Jak na věc


delka letu z dubaje do zanzibaru

6.1. Metody přímého měření délek

    Chyba je při použití olovnice závislá na svažitosti terénu, na povětrnostních podmínkách a pečlivosti měřiče. Ve svažitém terénu je vhodné měřit délku po kratších úsecích.
    [41] Srovnávací geodetická základna je v terénu vybudovaný etalon k porovnání měřidel určených na měření geodetických základen a na prověrku dálkoměrů. [58]
    Velikost chyby je závislá na přiřazení počáteční značky pásma na koncovou značku předcházejícího kladu pásma a na kvalitě vyznačení předcházejícího kladu pásma.
    Chyba vznikne, pokud je pásmo napínáno větší silou než při jaké bylo komparováno. Má opačné znaménko než chyba z průhybu a vypočte se ze vztahu:
    Přesnost měřené délky je možné zvýšit opakováním měření, neboť střední chyba se zmenšuje s odmocninou z počtu měření n:
    Základna se volí v násobku 24 m. Čtecí značka je dána ostrou jemnou ryskou na horní ploše šikmo seříznutého kovového válečku, ke které se přiřazuje stupnička.


6.1.1. Měření délek pásmem

    Střední chyba metody je několik centimetrů na 100 m. Technické metody se používají při měření polohopisu metodou pravoúhlých souřadnic, konstrukčně oměrných atd.
    Rozdíl obou měření nesmí být větší než povolená odchylka[42] . Výsledná délka se vypočte jako aritmetický průměr obou měření:
    Tato chyba se může uplatnit při měření šikmých délek. Předcházíme jí dostatečně přesně určeným převýšením, pak je její vliv prakticky nulový.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8960
cache: 0024:00:00