Jak na věc


lhůta pro podání dodatečného přiznání k dph

4.4.2015 SOUBOJ TITÁNŮ - EML

    Ano,máte. Pokud urychleně uhradíte dluh. Promlčecí lhůta ve věcech daní je obecně delší než 3 roky v občanskoprávních věcech a činí 7 let. Tudíž zdaleka neuběhla
    A aby toto vše nebylo tak jednoduché existuje ještě u některých fungicidních při pravků termín „délka kurativní účinnosti“ Tento termín, který je udáván v hodinách, označuje, za jakou dobu po začátku infekce rostliny je ještě účinné ošetření. Tá např. přípravky Dithane M 45 nebo Novo zir MN 80 jsou proti strupovitosti jádroví účinné jen do 16 hodin po začátku infekce ale přípravky Atemi C, Score 250 EC, To pas C 50 WP a Topas MZ 62 WP ještě ó 96 hodin.


Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    V některých případech není uveden u ochranné lhůty žádný konkrétní časový údaj nebo je uvedeno označení „AT“. Je to v těch případech, kdy konkrétní ošetření je povoleno jen v určité počáteční fázi růstu rostliny (např. k moření osiva a sadby nebo pro předjarní postřiky ovocných stromů) nebo až po sklizni konzumních částí (např. u drobného ovoce) a do nejbližší sklizně je dostatečně dlouhá doba, aby bylo třeba určovat konkrétní časový údaj. Ochranná lhůta není také udávána pro ošetření porostů, které nejsou určeny ke konzumu (např. semenářské porosty). V některých případech se ochranná lhůta neuvádí i jen z toho prostého důvodu, že přípravek rezidua nezanechává.
    V souvislosti s ochrannými lhůtami je třeba se ještě zmínit o „době účinnosti* neboť zahrádkáři tyto dva pojmy někdy za měňují. Dobou účinnosti se rozumí doba po kterou přípravky dokáží rostlinu chránit před chorobami nebo škůdci, jestliže s nimi byly rostliny ošetřeny. Příklad opét uvedu na plísni okurkové, kde kromě jiného je možné použít i přípravky Curzate K a již zmíněný Aliette. Oba mají v tomto případě ochrannou lhůtu 3 dny, avšak AIi ette má delší dobu účinnosti než přípravě Curzáte K. V praxi to znamená, že ošetře ní přípravkem Aliette nemusíme tak část opakovat jako u přípravku Curzate K.
    Je-li uvedena ochranná lhůta např. u okrasných rostlin, znamená počet dnů po ošetření, kdy se nesmí vstoupit do ošetřeného prostoru (např. ve sklenících nebo fóliovnících) nebo s ošetřenými rostlinami (ale např. i osivem a sadbou) jinak manipulovat (např. řezat květy nebo používat osivo a sadbu k setí a výsadbě).


15.3.2015 MČR v Muaythai 8.kolo Praha

    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI
    Nový občanský zákoník odstraňuje duplicitu mezi Občanským a Obchodním zákoníkem a mění terminologii - místo pojmu „promlčecí doba zavádí pojem „promlčecí lhůta.
    Podle přechodných ustanovení doběhnou smluvní vztahy uzavřené před účinností Nového občanského zákoníku postaru, tzn. že pro smlouvy uzavřené do konce roku 2013 podle Obchodního zákoníku bude platit čtyřletá promlčecí lhůta, a to i v případě, když promlčecí lhůta začne běžet až po 1. lednu 2014. Smluvní strany se však mohou rozhodnout, že závazkový vztah podřídí nové úpravě. Mohou tak učinit buď dodatkem ke smlouvě po 1. lednu 2014 nebo se mohou na tom ve smlouvě dopředu dohodnout. Tím by se změnila i promlčecí lhůta.


Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek

    Dobrý den , mám dotaz : Z důvodu plísně jsem postříkal rajčata před 3 týdny Kuprikolem 50 .Jelikož za celou dobu zapršelo jen lehce , na plodech se vytvořily po dešťových kapkách bleděmodré flíčky . Stříkáním vody z hadice se nesmyjí ale ve vodě v ruce jdou smýt. Prosím zkušené zahrádkáře , rostlinolékaře o radu , zda takovéto umyté plody je možno konzumovat bez zdravotního nebezpečí.Děkuji za odpovědi.
    Pro dosavadní právní úpravu je charakteristická dualita občanského a obchodního závazkového práva. Oba zákony upravují rozdílně počátek plynutí promlčecí lhůty i její délku. Obecná promlčecí lhůta podle Obchodního zákoníku je čtyřletá a podle Občanského zákoníku tříletá. Důležitou změnou je sjednocení délky promlčecí lhůty. Nový občanský zákoník stanoví obecnou promlčecí lhůtu tříletou. Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon stanoví jinou promlčecí lhůtu. Další významnou změnou je možnost sjednat si promlčecí lhůtu kratší nebo delší v trvání jednoho roku až patnácti let. Občanský zákoník však poskytuje ochranu „slabší straně a pokud je kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k tomuto ujednání.


15.5.2015 SuperLiga series Vigvam - Němčice u Kolína

    Současná právní úprava (Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce) používá pojem doba pro vymezení časového intervalu, ve kterém se určité právo promlčuje, popř. prekluduje. Podle Nového občanského zákoníku se rozumí dobou časový úsek, s jehož uplynutím je spojován určitý následek nezávisle na tom, aby někdo jednal. Uplynutím doby zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je nutné něco zvláštního učinit. Nevyžaduje se žádný aktivní postup. Jedná se např. o uplynutí výpovědní doby. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Uplynutím doby zaniká např. i nájem uzavřený na dobu určitou.
    Pokud připadne poslední den lhůty (nikoliv doby) na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. K tomuto posunu nedochází u dob. Připadne-li např. konec doby nájmu na neděli, končí tímto dnem a nikoliv až v pondělí.
    Lhůta je časový interval vymezený k tomu, aby někdo právně jednal. Pokud bude ve stanovené lhůtě jednáno, bude lhůta dodržena. Pokud nedojde k jednání ve stanovené lhůtě, uplynule lhůta marně. Marné uplynutí lhůty má pro oprávněného negativní následek, nejčastěji zánik práva.


12.3.2016 MČR v Muaythai 2015/2016 - Plzeň 8.kolo

    V žádném případě nelze podle délky ochranné lhůty usuzovat i na přímou jedovatost (toxicitu) přípravku pro člověka nebo opačně, podle známé toxicity si sami určovat ochrannou lhůtu. Jsou totiž přípravky, které jsou při manipulaci pro člověka nebezpečné a přitom mají ochrannou lhůtu velmi krátkou, neboť se po aplikaci velmi rychle rozkládají na neškodné látky. Příkladem je např. Phosdrin 24 EC, který je tak jedovatý, že jej běžný zahrádkář nesmí vůbec používat (je zařazen mezi tzv. zvlášť nebezpečné jedy). Přitom ochranné lhůty u něj se pohybují v rozmezí pouhých 2 až 7 dnů. Na druhé straněm např. relativně neškodný Rovral 50 WP má v některých plodinách ochrannou lhůtu 14, ale i 28 dnů. Délka ochranných lhůt není vždy stejná pro všechny plodiny, kde ten který přípravek je možné používat. Množství reziduí přípravku v ošetřených rostlinách nezáleží totiž jen na době mezi ošetřením a sklizní, ale na řadě dalších faktorů. Jako příklad lze uvést fungicid Aliette, který při použití proti plís


Lhůty a doby podle Nového občanského zákoníku

    Jednou ze základních hygienických zásad při používání přípravků na ochranu rostlin je dodržování ochranných lhůt. Tato lhůta je uváděna na každém originálním balení pesticidů a udává nejkratší přípustný interval, uvedený ve dnech, mezi posledním ošetřením a sklizní. Někdy je, a to i v některých „odborných“ publikacích, nesprávně uváděno, že je to termín mezi ošetřením a konzumací. Rozdíl mezi těmito definicemi je podstatný. Jestlliže např. v pondělí ošetříme okurky přípravkem, který má ochrannou lhůtu tři dny, pak okurky můžeme sklízet nejdříve ve čtvrtek. Podle uvedeného nesprávného výkladu by se mohly plody sklízet např. již v úterý nebo ve středu, ponechat je jeden nebo dva dny v chladničce a konzumovat je ve čtvrtek. Avšak při konzumaci takovýchto okurek by v nich bylo zbytků postřiků (tzv. rezidui) právě tolik, kolik jich bylo v době sklizně, tj. jeden nebo dva dny po ošetření, neboť při skladování sklizených plodů v nízkých teplotách se rezidua přípravků v plodech již nesni


14.2.2016 MČR v Muaythai 2015/2016 - Nové Město 7.kolo

    V poslední době je možné stále častěji slyšet hlasy, které zatracují veškeré používání chemických přípravků na ochranu rostlin (tzv. pesticidy). Je skutečností, že v zahrádkách můžeme tyto přípravky zcela vyloučit, neboť i při silném výskytu některého škodlivého činitele, kdy dojde třeba i k totálnímu zničení určité pěstované plodiny, si takto zničenou sklizeň může zahrádkář nahradit nákupem, aniž by ho to ekonomicky nebo i existenčně zruinovalo. Jiná je však situace u tržních pěstitelů. I většina drobných zahrádkářu-samozásobitelů chce, aby jejich námaha a úsilí byly korunovány dostatečným množstvím kvalitních výpěstků. Zde se ale většinou již neobejdeme bez toho, abychom občas některý ten „postřik“ s rozumem a s potřebnými vědomostmi použili. Každý, kdo pesticidy používá musí vědět, že existují určitá základní pravidla, která vždy musí být dodržena. I když některé pesticidy jsou méně jedovaté než např. běžná kuchyňská sůl, stále mezi nimi existují i takové, které při neodborném
    Vítejte na webových stránkách Lhůty, obce s více než 650letou historií. První písemná zmínka o obci s původním názvem Lhota pochází z roku 1366. Lhůta leží v Plzeňské pahorkatině a je součástí okresu Plzeň-město. V současnosti se v obci nachází 94 obytných staveb a žije zde 187 obyvatel s trvalým pobytem.
    Nový občanský zákoník stanoví jednotná pravidla pro lhůty i doby. Lhůta nebo doba stanovená nebo určená podle dní začne běžet dnem, který následuje po dni, v němž nastala skutečnost rozhodná pro její počátek. Pro kratší lhůty a doby platí, že se počítají od okamžiku, kdy začne do okamžiku, kdy skončí. Konec delších lhůt a dob (určených podle týdnů, měsíců nebo let) připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Pokud příslušný den v měsíci neexistuje, připadá poslední den lhůty nebo doby na poslední den měsíce. Je vhodné sjednávat konec doby ve smlouvě výslovně, aby nedošlo k zbytečnému nedorozumění.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00