Jak na věc


dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři

Řízení o schválení dohody o vině a trestu

    Soud dohodu o vině a trestu neschválí, pokud je nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. V těchto případech ovšem může soud veřejné zasedání odročit, za účelem vypracování nového návrhu o vině a trestu. Není tedy vždy nezbytně nutné, aby soud usnesením vracel věc do přípravného řízení. Pokud byla věc vrácena zpět do přípravného řízení, k návrhu dohody o vině a trestu se nepřihlíží. Nepřihlíží se k ani prohlášení viny obviněným a fakt, že původní návrh dohody o vině a trestu byl zrušen, nepřekáží sjednání dohody nové.
    Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.
    Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z výdělku do 10.000 Kč měsíčně (od 10.001 Kč měsíčně už se platí), rozsah práce může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Zdanění viz Dohoda o provedení práce.
    Ad b) rozhodne-li soud o odmítnutí dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady, např. pokud nebyl obviněný zastoupen advokátem, je třeba označit konkrétní vady nebo skutková zjištění, která byla důvodem odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Soud o odmítnutí dohody o vině a trestu rozhoduje usnesením, proti kterému je přípustná stížnost. Pokud usnesení o odmítnutí návrhu dohody o vině a trestu nabyde právní moc, tak se věc vrací do přípravného řízení.


Poškozený, státní zástupce, obviněný

    Ad c) Předseda senátu nařizuje předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, v případech, kdy věc patří do příslušnosti jiného soudu, věc má být postoupena podle § 171 odst. 1 nebo jsou dány okolnosti zastavení, či přerušení trestního stíhání, či užití jiných odklonů.
    Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.
    Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s návrhem na dohodu o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.
    V české úpravě je institut dohody o vině a trestu rozčleněn na dvě části. První částí je postup při uzavírání dohody a její obsahové prvky (§ 175a a násl. tr. řádu) a druhá část upravuje řízení před soudem, který schvaluje dohodu (§ 314o a násl. tr. řádu). Toto rozčlenění řadí dohodu o vině a trestu mezi ostatní odklony trestního řízení.
    Tento institut byl převzat z anglo-amerického právního systému a v tomto kontextu se hovoří o komercionalizaci českého trestního práva.


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení proti uprchlému, či mladistvému. Rozsahově je česká právní úpravu užší než slovenská, neboť na Slovensku lze dohodu o vině a trestu sjednat i v řízení o zvlášť závažném zločinu.
    Předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu až na výjimky, kdy to předseda senátu považuje za potřebné, probíhá v neveřejném zasedání.
    Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce může být až polovina normální pracovní doby. Zdanění viz Dohoda o pracovní činnosti,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00