Jak na věc


ella jméno svátek

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ KARTY MULTISPORT

    Návštěvníci fitness jsou povinni ukončit sportovní činnosti nejpozději 10 min. před ukončením provozní doby a opustit prostory do konce provozní doby fitness.
    K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy je zákazníkem zakoupená služba z nabídky fitness a uhrazené vstupné. (Forma úhrady vstupného, je obsažená v článku V.)
    VI. Povinnosti a zákazy- povinnost používat sportovní oblečení, vhodnou a čistou obuv- při cvičení dbát pokynů instruktora, fitness trenéra- uklízet odpadky do odpadkového koše- je zakázáno znečišťovat prostory fitness- je zakázáno kouřit v prostorách fitness- je zakázáno odnášet z fitness hygienické prostředky, stejně tak vybavení, které je vlastnictvím provozovatele- je zakázáno vodit do fitness zvířata- je zakázáno využívat v prostorách posilovny jiné trenéry, než ty, kteří s fitness spolupracují na základě platné smlouvy- povinnost chovat se ve fitness v souladu s dobrými mravy


Dárkové vouchery Fitness v prodeji

    V. Platební podmínkyFiness nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.Platba za služby a zboží jsou možné formou : v hotovostibezhotovostním převodem (faktura)kreditní kartou zřízením ella creditu (permanentka)poukázkami SODEXO a ACCOR services, ENDERED, Multisport BENEFIT, MultiSport karta
    VI. Odpovědnost provozovateleZa škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel ella studia za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatnové skříňky a ta byla řádně uzamčena ella kartou. Čipovou kartu (ella credit) obdrží u obsluhy za zálohu 100 Kč. Při ztrátě čipové karty (ella creditu) si studio účtuje poplatek 100 Kč.Šatnová skříňka není určena k odkládání cenností. Všechny cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník fitness tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou nebo odcizením cenností.Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z fitness.V případě škody na majetku a zdraví na přilehlém parkovišti, nenese provozovatel odpovědnost z důvodu, že určená plocha k parkování je veřejně přístupovou komunikací.


!NOVINKA! H.E.A.T. s Evou Gottfriedovou

    Nabídka služeb:                            posilovna, tělocvična, sál pro H.E.A.T. program                                              prodej výživových doplňku od firmy EXTRIFIT                           prodej ugo šťáv                           solárium 
    Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem studia ella (dále jen fitness), kterým je společnost Špička Fitness s.r.o., Příčná II 886, 252 42 Jesenice, IČO: 294 11 084, DIČ:CZ29411084 jednatelé Ladislav Špička a Milan Dědek, provozovna Budějovická 1155 (dále jen provozovatel) a jeho zákazníky, kteří využívají služeb studia ella.


Kontakty | Studio Ella - Fitness & Beauty centrum, Jesenice

    II. Užívání fitness• Návštěvník má právo užívat zařízení fitness a využívat jeho služby s podmínkou zakoupením vstupného.• Osoby mladší 15let mohou využívat služby fitness pouze v doprovodu rodičů. Za osoby mladší 15let přebírá odpovědnost provozovatel (instruktor) vstupem do tělocvičny. Po ukončení hodiny předá instruktor zpět rodičům či zákonnému zástupci osoby mladší 15let. Osoby mladších 15let se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách posilovny a kardio zóny. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.• V případě, že nelze poskytnout objednanou lekci z důvodu havárie, výpadku el.energie, vyšší moci, chybou obsluhy, má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.• Pokud je lekce řešena záskokem, platí všechny podmínky jako u lekce, na níž je klient objednaný.• Při poškození zapůjčených sportovních potřeb studio účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při
    Zaměstnanci fitness jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem klientům fitness, kteří neporušují užívání fitness. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla, jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka, aby opustil prostory fitness bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude z budovy vyveden.
    III. Přerušení služeb fitness z důvodů porušení podmínekDo fitness je zakázán vstup osobámo pod vlivem omamných a psychotropních láteko osobám v podnapilém stavuo v oblečení,které není v souladu s návštěvou sportovního zařízenío při poškození zapůjčených sportovních potřeb studio účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení komplexu účtuje studio odpovídající náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00