Jak na věc


kontroly přenosných hasicích přístrojů

Výrobci na něž jsme schopni provést kontroly kotlů

    V případě technických problémů s portálem farmáře volejte v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hodin na číslo +420 222312977 nebo pište na: helpdesk@mzecz.
    V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
    Aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti.
    Druhým pilířem aplikace je tzv. simulátor kontrol podmíněnosti. Simulátor je určen k tomu, aby se jednak zemědělci detailně seznámili s jednotlivými kontrolními otázkami. Aplikace zahrnuje rovněž interaktivní nápovědu v podobě metodických pokynů ke kontrole jednotlivých kontrolních otázek.


Úsporné teplo pro pohodlný život

    Servisní technik kompletně zkontroluje celý kotel, posoudí stav kotle, komína a kouřovodu, dále zkontroluje zapojení kotle a topného systému, a pokud bude třeba, tak i vymění potřebné díly. Pokud jde o cenu, záleží vždy na konkrétní situaci a rozsahu práce, obvykle se ale pohybuje okolo 1 500 Kč. V případě výměny vadných dílů nebo jiných úkonů ale mohou být náklady i vyšší.
    Máte doma kotel na tuhá paliva? Potom byste měli vědět o změně zákona, na jejímž základě mají domácnosti s vybranými typy kotlů povinnost nechat si provést jejich kontrolu a poté předložit její výsledek příslušnému obecnímu úřadu. Tato povinnost se vztahuje na kotle na tuhá paliva, které mají příkon 10 až 300 kW. Kotel musí splňovat podmínky alespoň třetí emisní třídy a těm, kteří si kontrolu provést nenechají, hrozí vysoká pokuta – až do výše 20 000 Kč.


Autorizované kontroly kotlů na tuhá paliva – základní informace

    Zprávy o kontrole obsahují pouze hodnocení otázek zařazených do kontroly podmíněnosti, ačkoliv předmětem kontroly mohla být řada dalších kontrolních otázek (např. u nitrátové směrnice jde o 8 otázek z celkového počtu 14). Rovněž musíme upozornit na to, že zprávy o kontrole vyhotovuje dozorový orgán jen z kontrol označených jako „kontrola podmíněnost“ a pak případně i z národních kontrol, u nichž bylo zjištěno porušení kontrolní otázky spadající do režimu kontroly podmíněnosti. Pokud tedy např. národní kontrola „nitrátové směrnice“ je bez zjištěných porušení, zpráva o kontrole není generována. V případě nejasností ohledně obsahu zpráv kontaktujte helpdesk@mzecz.
    Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
    Věříme, že tato miniaplikace vám napomůže k získání dalších informací ohledně problematiky kontrol podmíněnosti. Dotazy k aplikaci či podněty k jejímu rozšíření směřujte na helpdesk@mzecz.


Kontrola kotlů musí být provedena do konce roku

    Podle přijatého zákona o ochraně ovzduší (č. 201/212 Sb.) musí být kontrola kotle provedena ještě letos, nejpozději tedy do 31.12.2016. Další kontroly už pak budou povinné vždy jednou za dva roky. V případě, že máte doma kotel značky BENEKOV, obraťte se na nejbližšího servisního technika – jejich kompletní seznam najdete na této stránce – http://www.benekov.com/kontroly-kotlu. Žádost raději příliš neodkládejte, aby mohla být provedena včas, do konce tohoto roku.
    Kontroly kotlů na tuhá paliva nemůže dělat každý, ale podle předpisů ji mohou provádět pouze výrobcem proškolené servisní firmy, kteří mají požadované oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. V případě, že máte kotel značky BENEKOV, je třeba, aby jeho kontrolu provedl technik, který má oprávnění přímo od firmy BENEKOV. U spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce už zanikl nebo jej nelze zjistit, mohou kontrolu provést i servisní technici od jiného výrobce, musí být ale řádně proškolení výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.


Kontroly kotlů firmy Benekov Therm

    Prodej nevyhovujících kotlů na tuhá paliva byl ukončen již v průběhu roku 2014, v letošním roce probíhají kontroly kotlů a jejich odborné seřízení. Od 1.1.2017 mají všichni majitelé kotlů na tuhá paliva s příkonem od 10 do 300 kW povinnost předložit potvrzení místnímu obecnímu úřadu (poté co dostanou výzvu). V roce 2018 by pak měl být ukončen i prodej kotlů, které patří do třetí emisní třídy, od roku 2022 by pak měly mít všechny domácnosti, používající kotle na tuhá paliva, povinnost doložit potvrzení, že jejich kotel patří alespoň do třetí emisní třídy, jinak jim bude hrozit pokuta až 50 000 Kč. Stejně vysoká pokuta pak bude hrozit i těm, kteří by pro topení používali nepovolené druhy paliv (např. guma, plast, textil, odpad apod.).
    Ještě předtím, než k Vám přijde proškolený servisní technik od výrobce, je třeba kotel připravit, aby mohla být kotle řádně provedena. Kotel tak musí být připravený ve studeném stavu, dále musíte mít nachystané dostatečné množství předepsaného paliva. Jestliže v průběhu čištění zjistíte, že některé součásti kotle budou potřebovat vyměnit, nezapomeňte to technikovi předem nahlásit, aby je mohl vzít s sebou a provést výměnu během kontroly kotle.
    Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.


Avízo SÚKL ke kontrole lékáren v roce 2012, 20.02.2013

    Hlavním účelem aplikace je zpřístupnit zemědělci Zprávy o kontrole podmíněnosti v takové podobě, v jaké budou odeslány příslušným dozorovým orgánem platební agentuře SZIF k promítnutí do vyhodnocení dotací. Zemědělec tak má šanci vidět dříve než platební agentura zahájí výpočet případných srážek, v jaké podobě zpráva z dozorového orgánu odešla a může si zkontrolovat, zda obsahuje nálezy uvedené v kontrolním protokolu, popřípadě v rozhodnutí o námitkách.
    Aplikace Kontroly podmíněnosti byla spuštěna v březnu 2009 jako jeden ze základních nástrojů pro poradenství v oblasti kontrol podmíněnosti (Cross-Compliance).
    V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00