Jak na věc


germáni byli původně válečníci

Po stopách Germánů: Nebe chrabrých válečníků

    7 Stěhování národů franská říše 7 5. Oprav následující text. Germáni byli původně válečníci, kteří žili převážně z válečné kořisti. V období stěhování národů se jejich společenské uspořádání změnilo. Někteří příslušníci germánských kmenů se začali zabývat zemědělstvím, zatímco ostatní se stali válečníky. Zemědělci měli ve společnosti vyšší prestiž, protože se zabývali produkcí potravin, zatímco bojovníci měli větší podíl na válečné kořisti. Kmenovými náčelníky se stávali nejlepší bojovníci, ale funkce vládce byla velmi omezená a měla charakter čestného úřadu. Později se vládci stávali nejbohatší statkáři a vláda přecházela z otce na syna. zemědělci a zároveň válečníci. jen válčením, zatímco ostatní zůstali zemědělci. Válečníci ochraňovali obyvatele a přinášeli válečnou kořist. měli důležité pravomoci a řídili život kmene Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Slovanské kmeny žily před stěhováním národů v oblasti dnešní Sibiře a Uralu. Antičtí autoři zmiňují Slovany v souvislo


Nacistický tábor smrti: velký únik -dokument

    15 Křesťanství ve středověku 15 c) V textu se vyskytuje několik neobvyklých slov. Spoj tato slova a jejich významy. Pokud si nevíš rady, použij slovník. mnich poustevník komunita asketa apoštol žák Ježíše Krista, který ho za jeho života doprovázel a po jeho smrti šířil jeho učení ten, který se snaží žít co nejskromněji, aby nebyl zatěžován hmotnými starostmi a mohl se věnovat duchovnímu růstu osoba žijící v dobrovolném odloučení od ostatních člen náboženského společenství řídícího se pravidly, obvykle sepsanými ve formě řehole silně soudržné společenství lidí se stejným zájmem 5. Mezi řeholní řády patřily i rytířské řády. Vznikly na ochranu poutníků ve Svaté zemi, ale později začaly působit i po Evropě. V českých zemích působily tři rytířské řády. Podle popisu zjisti, které to byly. Dokresli erby těchto řádů. Řád vznikl v 11. století na území tehdejšího Jeruzaléma jako špitální bratrstvo pečující o nemocné poutníky. Na rytířský řád se změnil až v roce 1099 během první křížové výpravy.
    3 Obsah Opakování Stěhování národů franská říše Byzantská říše Křesťanství ve středověku Židé a Romové ve středověku Islám a arabský svět První státní útvary na našem území Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku Čechy knížecí Římská říše Polsko Uhry Francie Kyjevská Rus Moskevská Rus Století přemyslovských králů Lucemburkové na českém trůně Čechy husitské Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad věk jagellonský italská renesance Středověká hra vrhcáby Použitá literatura: str. 47: Le GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy. Vyšehrad 2005 (s ) str. 19: Hanzal, Jiří: Cikánské varovné tabule a jejich grafické předlohy v českém a evropském kontextu (včetně stručného přehledu dějin Cikánů v Předních Pomořanech). In: Sršatý Prajz: Erich Šefčík ( ). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře. Ed. Jiří Hanzal a Ondřej Šefčík. Praha 2010 (s )


Germáni: 3.Pax Romana -dokument

    19 Židé a Romové ve středověku a) Přečti si pečlivě následující text. Od roku 1497 byli ve Svaté říši římské Cikáni, neusedlá okrajová skupina společnosti, prohlášeni za psance a vypovídáni z území Říše. Až do 16. století existovala cílená politika potírání tuláků. Její prostředky byly ve vydaných nařízeních neustále zostřovány. Tulákům a Cikánům mělo být zabraňováno ve vstupu do jednotlivých zemí prováděním kontrol na hranicích. Vetřelci měli být chytáni při prohledávání jednotlivých oblastí a vypovídáni. Od konce 16. století byli Cikáni nasazováni na práci, děti jim byly odnímány a dávány do špitálů. Později byli Cikáni také vymrskáváni a bylo jim vypalováno na těle znamení a uřezáváno jedno ucho. Při opakovaném vstupu do země měli být popraveni. b) Vysvětli, co znamená: neusedlá okrajová skupina společnosti = kočovní Romové, kteří se nezapojili do života většinové společnosti děti byly dávány do špitálů = děti byly rodičům odebírány a dávány do útulků, které se nacházely u klášterů,


Re: Stěhování národů - jak Slované Germány o území připravil

    4 4 opakování 1. Nejstarším a nejdelším obdobím v dějinách lidstva byl 2. Nejběžnějším oblečením Římanů byla 3. Jazykem Římanů byla 4. Okolo roku 3000 př. n. l. vznikl podél toku Nilu stát jménem 5. Po porážce Pompeia nastolil Caesar v Římě 6. Nejvýznamnějšími řeckými státy byly Athény a 7. V Americe se rozvíjely kultury Aztéků, Inků a 8. Římané vytvořili novou soustavu číslic, které se nazývají 9. První punská válka skončila vítězstvím Říma a ovládnutím 10. V Číně psali na 11. Lidské dějiny zkoumá vědní obor 12. Kniha, na níž je založena víra křesťanů, se nazývá 13. Římské řečnictví dovedl k dokonalosti 14. Vyznávat křesťanství povolil Milánský 15. Období od nástupu Alexandra Velikého na trůn po dobytí Egypta se nazývá 16. Za autora eposů Ilias a Odyssea je považován 17. Na počátku 1. stol. vytvořil na našem území mocnou říši germánský král 18. Oktavián Augustus položil základy nového státního zřízení, 19. Mezi Eufratem a Tigridem se rozkládala 20. Obchod mezi Čínou a Středomořím zpro


Stěhování národů - jak Slované Germány o území připravili.

    13 Křesťanství ve středověku 3. Křesťanství ve středověku Sestav hierarchii církevní správy v západním křesťanství. papež arcibiskup biskup farnost klášter nápověda: papež, arcibiskup, farnost, biskup a) Rozhodni, která z dvojice vět je pravdivá. Zapiš na linku písmena přiřazená k pravdivým větám. Mezi posvátné knihy křesťanů patří Justiniánův zákoník, Legendy ze života světců a Bible. Mezi posvátné knihy křesťanů patří Bible. Na konci 4. století se křesťanství stalo státním náboženstvím v Řecku a Arménii. Na konci 4. století se křesťanství stalo státním náboženstvím v římské říši. Křesťanská církev si vyvinula systém správy, kde základní jednotkou byla farnost. Křesťanská církev si vyvinula systém správy, kde základní jednotkou byl klášterní okrsek. Nejvyšším představitelem křesťanů na západních územích římské říše se stal papež. Nejvyšším představitelem křesťanů na západních územích římské říše se stal císař. Papež je zároveň římským biskupem. Papež je zároveň konstantinopolským patr
    - Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku


Re: Stěhování národů, jak Slované Germány o území připravili

    14 Křesťanství ve středověku Doplň do textu chybějící slova. Ve středověku byla hlavní nositelkou vzdělanosti církev. Číst a psát uměli většinou pouze církevní představitelé. Jazykem západní církve byla latina. Církev vytvořila pevnou organizaci a získala vliv i na venkově díky rozšíření farní sítě. Mezi negativní dopady růstu moci církve patřilo spravování více úřadů jednou osobou a prodej odpustků. 4. a) Přečti si pečlivě následující text. Např.: Počátky mnišství a askeze Počátky mnišství lze hledat v oblasti dnešního Egypta. Prvními předchůdci mnichů byli ve druhém a třetím století asketové, kteří odcházeli do pouště, aby zde žili o samotě nebo v malých skupinkách. Chtěli napodobit život Krista a apoštolů, kteří žili v chudobě a věnovali se především duchovnímu životu. Hovoříme o nich jako o pouštních otcích a pouštních matkách. Velmi brzy se asketové rozdělili na dvě skupiny. První tvořili poustevníci, kteří žili o samotě, druhou předchůdci mnichů, kteří žili ve skupinách. Za ducho


">They Shall Not Grow Old -dokument

    21 Židé a Romové ve středověku Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení. 1. Judské království bylo a) dobyto Římany a přejmenováno na Palestinu, b) rozděleno mezi Egypt a Řím, c) začleněno do Byzance. 2. Na naše území přišli židé a) v raném středověku, b) ve starověku, c) koncem středověku. 3. Židé nesměli a) zasedat v městských radách, b) poskytovat půjčky, c) provozovat žádná řemesla. 4. Postavení židů vůči křesťanské většině a) bylo velmi dobré, b) bylo výsadní, c) bylo podřadné. 5. aby bylo možné odlišit židy od křesťanů, a) museli si barvit vlasy na žluto, b) nosili typické klobouky nebo odznaky, c) nosili na opasku zvonky. 6. nejvýznamnější židovská obec u nás vznikla a) v Třebíči, b) v Olomouci, c) v Praze. 7. Židé ve střední Evropě si vytvořili jazyk zvaný a) jidiš, b) hebrejština, c) židovština. 8. Místo, kde se shromažďuje židovská obec k modlitbám, se nazývá a) kostel, b) mešita, c) synagoga. 9. Předkové Romů pocházejí a) z Indie, b) z Egypta, c) z Pyrenejského poloos
    [1]: Christianie v Dánsku je tuším pojmenována podle krále Christiána. Každopádně jméno Christián znamená skutečně křesťan, stejně jako jméno Krystína znamená křesťanka.


Úsvit nacismu / Počátky nacismu -dokument

    17 Židé a Romové ve středověku 4. Židé a Romové ve středověku Spoj části vět tak, aby výsledná tvrzení byla pravdivá. Osudy židovského národa v dávných dobách popisuje Základním textem pro židovské právo a morálku je Poté, co Řím ovládl oblast Judey, Židé se z východního Středomoří Do českých zemí se Židé docházelo k pronásledování Židů. rozptýlili do celého světa. Tóra neboli Pět knih Mojžíšových. dostali v raném středověku. Tanach. 2. Přečti si pečlivě Desatero (učebnice str. 22). a) Některá z těchto nařízení a zákazů jsou obsažena i v našich současných zákonech. Přemýšlej a zapiš, která to jsou. Jakým způsobem se původní židovská tradice dostala do našich zákonů? Nezabiješ. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Židovská přikázání převzalo křesťanství, které se ve středověku stalo náboženstvím celé Evropy. b) Některá z těchto nařízení a zákazů nejsou přikázána nebo zakázána zákonem. Zapiš, která to jsou. 1. Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh. 2. Nebudeš míti jiných
    2 1. procvičování diskuse, úvaha pokus, praktická úloha hra práce s textem práce se zdroji (internet, encyklopedie) práce s mapou test číslo úlohy orientační ikona bodové sebehodnocení žáka 9. rozšiřující cvičení hodnotící bodová škála na konci kapitoly (bodový součet sebehodnocení ze všech cvičení) Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle! Své vědomosti z kapitoly Stěhování národů franská říše hodnotím body z celkových 19. Recenzovali: PhDr. Václav Drška, Ph.D., Pavel Martinovský Schválilo MŠMT čj / dne 13. června 2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor dějepis s dobou platnosti šest let. ISBN


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00