Jak na věc


hospodaření podniku nabídka a poptávka

Co je výsledek hospodaření (zisk/ztráta)?

    Výsledek hospodaření se vypočítá z výsledovky jako rozdíl výnosů a nákladů. Zisk vznikne pokud jsou výnosy vyšší než náklady. Pokud jsou výnosy nižší než náklady, vznikne ztráta. Výsledek hospodaření však nezohledňuje povahu těchto nákladů a výnosů. Například pokud společnost vytvoří v daném roce zisk rozpuštěním rezerv z minulých let a po odečtení těchto rezerv z výpočtu je společnost za daný rok reálně ve ztrátě, tak zisk nevypovídá o reálném provozním hospodaření společnosti za daný rok. Hospodářský výsledek zpravidla neodráží reálnou rentabilitu společnosti a je nutné jej proto upravit.


Proč zisk není příjmem?

    Pokud analytik dostane do rukou účetní výkazy neznámé firmy, tak zpravidla první co udělá je, že se podívá na velikost celkových tržeb a hospodářský výsledek ve výsledovce. Velikost tržeb vypovídá o velikosti analyzovaného subjektu a hospodářský výsledek je klíčový pro hodnocení kvality podnikání tohoto subjektu. Nicméně sám hospodářský výsledek, natož jeho absolutní výše, mají jen omezenou vypovídací schopnost pro finanční analýzu rentability. Hospodářský výsledek je zpravidla zkreslený mimořádnými a nefinančními účetními operacemi a jeho absolutní výše, bez poměřitelnosti k nějaké další hodnotě, nemá příliš vypovídací schopnost. Z těchto důvodů se pro výpočet rentability upravuje hospodářský výsledek dle potřeb analytika a až následně se tento upravený výsledek hospodaření poměří zpravidla vůči tržbám (rentabilita trž
    Zisk není příjmem, jelikož výsledovka nezachycuje příjmy a výdaje, tedy reálný tok peněz, ale zachycuje výnosy a náklady. Ke sledování příjmů a výdajů je určený výkaz cash flow. Kdy je výnos příjmem? Pokud se jedná o prodej v hotovosti je výnos i příjmem. Pokud se jedná o prodej na fakturu s odloženou splatností, je výnos v okamžiku vystavení faktury, nicméně příjem až v okamžiku uhrazení faktury, respektive pohledávky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00