Jak na věc


informace čsad příbram

Plaťte poukázkami od Edenred a Up ČR

    Kód ve formátu RSS umožňuje snadno umístit na internetové stránky nebo přímo do počítače záhlaví aktuálních zpráv www.dopravniinfo.cz. Čtečka vás vždy upozorní, co je nového v oblastech, které si zvolíte.
    Cílem projektu je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vznikne Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.


Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

    Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.
    Psychiatrická péče 2017Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.


Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

    Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, „(…) data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě,“. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je každoročně sestavován na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (§ 10), ve znění pozdějších předpisů. Tento Program je jedním ze zdrojů statistických dat a informací o zdravotnictví na daný kalendářní rok a navazuje na údaje zjišťované v předchozích letech. Cílem Programu je zkvalitnění finálních statistických výsledků ve stabilizované podobě, a tím srovnatelné časové řady údajů o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou nezbytným podkladem pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Program statistických zjišťování na přísluš
    Výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly klinické výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro rok 2017 byl zrušen výkaz E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - nelůžkové zařízení.
    Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.
    Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.


Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

    Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.
    Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste


Datová základna realizace screeningových programů

    Resortní statistické zjišťování za rok 2017 bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2018 realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Program statistického zjišťování byl sestaven, stejně jako každý rok, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (zákon o státní statistické službě), ve znění pozdějších předpisů. Tzv. výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost (výkazy klinické) a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (výkazy ekonomické a provozní). Ve srovnání s výkazy sbíranými za rok 2016 je rozsah dat požadovaných za rok 2017 opět částečně redukován, jak dokládá výčet
    Výkazy je možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2018. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.
    Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu. Proto pokud došlo ke změně e-mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu: helpdesk@uzis.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00