Jak na věc


folikuly bez vajíček

1. Mám problém s otěhotněním. Jaké laboratorní vyšetření potřebuji?

    Majitelé leguána Merlina přijeli s tím, že se mu "nafukuje" tělo a přestal jíst. Zvětšování objemu tělní dutiny je u leguánů nejčastěji způsobeno buď onemocněním močové soustavy, nebo u samic zadržením folikulů. Proto jsem hned na začátek provedl ultrazvukové vyšetření a zhotovil RTG snímek.
    Můžete mít syndrom polycystických ovarií (PCOS), hormonální problém u 7-10% žen a hlavní příčina neplodnosti. Při tomto syndromu se vaječníky zvětšují, protože se v nich tvoří cysty. Ženy s PCOS také mají zvýšené hladiny androgenů a neovulují normálně. Je potřeba provést celou řadu vyšetření zahrnujících FSH, LH a androgenů, kterými se ujistíme, že PCOS je příčinou vašich příznaků. Kombinace léků a hormonální terapie může pomoci vaše příznaky zmírnit.
    Podle vyjádření majitele vykazovala klisna projevy říje ještě do večera 8. srpna (neděle). Dne 9. srpna (pondělí) proběhlo sonografické vyšetření s výsledkem: děloha stále edematická, jsou patrny zbytky zřaseného endometria. Levé ovárium – palpačně výrazně zvětšené, na pohmat měkké, sonograficky zjištěn útvar o průměru 6 cm, suspektně diagnostikován jako hemoragický folikul. Pravé ovárium – folikuly v průměru 2,5 cm + stopy starého žlutého tělíska.


Folikuly 14 a 15 mm - stačí to?

    Pokud máte problémy otěhotnět nebo jestliže máte nepravidelnou menstruaci; jestliže váš lékař u vás zjistí příznaky onemocnění hypofýzy nebo hypothalamu, dále příznaky onemocnění vaječníků nebo varlat; jestliže má lékař podezření, že vaše dítě má příznaky opožděného vývoje nebo naopak se u něho objevuje sexuální zralost příliš brzy.
    Je charakterizován nízkou hladinou a nedostatečným signálem hypotalamického GnRH, FSH a LH. Klisny nevykazují příznaky říje, ovariální aktivita je malá nebo žádná a folikuly jsou menší než 3 cm. Děloha a krček jsou ochablé a hustota endometriálních žlázek endometria je malá.
    Představují maligní metastatické ovariální tumory představující značný abdominální diskomfort. Mohou to být unilaterální multilobulární ovária zjistitelná rektální palpací. Tyto nádory narušují hormonální profil zvířete.
    U mužů, FSH stimuluje varlata k produkci zralých spermií (spermatogenézu) a ovlivňuje tvorbu vazebných proteinů pro androgeny. Po pubertě je hladina FSH u mužů poměrně stálá.


Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

    Představuje postupnou normalizaci sekrece GnRH a nárůst gonadotropních hormonů v adenohypofýze. Objevuje se cyklická pohlavní aktivita charakterizovaná tvorbou hroznovitých - multiplicidních folikulů o průměru 20 – 30 mm a více. Tyto folikuly zpočátku nedozrávají a atretizují. V dalších růstových vlnách se však postupně zvětšují a vytvářejí dominantní folikul schopný ovulace (> LH). Říje v tomto období mohou být různě dlouhé, často bez ovulací. S postupem jarního období se pohlavní cyklus dále stabilizuje, příznaky říje se zvýrazňují a dochází k žádoucím ovulacím.
    Klisny s ovariálními abnormalitami představují velké spektrum klinických příznaků a z toho vycházejících forem interfertility
    U novorozenců a dětí, se množství FSH zvyšuje krátce po narození, potom klesá na velmi nízké hladiny (asi v 6 měsících u chlapců a v 1-2 letech u děvčat). V 6-8 letech se množství FSH opět zvyšuje před začátkem puberty a vývojem sekundárních pohlavních znaků.
    Představují až 90 % všech diagnostikovaných neoplazmatických změn, a to převážně u věkových skupin 5 – 9 roků. U klisen se projevuje hřebčí chování dané sérovou testosteronovou koncentrací. Sonograficky lze tyto útvary detekovat. U postižených zvířat potlačují funkci kolaterálního ovária, které atrofuje.


Některé příčiny opožděné puberty jsou:

    Klinické a sonograficky podpořené vyšetření umožňuje sledovat růst, zrání a ovulaci folikulu, stejně jako diagnostiku komplikujících cyklických ovariálních disharmonií. Ve sledovaném případu jsme vedle fyziologických struktur na vaječních nalezli patologický stav, který bylo nutné specifikovat a posoudit z dalšího hlediska jeho klinické prognózy.
    Kavita vaječníku je vyplněna purulentní nebo kazeózní hmotou. Vznik těchto abscesů je vázán většinou na iatrogenní inzult ovariocentézy.
    Na vaječníku dosahují velikosti větší než 10 cm. Jejich resorpce probíhá během 1 – 2 následných estrálních cyklů a mohou perzistovat až po dobu 2 – 3 měsíců. Jejich účast na vaječníku však neinterferuje s estrální aktivitou klisny.
    U mužů, zvýšené hodnoty FSH jsou způsobeny primárním selháním činnosti varlat. To může být způsobeno vývojovými defekty ve vývoji varlat nebo zraněním, jak je uvedeno níže.
    FSH se často požaduje společně s dalšími vyšetřeními (LH, testosteron, estradiol, progesteron) u mužů a žen při podezření na neplodnost. U mužů se vyšetření FSH používá při hledání příčin nálezu malého počtu spermií. Vyšetření FSH je velmi užitečné při hledání příčin nepravidelné menstruace a při diagnostice onemocnění hypofýzy nebo onemocnění vaječníků a varlat. U dětí se FSH a LH používá pro diagnostiku zpožděné nebo předčasné puberty.


Druhý krok: Léčba gonadotropiny

    Charakter a úroveň sexuální aktivity klisen je určován úrovní produkce hypotalamického GnRH indukujícího adenohypofýzu k sekreci gonadotropních hormonů FSH a LH, které řídí funkci ovarií a určují průběh pohlavního cyklu. Nízká hladina GnRH v krvi kliseny způsobuje ovariální acyklii a následnou anestrii.
    Z těchto důvodů bylo doporučeno v případě trvání říje opakované sonografické vyšetření dne 9. srpna (pondělí) s možností objednání inseminační dávky v tomto termínu
    U opožděné puberty, hladiny LH a FSH mohou být normální nebo nižší než očekávané pro daný věk a pohlaví. V tom případě se požaduje vyšetřit gonadotropiny uvolňující hormony (označované jako LH-RH aj.) a provést další vyšetření pro zjištění příčin opožděné puberty.
    U žen, vyšetření FSH a LH může pomoci rozlišit mezi primárním selháním vaječníků (selhání samotných vaječníků) a sekundárním selháním vaječníků (selhání vaječníků způsobené onemocněním buď hypofýzy nebo hypothalamu). Zvýšené hladiny FSH a LH jsou shodné u primárního selhání vaječníků. Některé příčiny jsou uvedeny níže.
    Představuje formu nepravidelnosti a rytmicity pohlavního cyklu klisen, a to v jeho velikosti, která odpovídá velikosti původního dominantního folikulu, ze kterého vznikl. Jde o jeho proběhlou luteinizaci bez ovulace.


Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

    K uvedené situaci u klisen dochází v našich geografických podmínkách také přirozeně v souladu se sexuální sezónnosti. Bylo také prokázáno, že tato sezónnost úzce koreluje s měnící se délkou světelného dne a částečně i okolní teplotou, případně také výživou a faktory vnějšího prostředí. Principem „fotoperiodismu“ je skutečnost, že dlouhý den stimuluje a naopak kratší den daný prodlužující se nocí, potlačuje funkci hypotalamického sexuálního centra a tvorbu GnRH.
    Hodnoty FSH mohou být zvýšeny užíváním cimetidinu, clomiphene, digitalis a levodopa. Hodnoty FSH mohou snižovat orální kontraceptiva, fenotiazíny a hormonální léčba.
    Ø pro hematom platí jako pro hemoragického CL, že stěna je 3 – 4 mm silná následkem probíhající luteinizace už za 24 hodin od ovulace.
    U dětí vysoké hladiny FSH a LH a/nebo dřívější vývoj sekundárních pohlavních znaků než je obvyklé, jsou znakem předčasné puberty. To je častější u dívek než u chlapců. Může to být způsobeno celou řadou různých příčin, které je potřeba diagnostikovat a léčit.


3. Proč se i u mužů vyšetřují ženské hormony?

    Diferenciálně diagnosticky bylo nutné vyloučit neovulované luteinizované folikuly, které mají podobnou strukturu jako corpus luteum haemorragicum, a to zejména při jejich pokročilé luteinizaci. Pro odlišení od klasického žlutého tělíska bylo nutné souběžně provést také palpaci daného útvaru. Druhou skupinou diferenciálně diagnosticky odlišitelných a neovulovaných folikulů jsou ty, které mají folikulární dutinu vyplněnou krví – hemoragiké folikuly, případně ovariální hematomy.
    Během stabilizovaného pohlavního cyklu je hormonální profil tohoto období charakterizován dvouvrcholovým FSH píkem a zvyšující se hladinou LH složky v předovulační periodě.
    Odebírá se vzorek krve odebraný ze žíly na paži pacienta. Vyjímečně se odebírá i vzorek náhodně odebrané moče. Pokud chce být lékař informován o vylučování FSH za 24 hodin, k vyšetření se sbírá moč 24 hodin. Vylučování FSH během dne kolísá a 24 hodinový sběr moče může eliminovat problém s kolísáním.


4. Existují testy na stanovení FSH doma?

    Pod pojmem ovariální hematom rozumíme poovulační útvar o průměru 10 – 20 cm zajímající téměř celé ovárium. Vzniklá kavita je téměř zcela vyplněna krví. O charakteru neovulovaných folikulů a jejich případné luteinizaci se můžeme přesvědčit stanovením hladin progesteronu v krevním séru. Vzhledem k tomu, že se anovulační estrus během ovulační sezóny vyskytuje relativně zřídka, je nutné počítat také s účastí corpus luteum haemorrhagicum. Vodítkem častého výskytu podzimních folikulů u klisen je konec ovulační sezóny. Naštěstí tyto luteinizované a hemoragické útvary většinou nevyžadují terapeutický zákrok a podléhají regresi s nástupem nové ovulační sezóny.
    Na základě uvedených skutečností je nutné zmínit aspekty biologických zvláštností, jejichž nedostatečné nerespektování často v důsledku znamená nižší reprodukční výkonnost klisen.
    Na rozdíl od jiných hospodářských zvířat se u klisen setkáváme s nálezy ovariálních tumorů, které je nutné odlišit od jiných folikulárních struktur. V úvahu přicházejí zejména cystické nebo solidní tumory buněk granulózy.
    Představují benigní epiteliální ovariální nádory neovlivňující kolaterální vaječník.
    Nalézáme často při rutinním palpačním vyšetření během připouštěcí sezóny. Mechanizmus a formace těchto struktur vychází ze vzniklé postoovulační kavity vyplněné nadměrným množstvím krve.
    Muži také tvoří FSH a LH. Tyto hormony jsou u mužů důležité pro plodnost. U mužů FSH stimuluje varlata ke tvorbě spermií podobně jako u žen FSH stimuluje vaječníky ke tvorbě vajíček. Pokud je u mužů hladina testosteronu snížená, mělo by být požadováno vyšetření LH.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Obecně v chovatelské a veterinární veřejnosti převládá názor, že reprodukční výkonnost klisen je v České republice relativně nízká. Dosahovaná porodnost hříbat a praktické zkušenosti tuto skutečnost potvrzují a navazují na výsledky přirozené plemenitby a inseminace z posledních období.
    U žen, se FSH účastní na řízení menstruačního cyklu, stimuluje růst zrání vajíček ve vaječnících (ováriích) během folikulární fáze menstruačního cyklu. Tento cyklus je rozdělen na dvě fáze, folikulární a luteální, s vrcholem vylučování FSH a luteinizačního hormonu (LH) uprostřed cyklu. Ovulace vzniká krátce po tomto vrcholu. Během folikulární fáze, FSH stimuluje ve folikulu produkci estradiolu, oba hormony působí společně při zrání a vývoji folikulu. Během luteální fáze, po vzniku žlutého tělíska, FSH stimuluje sekreci progesteronu. Estradiol a progesteron pomáhají hypofýze regulovat tvorbu FSH. FSH tedy napomáhá vaječníkům reagovat na LH. V menopauze se zastavuje funkce vaječníků a dochází ke zvýšení hladin FSH.


Náhlé selhání vaječníků způsobené:

    U žen i mužů je FSH a LH požadováno při vyšetření neplodnosti a onemocnění hypofýzy nebo pohlavních žláz. FSH by mělo být požadováno u žen pro diagnostiku menopauzy. U dětí, FSH a LH má být požadováno tehdy, pokud se u chlapců nebo děvčat neprojevuje puberta v příslušném věku (buď příliš pozdě nebo příliš brzy).
    Většina klisen podle určité plemenné a individuální variability přechází v tomto období do zimního nestru, jež je charakterizován nízkou hladinou hypotalamického GnRH a nedostatečným signálem k indukci sekrece gonadotropních hormonů. Klisny jsou anestrické, ovariální aktivita je malá, děloha a krček ochablé, hustota endometriálních žlázek je zřetelně menší.
    Je třeba také zdůraznit, že interpretace diagnostiky ovariálních struktur je v úzké vazbě ke správné volbě dalšího postupu řešení případné anestrie klisen a terapeutické intervence.
    Jsou většinou unilaterální a vycházejí ze zárodečných buněk. Zvířata s těmito nádory cyklují na kolaterální vaječník a udrží graviditu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00