Jak na věc


informace čsad příbram

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

    Psychiatrická péče 2017Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
    Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu. Proto pokud došlo ke změně e-mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu: helpdesk@uzis.cz.
    Výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly klinické výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro rok 2017 byl zrušen výkaz E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - nelůžkové zařízení.


Plaťte poukázkami od Edenred a Up ČR

    Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.
    Výkazy je možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2018. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.


Termální hrnek - stažení z prodeje

    Resortní statistické zjišťování za rok 2017 bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2018 realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Program statistického zjišťování byl sestaven, stejně jako každý rok, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (zákon o státní statistické službě), ve znění pozdějších předpisů. Tzv. výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost (výkazy klinické) a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (výkazy ekonomické a provozní). Ve srovnání s výkazy sbíranými za rok 2016 je rozsah dat požadovaných za rok 2017 opět částečně redukován, jak dokládá výčet
    Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.
    Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste
    Kód ve formátu RSS umožňuje snadno umístit na internetové stránky nebo přímo do počítače záhlaví aktuálních zpráv www.dopravniinfo.cz. Čtečka vás vždy upozorní, co je nového v oblastech, které si zvolíte.


Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

    Cílem projektu je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vznikne Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.
    Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.
    Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.


Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

    Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, „(…) data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě,“. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je každoročně sestavován na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (§ 10), ve znění pozdějších předpisů. Tento Program je jedním ze zdrojů statistických dat a informací o zdravotnictví na daný kalendářní rok a navazuje na údaje zjišťované v předchozích letech. Cílem Programu je zkvalitnění finálních statistických výsledků ve stabilizované podobě, a tím srovnatelné časové řady údajů o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou nezbytným podkladem pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Program statistických zjišťování na přísluš

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00