Jak na věc


klasifikace oborů vzdělání kkov

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

    Klasifikace obsahuje kromě normativní, metodické a systematické části i část převodníkovou, kde je uveden převod oborů vzdělání dosavadní JKOV na kmenové obory nové klasifikace. Metodická a systematická část klasifikace je uvedena v příloze tohoto opatření.
    Změny a doplňky klasifikace KKOV jsou k dispozici také na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.
    Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2003 změny a doplňky Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "klasifikace KKOV"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 (uveřejněným v částce 68/1998 Sb.) a aktualizované opatřením ze dne 9. září 1999 (uveřejněným v částce 72/1999 Sb.). Změny a doplňky jsou vypracovány na základě úprav studijních oborů vysokých škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto sdělení.


ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

    V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...
    Český statistický úřad vydává klasifikaci jako samostatnou publikaci,1) kterou lze zakoupit též na disketě v Českém statistickém úřadu v odboru informačních služeb.
    Klasifikace je základním systematickým nástrojem pro statistické sledování a analýzu struktury obyvatelstva podle dosaženého vzdělání a obsahové podobnosti přípravy (směru studia). Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti či vzájemné odlišnosti. Klasifikace by měla být stabilní a dostačující pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb. Pro jiné účely si mohou organizace vytvářet tzv. účelové, podrobnější nomenklatury, které musí být sestavovány tak, aby byla zajištěna jejich obsahová a číselná návaznost na klasifikaci.


Přehled číselníků, klasifikací a převodníků používaných v resortu školství

    Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...
    Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...


Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

    NOVĚ OD 1. LEDNA 2003STÁVAJÍCÍPOZNÁMKA--15-13-R,T,VBiofyzikazrušený obor16-03-R,T,VEkologie15-14-R,T,VEkologiezměna kódu, původně 15-14-R,T,V nahrazeno 16-03-R,T,V16-01-L,M,NEkologie a ochrana prostředí16-01-L,M,N,R,T,VEkologie a ochrana prostředízrušeny stupně R,T,V, nahrazeno kódem 16-04-R/T,V Ochrana prostředí16-04-R,T,VOchrana prostředí--nově doplněný kód, obor přeřazen z 16-01 -L,M,N,R,T,V Ekologie a ochrana prostředí--21-06-VMetalurgiezrušený obor--21-08-RMetalurgická technologiezrušený obor21-09-R,T,VMetalurgické inženýrství21-09-T,VMetalurgické inženýrstvídoplněn stupeň R23-01-R,T,VStrojní inženýrství23-01-T,VStrojní inženýrstvídoplněn stupeň R26-02-R,T,VElektrotechnologie--nový kmenový obor28-11-R,T,VChemie a technologie paliv28-11-R,T,VChemie a technologie paliv a prostředízměna názvu31-06-R,T,VTextilní inženýrství31-06-T,VTextilní inženýrstvídoplněn stupeň R33-01-R,T,VDřevařské inženýrství33-01-T,VDřevařské inženýrstvídoplněn stupeň R36-08-R,T,VPozemní stavby a architektura3
    Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. září 1998 Klasifikaci kmenových oborů vzdělání - KKOV (dále jen klasifikace). Klasifikace nahrazuje dosavadní Jednotnou klasifikaci oborů vzdělání - JKOV. Do 31. srpna 1999 je možné souběžně s novou klasifikací používat i členění oborů vzdělání podle klasifikace JKOV.
    Klasifikace je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00