Jak na věc


jak postupovat pri vymene obcanskeho prukazu

Kde danou situaci vyřešit

    žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč. To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly.
    Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).


K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

    Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
    Tereza bydlí ve Francii, kde se nyní vdala. Trvalý pobyt má vedený stále v ČR. Vzhledem k tomu, že nyní uzavřela sňatek, musí si nechat změnit údaje v občanském průkazu. 
    Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů:
    V případě, že by řidič nestihl výměnu průkazu v daném termínu, platnost řidičského průkazu propadá a bude-li následně řídit motorové vozidlo, hrozí mu pokuta od 1500 do 2500 Kč.
    Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).


Seznam formulářů

    Městský úřad má zákonnou lhůtu 20 dní na vydání nového řidičského průkazu, proto se nedoporučuje nechávat výměnu na poslední chvíli. Některé městské úřady nabízejí možnost objednání se na předem stanovené datum a vyhnutí se tak frontám. Pokud požadujete výměnu v kratším období, připravte si 500 Kč a úřad vám řidičský průkaz vymění do 5 pracovních dní.
    Vyměnit občanský průkaz Vám mohou  pouze úřady v České republice. Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

    Dojde-li k uzavření manželství v zahraničí je nutno pro výměnu občanského průkazu vyřídit si apostilační doložku, kterou pak předložíte společně s žádostí o nový občanský průkaz. Apostilace je dnes převažujícím režimem ověřování cizích veřejných listin, a to zejména v Evropě. Ve Vašem případě se bude jednat o vyřízení apostilační doložky k oddacímu listu, který Vám byl vydán ve Francii. Apostilační doložku vydává stát, ve kterém byla úřední listina vydána. Tuto doložku vydává v každém smluvním státě jeden nebo více tzv. apostilačních úřadů.
    Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).
    Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydat bez předchozího souhlasu Ministerstva vnitra z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100 Kč). Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
    Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (např. Městský úřad Znojmo, odbor správní, Pražská 59, budova Policie ČR, přízemí vlevo) a na všech matričních úřadech.


Další účastníci

    Podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu.
    Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané.
    Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Opatrovník předkládá také svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
    správní poplatek ve výši 200.- Kč v hotovosti, pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je delší než 3 měsíce, jinak je prováděna výměna zdarma
    Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
    Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.


Pro vydání řidičského průkazu již není nutné fotografii úřadu předkládat

    Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený,ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana: 100,- Kč
    Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
    Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.
    – musí jít o rámeček přesně čtvercového tvaru o délce stran minimálně 9 cm, – musí být natištěna a podepsána buď na samotné ověřované listině nebo musí být k této listině připojena (úřední šňůrkou),
    platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )


Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin

    žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
    (Řidičský průkaz vydáván od 1.5.2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let - Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16796
cache: 0024:00:00