Jak na věc


jan punčochář životopis

Další tematické životopisy osobností

    14 schválení na výroční schůzi 7. září sester a 14 bratrů. A tak k tomuto dni je stav Svojsíkova oddílu následující 377 bratrů a 135 sester celkem 532 členů. K připravovanému novému seznamu členů SO bylo dohodnuto, že v něm budou uvedena potřebná data jen u těch, kteří dali písemný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Byla opět projednávána problematika založení nové družiny na Lounsku. Rozhodnuto, že z finančních prostředků oddílu bude vyčleněna částka 10 tis. Kč na pomoc střediskům, které postihla velká voda v letošním roce. Další 37. schůzka OR SO se uskutečnila 14. března 2003 na Pražské radě Junáka. Zde s konečnou platností rozhodnuto o rozdělení částky na likvidaci následků povodní v loňském roce následovně: středisko Radim 1000,- Kč, středisko Veselí 2000,- Kč a středisko Strakonice 7000,- Kč. Byla ustavena ústecká družina s očíslováním 5b (5a má družina Severočeská). Toto rozhodnutí je podmíněno schválením na výroční schůzi SO, která se bude konat 13. září SO obdržel pozván
    Vrátila – už jako Kašparovská – v roce 2006, a to po vítězném konkursu na pozici moderátorky večerních zpráv, „vlajkové lodi“ každé televizní stanice. Moderátorskou dvojici tvořila:


Jaké stravenky bere Albert, Tesco, Globus

    13 ní Junáka. Br. Petrášek zdůraznil, že abdikace br. Píska je míněna naprosto vážně a přemlouvání k dalšímu setrvání ve funkci by jen ztěžovalo jeho odchod. 19. dubna 2002 se uskutečnila 34. schůzka OR SO opětně v místnosti PRJ. Zde byli přítomní seznámeni s tím, že náhradu za odcizenou lilii z hrobu ABS řeší vlastní rodina. Ses. Páleníková předala se souhlasem OR SO agendu ČLS pro další řízení br. Janu Zajícovi rádci Hanácké družiny. Výzva všem družinám i členům, aby se zúčastňovali oslav 90. výročí založení skautingu ve svých regionech. Informace o tom, že br. místonáčelník Zikmund jednal s náčelníkem Junáka br. Prančlem a náčelníkem KD br. Slavíčkem, kde oba náčelníci se vyslovili pro navrácení vážnosti Svojsíkovu oddílu v rámci hnutí. Rádi by, aby se SO více zviditelňoval, dále žádají, aby zástupci jak SO, tak Sboru nositelů ŘSV a ŘST navštěvovali zasedání Náčelnictev. Doporučeno družinovým rádcům, aby navázali spolupráci s KRJ, což už většinou funguje. Podána informace o článku p


Dopravní značky a jejich význam

    2 Část I. Historie V letech 1937 a 1938 bylo ve skautské službě již několik bratří, kteří vstoupili do hnutí v jeho počátcích a zůstali mu věrni po celých 25 let. Pracovali jako vedoucí oddílů, zpravodajové, nebo byli členy vyšších sborů SJSS RČS. Za léta prožitá v činné službě pro skauting, byla již tehdy udělována služební léta, o nichž mluví organizační předpis uvedený v příručce A.B.Svojsíka: Organizace, I.vydání z roku 1921 str.80. Ta však byla zeleně vyšitá nebo našitá (aplikovaná) po obou stranách Svazového odznaku nad páskou u levé náprsní kapsy košile. Lístky značící léta strávená v činné službě vůdcovské nebo zpravodajské (komisionérské) byly lemovány stříbrnou nití. Druhé doplněné vydání citované příručky z roku 1930 uvádí na str. 44, že služební léta jsou bronzová, pět let lze nahradit lipovým lístkem stříbrným a že u výchovných skupin je lze podložit barevným soukenným kotoučkem příslušné barvy. Nošení těchto lístků je na příklopce levé kapsy skautské košile. V poznámce k


Jaroslav Kubera hostem pořadu Partie

    4 Do pracovní skupiny byli navrženi a schváleni: bratři Bursík, Makarius, Horký, Vít, Kleinwächter, Kramář, Radnic, Karafiát a Skála a sestry Divišová a Řeháková. Dále byly prodiskutovány návrhy, které měly být po jejich zpracování v pracovní skupině předány oddílové radě ku schválení. V Přehledu platných řádů a vyznamenání, jak byl schválen úRJ je uveden na str. 3 Svojsíkův oddíl jako nejvyšší čestný oddíl Českého Junáka a udělení členství v SO jako výraz úcty k práci a zásluhám v Junáku. Je zde i uvedeno, že členové SO mají mimoto vyhrazena zvláštní práva stanovená Statutem SO, který mimo jiné stanoví, že právo k nošení a přiznání Čestných let služby (ČLS) přísluší Svojsíkovu oddílu, viz str. 3 Čestná léta služby. Na další 4. stránce je pak uveden Statut SO obsahující 12 bodů. Svojsíkův oddíl do doby ukončení činnosti Junáka k datu v rámci integrace a vytvoření nové jednotné organizace dětí a mládeže v rámci SSM ČSSR, uspořádal řadu schůzí oddílové rady a pracovní skupiny a byl


Michal Horáček: Chci být prezident

    6 Část III Obnovou Junáka v roce 1989 zavál čerstvý vítr i do dosud žhnoucích uhlíků zvolna hasnoucího ohně Svojsíkova oddílu. Záslužnou prací bratra Jaroslava Tomsy vzplanula znovu vatra SO Při zjišťování stavu Svojsíkova oddílu bylo konstatováno, že dvacetiletá nucená přestávka měla velký vliv na prořídnutí členské základny SO. Stav byl 138 členů (125 bratrů a 13 sester). Jsou přijímáni noví členové, kteří jsou schváleni úRJ a se souhlasem SO. A tak v červnu 1991 je stav oddílu 209 členů (147 bratrů a 62 sester). Po V. Junáckém sněmu, který se konal 25. a 26. dubna 1992 v Praze v sále Lucerny, měl Svojsíkův oddíl již 290 členů (214 bratrů a 76 sester). K prvnímu setkání členů Svojsíkova oddílu po Sametové revoluci došlo na základě dopisu zaslaném všem členům dne 20. března 1992 v Grégrově síni Obecního domu v Praze, kde byl zvolen nový vůdce Svojsíkova oddílu bratr Jarmil Burghauser z Prahy zástupce pro Čechy bratr MUDr. Rudolf Pivec z Potštejna pro Moravu bratr MUDr. Milan Vacek z N
    Terezie Kašparovská vstoupila do povědomí veřejnosti počátkem nového tisícileté. Lidé je znají především jako žurnalistku, moderátorku zpravodajských pořadů televizní stanice Prima. Terezie Kašparovská se narodila 20.7. 1978, tedy ve znamení Raka.


Ester Ledecká. Dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018

    17 47. schůzka OR SO se konala 25.listopadu 2005 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková byla zaúkolována zajistit informaci skautské veřejnosti o podávání návrhů na ČLS, zajištění tisku dekretů. Statut SO je stále na mrtvém bodě, i když br. Vezír přislíbil urychlené projednávání. Br. Šmíd neustále žádá rádce družin o zjištění chybějících dat pro matriční knihu. 48. schůzka OR SO se uskutečnila 17. března 2006 v místnosti PRJ. Podána zpráva k současnému stavu Řádu Svojsíkova oddílu. Byl při tom přítomen náčelník Junáka br. Prančl. Rádcové obdrželi verzi navrhovanou br. Polákem z VRJ NJ. Br. Prančl prohlásil, že bude usilovat o takové řešení, z něhož by vyplynula možnost účasti na sněmech. Dále informace o postupu při navrhování ČLS. Opět upozorněno na nekompletnost návrhů na členství v SO. 49. schůzka OR SO se konala 16. června 2006 opět v místnosti PRJ. Konstatováno, že br. Vaněk končí coby tajemník a hospodář SO. OR odsouhlasila, že jej nahradí br. ing. Míla Moravec. Br. Šerif upozornil na ne


Návrat, ale přímo na „vlajkovou loď“

    19 XIX. výroční členská schůze SO se konala 19. září 2009 v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze-Vinohradech. Stav oddílu je 470, z toho 144 sester a 326 bratrů. Naše řady opustilo za uplynulé období 22 bratrů a 4 sestry. Byly schváleny návrhy na nové členy 15 bratrů a 3 sestry. O významu skautingu pro naši společnost, o slušnosti, pokoře a taktu promluvil br. Šolc-Kol. Br. Písko připomněl 20. výročí třetí obnovy Junáka v r a ses. Macková předala písemnou připomínku ke 100. výročí založení dívčího skautingu. Za přítomnosti žijících nositelek ŘST předala ses. náčelní sestře Bouzkové Řád stříbrného trojlístku. 63. schůzka OR SO se konala 6. listopadu 2009 v místnosti PRJ v Praze. Informace o nové indické dívce do Adoptivní péče. Předány všem rádcům materiály o ní fotografii, údaje o školství, stravování apod. Na příští VČS budou opět promítány filmy. 64. schůzka OR SO se uskutečnila 12. března 2010 v místnosti PRJ. Přítomní obdrželi od ses. Houskové nové seznamy členů SO. Adop
    Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.


Ženy podnikatelky milují LAMBESTE – umí totiž oblékat, a to i celou firmu!

    3 Část II. Vznik SO Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži staří skauti, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení společensky, pracovně či na svobodě zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do Svojsíkova oddílu. Na základě tohoto rozhodnutí ustavilo předsednictvo úRJ 24. února 1970 pracovní skupinu pro přípravu svolání ustavující schůzky Svojsíkova oddílu v tomto složení: sestry Koseová a Benešová a bratři prof. Němec, Bouše, doc. MUDr. Filip, Ing. Hála, Brych, gen. Ureš a ing. Vaněk. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě Mars, Praha 10
    Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    Jan Fischer, tak jako ostatně vždy, hovořil hlavně rukama, Miloš Zeman nešetřil bonmoty. Oba prezidentské kandidáty přišli podpořit jejich rodinní příslušníci, Zemana dcera Kateřina, Fischera syn David, publikum freneticky tleskalo. Muselo. Za vítěze předvolební debaty byl totiž na závěr označen ten, kdo přiměl „své“ publikum k halasnějšímu potlesku. Nakonec to byl Jan Fischer.


Server zivotopis.osobnosti.cz uvádí o Terezií Kašparovské

    18 XVII. výroční členská schůze SO, která se konala 15. září 2007, jako předtím v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze-Vinohradech. Kromě běžných projednávání (hospodářské zprávy, dojmy z Jamboree) bylo schváleno 12 nových členů (9 bratrů a 3 sestry). Naše řady ke konání od poslední VČS opustilo 12 členů (11 bratrů a 2 sestry). Novým členem OR SO zástupcem za Moravu a Slezsko byl za odstupujícího bratra MUDr. Milana Vacka (ze zdravotních důvodů) zvolen br. Bořivoj Holub. Velice zajímavý, fundovaný byl příspěvek br. MUDr. Píska Vyznání smyslu skautingu. Následovalo zpívání a promítání starých filmů z počátku skautského hnutí. Zprávy z družin byly v písemné formě k dispozici všem přítomným. V předsálí byly k nahlédnutí dopisy členů adresované vedení SO, korespondence se sponzorovanou indickou dívkou Sarithou, kronika SO a jiné. Po skončení byl odchod ke hrobu ABS na Vyšehradě. 55. schůzka OR SO se konala 9. listopadu 2007 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková oznámila, že na poslední


Terezie Kašparovská: Napsali o ní

    11 OR SO stále neobdržela dopis od starosty Junáka, týkajícího se dvojího členství. úRJ bude požádána o sdělení důvodů nepřijetí 3 členů do SO za rok Brněnská skupina SO vypracovala doložené kritické materiály připomínky i pozitivní návrhy k řešení situace v hnutí pro delegáty X. sněmu. Rozhodnuto, že SO nebude předkládat jinou svoji verzi a sestrám i bratrům z Brna děkuje za zpracování tak obtížné práce. OR SO však vypracuje vlastní návrh Stanov Junáka resp. změn pro X. sněm. 19. dubna 2001 odhalení památníku bratru Plajnerovi na Hostýně, které bylo spojeno se setkáním hlavně moravských družin. Na 31. schůzce OR SO 15. června 2001 bylo konstatováno, že dopis od starosty Junáka stále nedošel!!! Byl poslán pozdravný dopis k 1. sněmu Skauta-ABS. Dále rozhodnuto, že kdo nedal souhlas se zákonem č. 101/2000 nebude uveden v adresáři SO. Následně pokračováno v zajišťování výroční schůze. Přímé schválení 4 delegátů za OR SO na X. sněm (bří Písko, Brych, Šmíd, Wagner), dalších 6 vybere a schvá
    Jan Fischer, Miloš Zeman, moderátor Jan Punčochář, nažhavené publikum, rozdělené na dva tábory a potleskoměr jako soudce, který má rozhodnout, kdo ze dvou kandidátů na prezidentské křeslo má větší šanci na Pražský hrad. První prezidentská debata na Primě byla… svá.
    Novinářka, která úspěchů dosáhla pozvolna a jen díky své práci, odjakživa zajímala český bulvár. V bulvárním tisku se v běhu let neustále objevovaly jako senzace věci, které by byly v případě jiného člověka banalitami, běžnou nebo naprosto soukromou věcí. Řešila se její postava, sňatek, narození a výchova dcery, autonehoda, rozvod, dovolená u moře, ekonomická situace jejího partnera, nový vztah…
    Na druhou stranu není málo informací, které o sobě Terezie Kašparovská sama při různých příležitostech uvedla. Například to, že s o deset let straším manželem-učitelem se  seznámila ve svých 21 letech. Po dvanáctiletém vztahu se pár rozvedl.


Jan Fischer, Miloš Zeman, potleskoměr. Prezidentská debata na Primě

    12 delegáty 11 ORJ schvaloval až samotný sněm (takže delegáty sněmu schvalovali sami delegáti X. sněmu!!!) O krizových situacích, které během funkčního období nastaly, se vůbec nejednalo! Ani zmínka o nich nepadla! Na přání většiny delegátů musely být přečteny protestní dopisy ses. Ivy Mackové a Zelinkové, které byly jmenovanými podány k řízení i k příkazům hospodářské zpravodajky Vladimíry Navrátilové a k její účasti na kauzách Kairos a banka Union! Plénum sněmu nakonec hlasováním naprostou většinou po všech jednáních neschválilo zprávy o činnosti i hospodaření ústředních orgánů a vzalo je pouze na vědomí: Tak vlastně úRJ delegáti sněmu nedali absolutorium což se v minulosti ještě nikdy nestalo!!! Jak tedy asi to gazdování úRJ vypadalo? Za zmínku také stojí, že celou akci X. sněm zajišťovali vsetínští sami, i když úRJ utvořila svým rozhodnutím 13. ledna 2001 komisi na pomoc přípravě sněmu a protože tato komise vůbec nezačala pracovat, tak ji opětně úRJ na zasedání v Nymburce zrušila!


Karel Vaš? Životopis justičního vraha

    8 Bratr Burghauser připravil jako předseda Kulturní rady Junáka konferenci SO na téma Postavení a smysl skautingu v dnešní době. Uskutečnila se 5. října 1996 ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Otevřela řadu témat o vlivu současné společnosti na skauting a význam zápasu o budoucnost Svojsíkova odkazu. Na schůzce OR SO, která probíhala 13. prosince 1996, byly podány náměty pro činnost SO na rok 1997 a také rozbor situace ve skautském hnutí. 19. října se členové oddílové rady zúčastnili oslav 75. narozenin bratra Jarmila Burghausera v jeho bytě. S hlubokým zármutkem byla přijata zpráva, že bratr Burghauser zemřel 19. února 1997 v ranních hodinách. Rozloučení se konalo v Praze-Strašnicích. Na schůzce OR-SO 18. dubna 1997 byl odsouhlasen příspěvek na opravu pamětní desky sestry Koseové ve výši 2000 Kč, která byla poškozena výbuchem plynu na Vyšehradě. 13. června 1997 na schůzce OR SO byly předloženy nové Statuty jak Svojsíkova oddílu, tak Čestné stužky SO a Čestných let služby. Bylo doho
    S Terezií Kašparovskou se širší veřejnost seznámila v roce 2000, kdy ještě – s příjmením Tománková – začala pracovat jako reportérka a parlamentní zpravodajka televizní stanice Prima. Na obrazovce se objevovala v různých relacích. V roce 2003 se vdala a pak se nějaký čas na televizní obrazovce nevyskytovala – starala se o malou dceru Emu.
    Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Naši politici z.s. zakázáno. V případě Vašeho zájmu o převzetí či jiné využití námi publikovaného autorského díla nás prosím kontaktujte.
    Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!


Svojsíkův oddíl. Punčochář Jan Šmíd Havel

    7 Předběžně bylo schváleno 68 nových návrhů, které vyhovovaly požadavkům na přijetí. Tyto návrhy byly schváleny výroční členskou schůzí SO, která se uskutečnila 5. září 1993 v sále Klubu techniků na Novotného lávce v Praze. Nyní měl SO (k 1. listopadu 1993) již 337 členů (244 bratrů a 93 sester). Na této schůzi byly návrhy doplněny z pléna o další návrh na br. ing. Karla Vaňka, takže schůze schvalovala celkem 69 nových kandidátů. Jako zvláštní bod programu bylo předání vlajky Svojsíkovu oddílu, kterou zajistila a věnovala Západočeská družina s jejím rádcem bratrem ing. Alexandrem Vladykou. OR SO se na své schůzce 16. října 1993 zabývala mimo jiné také otázkou neustavené Středočeské družiny a nezvolené ho rádce a jeho zástupce. Na schůzce SO, která se konala 20. března 1994, rezignoval ze zdravotních důvodů na funkci zástupce vůdce pro Čechy bratr MUDr. Pivec. Nástupce nebyl navržen a bylo dohodnuto, pokud bude potřeba, že toto místo zajistí ses. Páleníková, jako zástupkyně DK. Výroční


První příkrmy pro kojence – jak je připravit, s čím začít a jak to vše zvládnout v klidu?

    16 Na XIV. výroční členské schůzi, která se konala 11. září 2004 v posluchárně Zdravotního ústavu v Praze na Vinohradech, bylo schváleno 25 nových návrhů na členství (22 bratrů a 3 sestry). Kritizován přístup Náčelnictva k vytvoření Statutu SO. Již dlouhou dobu se jednání protahuje i bez přítomnosti zástupců Svojsíkova oddílu. Byla schválena Pravidla pro činnost SO a přijímání členů, která byla vypracována zástupci SO již v prosinci 2003 a předána NJ 9. srpna 2004!!! Podána informace o Adopci na dálku. Po pět let budeme přispívat jedenáctileté školačce z Indie. Byli schváleni noví rádcové družin Východočeské br. Šušlík, Slezské br. Fiedler a Zlínské br. Pavlík. Ve volných příspěvcích byly položeny požadavky o iniciování změny Stanov Junáka, kde je veden SO jako čestná jednotka, stojící mimo organizační síť Junáka. 43. schůzka OR SO se konala 12. listopadu 2004 v místnosti PRJ. Bylo konstatováno, že je nutné dodržovat důsledně pravidla pro přijímání nových členů. Kancelář ústředí nám od
    Dívali jste se? A který z kandidátů na prezidenta zvítězil u vás? Podle odborníků zvítězil v debatě Miloš Zeman, Jan Fischer prý působil  místy příliš žoviálně a nezkušeně. Souhlasíte s tímto tvrzením?


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00