Jak na věc


ivf přenos embryí s darovanými oocyty helios

PŘED LÉČBOU NEPLODNOSTI PROVÁDÍME DŮKLADNÉ VYŠETŘENÍ

    Metoda IVF zahrnuje hormonální stimulaci, odběr vajíček z vaječníků ženy a následně jejich oplození spermiemi partnera nebo dárce. Vajíčko je po oplození kultivováno a po několika dnech přeneseno do dělohy ženy.
    Toto vyšetření zjišťuje průchodnost či neprůchodnost vejcovodů  a zobrazuje tvar dutiny děložní. Je možno provádět moderně pod ultrazvukovou kontrolou (sono HSG) nebo pod kontrolou rentgenem (RTG HSG).
    Aby mohla být léčba neplodnosti optimální, je potřeba znát její příčinu. V současnosti je k dispozici několik metod, které se zaměřují na vyšetření jednotlivých faktorů neplodnosti jak u muže, tak u ženy. V některých případech nám postačí metody jednoduché, jindy je třeba použít metody podrobnější a složitější.
    Díky kultivačním médiím můžeme embrya kultivovat mimo tělo pacientky 3-6 dnů po odběru vajíček. Díky této prodloužené kultivaci dokážeme vybrat embrya s nejvyšší kvalitou pro samotný embryotransfer a kryokonzervace.


Imunologické vyšetření neplodnosti

    Počet vícečetných těhotenství po IVF se v posledních letech výrazně snížil díky nižšímu počtu přenášených embryí. Úhrada za léčbu IVF je z větší části hrazena pojišťovnou při splnění určitých podmínek čtyřikrát za život. V ceníku je uveden seznam výkonů, které pojišťovna nehradí. Je na pacientce a doporuční lékaře, zda a v jakém rozsahu jsou nutné a zda je využije.
    Odběr je možné učinit také mimo kliniku, v takovém případě je však nutné dopravit k nám vzorek do 60 minut, a to osobně. Při přepravě je důležité, aby se zachovala tělesná teplota vzorku.
    Pokud jsou hodnoty spermiogramu sníženy (počet, pohyblivost nebo morfologie) je vhodné použít pro oplození metodu ICSI, při které je embryologem vpravena vybraná jedna spermie přímo do vajíčka.
    Úspěšnost IVF je ovlivněna celou řadou faktorů, z nichž jedním z nejdůležitějších je věk pacientky. Naše centrum, které sídlí ve městěch Olomouc a Ostrava, patří úspěšností IVF dlouhodobě k předním centrům v České Republice. Těhotenství probíhá jako běžné těhotenství vzniklé přirozenou cestou. U dětí po IVF není vyšší výskyt vrozených vývojových vad a průběh těhotenství po IVF není asistovanou koncepcí nijak ovlivněn.
    Popisuje tvar a velikost dělohy, výšku a kvalitu děložní sliznice, sleduje růst foliklů na vaječnících v různých fázích cyklu, přítomnost cyst a patologických útvarů v malé pánvi.


Jaké jsou zásady před odběrem mimo kliniku?

    U této metody se vybírá spermie nejenom z pohledu morfologie a životnosti, ale na základě jejích adekvátních funkčních vlastností jako je nezralost spermie či chromozomální anomálie. Tato metoda je doporučována v případě opakujících se předchozích selhání při IVF / ICSI (a to selhání jak samotného oplození, tak i následného vývoje embryí), nebo pokud pacientka má v anamnéze opakované potraty.
    Minimální stimulace vaječníků s využitím velmi nízkých stimulačních dávek se provádí za účelem získání nižšího počtu vajíček. Průběh stimulace je pro ženu šetrný a je dobře snášen. Ke stimulaci se využívá tablet Clomiphen citrátu nebo velmi nízkých dávek injekčních preparátů, které jsou známé z klasických IVF cyklů.
    Spermiogram je laboratorní vyšetření kvality spermií. Hodnotí se objem ejakulátu, počet spermií, jejich pohyblivost a morfologie (tvar hlaviček, krčků a bičíků). Vzorek spermatu se obvykle získává masturbací.
    IUI je určena párům, u kterých je snaha otěhotnět  neúspěšná i přes průkaz ovulace u ženy a dobře naplánovaný pohlavní styk. Příčinou neúspěchu bývá mírná porucha kvality spermatu, kterou lze právě provedením IUI překonat. Další příčinou může být imunologický faktor neplodnosti.


Vyšetření dělohy a vejcovodů – hysterosalpingografie

    Celý proces mimotělního oplodnění (IVF) začíná hormonální stimulací ženy, která způsobí, že u ní dozraje vyšší počet vajíček. Stimulace se provádí aplikací injekcí obsahující stimulační hormony FSH (folikulostimulační hormon) a LH (luteinizační hormon), ty si žena aplikuje nejčastěji sama.
    Pokud analýza spermatu ukáže nějakou abnormalitu, je vhodné vyšetření opakovat s odstupem dvou až tří měsíců a teprve při opakování abnormálních hodnot se doporučuje navštívit urologa nebo androloga (specialistu na mužskou neplodnost). Toto doporučení vychází z délky spermatogeneze – vývoje spermií, která trvá cca 75 dní. Důležité je si uvědomit, že spermiogram nelze uzavřít z jednoho jediného výsledku. Spermatogeneze je dynamický a proměnlivý proces, který je ovlivňován celou řadou faktorů (akutní onemocnění, změny v životním stylu, změny prostředí atd.). Pokud chcete mít reálný obraz o Vaší spermatogenezi, doporučujeme nechat si provést toto vyšetření třikrát po sobě, vždy s odstupem dvou až tří měsíců.
    Vyšetřují se protilátky proti spermiím, proti trofoblastu (placentě) a proti obalu embrya (zona pellucida). Moderní laboratoře stanoví i problémy v buněčné imunitě a navrhnou následnou léčbu. Nepatří mezi základní vyšetření.


Gynekologické palpační vyšetření

    Úspěšnost metody IUI je od 5 do 15 % na cyklus (v závislosti na věku ženy). Nejčastěji se provádí 3 cykly IUI  a pokud nedojde k otěhotnění, doporučujeme in vitro fertilizaci (IVF).
    Je-li spermiogram v pořádku a přesto se páru nedaří spontánně otěhotnět, bývá lékařem doporučeno oplodnění klasickou metodou, kdy se přidají upravené spermie přímo k vajíčkům, které mají za úkol oplodit.
    Preimplantační genetické vyšetření embryí (PGD/PGS screening). Pro toto vyšetření je potřeba odebrat několik buněk z pětidenního embrya. Pro PGD využíváme metody: FISH, aCGH a PCR, NGS a karyomaping.
    Jde o mikromanipulační metodu, při které je narušen obal embrya, což zjednoduší jeho uhnízdění v děloze. AH se provádí 3. den kultivace, u těch pacientek, jejichž embrya mají silnou zonu pellucidu (obal vajíčka).
    Průběh stimulace je sledován lékařem v několikadenních intervalech pomocí ultrazvuku. Vajíčka jsou následně odebrána v celkové anestezii punkcí pod ultrazvukovou kontrolou. Ve stejný den, ve kterém probíhá odběr vajíček, partner pacientky odevzdá dávku spermií.


Transvaginální ultrazvuk dělohy a vaječníků

    Oplození při IVF probíhá přiložením spermií k vajíčku. Protože úspěšnost oplození vajíčka touto metodou není velká, byla vyvinuta metoda intracytoplasmatické injekce (ICSI), při které je spermie do vajíčka vpravena přímo pomocí jehly. IVF je v současné době chápáno jako synonymum mimotělního oplodnění s využitím různých laboratorních metod a je "zlatým standardem" v metodách oplození vajíčka.
    Nejsou-li v ejakulátu nalezeny spermie (azoospermie), je možné pokusit se o získání spermií chirurgickým odběrem. Spermie lze získat pomocí techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsátím spermií z nadvarlete nebo pomocí techniky TESE (testicular sperm extraction), při které je chirurgicky odebrán malý kousek tkáně z varlete. Materiál je následně zpracován a v případě, že se spermií získají, lze tyto použít pro ICSI.
    V případě, že se v jednom cyklu získá větší množství embryí v nejvyšší kvalitě, můžeme tyto embrya dlouhodobě zamrazit pomocí vitrifikace.  Tato metoda má vysoké procento úspěchu, kdy po rozmražení mají embrya zachovanou stejnou kvalitu a tedy i stejnou úspěšnost k otěhotnění jako v původním cyklu.


Genetické vyšetření ženské neplodnosti

    Získaná vajíčka jsou následně oplozena spermiemi a vzniklá embrya jsou dále uchovávána (kultivována) mimo tělo ženy. Po několika dnech kultivace se nejkvalitnější embryo přenáší do dělohy - embryotransfer. Zbylá kvalitní embrya lze zmrazit a uchovat pro pozdější použití.
    IVF – in vitro fertilizace – je metoda, při které je vajíčko oplodněno spermiemi mimo tělo ženy v laboratorních podmínkách (in vitro). Je to jedna ze základních metod asistované reprodukce, která se používá při léčbě neplodnosti.
    Oba protokoly mají srovnatelnou úspěšnost a o tom, který je pro danou pacientku vhodnější rozhoduje lékař. Jakmile je sliznice dobře připravena a kryoembryotransfer naplánován, embryologové v laboratoři rozmrazí embryo asi 2-3 hodiny před plánovaným transferem. Následný transfer probíhá úplně stejně jako transfer čerstvých embryí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00