuje město navenek v těchto záležitostech
    V březnu roku 2009 byl do funkce kronikáře jmenován radou města Kolína pan Pavel Pobříslo, který se věnoval zpracování kroniky města Kolína od roku 2009. Svou kronikářskou činnost ukončil zpracováním kroniky za rok 2011. Dalším kronikářem byl radou města Kolína jmenován Petr Křemen, student vysoké školy, který byl snad zatím nejmladším kronikářem vůbec. Z časových důvodů na vlastní žádost ukončil tuto činnost rokem 2014. Do této funkce byla opět jmenována paní Diana Králová (Herelová), která vedla kroniku do roku 2008.


V. Zastupitelstvo města s v ě ř u j e

    a/ č. 9792/2018 - směnu výměníkové stanice VS 38, tedy budovy č. p. 1124, která je součástí pozemku st. p. č. 2819 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 325 m2 v k. ú. Náchod, v majetku města Náchoda, zjištěná cena 5.561.960 Kč, za pozemky p. č. 612/2 (ostatní plocha) o výměře 2549 m2, p. č. 612/3 (ostatní plocha) o výměře 233 m2, p. č. 721/2 (ostatní plocha) o výměře 95 m2, p. č. 612/6 (ostatní plocha) o výměře 1 m2, p. č. 612/7 (ostatní plocha) o výměře 55 m2, p. č. 713/1 (zahrada) o výměře 1416 m2, p. č. 713/2 (zahrada) o výměře 1608 m2, p. č. 2167 (ostatní plocha) o výměře 336 m2, p. č. 2168 (ostatní plocha) o výměře 510 m2 a p. č. 2169 (ostatní plocha) o výměře 139 m2 a budovu bez č. p. (tunel) na pozemku st. p. č. 3027 o výměře 501 m2, který je v majetku Českých drah, a. s., včetně kolejí vlečky v úseku z ulice Borská do budovy tunelu, vše v k. ú. Náchod, v majetku innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, v ceně v místě a čase obvyklé ve výši 6 678.000 Kč, s tím, že rozdíl uvedených
    d/ s účinností od 06.11.2018 neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou:
    - části, která má být podle projektové dokumentace k akci „Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě - 1. etapa" zastavěna, a
    „Každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika“), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.“
    e-Zpravodaj je nový web pro informování veřejnosti. Na něm je nabídka "Tištěný Zpravodaj", kam byla přesunuta elektronická forma tištěného Zpravodaje se všemi funkcionalitami.
    a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 06.11.2018 takto : místostarosta - 20.000 Kč; člen rady města - 8.729 Kč;


Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného dne 5. listopadu 2018

    c/ s účinností od 06.11.2018 pravidla pro poskytování cestovních náhrad členovi zastupitelstva města dle platného „Organizačního opatření - pracovní cesty a cestovní náhrady" a stanovuje, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva města pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00