Jak na věc


germáni byli původně válečníci

Re: Stěhování národů - jak Slované Germány o území připravil

    Z temnoty dávnověku se vynořil tajuplný národ: Germáni. Římané je nazývali barbary a považovali je za nekulturní divochy. Vždyť neznali nic než boj a válčení! V co věřili, čeho se báli? Jaký vztah měli k římské velmoci? Co nám odkázali? A co o nich víme? Kdo byli Germáni? Soudobí historici se scenáristy a filmaři německo-švýcarské společnosti Telepool vytvořili čtyřdílný cyklus ve stylu docudrama. Germáni byli původně jen jedním kmenem z mnoha dalších, například Frísů, Langobardů či Suébů. Aby tuto hrozbu pro Řím zveličil, zahrnul Caesar všechny kmeny pod jeden název – Germáni – a oblast východně od Rýna, kde sídlili, nazval Germánií.
    5 Stěhování národů franská říše 1. Stěhování národů Franská říše Uprav následující text. Vyškrtej slova a výrazy, které do vět nepatří. Počátek stěhování národů spadá do třetího čtvrtého šestého století. Začalo rozprášením gótských kmenů Huny několika lety neúrody v oblasti Dněpru rozpadem Říma. Nejvýznamnějším státním útvarem na území zaniklé západořímské říše se stala říše barbarů franská říše novořímská říše. Vládly zde postupně rody Merovejců a Karlovců Galů a Franků Chlodvíkovců a Langobardů. Nejvýznamnějším panovníkem se stal Chlodvík Veliký Karel Veliký Ludvík Veliký a) Vyznač do mapy Evropy pohyb barbarských kmenů ve 4. a 5. století. Použij barevné tužky nebo pastelky. Vizigóti Hunové Vandalové b) Během stěhování národů se na naše území začali dostávat první Slované ( ). Zjisti, odkud přišli na území dnešní střední Evropy, a vyznač jejich putování na mapě. Pohyb Slovanů je zaznamenán jen velmi přibližně, není o něm dostatek informací.


Po stopách Germánů: Nebe chrabrých válečníků

    2 1. procvičování diskuse, úvaha pokus, praktická úloha hra práce s textem práce se zdroji (internet, encyklopedie) práce s mapou test číslo úlohy orientační ikona bodové sebehodnocení žáka 9. rozšiřující cvičení hodnotící bodová škála na konci kapitoly (bodový součet sebehodnocení ze všech cvičení) Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle! Své vědomosti z kapitoly Stěhování národů franská říše hodnotím body z celkových 19. Recenzovali: PhDr. Václav Drška, Ph.D., Pavel Martinovský Schválilo MŠMT čj / dne 13. června 2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor dějepis s dobou platnosti šest let. ISBN


Germáni: 3.Pax Romana -dokument

    22 Islám a arabský svět 5. Islám a arabský svět Dokonči správně věty. Vyznavačům islámu se říká muslimové. Věří v jediného Boha, pro kterého se používá arabský výraz Alláh. Za jeho nejdůležitějšího proroka je považován Mohamed. Učení islámu částečně vychází z křesťanství. Za jednoho z proroků považuje i Ježíše. Posvátnou knihou pro vyznavače islámu je Korán. Toto náboženství vzniklo na Arabském poloostrově. 2. a) Přečti si pečlivě následující text Povinnosti muslima Každý muslim má 5 základních náboženských povinností, označovaných jako pět pilířů islámu. První z nich je vyznání víry: Není boha kromě Boha (tj. Alláha), Mohamed je jeho posel. Toto vyznání vyjadřuje víru v jediného boha a sděluje, že Mohamed je jediný zprostředkovatel vztahu k Bohu. Druhou povinností jsou pravidelné modlitby, které se konají pětkrát denně. Třetí povinností je almužna. Každý muslim odevzdává část svého majetku na dobročinné účely, mezi které patří pomoc chudým a potřebným, poutníkům, na obranu muslimské o


Nacistický tábor smrti: velký únik -dokument

    8 Stěhování národů franská říše Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení. 1. V 5. století vznikaly a zanikaly na území římské říše a) vandalské říše, b) barbarské říše, c) franské říše. 2. Pád říše římské (476) je považován za a) konec starověku, b) konec středověku, c) začátek novověku. 3. Slovanské kmeny původně žily v oblasti a) Ukrajiny a Běloruska, b) Turecka a Iráku, c) Sibiře a Kamčatky. 4. Sjednotitelem franské říše se stal/a a) burgundská královna Klotilda, b) Chlodvík z dynastie Merovejců, c) Karel Veliký. 5. K vrcholnému rozkvětu přivedl franskou říši a) Karel Veliký, b) Ludvík Němec, c) Karel Holý. 6. Karel Veliký získal od papeže titul a) císaře, jako symbol obnovy římského impéria, b) biskupa, jako symbol církevní moci, c) krále, jako titul neomezeného vládce nad Galií. 7. Hospodářství Franků bylo založeno na a) dálkovém obchodě, b) zemědělství, c) těžbě rud, především stříbra. 8. Princip lenní vazby mezi pánem a leníkem dal název epoše zvané a) feudalismus, b) vaz


Úsvit nacismu / Počátky nacismu -dokument

    19 Židé a Romové ve středověku a) Přečti si pečlivě následující text. Od roku 1497 byli ve Svaté říši římské Cikáni, neusedlá okrajová skupina společnosti, prohlášeni za psance a vypovídáni z území Říše. Až do 16. století existovala cílená politika potírání tuláků. Její prostředky byly ve vydaných nařízeních neustále zostřovány. Tulákům a Cikánům mělo být zabraňováno ve vstupu do jednotlivých zemí prováděním kontrol na hranicích. Vetřelci měli být chytáni při prohledávání jednotlivých oblastí a vypovídáni. Od konce 16. století byli Cikáni nasazováni na práci, děti jim byly odnímány a dávány do špitálů. Později byli Cikáni také vymrskáváni a bylo jim vypalováno na těle znamení a uřezáváno jedno ucho. Při opakovaném vstupu do země měli být popraveni. b) Vysvětli, co znamená: neusedlá okrajová skupina společnosti = kočovní Romové, kteří se nezapojili do života většinové společnosti děti byly dávány do špitálů = děti byly rodičům odebírány a dávány do útulků, které se nacházely u klášterů,


Re: Stěhování národů, jak Slované Germány o území připravili

    16 Křesťanství ve středověku Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení. 1. Posvátnou knihou křesťanů je a) Korán, b) Bible, c) Tanach. 2. Církev se rozdělila na východní a západní a) roku 982, b) roku 1204, c) roku Rozdělení církve na východní a západní se nazývá a) papežské schizma, b) velké schizma, c) verdunské schizma. 4. nejvyšší autoritou západního křesťanství je a) biskup, b) arcibiskup, c) papež. 5. Papež je a) římským biskupem, b) římským králem, c) římským konzulem. 6. Západní církev ve středověku užívala a) latinu, b) řečtinu a místní jazyky, c) místní jazyky. 7. Východnímu křesťanství se také říká a) katolické, b) pravoslavné, c) byzantské. 8. Východní církev užívá a) latinu, b) řečtinu a místní jazyky, c) místní jazyky. 9. Nejstarším západoevropským mnišským řádem jsou a) františkáni, b) cisterciáci, c) benediktini. 10. Kláštery byly po dlouhou dobu centry a) vzdělanosti, b) církevní moci, c) světské moci. 11. V čele ženského kláštera stála a) abatyše, b) arcijeptišk


">They Shall Not Grow Old -dokument

    20 Židé a Romové ve středověku Vyhledej v následujícím textu chyby a oprav je. Romové byli menšinovou skupinou obyvatelstva ve starověké společnosti. O této etnické skupině obyvatelstva toho víme poměrně mnoho. Pravlastí Romů byla indická pohoří, odkud byli později vytlačeni. Do Evropy, na Pyrenejský poloostrov, Romové přicházeli přes severní Afriku snad už od 4. století. Hlavní proud migrace směřoval na území Byzance. Zpočátku se lidé domnívali, že jde o Egypťany, protože v Egyptě se dochovaly první zmínky o Romech. Většina Romů se rychle usadila a začala se věnovat zemědělství. středověké málo. protože Romové Egyptem při svém putování prošli. Většina Romů zůstala u kočovného způsobu života Romové se věnovali různým povoláním, která pro ně byla typická. a) Zjisti a zapiš, čím se zabývali a jaké výrobky nabízeli uvedení řemeslníci. kovář kotlář řetězy, nářadí (motyky, lopaty), obruče, hřebíky, kovové konstrukce kotlíky, pánve, talíře, oprava kotlů a kamen podkovář podkovy měďotepec dro
    [1]: Christianie v Dánsku je tuším pojmenována podle krále Christiána. Každopádně jméno Christián znamená skutečně křesťan, stejně jako jméno Krystína znamená křesťanka.
    III.část: Pax Romana – 3.st. po Kr. – kmeny se přetvořily v nové, soužití s Římany se změnilo. Sledujeme příběh Alemanského válečníka, který je zajat, působí jako gladiátor a následně získává zpět svou svobodu. Je nám představena germánská mitologie, runy, jakož i Limes Romanus a Colonia Agrippina. Je nám ukázán Význam limes a její následné opuštění po vypuknutí vnitřní krize římské říše.
    - Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku


Stěhování národů - jak Slované Germány o území připravili.

    3 Obsah Opakování Stěhování národů franská říše Byzantská říše Křesťanství ve středověku Židé a Romové ve středověku Islám a arabský svět První státní útvary na našem území Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku Čechy knížecí Římská říše Polsko Uhry Francie Kyjevská Rus Moskevská Rus Století přemyslovských králů Lucemburkové na českém trůně Čechy husitské Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad věk jagellonský italská renesance Středověká hra vrhcáby Použitá literatura: str. 47: Le GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy. Vyšehrad 2005 (s ) str. 19: Hanzal, Jiří: Cikánské varovné tabule a jejich grafické předlohy v českém a evropském kontextu (včetně stručného přehledu dějin Cikánů v Předních Pomořanech). In: Sršatý Prajz: Erich Šefčík ( ). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře. Ed. Jiří Hanzal a Ondřej Šefčík. Praha 2010 (s )
    - Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00