Jak na věc


konzervativní mix ceské spořitelny

Nabídky a poptávky půjček a dalších finančních produktů

    28 KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond účetní závěrka sestavená k Je sledována globální riziková expozice a zároveň i riziková expozice v rozložení na cizoměnový, úrokový a akciový VaR. Na základě takového rozkladu mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje reinvestiční proces. Limity stanovují maximální přípustnou hodnotu VaR pro Fond. Akciový VaR vyjadřuje také riziko spojené s držbou podílových listů podílových fondů (včetně fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů). Dodržování všech výše uvedených limitů je průběžně kontrolováno, přičemž je také hodnocena efektivnost jejich nastavení a v případě potřeby jsou tyto limity revidovány. Riziko vývoje směnných kurzů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních veličin, které by mohly být pro portfolio nepříznivé, je zajišťováno v přiměřeném rozsahu prostřednictvím finančních derivátů. Finanční deriváty jsou obchodovány na OTC trhu, neboť tam lze zobchodovat kontrakty a paramet
    Firma s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond, zapsal . Její identifikační číslo je 71297201
    18 KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond účetní závěrka sestavená k PŘÍLOHA k účetní závěrce za rok


Základní vlastnosti podílového fondu

    4 odvětrala propad cen ropy až na 30 USD za barel, brexit i překvapivé zvolení Donalda Trumpa. Obrat v korporátní ziskovosti po šňůře klesajících zisků v délce 5 kvartálů, stabilizace cen ropy nad 50 USD po snížení produkce ze strany OPEC, lepšící se data z americké i globální ekonomiky, silný trh práce v USA a pro business velmi příznivý výsledek amerických voleb udržel na trzích růstovou trajektorii a býčí trend uzavřel svůj osmý kalendářní rok. Americký index S&P 500 skončil výše o 9,5 % a se zahrnutím dividend činilo celkové zhodnocení 12 %. Ještě lépe se vedlo akciím malých firem, které budou více profitovat z avizované politiky Donalda Trumpa kvůli vyšší expozici na domácí trh a projeví se tak u nich ještě více pozitivní efekt z avizovaného snížení daňové zátěže i to, že budou méně vystaveny potencionálním negativním vlivům z ochranářských opatření. Index Russell 2000 tak v USA přidal 19,5 %. Dalším rysem post-trumpovského období byla nadvýkonnost tematického indexu Russell 1000
    Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond fondů se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond nakupuje podílové listy otevřených podílových fondů. Jeho konzervativní smíšená strategie kombinuje nástroje peněžního trhu a dluhopisové nástroje, potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 10 %. Podíl akciové složky na portfoliu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je řízena aktivně. Měnové riziko je zajištěno, takže měnové výkyvy nemají vliv na výkonnost fondu.


Výpis z obchodního rejstříku Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond

    11 Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A B Hodnota k Fondový kapitál podílového fondu, tis. Kč k k Počet emitovaných podílových listů, ks k , Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč k , k , Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 8 1,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč 9 x úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč úplata depozitáři, tis. Kč Náklady na audit, tis. Kč Informace o finančním kolaterálu složeném fondem u České spořitelny, a.s. (stav k ) A Hodnota, tis. Kč Podíl kolaterálu na aktivech fondu, % Kolaterály složené na účet ,13 Poznámky: - k datu fond nezapůjčil žádné cenné papíry (v rámci repo operací) - k datu fond neměl vypůjčeny žádné cenné papíry (v rámci repo operací)


Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond

    19 KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond účetní závěrka sestavená k CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika společnosti Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond (dále jen Fond nebo ISČS, a.s. KONZERVATIVNÍ OPF ) je účetní jednotka bez právní subjektivity, zřízená Investiční společností České spořitelny, a.s. (dále Investiční společnost ) v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Na základě žádosti Investiční společnosti České spořitelny, a.s. ze dne Komise pro cenné papíry schválila vytvoření fondu s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s. KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Činnost Fond zahájil dne Česká národní banka, na základě žádosti Investiční společnosti ze dne , udělila podle 355 odst. 1 Zákona o investičních společnostech Investiční společnosti (jako zanikající společnosti) dne povolení k fúzi se společností Erste Asset
    9 Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, tis. Kč Celková reálná hodnota, tis. Kč Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, tis. Kč Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % GOVERNMENT BOND /25/23 CZ CZ ,43 GOVERNMENT BOND 1 06/26/26 CZ CZ ,18 GOVERNMENT BOND /17/25 CZ CZ ,10


KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond

    27 KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond účetní závěrka sestavená k ŘÍZENÍ RIZIK úvěrové riziko V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje EAM pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru Fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě vhodnosti schvalovány útvarem risk managementu včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia (především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia Fondu). Tržní riziko Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům. Fond podléhá, kromě zákonných omezení, také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se Fond pohybuje), případně i akciovou alokaci
    33 KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond účetní závěrka sestavená k Správní náklady Audit Celkem Daň z příjmů Hlavní složky daně z příjmů zahrnují: Daň splatná běžný rok Daň z příjmů celkem Daň splatná daňová analýza: Hospodářský výsledek před zdaněním Přičitatelné položky Odečitatelné položky Základ daně Odpočet daňové ztráty Základ daně po úpravě Daň ze základu daně Zahraniční dividendy Daň ze zahraničních dividend Daň Daň celkem Odložená daň K vyčíslil Fond odloženou daňovou pohledávku z daňové ztráty ve výši tis. Kč. Z důvodu opatrnosti o této odložené daňové pohledávce nebylo účtováno. Daňovou ztrátu, která vznikla v roce 2015, může Fond uplatnit nejpozději do roku 2020 (do výší tis. Kč). K vyčíslil Fond odloženou daňovou pohledávku z daňové ztráty ve výši tis. Kč. Z důvodu opatrnosti o této odložené daňové pohledávce nebylo účtováno. 17


Česká spořitelna - Konzervativní Mix FF

    5 Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč Leden únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Poznámky: 1. Nedílnou součástí této výroční zprávy fondu je účetní závěrka sestavená k 31. prosinci Dále je součástí této zprávy zpráva nezávislého auditora zpracovaná dle ustanovení 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. 2. Informace o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období, jsou uvedeny v části 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY v příloze k účetní závěrce za rok 2016, která je součástí této zprávy. 3. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu, dle ustanovení 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 4. Investice do podílových listů v


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00