Jak na věc


lhůta pro rodičovský příspěvek

Daň z přidané hodnoty - § 94, zákon 235/2004 Sb.

    Jak jsem uvedla výše, v této části příspěvku se zaměřím pouze na veřejně prospěšné poplatníky (VPP), i když jejich povinnosti ve srovnání s podnikatelskými subjekty jsou v mnoha ohledech podobné. Vybrala jsem nejdůležitější daně, se kterými se může VPP setkat.
    Lhůta nelze navrátit, pokud od posledního dne zmeškané lhůty uplynul více jak 1 rok nebo se jedná o lhůty pro stanovení nebo placení daně anebo pro podání řádného a dodatečného daňového tvrzení.
    Zákon ale také umožňuje daňovým subjektům bránit se proti nečinnosti správců daně například proto, že marně uplynula zákonem stanovená lhůta, v níž měl správce daně úkon provést nebo jej neprovedl v obvyklé lhůtě anebo nevydal rozhodnutí ihned po shromáždění podkladů, nutných k rozhodnutí. Takový podnět se podává nejblíže nadřízenému správci daně. Stejně je možné podat podnět i v případě, kdy správce daně nevydal rozhodnutí, i když uplynuly tři měsíce ode dne, kdy byl učiněn úkon, týkající se této nečinnosti.


Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek

    U lhůty, stanovené správcem daně, správce daně první žádosti o prodloužení vyhovět musí. U obou žádostí o prodloužení původní lhůty je ale důležité, aby byly podány před uplynutím této původní lhůty. Správce daně prodlouží lhůtu alespoň o tolik dní, které zbývají ze lhůty, u které je požadováno prodloužení.
    Lhůta může být i následně prodloužena. Záleží však na tom, o jakou lhůtu se jedná. Pokud se bude jednat o zákonnou lhůtu, pak správce daně vyhoví jen, pokud mu to umožní zákon, což je možné například u prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení (daňová přiznání, hlášení, vyúčtování). Zde je možné lhůtu prodloužit až o tři měsíce, v případě příjmů ze zahraničí pak až o 10 měsíců.
    Lhůta je časový interval vymezený k tomu, aby někdo právně jednal. Pokud bude ve stanovené lhůtě jednáno, bude lhůta dodržena. Pokud nedojde k jednání ve stanovené lhůtě, uplynule lhůta marně. Marné uplynutí lhůty má pro oprávněného negativní následek, nejčastěji zánik práva.
    Lhůty při správě daní jsou upraveny v hlavě II. DŘ v paragrafech 32 až 38. Některé konkrétní lhůty jsou stanoveny zákony, ale tam kde lhůty stanoveny nejsou a pokud je jejich stanovení nutné, určí je správce daně. Bez stanovení lhůty se dost dobře nedá uložená povinnost vymáhat.


Následky poručení povinností při správě daní

    Mnozí poplatníci možnost podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po termínu bez sankcí hojně využívají, ale může to mít pro ně popsané dopady a s tím by měli počítat.
    Místní příslušnost se určuje podle trvalého bydliště fyzické osoby nebo podle sídla u právnické osoby. Pokud by tedy právnická osoba, která má sídlo na Praze 4 a jeho místní příslušnost tedy spadá pod Finanční úřad hlavního města Prahy – územní pracoviště pro Prahu 4, podala písemnost, týkající se daně z příjmů, ve stanovené lhůtě v podatelně územního pracoviště Beroun tedy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, pak by byla lhůta zachována.
    Ke každé stanovené lhůtě musí být připojeno poučení, které musí obsahovat důsledky nedodržení této lhůty. U lhůty kratší než 8 dnů musí být vždy uvedeno odůvodnění její délky.


Registrační povinnost podle některých hmotně právních předpisů

    Zákon chrání správce daně před některými daňovými subjekty, aby si různými „kalkulacemi“ se lhůtami nekonečně neprodlužovali daňové řízení, tím, že budou jeho podání neúplná nebo závadná a toto se bude neustále opakovat. V případě, kdy je daňový subjekt vyzván k doplnění svého podání nebo jeho vad, tedy je vyzván k součinnosti, pak se lhůta ode dne této výzvy staví a lhůta neběží do dne, kdy k požadované součinnosti dojde, tedy kdy svoje podání doplní či odstraní vady apod.
    Poplatník měl správci daně doložit určité dokumenty do 28.11.2014. Protože se ale jednalo o dokumenty ze zahraničí a věděl, že je nestihne do uvedeného termínu dodat, písemně požádal správce daně dne 24.11.2014 o prodloužení lhůty do 15.12.2014. Správce daně vyhověl žádosti poplatníka částečně, tedy povolil prodloužení lhůty, ale pouze o čtyři pracovní dny (o tolik dní, které zbývaly do uplynutí řádné lhůty), tedy do 4.12.2014.
    Pokud je nejpozději v poslední den stanovené lhůty učiněn jeden z níže uvedených úkonů, pak je lhůta zachována, tedy poplatník dodržel zákonnou nebo správcem daně stanovenou lhůtu. Všechny úkony by měly být adresovány věcně a místně příslušnému správci daně. Jedná se o následující možnosti:
    Pokud není podáno řádné nebo dodatečné daňové přiznání anebo je podáno pozdě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, pak daňovému subjektu, který měl přiznání podat, vzniká povinnost uhradit pokutu, která je v následující výši:


Daň z příjmů právnických osob – § 39a, zákon 586/1992 Sb.

    Stejně se postupuje u hlášení a vyúčtování. Pokuta se nepředepíše, pokud její výše nedosáhne 200 Kč. Pokud naopak nepodá přiznání, hlášení nebo vyúčtování ani v náhradním termínu uplatní se horní hranice pokuty a nejméně 500 Kč. Maximální výše výše této pokuty může být stanovena na 300.000 Kč.
    Pro dosavadní právní úpravu je charakteristická dualita občanského a obchodního závazkového práva. Oba zákony upravují rozdílně počátek plynutí promlčecí lhůty i její délku. Obecná promlčecí lhůta podle Obchodního zákoníku je čtyřletá a podle Občanského zákoníku tříletá. Důležitou změnou je sjednocení délky promlčecí lhůty. Nový občanský zákoník stanoví obecnou promlčecí lhůtu tříletou. Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon stanoví jinou promlčecí lhůtu. Další významnou změnou je možnost sjednat si promlčecí lhůtu kratší nebo delší v trvání jednoho roku až patnácti let. Občanský zákoník však poskytuje ochranu „slabší straně a pokud je kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k tomuto ujednání.
    V souvislosti se lhůtami mi nedá, abych se nezmínila o některých sankcích, které mohou plynout z jejich nedodržování. Jedná se především o nedodržení zákonných lhůt a konkrétně pak ustanovení § 250 DŘ.


Lhůty a doby podle Nového občanského zákoníku

    Zákon ale v uvedeném §250 přihlíží i k tomu, jak poplatník dodržuje zákonné lhůty a v případě, že není v kalendářním roce v jiném prodlení a dodrží další podmínky, může pokutu snížit na polovinu. I těch 5 dní, které nejsou sankcionovány, je třeba chápat jako prodlení, takže pak nemůže ke snížení pokuty dojít.
    Pokud se tedy bude jednat o VPP, který bude mít pouze příjmy z nepodnikatelské činnosti (příjmy, které nejsou předmětem daně), členských příspěvků (příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené) a z úroků z běžného účtu (příjmy, které jsou předmětem daně, ale podléhají srážkové dani), pak takový poplatník nemá povinnost registrovat se k dani z příjmů právnických osob. Pro úplnost takový VPP nemá povinnost podávat přiznání k daním z příjmů právnických osob.
    Lhůta pro registraci k daním je prakticky první daňovou lhůtou, se kterou se daňový subjekt setká. V DŘ je zjednodušeně uvedeno, že registrační povinnost vzniká tomu, komu vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani. Lhůty pro registraci k jednotlivým daním pak již musíme hledat v jednotlivých daňových zákonech.


Registrační povinnost plátce daně - § 39b, zákon 586/1992 Sb.

    Pokud došlo před uplynutím tříleté lhůty k zahájení daňové kontroly, běží od data zahájení této kontroly znovu tato tříletá lhůta. Definitivně lhůta pro stanovení daně končí uplynutím 10 let.
    Lhůty mohou být stanoveny podle dnů, týdnů, měsíců nebo let. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
    Lhůta kratší 8 dnů může být stanovena jen zcela výjimečně pro jednoduché úkony a ve zvlášť naléhavých případech. Lhůta kratší než jeden den nemůže být bez souhlasu toho, komu je stanovena, stanovena vůbec. Při mé praxi jsem se s lhůtou, kratší než 8 dní dosud nesetkala.
    Přihlášku k registraci je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy VPP začne vykonávat svou činnost, která je zdrojem jeho příjmů nebo začne tyto příjmy přijímat, ale
    Vítejte na webových stránkách Lhůty, obce s více než 650letou historií. První písemná zmínka o obci s původním názvem Lhota pochází z roku 1366. Lhůta leží v Plzeňské pahorkatině a je součástí okresu Plzeň-město. V současnosti se v obci nachází 94 obytných staveb a žije zde 187 obyvatel s trvalým pobytem.


Ochranná ustanovení DŘ v souvislosti se lhůtami

    Lhůty při správě daní jsou upraveny v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), další lhůty jsou pak řešeny přímo v konkrétních (hmotně právních)daňových zákonech, jako je zákon o daních z příjmů, o DPH, o dani silniční apod.
    Nový občanský zákoník stanoví jednotná pravidla pro lhůty i doby. Lhůta nebo doba stanovená nebo určená podle dní začne běžet dnem, který následuje po dni, v němž nastala skutečnost rozhodná pro její počátek. Pro kratší lhůty a doby platí, že se počítají od okamžiku, kdy začne do okamžiku, kdy skončí. Konec delších lhůt a dob (určených podle týdnů, měsíců nebo let) připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Pokud příslušný den v měsíci neexistuje, připadá poslední den lhůty nebo doby na poslední den měsíce. Je vhodné sjednávat konec doby ve smlouvě výslovně, aby nedošlo k zbytečnému nedorozumění.
    Pokud by nebyly shora uvedené úkony provedeny u věcně a místně příslušného správce daně, pak lhůta bude zachována, pokud bude v poslední den lhůty úkon učiněn u nadřízeného nebo jiného věcně příslušného správce daně.


Daň silniční – § 16, zákon 16/1993 Sb.

    Přihlášku k registraci je třeba podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen stanovený obrat. Aktuálně se jedná o přijaté úplaty v hodnotě vyšší než 1 milion Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
    Pokud připadne poslední den lhůty (nikoliv doby) na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. K tomuto posunu nedochází u dob. Připadne-li např. konec doby nájmu na neděli, končí tímto dnem a nikoliv až v pondělí.
    Nový občanský zákoník odstraňuje duplicitu mezi Občanským a Obchodním zákoníkem a mění terminologii - místo pojmu „promlčecí doba zavádí pojem „promlčecí lhůta.
    Daň nelze stanovit po uplynutí 3 let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo pokud se tvrzení nepodává tak ode dne, kdy se daň stala splatnou. Tato lhůta může být prodloužena o 1 rok, pokud došlo v posledních 12 kalendářních měsících před uplynutím původní lhůty k některým úkonům. Nebudu zde vyjmenovávat všechny úkony, jejich výčet je uveden v § 148 odst. 2 DŘ, ale jedním z těchto úkonů je například podání dodatečného daňového tvrzení.


Lhůty pro stanovení daně podle DŘ

    Bude zpočátku polojasno až oblačno, během odpoledne až zataženo a místy přeháňky nebo slabý déšť, od 700m srážky sněhové. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 5 až 1°C.
    Přiznání k daním z příjmů za rok 2013 bylo podáno 7.4.2014. Řádný termín pro podání přiznání byl 1.4.2014, v tomto případě bylo přiznání podáno 4. pracovní den, takže riziko pokuty nehrozí.
    Přiznání k DPH za období prosinec 2014 se podává do 25.1.2015. Lhůta pro stanovení daně, pokud nebude učiněn žádný úkon ani ze strany správce daně, ani ze strany daňového subjektu, končí 25.1.2018. Pokud by bylo podáno dne 20.12.2017 dodatečné přiznání, pak by se lhůta pro stanovení daně prodloužila o 1 rok, tedy do 25.1.2019.
    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI


Některé konkrétní lhůty podle DŘ

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum congue ante ut elit fermentum, at vulputate massa lobortis. Mauris congue sapien sit amet nulla scelerisque, a tincidunt ante hendrerit. Etiam facilisis fermentum diam ultricies scelerisque. Nam sed sem ac arcu tristique vehicula. Nunc et posuere diam. Proin dignissim at dui egestas aliquam. Mauris vitae eros tincidunt, ullamcorper mauris sit amet, mattis purus.
    U VPP je stanovení zákonného obratu z pohledu DPH nejednoznačné a komplikované, ale je třeba, aby si každý takový subjekt hlídal, zda nesplňuje podmínky registrace k DPH, tedy zda neposkytuje ekonomickou činnost. Pokud by poskytoval ekonomickou činnost, ale jednalo by se pouze o osvobozené činnosti bez nároku na odpočet, tak by DPH nepodléhal.
    Článek se zabývá obecně lhůtami při správě daní, v poslední části příspěvku uvádím některá specifika pro neziskové organizace resp. pro veřejně prospěšné poplatníky.
    Plátcem daně se může stát VPP, pokud se stane zaměstnavatelem a bude zaměstnávat zaměstnance. Z příjmů zaměstnance pak bude povinen srážet a odvádět daň. V takovém případě je povinen podat přihlášku k registraci do 8 dnů, ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony plátce daně podle zákona o daních z příjmů. K této registraci může dojít i přesto, že nebude mít povinnost se registrovat k dani z příjmů právnických osob.


Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Současná právní úprava (Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce) používá pojem doba pro vymezení časového intervalu, ve kterém se určité právo promlčuje, popř. prekluduje. Podle Nového občanského zákoníku se rozumí dobou časový úsek, s jehož uplynutím je spojován určitý následek nezávisle na tom, aby někdo jednal. Uplynutím doby zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je nutné něco zvláštního učinit. Nevyžaduje se žádný aktivní postup. Jedná se např. o uplynutí výpovědní doby. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Uplynutím doby zaniká např. i nájem uzavřený na dobu určitou.
    Přihlášku není povinen podat ten VPP, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené nebo se jedná o příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
    Pokud bude VPP používat vozidlo k činnostem, z nichž budou příjmy podléhat dani z příjmů, pak mu vznikne povinnost platit silniční daň. Registrovat k této dani se bude v tom období, kdy mu daňová povinnost vznikla a kdy je třeba platit zálohu.
    Podle přechodných ustanovení doběhnou smluvní vztahy uzavřené před účinností Nového občanského zákoníku postaru, tzn. že pro smlouvy uzavřené do konce roku 2013 podle Obchodního zákoníku bude platit čtyřletá promlčecí lhůta, a to i v případě, když promlčecí lhůta začne běžet až po 1. lednu 2014. Smluvní strany se však mohou rozhodnout, že závazkový vztah podřídí nové úpravě. Mohou tak učinit buď dodatkem ke smlouvě po 1. lednu 2014 nebo se mohou na tom ve smlouvě dopředu dohodnout. Tím by se změnila i promlčecí lhůta.


Navrácení lhůty v předešlý stav

    Lhůty pro podání jednotlivých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování pro jednotlivé daně se odvíjejí od období, za jaké se vyměřují nebo na jaké se vyměřují a od jejich délky. Konkrétní lhůty jsou pak upraveny v konkrétních daňových předpisech:
    Do 15 dnů ode dne, kdy pominul důvod zmeškání lhůty, může být podána žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Správce daně navrácení lhůty povolí ze závažných důvodů a stanoví nový den jejího uplynutí.
    Pokud by lhůta byla stanovena na dva měsíce a rozhodnutí by bylo doručeno 30.12.2014, pak by se počátek lhůty počítal od 31.12.2014, ale protože datum 31.2. neexistuje, pak by v tomto případě byl posledním dnem lhůty poslední den měsíce února, tedy 28. únor 2015, ale protože se jedná o sobotu, pak by poslední den lhůty připadl na 2. března 2015.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
26431
cache: 0024:00:00