Jak na věc


druhy vedlejších vět procvičování

Procvičování - druhy vedlejších vět

    28 Druhy vedlejších vět - procvičování 10. Zašel až do míst, kde po civilizaci nebylo ani stopy. místní přívlastková přísudková
    14 Příslovečná měrová bývá připojena spojovacími výrazy kolikráttolikrát, tolik kolik, tím čím apod., např.: Kolikrát se vsadil, tolikrát prohrál. Krakonoš mu dal zlata, co unesl.
    23 Druhy vedlejších vět - procvičování 5. S tebou mluvil úplně jinak, než mluvívá se mnou. doplňková způsobová časová
    8 Nepravé věty nepravá věta vztažná Někdy vztažná věta přívlastková nevyjadřuje vlastnost podstatného jména věty řídící, nýbrž děj, který se stal po ději věty řídící. Je to nepravá věta vztažná, např.: Setkal jsem se na nádraží s přítelem, kterého jsem srdečně přivítal (vhodněji:...a srdečně jsem ho přivítal). Cizinec se obrátil na policistu stojícího na křižovatce, který mu ukázal cestu (vhodněji:...a ten mu ukázal cestu).
    17 Příslovečná podmínková vyjadřuje podmínku, při níž může nastat děj věty řídící; bývá připojena spojkami -li, kdyby, jestliže, když, např.: Kdyby všichni lidé na světě měli dobrou vůli, nebylo by zhoubných válek. Když mi vyhovíš, uděláš mi radost.


Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

    25 Druhy vedlejších vět - procvičování 7. Prosil mě, abych o tom nemluvil. podmětná předmětná přísudková
    Anotace:Pracovní list slouží jako procvičování větných členů a druhů vedlejší vět. Žáci si v pracovním listu ověří znalosti o větných členech a druzích vedlejších vět. Uvědomují si, kde se ve vedlejších větách píší čárky. Vypracovanou práci si ověří podle kontroly. Učí se tak sebekontrole a práci s chybou.
    26 Druhy vedlejších vět - procvičování 8. Zeptal se mne, zda už jsem ho někdy viděl. podmětná předmětná účelová
    19 Druhy vedlejších vět - procvičování 1. Už z dálky slyšel mlýn, jak vesele klape. předmětná příslovečná místní doplňková
    12 Příslovečnáčasová bývá uvedena spojovacími výrazy až, když, jakmile, dříve než, sotvaže, zatímco, pokud, než), např.: Počkám na tebe, dokud nepřijdeš. Říkal jsem mu o tom, když jsem ho viděl.


Přihlásit se přes sociální síť:

    9 Nepravé věty nepravá věta účelová Někdy se větou účelovou nevyjadřuje účel, nýbrž děj, který následoval po ději věty řídící. Je to nepravá věta účelová, např.: Horská bystřina prudce stékala ze skály, aby se dole tříštila v bělostné krůpěje (=...a dole se tříštila v bělostné krůpěje). V jiném vyjádření než obrazném je nevhodná, např.: Odešel, aby se za hodinu vrátil (lépe...a za hodinu se vrátil).
    13 Příslovečná způsobová bývá připojena spojovacími výrazy jako, jak, jak tak, čím tím, více než, takže, že, aby apod.), např.: Udělal to lépe, než jsem předpokládal. Tvářil se, jako by mu ulítly včely.
    29 Řešení 1 Už z dálky slyšel mlýn, jak vesele klape. doplňková 2 Jsme-li napadeni, máme právo se bránit. podmínková 3 I když byla velmi opatrná, vodu z... přípustková 4 Protože bylo velké sucho, houby nerostly. příčinná 5 S tebou mluvil úplně jinak, než mluvívá... způsobová 6 Ačkoli to bylo zakázané, někteří návštěvníci... přípustková 7 Prosil mě, abych o tom nemluvil. předmětná 8 Zeptal se mne, zda už jsem ho někdy viděl. předmětná 9 On je takový, že nerad slyší kritiku. přísudková 10 Zašel až do míst, kde po civilizaci.. přívlastková
    3 Přísudková vyjadřuje jmenný přísudek, zpravidla po sponě věty řídící, např.: Nejsi, nejsi, jak jsi se dělala. Řeka byla, jako by ji postříbřil. Po letech byl stále takový, jaký byl na začátku.


Zajímavé stránky - druhy vedlejších vět

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    21 Druhy vedlejších vět - procvičování 3. I když byla velmi opatrná, vodu z konve přece jen občas rozlila. přípustková podmínková časová
    22 Druhy vedlejších vět - procvičování 4. Protože bylo velké sucho, houby nerostly. příčinná (důvodová) přípustková podmínková
    5 Doplňková vyjadřuje doplněk věty řídící. Bývá připojena spojkami jak, kterak. Např.: Edison si chtěl představit uchazeče, jak si bude počínat při práci. Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj. Díval jsem se na kluzák, jak krouží vysoko nad lesy. Petr si představoval Vaška, jak by si počínal na jeho místě.
    27 Druhy vedlejších vět - procvičování 9. On je takový, že nerad slyší kritiku. přívlastková míry přísudková
    4 Předmětná vyjadřuje předmět věty řídící. Bývá připojena spojkami že, aby nebo vztažnými zájmeny nebo příslovci kdo, co, kde, kam apod., např.: Radiotelegrafista oznámil, že letadlo přistane v 11 hod. Chtěl jsem vědět, kdo to udělal. Vždycky záleží na tom, jak se co dělá. Usilujeme o to, aby naše děti žily v míru.


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    18 Příslovečná přípustková vyjadřuje okolnost, která je v rozporu s obsahem věty řídící; bývá připojena spojkami ač, ačkoli, třebas, třebaže, i když, i kdyby, byť, jakkoli, např.: Ačkoli se některé otázky zdály snadné, vyžadovaly rozumovou bystrost a rychlý úsudek. I když byl stár, zastal ještě mnoho práce.
    20 Druhy vedlejších vět - procvičování 2. Jsme-li napadeni, máme právo se bránit. příslovečná časová příslovečná podmínková příslovečná důvodová
    24 Druhy vedlejších vět - procvičování 6. Ačkoli to bylo zakázané, někteří návštěvníci krmili opice oříšky. přípustková podmínková míry
    11 Příslovečná místní bývá uvedena spojovacími výrazy kde, kam, kudy, odkud, např.: Kamkoli jsme přišli, všude nás vlídně přivítali. Vrátil se tam, odkud vyšel.
    10 Příslovečné vedlejší věty místní časová způsobová měrová příčinná účelová podmínková přípustková
    16 Příslovečná účelová vyjadřuje okolnost, ke které směřuje naše jednání; bývá připojena spojkou aby, např.: Činil tak, aby zjistil uchazečovo všeobecné vzdělání. Chodím do školy, abych rozšířil své vědomosti.


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    2 Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo techniky a technologie. Kdo chce dosáhnout stejných výsledků, musí vynaložit veškeré úsilí. Není nutné, abys tam šel.
    6 Přívlastková vyjadřuje přívlastek podstatného jména ve větěřídící. Bývá připojena vztažnými zájmeny kdo, co, jaký, který, čí, jenž nebo vztažnými příslovci kde, odkud, kudy, kam, kdy (věty vztažné) anebo spojkami že, aby, zda apod. (věty spojkové). Např.: Zjišťoval takéčinnosti, které jsou uchazečům nejmilejší. Hranol je tedy deska, kterou lze převrátit tlakem ruky. Babička neopustila své malé údolíčko, kde našla svůj domov. Víc a víc mu vcházela do krve jistota, že jeho pracovní úspěchy závisí na jeho píli.
    Vedlejší věty - obecně Vedlejší věta (VV) zastupuje větný člen své věty řídící Na VV se ptáme stejně jako na větný člen Ptáme se na ni větou řídící Větou.


Prezentace na téma: "DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT 7.ROČNÍK."— Transkript prezentace:

    7 Přívlastková - dodatek Přívlastková věta stojí zpravidla hned za podstatným jménem, které rozvíjí. Proto je někdy vložena do věty hlavní, např.: Závodníci, kteří projeli cílovou páskou, byli bouřlivě pozdraveni. Je-li podstatné jméno rozvito neshodným přívlastkem, následuje vztažná věta po tomto přívlastku, např.: Závodníci z Německa, kteří projeli cílem první, byli bouřlivě pozdravováni. Pozdravili jsme se s náčelníkem tamějšího letiště, který uměl dobře česky.
    15 Příslovečná příčinná vyjadřuje příčinu obsahu věty řídící; bývá připojena spojkami že, protože, poněvadž, např.: Rád jsem mu vyhověl, protože si to zasloužil. Jsem rád, že to tak dopadlo.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00