Jak na věc


fotovoltaické panely sestava

Pomáháme při výkaznictví pro obnovitelné zdroje

    Doporučujeme zapojení fotovoltaické elektrárny v režimu zelených bonusů, které umožňuje spotřebovávat vyrobenou elektřinu z fotovoltaické elektrárny přímo v místě výroby, tedy v domácnosti, kde je fotovoltaická elektrárna umístěna.
    Cílem přednášky bylo porovnat FT systém, FV bez sledování max. výkonu a FV se sledováním MPPT za srovnatelných podmínek (odběru tepla, klimatické podmínky) stejným výpočtovým nástrojem (TRNSYS) za použití stejného modelu zásobníku.
    Z grafu je vidět, že FT systém je během celého roku přínosnější než oba FV systémy (toto platí i během zimních měsíců XI – III, kdy někteří tvrdí, že fototermika vůbec nepracuje).
    Z akumulátoru je možné využít přímo stejnosměrné napětí na provoz ostrovních spotřebičů, nebo použitím střídače (měniče) získat střídavý proud (230 nebo 400 V) pro provoz běžných spotřebičů.
    Fotovoltaické elektrárny představují v dnešní době rozumnou investici, která zabezpečí snížení finančního zatížení domácnosti, firmy nebo obce vlivem vysokých účtů za elektrickou energii a to na více jak 30 let.
    FT ohřev vody 85 000,- Kč(FT kolektory + příslušenství, nosná konstrukce, zásobník TV, čerpadlová skupina, regulátor, kapalina, potrubí, izolace… , z toho montáž 15 000,-Kč)


Využití fotovoltaických systémů pro ohřev vody

    Nahřejte si vodu v bojleru v době, kdy svítí slunce na fotovoltaické panely a výkon vaší fotovoltaické elektrárny převyšuje aktuální spotřebu bez ohledu na dobu spínání nízkého tarifu.
    Doporučujeme zapojení fotovoltaické elektrárny v režimu zelených bonusů, které umožňuje spotřebovávat vyrobenou elektřinu z fotovoltaické elektrárny přímo v místě výroby, tedy v prostorách podniku, kde je fotovoltaická elektrárna umístěna.
    Pro fototermický systém bylo počítáno s 2 x kolektor TS 500 o celkové ploše 4,52 m2, napojené na 200 l boiler s výměníkem o ploše 1 m2, uvažované ztráty potrubí kolektorového okruhu (18x1 mm) délka 40 m a uvažovaná spotřeba elektrické energie na pohon čerpadla 25 W.
    Fotovoltaické panely umístěné nejčastěji na střeše budovy vyrábějí během dne stejnosměrný elektrický proud, který je následně prostřednictvím střídače (měniče), převeden na proud střídavý. Připojení je řešeno převážně jako třífázové (400 V).


Teoretický výpočet ekonomických parametrů a energetických přínosů jednotlivých systémů

    Fotovoltaické panely umístěné na střeše rodinného domu vyrábějí během dne stejnosměrný elektrický proud, který je následně prostřednictvím střídače (měniče), převeden na proud střídavý. Připojení je možné jednofázové (240 V) do výkonu fotovoltaické elektrárny 4,6 kWp, nebo třífázové (400 V).
    U klasického fototermického systému je nejlacinější energie – sluneční – předávána ve výměníku, který je ve spodní části zásobníku. Dohřev vody probíhá přes horní výměník, nebo elektropatronu. I zde je možno využít fotovoltaický systém například pro pohon oběhového čerpadla.
    Pro odstranění těchto nedostatků vyvinula společnost Thermosolar s výrobcem boilerů Tatramat kombinované boilery o objemu 120, 200 a 300 l jak v závěsném, tak v stacionárním provedení. Boilery tedy mají dohřívací DC těleso od FV ve spodní části, klasické těleso 230 V ve střední části a výměník od jiného zdroje v horní části. Obě tělesa jsou zapojena nezávisle, tudíž je možný provoz pouze boileru na FV energii.
    Porovnávány byly FV systémy obsahující 8 panelů o výkonu 8 x 250 W = 2 kWp (dle tabulky NOCT ovšem 1440 W) o celkové ploše 13,16 m2 ve spojení se zásobníkem 195 l. Ve výpočtu nebylo uvažováno s degradací účinností FV panelu během let provozu. Uvažované elektrické ztráty 2 %.


Program fakturace výroby fotovoltaické elektrárny

    Může být i pomůckou pro fakturaci zelených bonusů v systému OTE, a. s., vytváří čtvrtletní výkaz pro ERÚ, nabízí přehled výroby vaší fotovoltaické elektrárny.
    Druhý sloupec „dohřev…“ znamená kolik energie bude zapotřebí dodat jiným zdrojem do systému během roku k zajištění konstantního pokrytí a třetí sloupec „využitelné zisky“ uvádí přínos od alternativního zdroje.
    Pro připomenutí: nebylo počítáno s degradací a snižováním výkonu u FV, diskutabilní je cena montáže celého FV systému (5000,-), delší interval výměny kapaliny ve FT….


Fotovoltaické Fórum Energetická konference 2018

    V současné době jsou za podpory masivní reklamy uváděny na trh výrobky určené pro využití fotovoltaického systému na ohřev vody. Bohužel, tyto výrobky mají několik velkých nedostatků. Hlavní nevýhodou tohoto řešení je umístění obou topných těles (AC i DC) ve spodní části zásobníku. Toto řešení nám neumožňuje zvýhodnit energii fotovoltaického systému před obvyklým zdrojem energie. V praxi to vypadá následovně: pomocí konvenčního zdroje energie (elektřina ze sítě, kotel) musíme neustále udržovat celý objem boileru na nějaké minimální teplotě (40°C) a fotovoltaické těleso dohřívá pouze na teplotu vyšší. Druhým velkým nedostatkem je elektrické zapojení obou těles. Aby bylo možné provozovat těleso na stejnosměrný proud od FV, boiler musí být připojený na stálých 230 V AC. Toto zapojení nás limituje v použití takovéhoto systému např. v chatách, kde není trvalý el.proud a samozřejmě pak nelze zásobník ohřát v případě výpadku proudu ze sítě.
    Vzhledem k mediálnímu tlaku a zavádějícím informacím ohledně porovnání fotovoltaických a fototermických systémů na ohřev vody, jsme se rozhodli zveřejnit malé porovnání. To, že oba systémy využívají sluneční energii a přeměňují ji na jinou, je asi jediný společný cíl obou systémů. Zatímco fototermický systém přeměňuje sluneční energii na teplo, tak fotovoltaika vyrábí energii elektrickou. Reálná účinnost fototermického systému je 35 až 45 %, u fotovoltaického systému je to 5 až 15 %. Z tohoto vyplývá, že na stejný energetický přínos je zapotřebí zhruba čtyřnásobná plocha fotovoltaiky oproti fototermice.
    Z tabulky je patrné, že systém bez sledování výkonu je výrazně horší oproti ideálnímu MPPT ( asi o 40 % nižší produkce), FT systém je i oproti systému FV MPPT on o 20 % účinnější. Ve srovnání FT a FV MPPT off je zde asi o 52% vyšší produkce.


Zásobníkové ohřívače vody pro ohřev fotovoltaickými systémy

    FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY TEPELNÁ ČERPADLA MIKROKOGENERACE TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY KOTLE NA VYTÁPĚNÍ UMĚLÉ VNITŘNÍ OSVÉTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ AUDITY ÚSPORY ENERGIÍ PRUKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÉ PROJEKTOVÁNÍ OPTIMALIZAČNÍ STUDIE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY ENERGETICKÝ MANAGEMENT ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS VELKOOBCHOD ENERGO ENERGETICKÁ KONFERENCE FOTOVOLTAICKÉ FÓRUM ENERGETICKÝ SLOVNÍK ENERGETICKÁ STUDIE PENB FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00