Jak na věc


invalidní důchody poradenství

Pro Vaši lepší orientaci v důchodové problematice jsme připravili důchodový slovník.

    Máte možnost si nechat vypočítat Váš budoucí starobní důchod – jak řádný, tak i předčasný. Dozvíte se, kdy je nejvýhodnější doba odchodu do starobního důchodu, neboť při výpočtu důchodů je velmi důležité znát veškerou pojištěnou dobu od ukončení povinné školní docházky až do data vzniku nároku na Váš starobní důchod, případně do data odchodu do předčasného starobního důchodu. Samozřejmě je možné provést i výpočty důchodů invalidních - I., II. a III. stupeň (dříve plné invalidní a částečné invalidní), vdovských, vdoveckých i sirotčích.
    Nárok na tzv. „invalidní důchod z mládí“ vznikne pouze osobě, která byla uznána invalidní pro invaliditu třetího stupně (dříve plně invalidní), dosáhla alespoň 18 let věku,  má trvalý pobyt na území České republiky a nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. Výše procentní výměry důchodu činí měsíčně 45% výpočtového základu, který se pro tyto účely stanoví z osobního vyměřovacího základu, za který se považuje všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
    Při posuzování nároku na invalidní důchod se bude samozřejmě také zohledňovat, jak je zdravotní stav kompenzován a stabilizován, jak moc může, dlouhodobě či trvale, omezovat pracovní schopnosti člověka, s přihlédnutím k věku, vzdělání, zkušenostem, možnostem rekvalifikace a pracovního uplatnění.


Zjednáme nápravu i vrácení dlužné částky v případě chybně stanoveného důchodu.

    Dokument č.1 "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností"
    Minimální výše důchodu je součtem tzv. základní výměry a tzv. procentní výměry. U všech důchodů činí 2170 + 770 = 2 940 Kč, kromě částečného invalidního, kde činí 2170 + 385 = 2 555 Kč.
    Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištěníOdchod do důchodu :-)
    .... a tak jsem sednul k přílohám v e-mailu od našeho dopisovatele a všechny jsem si je prošel. Jistě budou zajímat i mnohé z vás a tak se také můžete níže přiučit:
    Nutno ještě doplnit perličku, že změn dozná i doručování těchto důchodů. Lidé, kteří si důchod nechávají doručovat poštovní poukázkou, si od účinnosti této nové úpravy, tedy od 1. ledna 2010, budou muset napříště hradit veškeré náklady za toto doručování. U nově podávaných žádostí je pak příslušný pracovník každé správy sociálního zabezpečení, při vyplňování formulářů, povinen na tuto skutečnost každého žadatele upozornit.


Zajímají Vás důchody a jejich výpočty ?

    Částečný invalidní důchod se od roku 2010 rozdělí do dvou stupňů. Nyní je přiznán těm, jejichž schopnost pracovat poklesla nejméně o 33 procent. Nová úprava každému přizná, při poklesu pracovní schopnosti o 35 až 49 procent, 1. stupeň invalidity a tedy menší částku než dosud. 2. stupeň, tedy i stejná výše důchodu jako dosud, bude přiznán lidem se sníženou schopností pracovat o 50 až 69 procent.
    Nyní náleží plný invalidní důchod člověku, při nepříznivém zdravotním stavu, jemuž klesla schopnost pracovat nejméně o 66 procent. Podle nových pravidel to bude nejméně o 70 procent. Na plný invalidní důchod tak mnozí lidé, kteří by na něj podle dnešních pravidel měli nárok, nedosáhnou.
    posílám hodně pozdravů a taky pár užitečných odkazů, aby si lidé mohli přečíst, co je čeká. Doufám, že máš klidné a šťastné období a je-li tomu tak, pak Ti to ze srdce přeji. Já teď bohužel prožívám nelehké období, protože mi 10. 9. 09 sebrali po 3 letech PID (1 rok jsem byl v PN), takže budu nyní bojovat nejen s nemocí, ale i s lékaři a úředníky, což nebude jednoduché. Považuji to ale za svou morální povinnost už kvůli ostatním nemocným, kteří ani třeba netuší, jaký je jejich skutečný stav a nebrání se proto, když jim jsou upřena jejich práva.


Invalidní důchody napříště jinak

    A závěr? Myslím, že kdo si prošel rakovinou a jejím léčením zejména v podobě silných dávek chemoterapie, je na invalidním důchodu, přečetl si něco z toho, co je výše uvedené a také knihu Františka Emmerta, musí si zákonitě říct, že rozdíl mezi náborem do Wermachtu a dnešní dobou "honu na invalidní důchodce" není zase až tak na snadě.
    Výpočet důchodu je složitá záležitost, základním dokumentem, ze kterého vychází je osobní list důchodového pojištění. Pro správný výpočet důchodu musíte znát vyměřovací základ, výpočtový základ, dobu pojištění, náhradní doby pojištění, atd. My Vám důchod zkontrolujeme a spočítáme přesně, zjednáme nápravu jeho výše u státní zprávy. Výši svého důchodu můžete porovnat s celostátním průměrem:
    Za prvé sleduji oprávněné obavy našich pisatelů z toho, že budou opět po 1.lednu 2010 přehodnocovány jejich invalidní důchody a za druhé pak krásná kniha, kterou jsem letos na jaře dostal od manželky a ze zájmem si ji přečet - "Češi ve Wermachtu - Zamlčované osudy" od pana Františka Emmerta


příběhy těch, kterým nemoc změnila život

    V mém případě prostě dostala ekonomická kritéria přednost před medicínskými, což mi s otřesnou zkušeností se situací nemohoucích na internách, LDN či domovech důchodců dává jednoznačný závěr, že se v naší zemi začíná s postupnou fyzickou likvidací bezmocných, starých a invalidních lidí. Oni už prostě nemají sílu křičet, tak jsou na řadě první. U onkologických pacientů je pak tolik různých faktorů, které ovlivňují výsledek léčby, že dokázat příčinnou souvislost mezi recidivou nemoci a nástupem do práce se zřejmě jen tak někomu nepodaří. Proto těžký alkoholik s jaterní cirhosou PID dostane, ale já, který jsem přežil 4 roky od operace meta v játrech už nárok nemám, dokud se mi nemoc znovu nevrátí. Co na tom, že pak to už nejspíš bude opravdu TUTOVKA? Vždyť 5 let s mou diagnózou přežije opravdu jen pár jedinců. No nic, jsem bojovník a vím, že bez Božího dopuštění mi nespadne ani vlas s hlavy. To mi dává sílu se nevzdat. (Ale klidně Ti přiznám, že už se mi honily hlavou i myšlenky, že kdyby
    Pro zajímavost uvádíme, že nejvyšší důchod vyplácený v ČR byl v roce 2008 v rozmezí 70 000 až 71 000 Kč (tak na takovou částku se Bohužel zřejmě nedostanete ani po využití našich služeb, nicméně můžete svůj důchod výrazně zvýšit).
    Problematika invalidního důchodu, nároku na něj (podmínky), výpočtu atd. je velmi složitá. Věnujeme se zde proto jen základním informacím a několika specifikům, která se týkají dívek s Rettovým syndromem jako osobám majícím obvykle stanovenou invaliditu III. stupně.


Nezávazný zájem o výpočet důchodu:

    Současným invalidním důchodcům by se relativně výše důchodu měnit neměla, pokud ovšem posudková komise, při nejbližší kontrole, nezmění náhled na jejich zdravotní stav. Každý invalidní důchod se skládá ze dvou složek. Pevná část je u všech důchodů stejná a nyní činí 2170 korun. Procentní část se vypočítává koeficientem, z výpočtového základu, za každý rok pojištění. U plných invalidních důchodů je to nyní 1,5 procenta a u částečných 0,75 procenta. Tyto sazby budou po účinnosti nové úpravy dále platit pouze pro důchod třetího a druhého stupně. V nově vzniklém prvním stupni bude procentuální část důchodu, nižší než u dosavadního částečného, vypočítána sazbou 0,5 procenta.
    Hodně lidí si stěžuje na to, že má příliš nízký důchod. Nemusí to být ale způsobeno tím, že jste vydělávali méně peněz, nebo máte menší dobu pojištění. Úplně jednoduše můžete mít státní správou důchod špatně spočítaný.
    Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění, která je podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Je to tedy dávka, která souvisí s pojmem invalidita a na kterou má nárok pojištěnec při splnění podmínek stanovených zákonem.


Spočítáme, zda je výše Vašeho důchodu správná.

    Pojištěná doba v kalendářních dnech (vč. studia, učení, mateřské dovolené, základní vojenské služby, evidence na Úřadu práce atd.) se sečte za celý průběh života od prvního vstupu na studia, učení či do pracovního poměru po skončení povinné školní docházky (základní školy) a vydělí se 365. Takto vypočtená pojištěná doba do data vzniku nároku na starobní důchod (nebo do data odchodu do předčasného starobního důchodu) se hodnotí pouze za celé kalendářní roky. Je třeba též znát, že důchody a jejich výpočty, se řídí mj. zákonem č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění v platném znění.
    Posuzování, přiznávání a vyplácení invalidních důchodů se od 1. ledna 2010 výrazně změní. Plný a částečný invalidní důchod se nahradí třístupňovým systémem. Kritéria pro jejich získání budou také výrazně přísnější než dnes. Vše to vyplývá z novely zákona o důchodovém pojištění, jež vstoupí v účinnost právě 1. ledna 2010.
    Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00