Jak na věc


datová schránka fyzická osoba

Kdy se zpráva považuje za doručenou?

    Datová zpráva je pak uložena ve formátu ZFO - nativním formátu aplikace 602 Form Filler. Takto uložená zpráva obsahuje všechny přílohy, ale neobsahuje doručenku, ani datum doručení. K otevření souboru ve formátu ZFO je nutné mít nainstalovaný program 602 Form Filler nebo zprávu načíst přes Zprávy - Načíst zprávu, viz ověření zprávy.
    Verze datových rozhraní 2.x odpovídá rozhraním, která jsou zveřejněna na stránkách Datového standardu MZČR (DASTA). V rámci sjednocení se zavedenou praxí v DASTA standardu došlo k úpravám XSD schémat zveřejněných zde jako verze 1.x. Změny jsou formálního charakteru, nicméně určitá změna v zasílaných XML dávkách je nutná. Týká se odkazů na XSD schémata a označení jmenného prostoru u XML elementů, viz aktualizovaný XML příklad. Kromě toho bylo ve verzi 2.x opraveno několik chyb a doplněna dokumentace. Detaily o změnách jsou uvedeny v jednotlivých balíčcích v souboru history. V platnosti zůstává po přechodnou dobu i poslední verze 1.x rozhraní. Doporučujeme přechod na rozhraní 2.x v průběhu roku 2016. Další případné změny a úpravy již budou doplňovány pouze do verze 2.
    Datová zpráva ve formátu ZFO neobsahuje doručenku, ani datum dodání. Datum doručení je možné zjistit v přehledu dodaných zpráv a ručně si jej poznačit nebo rovnou uložit celou doručenku.


Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

    Pro uchování dat o odesilateli a příjemci je vhodné datové zprávy ukládat, a to nejen obsah datové zprávy, ale také její obálku. Jiným způsobem "uložení" datové zprávy (např. vytištěním zprávy) dojde ke ztrátě platnosti zprávy.
    Datový trezor je služba České pošty, která za měsíční poplatek nabízí uchování datových zpráv po dobu delší než 90 dnů. Jinými slovy nabízí to samé, co výše popsané ruční uložení zprávy nebo běžná spisová služba spolupracující s datovými schránkami. Datový trezor však zároveň prodloužuje platnost datových zpráv jejich přerazátkováním novými časovými razítky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00