Jak na věc


darovací smlouva na auto vzory zdarma

Jakých nejčastějších chyb se lidé v těchto případech dopouštějí?

    Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je sice osvobozeno od daně z příjmu, obdarovaný však má povinnosti na které se nesmí zapomínat. Dodatečnou povinnost také přinesla novelizace zákona o dani z příjmu. ČTĚTE DÁLE!
    Nejlépe a nejrychleji objednáte službu zpracování převodních dokumentů, tedy nejen darovací smlouvu či smlouvy, ale i návrhy na vklad a návod na vyřízení, včetně mailového právního poradenství zasláním požadavku na mailovou adresu naší advokátní kanceláře: ProfiPravnik@gmail.com , na této adrese vám obratem potvrdíme cenu a termín zpracování dokumentů, darovací smlouvy, který nebývá delší než dva pracovní dny. Další informace či reference najdete na internetových stránkách naší advokátní kanceláře www.ProfiPravnik.cz
    Aby však mohla darovací smlouva působit jako kvalitní vlastnický nebo nabývací titul, tedy potvrzení o vlastnictví a nabytí nemovitosti, musí být zpracována kvalitně a bezchybně. Musí také obsahovat všechny potřebné a nutné náležitosti, které dále musí být velmi dobře formulovány, v souladu se zavedenou, dlouhodobou a obecně přijímanou praxí.


Platí předkupní právo vlastníka pozemku k domu na něm postaveném

    Chyby v darovací smlouvě jak už jsme si řekl v minulých článcích se nevyplácí. V mnoha případech už se stalo, že obdarovaný z důvodu snahy u úsporu několik tisíc korun o celý dar přišel. Jak? Děda daroval vnukovi svůj dům, protože však vnuk jako obdarovaný chtěl za každou cenu ušetřit, aby ho převod vyšel co nejméně, nechal se přesvědčit webem nabízejícím bezplatné vzor smluv a jeden takový si vyplnil. Katastrální úřad z důvodu chybného označení nemovitostí návrh na vklad zamítl. Než však stačil vnuk s dědečkem uzavřít novou, už bezchybnou smlouvu, kterou si nechal zpracovat šikovným právníkem, dědeček bohužel zemřel.
    Zákazem zcizení předmětné nemovitosti, které je navíc zaneseno do evidence katastru nemovitostí sleduje banka, které svědčí tento zákaz, aby bez jejího svolení nemohlo dojít k převodu jí zastavené nemovitosti. V životě vlastníka se však může stát mnoho věcí, které přinutí tohoto vlastníka k nutnosti nemovitost či její část darovat nějakému obdarovanému. V takovém případě lze věc velmi dobře řešit.
    Darování nemovitosti, tedy bytu či domu na základě darovací smlouvy je i po přijetí Nového občanského zákoníku a dalších předpisů stále bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem převodu nemovitosti na obdarovaného. Jedná se také o způsob nejvýhodnější, pokud jsou dárce a obdarovaný příbuznými osobami.
    5) dárce  může i po darování tuto nemovitost i nadále užívat díky zřízení výměnku. Pro dárce se tak darováním nic nemění a i po darování může užívat nemovitost jako svou vlastní,


Výměnek u darovací smlouvy nelze bez souhlasu výměnkáře a dárce zrušit

    I nadále platí, že pro odvolání či vrácení daru musí mít dárce velmi významné a relevantní důvody a nesmí se jednat o nějakou svévoli či momentální duševní či vztahový stav. Stejně jako dříve se může dárce domáhat vrácení daru výlučně soudní cestou.
    V případě darování bytu totiž nedaruje dárce pouze samotný byt, který se také nazývá bytová jednotka. Součástí převodu musí být vždy i příslušný spoluvlastnický podíl na společných částech domu, v němž se jednotka nachází a také příslušných spoluvlastnikých podíl na pozemcích na nichž stojí tento dům. Pokud by příslušný spoluvlastnický podíl nebyl správně v darovací smlouvě a návrhu na vklad uveden, došlo by k zamítnutí vkladu ze strany katastrálního úřadu, což se také velmi často děje.
    Možné jsou i další varianty řešení výše uvedeného cíle, které je však třeba konzultovat s odborníkem. V našem případě je možné se o věci poradit v naší právní poradně ZDE!
    Pokud jde o pozemky, nemusí dárce darovat více obdarovaným spoluvlastnické podíly na pozemku, ale může pozemek na dané části reálně rozdělit a vytvořit z něj tři nové pozemky, které daruje každému z obdarovaných. Tento postup je však časově i finančně výrazně náročnější, než samotné darování spoluvlastnického podílu na obdarované.


Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

    Oba manželé ale nemusí ze společného jmění manželů darovat pouze celou nemovitost, ale mohou darovat i část nemovitosti, resp. podíl na nemovitosti. Ze společného jmění manželů je tak možné darovací smlouvou darovat například podíl ½ některému z dětí a zbytek si mohou manželé ponechat ve svém společném jmění manželů.
    Zatímco před přijetím nového občanského zákoníku se na katastr podávalo velké množství darovacích či kupních smluv konkrétně v množství podle počtu účastníků plus jedna. Od roku 2014 se podává pouze jedna darovací smlouva, bez ohledu na to kolik je účastníků smlouvy.
    Pokud by totiž byly nemovitosti v různých okresech či krajích, pak je třeba podat návrhy k pracovišti katastrálního úřadu v jehož obvodu se zmíněné nemovitosti nacházejí.
    Rychle znamená v našem pojetí skutečně rychle. Své dokumenty tak budete mít v mailu k dispozici už do dvou dnů od zaslání výše uvedených potřebných dokumentů. Pokud tedy objednávku a potřebné informace zašlete například v pondělí, nejpozději ve středu už budete mít dokumenty k dispozici a můžete si na nich ověřit podpisy a ještě ten den zanést na podatelnu katastrálního úřadu.


Darování je výhodnější než náklady dědického řízení

    V rámci darování nemovitostí a darovacích smluv také zaznamenáváme nižší využívání různých pochybných volně stažitelných vzorů darovacích smluv na internetu. Tyto vzory se tváří jako způsob, který ušetří lidem částku kolem 2 000 korun, ale to vše za cenu nekvalitního produktu, nekvalitní darovací smlouvy, která velmi často obsahuje chyby a nejasnosti a to často i v případě, kdy na základě této darovací smlouvy katastrální úřad vklad vlastnického práva provede.
    DAROVACÍ SMLOUVU S VÝMĚNKEM ZPRACOVÁVÁME I V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI, VŠE VYŘIZUJEME RYCHLE A SPOLEHLIVĚ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU A MAILU - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM
    Další velkou výhodou jsou výdaje spojené s převodem. Zatímco v případě darování budou činit vaše celkové výdaje částku 3 500,- Kč maximálně 4 000,- Kč, včetně poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí. V případě dědění a vypořádání majetku v dědickém řízení činí tyto náklady za odměnu notáře, znalecké posudky apod. částku vyšší i než 15 či 20 tisíc Kč, které bude muset uhradit váš potomek.


Dohoda o vypořádání k darovací smlouvě

    Základním znakem darovací smlouvy je tak i dle nového občanského zákoníku bezplatnost. Pokud by darovací smlouva nebyla bezplatná nemohlo by se jednat o darovací smlouvu i kdyby se na tom obě strany dohodly. Toto ustanovení a jeho dodržování je vyžadováno novým občanským zákoníkem povinně. Další povinnou náležitostí darovací smlouvy je i dle ustanovení tohoto paragrafu závazný projev vůle obdarovaného dar - nemovitost do svého vlastnictví přijmout. Nelze totiž něco darovat obdarovanému proti jeho vůli, nebo bez jeho výslovného schválení.
    Další chybou, která se velmi často objevuje je neuvedení přesného označení katastrálního území, kde se pozemek nachází, nebo jeho neuvedení vůbec. Dárci a obdarovaní tak do darovacích smluv uvádějí pouze obec, kde se pozemek nachází, ale opomínají, že obec se může členit na další katastrální území, která mají svůj název a své číslo. Pokud toto není uvedeno, je pak pozemek v podstatě nedohledatelný, není správně označen a to opět vede k nemilosrdnému zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.


Jak se předkupní právo realizuje?

    Darovací smlouva nesmí obsahovat z hlediska své podstaty žádné materiální protiplnění. Nicméně jako morálním protiplněním pro dárce je zde určitá vděčnost obdarovaného a jeho chování vůči dárci v souladu s dobrými mravy. Obdarovaný přijímá majetek, který budoval a financoval dárce a dárce se tak zbavuje jednoho z možných zdrojů zajištění svého života a životních nákladů. Obdarovaný by proto měl být připraven pomoci dárci v době jeho nemohoucnosti či nouze tak, aby dárce na obdarování nebyl výrazněji poškozen.
    Darovací smlouva by měla být jak obsahově správná a úplná, tak i formálně správná, úhledná a přehledná. Darováním na základě darovací smlouvy získáváte do vlastnictví hodnotnou nemovitosti a tomu by také měla odpovídat úroveň dokumentu, který vám získání vlastnictví této nemovitosti umožní.
    Často dostáváme otázku jak je to s ověřením podpisů u darovacích smluv a jak celý proces probíhá. Ověření listin a to nejen darovacích smluv, ale i kterékoliv jiné listiny můžete v současnosti realizovat na následujících místech:
    Lidé tak už o volně stažených vzorech darovacích smluv, které mají dárcům či obdarovaným pomoci s darováním nemovitosti, tedy domu, bytu či pozemku, začali významně přemýšlet. Tyto vzory navíc nepoužívají automaticky. Tuto skutečnost sledujeme a potvrzuje ji několik jasných skutečností:


Proč nepoužívat vzor darovací smlouvy, ale nechat si zpracovat darovací smlouvu přímo na míru:

    NOZ, jinak nový občanský zákoník se označuje také č. 89/2012 Sb. V účinnost stoupil v roce 2014 a přinesl do našeho práva největší změny od druhé světové války. NOZ je tak i kvalitním základem pro darovací smlouvy, obsah darovacích smluv i procesu darování nemovitostí, tedy bytů, domů a pozemků. ČTĚTE DÁLE!
    Tyto informace odešle objednatel na výše uvedený mail naší advokátní kancelář a obdrží potvrzení o přijetí a předpokládaném termínu zpracování těchto dokumentů a jejich odeslání objednateli ke kontrole.
    Výmenek totiž dává dárci právo doživotního užívání darované nemovitosti, tedy domu, nebo bytu a třeba i pozemku a to i poté, co byla pravomocně darována obdarovanému. Za normálních okolností totiž po darování zdrácí dárce na svým bývalým domem či bytem veškerou kontrolu a je tak odkázán na obdarovaného, zda ho v nemovitosti ponechá, nebo mu najde jiné bydlení a zda se o dárce vůbec postará.
    Darování nemovitosti je jak pro dárce, který daruje nemovitost, tak pro obdarovaného, který nemovitost přijímá do svého vlastnictví důležitým životním předělem. Tento životně významný okamžik si zaslouží své pojmenování a označení. Tímto označením je PROFI Darovací smlouva.


Darování bytu nebo domu je i v roce 2018 nejvýhodnější formou převodu

    V dané souvislosti pak nemusí dárce ani obdarovaný nechávat zpracovávat odhad ceny nemovitosti a hradit tak náklady na zpracování posudku v hodnotě 1500 až 3000 korun.
    V uvedeném případě nemovitosti zatížené zákazem zcizení uvedenou skutečnost zahrnujeme do textu darovací smlouvy tak, aby měla banka co nejlepší podklad pro povolení tohoto převodu a zajištění dalších potřebných úkonů. Nicméně nemůžeme souhlas banky garantovat. Je vždy na zvážení každé konkrétní banky, zda převod zatížené nemovitosti umožní či nikoliv.
    Darování nemovitosti formou darovací smlouvy má několik fází, které je třeba do doby celkového vyřízení darování zahrnout. I tak lze celou věc vyřídit až do zápisu vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí do čtyř týdnů.


Protiplněním u darovací smlouvy může být i převzetí úvěru

    V dalším ustanovení se řeší právo dárce darování dle darovací smlouvy odvolat v případě jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy, nebo z důvodu nouze dárce. A také uvedení důvodu daru, kdy nejčastěji je dar realizován jako výraz vděku a péče dárce o obdarovaného. Obdarovaný se pak může zavázat, že například darovanou nemovitost za dobu života dárce žádným způsobem nezcizí ani nezatíží. To platí zejména v případě, kdy je v dalším oddílu upraveno věcné břemeno – služebnost doživotního užívání dárce k předmětným nemovitostem.
    Darování nemovitosti, tedy darování bytu domu, nebo pozemku se v roce 2018 mírně mění. Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku – NOZ tak doznává několika změn a úprav. Pokud se chcete vyhnout riziku, nebo problémům při vkladu, čtěte dále!
    Vlastnické právo, které obdarovaný nabude na základě darovací smlouvy má stejnou sílu, význam i ochranu, jako vlastnické právo nabyté například kupní smlouvou či dědictvím. Vlastnické právo získané darováním tak požívá zákonnou ochranu a nelze ho zrušit či úspěšně napadnout, pokud celý proces darování proběhl řádně a bezchybně. Důležité tak je, aby darovací smlouva obsahovala vše potřebné, stejně jako návrh na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.


Díky darování nemovitosti rozhodne o vlastnictví dárce už za svého života

    Darování pozemku se pokládá za velmi jednoduchou věc. Stačí popsat pozemek jeho katastrálním číslem a označit kde se pozemek nachází a je hotovo. Bohužel to tak často není a dárci s obdarovanými dělají chyby i v označení pozemků v darovacích smlouvách a návrzích na vklad. ČTĚTE DÁLE!
    Všechny z výše uvedených způsobů ověření podpisů darovací smlouvy jsou rovnocenné a mají stejné právní následky. Není přitom nutné, aby každá ze stran podepsala darovací smlouvu v jeden den. Stačí když jeden den podepíše darovací smlouvu například dárce a nějaký jiný den obdarovaný. Problém to není.
    2) Odvolání daru nouzi dárce - toto je zcela nový institut zřízený novým občanským zákoníkem, která dále rozšiřuje práva dárce. Dárce tak může i po realizaci daru, pokud se dostane do tíživé sociální a životní situace, požádat z důvodu nouze o vrácení daru, případně o úhradu podpory od obdarovaného.
    Pro rok 2015 zjišťujeme nárůst zájmu o zpracování darovacích smluv o více než 15 procent proti roku předešlému. Důvodem jsou jak rozsáhlé změny nového občanského zákoníku, tak i zvýšená osvěta a informovanost lidí o možnosti darování nemovitostí v jejich vlastnictví.


Bezchybnost darovací smlouvy zajistí především profesiolnální zpracování

    Správnost a bezchybnost smlouvy zajistí jak dárci tak obdarovanému nejlépe zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení v profesionální kvalitě, kterou nabízíme v naší advokátní kanceláři ProfiPravnik.cz za celkovou, konečnou a garantovanou částku 2500 korun. Vše rychle a spolehlivě vyřízeno přes internet bez nutnosti navštěvovat advokátní kancelář a připlácet za zbytečné schůzky a porady s advokátem. Veškerá komunikace, poradenství a pokyny tak probíhají on-line přímo mailovou komunikací.
    7) Nezapomeňte, že od nového roku je budova součástí pozemku, který se převádí a má stejného vlastníka. Převádí se tak pozemek spolu s příslušenstvím - budovou
    Úprava darování a darování nemovitostí zvlášť je v novém občanském zákoníku velmi dobře upravena. I přesto však dělají dárce a obdarovaní při zpracování darovacích smluv svépomocí, nebo darovacích smluv vzorových stále opakované chyby.
    Darování nemovitosti je tak jedním ze svou nejrozšířenějších způsobů převodu nemovitosti, hned vedle převodu kupní smlouvou. Kromě samotného darování se také lidé naučili požadovat vkládání podmínek a dalších ustanovení do darovacích smluv. Příkladem je vložení výměnku, věcných břemen, resp. služebností, zákaz dalšího prodeje nemovitosti v době života dárce a mnoho dalších podmínek.


Závazek darování nemovitostí obdarovanému

    I v tomto případě existují vzory darovacích smluv se zřízením služebností. Tyto vzory jsou ale zcela nedostatečné a neúplné, zcela ignorují nutnost sjednání podmínek služebnosti, jako je například podíl na financování provozu a údržby nemovitostí a další potřebné náležitosti, které je nutné do darovací smlouvy se zřízením břemene uvádět. Pokud tedy vzor darovací smlouvy obsahuje i zřízení služebnosti a tuto potřebujete zřídit, pak vzor rovnou vymažte a raději si objednejte službu PROFI Darovací smlouvy, která zřízení věcného břemene – služebnosti zcela řádně a bezproblémově řeší.
    Za celkovou a konečnou částku 2500 korun tak získají klienti kompletní servis a veškeré potřebné dokumenty nutné a potřebné k převodu nemovitosti darovací smlouvou. Cena se přitom hradí až po zpracování dokumentů a jejich kontrole ze strany objednatele. V odůvodněných případech může být vyžadována předem záloha ve výši 1000 korun a doplacení zbylé ceny až po zpracování dokumentů a jejich odeslání objednateli.
    Řešením je zřízení věcného břemene – služebnosti doživotního a bezplatného užívání předmětných nemovitostí ze strany dárce. Dárce sice převede darováním své vlastnické právo na obdarovaného, ale díky věcnému břemenu si zajistí právo doživotního užívání předmětných nemovitostí. To vše bezplatně. Bezplatností se přitom rozumí nikoliv užívání nemovitosti zdarma. Dárce jako oprávněný si i nadále hradí náklady spojené s užíváním nemovitosti jako dodávky vody, elektřiny či plynu, ale nehradí obdarovanému jako povinnému žádné nájemné, ani jiné platby.


Vzory darovacích smluv se služebností jsou zcela neúplné

    Problémy dělá lidem určit přesný podíl na společných částech domu kde se byt nachází a souvisejících pozemcích. Je totiž velký rozdíl mezi podílem, který nalezneme u výpisu přímo bytové jednotky a který odpovídá výměře podlahové plochy jednotky ve vztahu k podlahovým plochám všech jednotek v domě, a tzv. celkovým spoluvlastnickým podílem vztahujícím se k vlastnictví bytu. To jsou dvě rozdílné hodnoty. Někdy sice mohou být totožné, ale někdy se mohou lišit.
    Pozornost kvalitě a zpracování smluv se Petrovi vyplatila. Petrovi sourozenci, kterým šlo vždy jen o majetek a peníze pak přišli zkrátka a je to dobře.
    To samé platí i v případě, kdy obdarovaný získá od dárce nemovitost v hodnotě milion korun a zbylý majetek po smrti dárce činí například jen 100 tisíc Kč. I v takovém případě už nebude obdarovaný, který je plně uspokojen darováním hodnotné nemovitosti dědit, ale zdědí tuto částku zbylí dědici, kteří nebyli uspokojeni za života dárce tímto darováním.
    Jste dárce a nepřejete si aby obdarovaný vámi darovanou nemovitost po dobu vašeho života prodal či daroval někomu jinému? Máte možnost tomu zabránit kvalitní úpravou v darovací smlouvě, případně využití některého z institutů nového občanského zákoníku.


Hodně se v darovacích smlouvách chybuje i v označení katastru a obcí

    Po realizaci podpisů a podání dokumentů k darování na podatelnu katastrálního úřadu, nebo po jejich zaslání poštou následuje nejdelší fáze realizace převodu. Ihned po podání se nemovitosti zaplombují a začne běžet ochranná 20 denní lhůta ve které nemůže katastr převod nemovitostí dle darovací smlouvy zapsat. Tato lhůta je určena k tomu, aby účastníci mohli převod zpochybnit, nebo podat námitky či žalovat na neplatnost smlouvy apod. Tato lhůta byla zavedena jako prevence před podvody, které se více či méně rozmáhaly. Po uplynutí této 20 denní lhůty teprve může dojít k vyřízení věci a zápisu do katastru nemovitostí. Tím se také stává obdarovaný definitivním vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitostí a tím je také celá realizace převodu uzavřena.
    K objednání PROFI Darovací smlouvy stačí pouze zaslat potřebné údaje a informace na mail naší advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com, nebo vyplnit údaje do formuláře, který se nachází v pravém sloupci stránek nebo přímo pod článkem.
    Dárce tak získává velký vliv na užívání darované nemovitosti. Darovací smlouvou sice převede nemovitost na obdarovaného - například svého syna, dceru, vnuka, vnučku či manželku apod. ale současně si vymíní právo užívání této nemovitosti v plném rozsahu a to až do své smrti. V praxi to znamená to, že můžete převést darováním vlastnictví nemovitosti a přesto být jediným oprávněným k užívání této nemovitosti a to doživotně.
    Je tak tedy vždy nutné zkontrolovat z výpisu z katastru nemovitostí, zda má pozemek i dům stejného vlastníka, nebo vlasntnjíky odlišné. Následně je pak nutné použít správnou definici a označení nemovitosti, jako předmět daru v darovací smlouvě.


Chyba v darovací smlouvě může zmařit darování navždy

    Součástí služby je i on-line poradenství ve věci, kde se klient může zeptat na cokoliv co ho zajímá nebo potřebuje vědět v rámci darování nemovitosti a zpracovávané darovací smlouvy či návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí. To vše za cenu 2500,- Kč. Cenu navíc můžete uhradit až po zpracování dokumentů, kdy je už budete mít ve svém mailu k dispozici ke kontrole. Objednáním služby tedy vůbec nic neriskujete. I když budeme rádi, pokud nám budete důvěřovat a svou platbu pošlete předem, jak to dělají naši stálí klienti. V případě nejasností vše zodpovíme v rámci vašeho dotazu k darovací smlouvě, který nám můžete zaslat do mailu ProfiPravnik@gmail.com.
    Nový občanský zákoník přinesl do tuzemského občanského práva skutečnou revoluci a mnoho změn. Ty se týkají i darování nemovitostí. Darování je způsob nabytí vlastnictví, který má velmi mnoho výhod a předností. Je však třeba být dobře informován a nedělat zbytečné chyby.
    2) Daň z příjmu - tuto daň musíte zaplatit v případě, kdy prodejní cena je vyšší než odhadovaná cena nemovitosti při realizaci darování. Daň z příjmu ve výši 15 procent se tak hradí z rozdílu ceny mezi hodnotou darované nemovitosti a kupní cenou za kterou tuto nemovitost dále prodáte. Daňový základ si můžete přitom snížit o účelně vynaložené výdaje na prodej nemovitosti jako jsou provize realitní kanceláři, uhrazená daň z převodu nemovitostí, náklady na zpracování znaleckého posudku apod.


INFORMAČNÍ A STUDIJNÍ ČAST K DAROVACÍM SMLOUVÁM A DAROVÁNÍ NEMOVIOSTÍ - BYTŮ, DOMŮ, POZEMKŮ

    Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání, kdy se v rámci darování nemovitosti darovací smlouvou pro jednoho ze sourozenců, dohodnout dárce, obdarovaný a jeho sourozenec na vypořádání pro toho z potomků dárce, který obdarován nemovitostí nebyl. ČTĚTE DÁLE!
    Darovací smlouva na převod nemovitosti, tedy domu, bytu nebo pozemku. Jak ji objednat on-line a jak darování nemovitosti chápat a rozumět mu? Dárce i obdarovaný objeví na těchto stránkách nejkomplexnější informaci o darovací smlouvě na nemovitost i o darování nemovitosti na Českém internetu. Stránky jsou provozovány internetovou advokátní kanceláří ProfiPravnik.cz, registrované u České advokátní komory už od roku 2010.
    1) Odvolání daru pro nevděk obdarovaného - v podstatě se jedná o obdobu původního vrácení daru pro rozpor chování obdarovaného s dobrými mravy vůči dárci


Kde ověřit podpisy na darovací nebo kupní smlouvě

    Každý člověk je originál a každá situace je originální a v podstatě nenapodobitelná. I nemovitost, kterou chcete převést na obdarovaného, nebo kterou chcete jako obdarovaný převést od dárce je originál. Jak s originálem naložit? Zcela jistě originální darovací smlouvou šitou přímo na míru vaší konkrétní situaci. Pokud totiž použijete vzor darovací smlouvy stažený z internetu, pak se sami vystavujete riziku budoucímu zneplatnění darovací smlouvy, nebo zamítnutí vkladu vlastnického práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Vzor je jen obecný polotovar, který je třeba upéct do konečné podoby s ohledem na konkrétní situaci. Ze vzoru se například nedozvíte jak precizně popsat a definovat předmětnou nemovitost v darovací smlouvě, nedozvíte se zda můžete darovat podíl ze společného jmění manželů, nebo se nedozvíte zda můžete zřídit služebnost doživotního užívání dárce k podílu nemovitosti apod.
    Jak se taková dobrá a kvalitní darovací smlouva pozná? Darovací smlouva, kterou se můžete pochlubit a ne se za ní stydět je především logicky strukturovaná a uspořádaná, je věcná a jasná, řeší věci, které jsou u darování nemovitosti podstatné a neřeší to nepodstatné a hlavně po jejím přečtení je vám většina ustanovení jasných.
    Darování bytu, domu nebo pozemku, je mimořádný úkon. Pro mnoho dárců či obdarovaných se jedná o jediný takový úkon v jejich životě. Darování je přitom projevem vděku či lásky k obdarovanému. Jedná se o důkaz jak právo a právní záležitosti mohou úzce souviset s lidskými city a přáními.
    Darovací smlouvu upravuje nový občanský zákoník v § 2055 a následných. Mnozí lidé se domnívají, že je to veškerá úprava ustanovení o darovací smlouvách. Není to pravda. S darováním nemovitostí souvisí i další paragrafy a ustanovení nového občanského zákoníku.


Návrhy na vklad nemusí být úředně ověřeny

    "Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.
    Další vekou výhodou je, že obdarovaný, tedy povinný z výměnku, nesmí právo dárce a výměnkáře nijak omezovat ani ho  utlačovat. Právo na řádné a nerušené užívání nemovitosti si může výměnkář velmi účinně a rychle vymoci žalobou či návrhem na nařízení předběžného opatření.
    Například u bytů je nutné sledovat, jestli jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů, nebo podle ustanovení nového občanského zákoníku. Darovací smlouva a návrh na vklad se pak podle toho příslušným způsobem mění. V případě nového občanského zákoníku jsou totiž domy v nichž je byt vymezen součástí pozemků na kterých jsou postaveny a tudíž podíl náležející k bytu se vztahuje k pozemku, nikoliv výslovně k budově, která je součástí pozemku.


Právo na odvolání daru ze strany dárce

    Darováním nemovitosti vnučce darovací smlouvou tak Pepa dosáhne toho, že jeho oblíbená a starostlivá vnučka skutečně předmětný byt získá a on bude mít v bytě zřízeno věcné břemeno – služebnost doživotního užívání až do své smrti. Vnučka tak bude byt vlastnit a až Pepa jednou zemře, může se do bytu buď nastěhovat nebo ho prodat a trošku více si užít života.
    Chcete převést nemovitost na blízkou osobu? Typicky z rodičů či prarodičů na děti či vnuky a vnučky, pak nejvýhodnější a nejlevnější formou je darovací smlouva. Darování je totiž levné a rychlé.
    Potřebujete zpracovat darovací smlouvu, návrh na vklad, návod na vyřízení a poradit se ve věci? Vše vyřešíte hlavně velmi snadno. Na náš mal: ProfiPravnik@gmail.com kdykoliv, klidně i v noci zašlete svůj zájem a poptávku o zpracování darovací smlouvy k bytu nebo domu či pozemku, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a položte své dotazy.
    Přitom se nejedná o žádnou malichernost. Mohli jsme už od klienta porovnat darovací smlouvu, kterou si tvořil se svým kamarádem a která byla tak hutná, nesrozumitelná a přeplácaná, že i naši právníci měli problém tuto smlouvu pochopit a porozumět tak vůbec tomu, proč se tam některá zbytečná ustanovení vůbec objevují.


Snadné objednání darovací smlouvy i návrhu na vklad

    Výhody darování nemovitosti či jiného majetku oproti dědění či dědickému řízení jsou zřejmé. Díky darování, třeba i spojenému se zřízením věcného břemene resp. výměnku můžete upravit a sám výlučně ovlivnit to, kdo váš majetek ještě za vašeho života a to samozřejmě i pro případ smrti získá.
    V případě darování se ni takového stát nemůže, protože veškerý majetek nebo pouze nemovitost jako nejhodnotnější část majetku přímo darujete svému oblíbenému potomkovi či příbuznému.  Pokud bude vše připraveno kvalitně a profesionálně, ideálně s pomocí advokáta, nemusíte se ani vy ani obdarovaný obávat, že bude převod napaden nebo zneplatněn.
    Prokázání spolužití doporučujeme udělat hned po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vyhnete se tak pozdějším starostem, kdy vás může finanční úřad kontaktovat až po mnoha letech s výzvou k doložení splnění podmínek pro osvobození od darovací daně, kdy však může být už pozdě pro obstarání důkazů o spolužití.


Ke zpracování bezchybné darovací smlouvy nestačí vzor, ale je nutná znalost Nového občanského zákoníku - NOZ

    Dalším a posledním výdajem, který sice už není nezbytný, ale můžeme ho jen doporučit, je zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci odborníkem, tedy advokátem. Výše částka za zpracování těchto dokumentů na klíč, vše pohodlně a rychle, přímo z Vašeho domova od počítače není nikterak horentní. Zpracování všech potřebných dokumentů činí například u naší kanceláře ProfiPravnik.cz celkovou cenu 2500 korun. Cena je konečná. Objednat službu - PROFI Darovací smlouvy je možné na mailu: ProfiPravnik@gmail.com
    Další možností je zřízení výměnku, dříve tak bylo nazýváno věcné břemeno doživotního užívání. V tomto případě sice výměnek přímo nezabrání možnému převodu nemovitosti, nicméně je toto břemeno poměrně velkou překážkou pro prodej nemovitosti nebo její darování. Každý nový vlastník nemovitosti totiž musí ze zákona výměnek či jiné věcné břemeno, které je zapsáno v katastru nemovitostí beze zbytku respektovat a dodržovat ho. Dodržování věcného břemene, resp. výměnku je možné požadovat i soudně.
    Pokud je hodnota podílu uvedená u bytové jednotky jiná než hodnota u výpisu vlastníků bytů u společných částí domu, nebo pozemku, pak je třeba zpozornět. K bytové jednotce se v takovém případě vztahuje i podíl na některém z jiných bytů nebo nebytových prostorech. Tyto nebytové prostory je třeba dohledat a do darovací smlouvy zakomponovat a to spolu s celkovým spoluvlastnickým podílem, který se vztahuje nejen k darovaní samotné bytové jednotky, ale také k darovanému podílu na nebytových prostorech.


Darovací smlouva nesmí obsahovat protiplnění

    Dárce obdaruje vým domem jednoho ze svých dětí. Obdarovaný syn se totiž o dárce staral, věnoval mu velkou část svého času, poskytoval mu podporu a bylo zjevné, že ho měl nezištně rád. Ostatní děti si žijí vlastní život. K dárci se přijedou podívat jednou za rok na Vánoce a jinak jim dárce nestojí ani za to, aby mu poslali sms. Že vám tento případ také něco připomíná?
    Poté objednatel dokumenty vytiskne dle přiloženého návodu a zajistí ověření podpisu všech účastníků smlouvy na jedné ze smluv a podpisy na návrzích na vklad do katastru nemovitostí. Tato fáze realizace může trvat jeden až tři dny dle možností objednatele zajistit podpisy účastníků darovací smlouvy. Záleží hodně na vzdálenosti účastníků, jejich stáří a možnostem.
    Je velmi důležité, aby všechny zmíněné dokumenty splňovaly potřebné náležitosti a byly právně precizně správně zpracované. Pokud využijete služeb naší internetové advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz na mailu ProfiPravnik@gmail.com, získáte tuto právní službu na klíč za celkovou cenu 3500 korun. V ceně je zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad, návodu na vyřízení a dohody o vypořádání
    Darovací smlouva nesmí ani v roce 2018 obsahovat žádné protiplnění. Tedy dárce nesmí za realizaci daru od obdarovaného dárci nic platit, nebo se k čemukoliv materiálnímu zavazovat. Proč?


Na katastrálním úřadě se hradí poplatek za darování tisíc korun

    Precizní darovací smlouva není jen smlouva o deseti stranách textu jak jsme si řekli výše, ale především smlouva, která vám utkví v paměti už po prvním prostudování. Jedná se o darovací smlouvu, která vám jasně a přehledně zatřídí související věci a vy přesně víte kdo co najdete ihned kdykoliv to budete potřebovat. Platí tak, že každá dobrá darovací smlouva má mít jasnou logickou strukturu a ustanovení, která na sebe postupně a logicky navazují.
    DAROVACÍ SMLOUVU S VÝMĚNKEM ZPRACOVÁVÁME I V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI PROFIPRAVNIK.CZ, VŠE VYŘIZUJEME RYCHLE A SPOLEHLIVĚ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU A MAILU - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM
    Není žádným překvapením, že dárce daroval svůj dům svému synovi, který se k němu choval nejlépe. Darování předcházela tato informace i ostatním dětem dárce. Tito se okamžitě vzbouřili a považovali za nespravedlivé, že syn, říkejme mu Petr dostal celý dům a oni nedostali nic. Všem dětem má být měřeno stejně. Ostatní děti tak začali obdarovaného syna nenávidět a začali se radit jak darování buď ještě za života otce nebo po jeho smrti zpochybní. "Tatínek určitě nevěděl co dělá, Petr ho nutil aby podepsal darovací smlouvu, i ktyž to tatínek určitě nechtěl. Tatínek je pod vlivem Petra, který ostatní k tatínkovi nepustí." To vše jsou argumenty, které provází intriky sourozenců Petra.


Lidé už tolik vzorům darovacích smluv nevěří

    Dalším velkým problémem se kterým se opakovaně setkáváme je, že lidé zapomínají ve svépomocně dělaných darovacích smlouvách uvést i podíl na dalších souvisejících pozemcích. Spoluvlastnický podíl se totiž nemusí nutně vztahovat pouze k pozemku na němž dům s bytem stojí, ale také k mnoha dalším pozemkům - například příjezdové cesty, parkoviště apod. Lidé totiž z běžného výpisu z katastru podíl na dalších souvisejících pozemcích neodhalí. Opět tak vzniká problém zamítnutého návrhu vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.
    Takovým důvodem může být například potřeba převést část nemovitosti na manželku, která přistoupí následně k placení hypotéky, nebo převod části nemovitosti na dítě, které chce nemovitost opravit a zrekonstruovat.
    2) Číslo bytu (pokud se jedná o převod bytové či nebytové jednotky), číslo popisné domu, případně číslo pozemku, nebo číslo Listu Vlastnictví, obec a část obce, nebo katastrální území kde se předmětná nemovitosti nachází
    Poté následuje úvodní ustanovení a zejména prohlášení dárce o tom, že je vlastníkem či spoluvlastníkem následně uvedených nemovitostí a jako takový je oprávněn tyto nemovitosti darovat obdarovanému. Následuje pak přehledně zpracované definování předmětných nemovitostí. Je důležité mít na paměti, že od roku 2014 jsou budovy součástí pozemku, tedy formálně je převáděn pouze pozemek a to se vším co je na jeho povrchu i pod povrchem. Nelze tedy převádět pouze budovu bez pozemku, pokud mají stejného vlastníka. Budova tak vždy následuje osud pozemku na kterém stojí.


Darování ze společného jmění manželů nelze jednomu z nich

    Dále také například, že je dárce povinen převzít a převést na sebe veškeré povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí, a převést tak na sebe dodávky všech služeb a energií spojených s užíváním předmětných nemovitostí.
    Darování nemovitosti, tedy domu, bytu nebo pozemku je mezi příbuznými stále osvobozeno od daně z příjmu z daru, kterou známé z minulé doby jako daň darovací. Pokud jsou osoby v příbuzenském poměru jako rodiče, děti, rodiče manžela, manžel, prarodiče, vnuci, vnučky, strýcové, tedy, či osoby, které s dárcem žili alespoň rok před realizací převodu formou darování a společně hradili náklady společné domácnosti, nebo byli na sebe odkázáni výživou, pak nemusí tuto daň hradit.
    Tyto informace odešle objednatel na výše uvedený mail naší advokátní kanceláře - ProfiPravnik@gmail.com a obdrží potvrzení o přijetí a předpokládaném termínu zpracování těchto dokumentů a jejich odeslání objednateli ke kontrole.
    3) Adresu nemovitosti, tedy číslo popisné u domu, číslo bytu v případě bytové jednotky, resp. číslo parcely, které se budou převádět, obec a katastrální území. Případně můžete definovat číslem listu vlastnictví


Zpracování darovací smlouvy odborníkem stojí 2500 korun

    Toto ustanovení lze vyložit tak, že dárce sice může uzavřít darovací smlouvu s tím, že mu věc předá reálně po podpisu smlouvy. Pokud se však v průběhu této doby změní poměry dárce tak, že by si předáním a realizací darování způsobil ohrožení své výživy, tedy své sociální a finanční situace, nebo plnění jeho vyživovací povinnosti k jiným osobám, nemusí převod věci dle darovací smlouvy realizovat. Tyto důvody jsou také důvody pro vrácení daru ze strany obdarovaného. To je změna oproti starému občanskému zákoníku, který s možností vrácení daru spojoval jen projevy obdarovaného vůči dárci, které jsou v rozporu s dobrými mravy a morálkou. Nový občanský zákoník tak přináší i důvod pro vrácení daru, kterým je ohrožení či narušení výživy dárce, tedy hmotnou nouzi.
    I přesto, že je darování vždy jednostranným převodem a přesunem hodnot, nejedená se o jednostranný právní úkon. K platnosti darovací smlouvy totiž nestačí projev vůle dárce nemovitost darovat obdarovanému, ale je zde i povinná náležitost, tedy projev obdarovaného takový dar do svého vlastnictví přijmout. Pokud takové prohlášení a podpis obdarovaného na smlouvě chybí, jedná se o zásadní vadu smlouvy, která nemůže být platná.
    Zajímavostí výměnku je skutečnost, že v sobě obsahuje několik služebností, resp. věcných břemene najednou. Jeho specifikem také je, že ho lze zřídit pouze s převodem nemovitosti. Pokud si totiž už po převodu nemovitosti dárce vzpomene, že by chtěl dodatečně zřídit výměnek, není to pak možné. Výměnek se zřizuje v rámci převodu darovací smlouvou a ustanovení o výměnku se přímo vkládají do darovací smlouvy.


Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

    Ověřený podpis na darovací smlouvě přitom platí do budoucna. Není určena žádná lhůta do kdy musí účastníci podat návrh na vklad. Podpisy a jejich platnost se nepromlčují. Nicméně musíme jen doporučit aby byl návrh na vklad podán co nejdříve, ideálně ihned po realizaci a ověření podpisů na příslušných darovacích smlouvách. Je přitom nutné zajistit, aby oba ověřené podpisy byly na jedné smlouvě. Ostatní smlouvy, které si nechávají účastníci pro své potřeby již ověřený podpis obou účastníků obsahovat nemusí.
    Chyb se objevuje v darovacích smlouvách samozřejmě mnohem více. Tyto jsou však nejčastější a vedou většinou k zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu.
    Za částku 2500 korun měl tak Pepa jistotu, že vše proběhne v pořádku, dokumenty budou správně vyhotoveny a nehrozí, že by katastr nemovitostí vklad vlastnického práva obdarované vnučky zamítl, nebo že by v budoucnu mohl toto darování, které proběhlo zcela legálně a bez problémů napadnout a zneplatnit.
    1) Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce obdarovaného, nebo dárců a obdarovaných (v případě, že se objednatel obává zasílat rodná čísla účastníků, může toto uvést a do zpracovaných dokumentů si následně tyto údaje sám doplní)


Darování nemovitosti je osvobozeno od daně z příjmu

    Velmi důležitou skupinou jsou osoby, které s dárcem žili po dobu více než jednoho roku před převodem nemovitosti ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byli odkázáni výživou na dárce. Zde se jedná o blízké osoby, které nemusí být přímo příbuzné, ale tím že žijí ve společné domácnost alespoň rok se považuje jejich vztah za obdobu vztahu manželského. Ale pozor. Zde je velmi často nutné prokázat splnění zákonných podmínek pro osvobození od daně.
    U nemovitostí se přitom hodnota zjišťuje znaleckým posudkem pro účely této daně. Obdarovaný je také povinen podat ve lhůtě tří měsíců od povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí daňové přiznání a sám si daň darovací vypočítat a finančnímu úřadu ve stanovené lhůtě uhradit.
    Následuje pak velmi důležité ustanovení, které je jádrem celé darovací smlouvy a to, že dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému buď celou nemovitost, nebo její podíl (například ½) předmětných nemovitostí. A dále je důležité uvést, že obdarovaný tyto nemovitosti či podíly nemovitostí do svého vlastnictví jako dar od dárce přijímá. Povinnou náležitostí každé darovací smlouvy není pouze závazek dárce darovat nemovitost obdarovanému, ale také závazek obdarovaného tento dar do svého vlastnictví převzít.


Darovací smlouva nesmí obsahovat žádné protiplnění

    Toto právo přitom působí vůči kterémukoliv vlastníku a to i v případě, kdy by obdarovaný nemovitost dále daroval nebo třeba prodal. Samotná existence výměnku je však pro jakéhokoliv budoucího kupce velkou vadou nemovitosti, která může dramaticky snížit kupní cenu této nemovitosti. I tímto způsobem tak může dárce dále kontrolovat a ovlivnit, kdo bude nebo nebude budoucím vlastníkem nemovitosti. Za zřízení a provoz výměnku přitom dárce - výměnkář nic neplatí, ani nehradí žádné daně.
    V opačném případě se mohou obdarovaní jako nový vlastníci dočkat žalob zpochybňujících jejich vlastnické právo k darované nemovitosti, může být jejich vlastnické právo napadeno v rámci dědického řízení, či při jiných příležitostech a z nejrůznějších důvodů. Uspořená částka v hodnotě několika tisíc korun za kvalitní zpracování převodních dokumentů se tak může v budoucnu proměnit ve ztrátu statisíců korun.
    Darovat někomu jakoukoliv věc je velmi krásný úkon. Obdarovanému tak dáváte najevo, že vám na něm záleží, že ho máte rádi a také že mu věříte. Obdarovanému dárce věří, že s darovanými bytem, nebo domem či pozemkem bude hospodařit odpovědně, že obdarovanému přinese určitou jistotu do budoucna. Zároveň dárce předpokládá od obdarovaného určitou míru vděčnosti a slušnosti vůči němu do budoucna.


Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

    Dar, který je osvobozen od daně z příjmu, dříve daň darovací, se nemusí v rámci daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob přiznávat, ani uvádět v daňovém přiznání. Obdarovaný získal dar, který je od daně osvobozen a tím pro něj povinnosti spojené s teoretickou daňovou povinností končí.
    Výměnek nemůže obdarovaný ani jiný budoucí vastník dárci zrušit. Se zrušením by totiž musel vyslovit souhlas práva dárce, který nyní už vystupuje v roli výměnkáře. Součástí výměnku pak nemusí být jen právo doživotního užívání domu nebo bytu, ale také další služby, které by měl obdarovaný či budoucí vlastník nemovitosti výměnkáři poskytovat. Tradičně se jedná o poskytnutí vody, otopu či povinnost postarat se o dárce a výměnkáře v době jeho nemoci či nemohoucnosti.
    Dá se říci, že s veškerým komfortem můžete svou nemovitost převést na příbuznou osobu za celkovou výši nákladů 3 500,- Kč. V této ceně už je zahrnut jak poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tak i cena advokátních služeb na zpracování nejen darovacích smluv, ale i návrhu na vklad a návodu na vyřízení celé věci.


Ověření podpisů lze realizovat na těmito způsoby:

    Lidé, kteří si píší darovací smlouvy svépomocí, nebo pomocí nejrůznějších vzorů z internetu, nebo kteří opisují staré smlouvy k nabytí nemovitostí dělají velmi často stejné a také fatální chyby, které vedou k zamítnutí návrhu na vklad dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.
    Pro realizaci nemusíte přitom v našem případě navštěvovat ani kancelář, vše lze vyřešit on-line formou díky službě Internetového právníka. Díky službě advokáta máte garanci, že budete mít kvalitně zpracovanou smlouvu a také garanci bezproblémového zápisu vlastnického práva na katastru nemovitostí. Tuto jistotu ani garanci při využití různých nyní již zastaralých vzorů rozhodně nemáte.
    Z daru se tak neradoval vnuk, který měl dům s pozemky od dědečka dostat, ale vnukovo strýc, teta a jeho problematický otec. Obdarovaný vnuk tak nakonec vůbec nic neušetřil a naopak přišel o statisíce korun z daru od dědečka a tíží ho do teď svědomí, že nenaplnil dědovu vůli a jeho majetek si rozdělili jeho děti, které neměl rád a oni jeho.
    Stále více lidí v důchodovém věku využívá službu zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci on-line, z pohodlí svého domova. Služba je tak přímo ideální pro seniory.


Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

    Lidé tak o darování nemovitosti a jejích podmínkách velmi přemýšlejí a nejedná se v drtivé většině klientů o pouhou formalitu. Naši klienti si stále více uvědomují, že darovací smlouva je jeden z nejvýznamnějších dokumentů, které ve svém životě kdy uzavřeli. Darovací smlouvou totiž svým nejbližším darují svou nemovitosti nebo celé své jmění, aby s ním jejich potomci dále nakládali a užívali jí.
    Takto poměrně rychlé vyřízení celé věci je možné i díky rychlého způsobu komunikace při objednání a zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci a souvisejícím právním poradenstvím. To platí v případě objednání služby PROFI Darovací smlouvy u naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz. Tato fáze je nejkratší a činí od objednání zpracování darovací smlouvy do jejího zpracování maximálně dva dny. Poté jsou zpracované dokumenty okamžitě expedovány k objednateli do mailové schránky a ten si je může zkontrolovat a zpracování dokumentů uhradit.
     S využitím služby, kterou také doplňuje značkou PROFI Darovací smlouva je přitom spojeno rychlé, neformální a pohodlné vyřízení celé věci. Vše lze totiž vyřídit on-line, pomocí mailové adresy advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 


Darovací smlouva on-line i v roce 2018. Darování nemovitosti levně a bez starostí

    S dvěma návrhy na vklad a jedním výtiskem darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků navštíví dárce nebo obdarovaný podatelnu katastrálního úřadu, kde tyto dokumenty podají a uhradí správní poplatek ve výši 1000 korun. Jediný dokument, který si z katastru odnesete zpět bude jeden výtisk formuláře návrhu na vklad s razítkem podacím katastrálního úřadu, který bude sloužit jako doklad o zahájení řízení.
    Ve skutečnosti darovací smlouva nemusí vůbec obsahovat kategorická ustanovení nového občanského zákoníku vztahující se k darování, protože ty musí obě strany darovací smlouvy, tedy dárce i obdarovaný, stejně dodržovat bez ohledu na to, co si v darovací smlouvě sjednají.
    Následně už řeší věc pouze katastrální úřad, který povolí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od jednoho do dvou měsíců. Teprve po té se obdarovaný stane oficiálně i právně vlastníkem darované nemovitosti.
    Pro Pepu jako seniora, kterému bude brzy 80 let byla celá věc velmi snadná a přehledná. Pokud cokoliv nevěděl, nebo  nebyl jistý tak měl možnost se kdykoliv on-line zeptat svého právníka, který pro něj dokumenty zpracovává. Pepa navíc nemusel nikam chodit, složitě se objednávat, řešit dopravu, vše vyřídil z pohodlí svého domova od svého počítače, který mu právě vnučka pořídila a naučila ho s ním pracovat.


Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

    Předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a budovy zůstává i nadále v platnosti, ale nově se do právního řádu vrátilo předkupní právo mezi spoluvlastníky. Pokud tedy jeden ze spoluvlastníků prodává svůj podíl na nemovitosti, musí tento podíl nabídnout za stejnou cenu za jakou je ochotna ho koupit třetí osoba, právě spoluvlastníkovi či spoluvlastníkům. Ty pak mohou toto právo využít, nebo koupi odmítnout. Pokud by nebylo předkupní právo ze strany spoluvlastníka oznámeno, resp. nebyl oznámen záměr prodeje, mohl by opomenutý spoluvlastník uplatnit neplatnost převodu u soudu a zablokovat převod podílu na nemovitosti v katastru nemovitostí.
    Naše advokátní kancelář, specializující se na problematiku převodu nemovitostí i darovacích smluv vám garantuje stanovenou cenu celé služby, její kvalitu a bezproblémový zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. Naše mailové kontakty máme zřízené u společnosti google.com - www.google.com
    Tyto povinnosti jsou znásobeny navíc tím, že dárce a obdarovaný bývají ve velké většině příbuzné osoby, často v první, přímé linii. Už fakt, že je obdarovaný dítě dárce, zakládá povinnost obdarovaného se o dárce řádně postarat, případně se k němu chovat v souladu s morálními pravidly.


Darování nemovitosti znamená darování statisícových či milionových hodnot

    Je rok 2018 a je zcela standardní, že si dnes on-line zřídíte u banky svůj běžný účet, nebo si dojednáte úvěr, či dokonce hypoteční úvěr. Přes internet si ovládáte svůj bankovní účet, ze kterého platíte nejrůznější platby, nebo si vybíráte doporučenou poštu z datové schránky, kterou rovněž využívat on-line prostřednictvím internetu. Když už po internetu nebo přes mobilní telefon ovládáte své finance a své prostředky na účtech, proč nevyužít také on-line právních či advokátních služeb a neobjednat si lehce a pohodlně, z pohodlí domova například Profi Darovací smlouvu, nebo kupní smlouvu. Stejně tak si můžete nechat on-line i poradit přímo naším advokátem. Odpověď přitom dostanete do druhého dne přímo na svůj mail. Nemusíte tak složitě hledat na internetu neověřené informace či rady, které mají jen malou vypovídací hodnotu, ale za 300 korun, resp. 500 korun za právní analýzu získáte informace a poradenství přímo od odborníka – advokáta, který vám právní dotazy rád zodpoví.
    Vyřešení převodu nemovitosti, tedy bytu domu či pozemku darovací smlouvou je i v roce 2018 velmi snadné, rychle a levné. Pro zajímavost ceny za zpracování převodních dokumentů v rámci služeb PROFI Darovací smlouvy ve výši 2500 korun jsou úplně stejné jaké byly už v roce 2010, tedy před osmi lety a od té doby nedošlo k žádnému zvýšení těchto cen.
    Druhý odstavec stejného paragrafu pak upravuje darování movitých věcí, kdy je písemná darovací smlouva vyžadována vždy, když nedojde k odevzdání darované věci ihned ve chvíli, kdy vám dárce darování slíbí a na místě zrealizuje. Tedy pokud budete darovat někomu rádio, tak se s kamarádem domluvíte, že mu ho dáte a rádio mu také hned předáte do jeho rukou. Tím nemusíte nechávat zpracovávat písemnou darovací smlouvu. Pokud se ale s kamarádem domluvíte, že mu rádio přinesete do týdne, měl by obdarovaný kamarád požadovat podpis darovací smlouvy, jinak by nemohl vydání rádia právně požadovat.


Proč se nebát on-line darovací smlouvy a právní pomoci po internetu?

    Abychom dokázali jak je darovací smlouva důležitým a vážným dokumentem a ne jen formálním kouskem papíru, připravili jsme pro vás "svaté desatero darování". Jedná se o desatero správné, kvalitní a bezvadné darovací smlouvy na níž můžete být jako vlastníci nemovitosti pyšní.
    Velmi často se totiž částka vypořádání hradí z hypotečního úvěru, kterou si obdarovaný jako sourozenec zajistí za účelem možnosti vyplacení částky vypořádání sourozenci.
    Podle novely zákona však byla obdarovaným v rámci regulace a důvodu daňové kontroly dána důležitá povinnost. Darování mezi příbuznými osobami sice zůstává i nadále od daně z příjmu osvobozeno, obdarovaný však musí dar ohlásit finančnímu úřadu v případě, kdy hodnota daru přesahuje částku 5 milionů korun. Jedná se o povinnost, kterou musí dodržovat všichni obdarovaní. S nedodržováním povinnosti jsou spojeny výrazné sankce a pokuty.


Darování nemusí být pro dárce žádné riziko. Stačí zřídit věcné břemeno užívání

    Prvním případem kdy je možné darování odvolat je jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Rozpor s dobrými mravy je nutné vždy posuzovat v každém konkrétním případě s konkrétními okolnostmi, protože každý případ je originální a nelze v těchto případech uplatňovat nějaké šablony jednání. Obecně však jednáním v rozporu s dobrými mravy bude například odmítnutí poskytnutí pomoci dárce obdarovaným a to po jeho opakovaných urgencích, hrubé a opakované napadání dárce ze strany obdarovaného, nebo spáchání trestného činu obdarovaného vůči dárci. Každý takový zásah, nebo porušení povinností dárce by mělo být opakované, dlouhodobé a s vysokou intenzitou do života dárce. Odvolání daru je totiž poměrně velký zásah do majetkových práv jednotlivce a tak je tento nástroj podroben velmi podrobnému zkoumání, prověřování a dokazování.
    Nechte si zpracovat darovací smlouvu v profesionální kvalitě od odborníků se zárukou bezproblémového zápisu do katastru nemovitostí za garantovanou cenu 2500,- Kč, a to včetně návrhu na povolení vkladu a návodu na řešení celé věci.
    Dárci se často obávají darovat svou nemovitost s tím, že by už nemohl tuto nemovitost užívat, nebo by ji obdarovaný prodal a dárce by neměl kde bydlet. Dárce tak do velké míry darováním ztrácí nad domem či bytem kontrolu. Ale nemusí tomu tak být.
    Finanční vypořádání sourozence obdarovaného je jednou z častých podmínek, kterou rodiče podmiňují darování nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku jednomu z nich. Jak se věc v roce 2018 nejlépe řeší?
    Účelem tak není pouze sepsat potřebné údaje na jednu A4, často dle vzoru darovací smlouvy, a modlit se, aby katastr vlastnické právo k nemovitosti zapsal, a aby darování v budoucnu někdo nenapadl a nedomáhal se toho, že vám nemovitost ve skutečnosti nepatří a měla se například stát předmětem dědického řízení.


Pozemek lze rozdělit při darování i reálně

    Jak je to s předkupním právem v případě darovacích smluv v roce 2018? Vstoupila v platnost novelizace nového občanského zákoníku, která opět zavedla předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. To má však svá omezení, která se dotýkají i právě darování nemovitostí.
    Chcete si výše uvedené informace ověřit a vše si vyzkoušet? Opět není nic jednoduššího. Stačí kliknout na odkaz níže a vyplnit formulář, položit dotaz, nebo nám jednoduše napsat na email – ProfiPravnik@gmail.com.
    A to je právě rozdíl od výměnku, kde je obdarovaný jako povinný zajišťovat dárci jako oprávněnému i další služby, včetně úhrady dodávek služeb spojených s bydlením. Pro dárce je tak tento způsob řešení výrazně komfortnější.
    "Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.
    Tyto informace vám totiž žádný vzor neposkytne, ani nenaznačí, a tak je vhodné využít ke každému darování s ohledem na specifičnost konkrétní situace služeb a poradenství právníka.


Vzor darovací smlouvy ne. Darovací smlouvy a návrhy na vklad k darování přímo na míru klienta

    3) převod nemovitosti darováním je výrazně levnější způsob převodu, než budoucí dědické řízení, což platí zejména mezi rodiči a dětmi, nebo prarodiči a vnuky a vnučkami,
    Jak si tedy zmíněné ustanovení vyložit? Veřejným seznamem se rozumí evidence katastru nemovitostí. Tedy věc zapsaná ve veřejném seznamu bude typicky nemovitost, tedy dům, byt, nebo pozemek. Pokud tedy darujete nebo přijímáte do vlastnictví nemovitost darem, musí mít darovací smlouva výlučně písemnou formu. Nelze tedy darovat nemovitost jinak, než písemnou darovací smlouvou. Pokud by mělo být darování nemovitosti realizováno jinak než písemnou smlouvou, jednalo by se o absolutní neplatnost takového ujednání.
    Konkrétní řešení sdělíme objednateli při objednání služby zpracování převodních dokumentů v rámci darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení na naší mailové adrese: ProfiPravnik@gmail.com.
    Výjimkou je pouze nutno podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (nikoliv daň z nabytí nemovitých věcí), kterou podá obdarovaný k místně příslušném finančnímu úřadu v obvodu, kde se nachází příslušná nemovitost.


Chyba v ustanovení o výměnku v darovací smlouvě vede k nepříjemným následkům

    Proč? Protože domy postavené na pozemcích stejného vlastníka jsou součástí pozemků. Pokud totiž chcete v rámci darování pozemku a domu zřídit věcné břemeno – služebnosti k domu, pak nesmíte navrhovat zřízení věcného břemene bydlení přímo k domu, protože dům není už samostatně vymezen a v katastru figuruje pouze jako součástí pozemku na kterém stojí. Katastrální úřady tak velmi často takové návrhy zamítají jako zmatečné a požadují, aby bylo zřízeno věcné břemeno pouze k pozemku pod domem.
    Pokud tedy obecně katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva obdarovaného na základě chyb či vad smlouvy zamítne, přišli jste o uhrazených tisíc korun poplatku, který byl na katastrálním úřadu zaplacen. Následně je nutné připravit nové dokumenty, které už nebudou obsahovat katastrálním úřadem vytýkanou chybu. Pokud už obdarovaný a dárce nechtějí risknout další zamítnutí, poprosí už nově o zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí odborníka, ideálně advokáta. Nejen že tedy dárce a obdarovaný nic neušetřili, ale darování se zbytečně zpozdilo a ještě zbytečně uhradili katastrálnímu úřadu tisíc korun poplatku navíc.


Návrh na vklad věcného břemene služebnosti neobsahuje domy

    Nejvhodnějším řešením jak se výše uvedených chyb a vad zbavit, nebo je vyloučit z darovací smlouvy a návrhu na vklad, je využít služeb odborníka, ideálně advokáta. Tato pomoc přitom nemusí být vůbec drahá. V našem případě zaplatíte za zpracování všech potřebných převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci pouze 2500 korun a tato cena je konečná a platí pro všechny převody formou darovací smlouvy a darování. V případě kupní smlouvy a návrhu na vklad, včetně návodu na vyřízení se pak jedná o cenu 3500 korun.
    Na druhou stranu si klienti zpracovávají zejména za pomoci vzorů darovacích smluv stažených z internetu smlouvy na jednu stránku, kde chybí i ta nejzákladnější ustanovení, která by v darovací smlouvě měla být. Kupříklad tak dárce a obdarovaný vůbec nemají ve smlouvě uvedeno, zda jsou nebo nejsou osvobozeni od daně z příjmu, dříve daně darovací a na základě jakého příbuzenského vztahu jsou těchto povinností osvobozeni. Vystavují se tak kontrole finančního úřadu a nutnosti dokládání zbytečných podkladů a formalit, kterým se mohli vyhnout, pokud by pojali darovací smlouvu na darovanou nemovitost kvalitně a komplexně. Takovýchto příkladů se pak objevuje mnoho stovek ročně a je vidět, že lidé opakují stále stejné a stejné chyby a následně na to doplací.
    Mnoho čtenářů a klientů se ptá, jak správně postupovat po zpracování darovací smlouvy a vyřízení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Postup je daný a je třeba ho přesně dodržovat, aby vše mohlo řádně proběhnout.


Spoluvlastnické podíly darované darovací smlouvou nemusí být stejné

    Darování nemovitosti mezi příbuznými osobami, například mezi manželi, rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi je bezesporu nejlevnější způsobe převodu nemovitosti. Náklady na převod při darování jsou výrazně nižší než u jiných způsobů převodu - například kupní smlouvy apod.
    Ten důležitý rozdíl mezi využitím služby například naší advokátní kanceláře pro zpracování darovací smlouvy a souvisejících převodních dokumentů, a vzorem či jinou službou, je ten, že u nás nedostane klient pouze vypracovanou darovací smlouvu, ale samozřejmostí je i dodání důležitých a potřebných informací a souvisejícího poradenství k darování nemovitosti.


Aby dárce výměnek skutečně dobře ochránil musí splňovat výměnek následující pravidla a znaky:

    V naší praxi se velmi často v počtu stovek případů ročně setkáváme s dokumenty ve formách darovacích smluv či vzorů, kde se dárci či obdarovaní snaží vepisovat nejrůznější podmínky a úvahy, které jsou sice myšleny dobře a mohou být i v pořádku, ale jejich prezentace a popis jsou vlemi problematické. Pokud si dárce dopíše do smlouvy, že chce zřídit výměnek, nebo věcné břemeno užívání k nemovitostem a zapomene napsat k jakým nemovitostem se má výměnek či další práva zřídit, je to velká chyba. A takových obdobných chyb se objevuje mnoho. Smlouva není od toho, aby se do ní volně vepisovaly úvahy tak jak přijdou smluvním stranám na mysl. Darovací smlouva, stejně jako jiné druhy smluv musí obsahovat tyto úvahy a podmínky zformulovány precizně, právním jazykem a tak, aby jakékoliv instituci, notáři, soudu apod. bylo ihned jasné, co bylo daným ustanovením a myšlenkou stran smlouvy myšleno a jaký byl jejich záměr. A také, že toto zpracování příslušných ustanovení je v souladu s právními předpis
    V rámci starého občanského zákoníku nebylo možné darovat nemovitosti do společného jmění manželů. Do společného jmění manželů bylo možné nemovitosti pouze zakoupit. To se však s přijetím nového občanského zákoníku v roce 2014 změnilo a je tak možné už čtyři roky darovat nemovitosti do společného jmění manželů. Pokud tedy například rodiče syna chtějí darovat jak jemu, tak i jeho manželce do jejich společného jmění manželů, pak je to bez problémů formou darovací smlouvy možné bez omezení. Z darování tak obdarovaní manželé nehradí žádnou daň z příjmu a platí tam tudíž osvobození od daně z příjmů z důvodu příbuzenství dárce a obdarovaných.
    Banka následně musí zákaz zcizení nemovitosti u katastru nemovitostí zrušit, aby umožnila převod zatížené nemovitosti na obdarovaného. Následně pak po převodu může být zákaz zcizení nemovitosti obnoveno. Věc je však nutno v takovém případě řešit tímto způsobem s bankou, která by jinak mohla převod zablokovat.


Darování nemovitosti darovací smlouvou se věcným břemenem. Výměnek není služebnost

    Teoretická možnost vrácení daru, která se velmi často zmiňuje je pouze teoretickou možností, která ale v zásadě vůbec nikdy nemusí pro obdarovaného nastat. Vše však záleží pouze a jenom na obdarovaném a jeho chování. O tom, zda bude moci dárce darování nárokovat zpět, rozhoduje zase pouze obdarovaný.
    A naopak v případě bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů i nadále platí, že se spolu s bytem daruje i podíl jak budově v níž je byt vymezen, tak i na pozemku na němž budova stojí.
    Formuláře návrhu na vklad najdete buď na pracovištích katastrálního úřadu, kde je také můžete ručně vyplnit, nebo si je můžete vyplnit elektronicky přímo na stránkách katastrálního úřadu. Formuláře naleznete na: http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx
    "Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany."
    Návrh na vklad slouží kromě výše uvedeného také jako doklad o tom, že dárce nebo obdarovaný návrh na vklad na podatelnu katastrálního úřadu skutečně podali. Návrh na vklad má znaky potvrzení pouze v případě, že obsahuje razítko příslušného katastrálního úřadu.


Jste dárce, prodeji darované nemovitosti můžete zabránit

    Takovým důkazem, který je finanční úřad povinen přijmout, jsou například čestná prohlášení přátel a známých dárce a obdarovaného, dále složenky, či výpisy z účtů prokazující úhradu služeb spojených s bydlením či nájem, dále to může být také trvalé bydliště dárce a obdarovaného na jedné adrese apod.
    Toto ustanovení chrání obdarovaného před neodpovědným chováním dárce. Obdarovaný nemá povinnost poskytovat dárci podporu absolutně. Toto právo je pouze tehdy, když si dárce nouzi nezpůsobil z důvodu svého lehkovážného či úmyslného chování. Tedy sám fakt, že se dárce dostal do sociální nouze není automatickým důvodem pro povinnost obdarovaného se o dárce postarat a poskytnout mu podporu či výživu. I v takovém případě je nutné zkoumat, zda si tento stav dárce sám nezavinil.
    Následuje označení dokumentu, tedy že se jedná o darovací smlouvu. Úhlednost a přehlednost darovací smlouvy zvyšují i texty s označením účastníků a nemovitostí v zápatí darovací smlouvy, kde se také objevuje stránkování.
    Řešení dané situace, které máme vyzkoušené a promyšlené v naší internetové advokátní kanceláři ProfiPravnik.cz je překvapivě jednoduché a lze ho aplikovat univerzálně. Obejdeme tak překážky zákona a naopak využijeme možností, které nám Nový občanský zákoník dává.


Definice a popis předmětných nemovitostí v darovací smlouvě

    Zpracování darovací smlouvy pořídíte v rámci služby PROFI Darovací smlouva už za 2500 korun. Nejedná se tak o nijak drahou službu. Pokud například získáváte darem nemovitost za milion korun, tak kvalitní zpracování převodních dokumentů v rámci této služby vás vyjde pouze na 0,25 procenta hodnoty převáděné nemovitosti!
    Toto ustanovení omezuje právo dárce na odstoupení od darovací smlouvy, tedy jinak řečeno na odvolání daru. Toto omezení má znaky promlčení práva na odvolání daru. Dárce tedy může odvolat dar pouze do jednoho roku od chvíle, kdy mu obdarovaný ublížil naposledy. Stávají se však případy, kdy se dárce o chování obdarovaného dozví později. Například ho obdarovaný hrubým způsobem pomlouvá a dárce se o tom dozví se zpožděním. V takovém případě začíná běžet roční lhůta od doby, kdy se dárce o chování obdarovaného, které je v rozporu s dobrými mravy dozvěděl. V případě, že má možnost odvolání daru realizovat dědic dárce, pak má toto právo pouze do jednoho roku ode dne kdy se o důvodu odvolání daru dozvěděl.


Paragraf § 2058 Nového občanského zákoníku NOZ

    Velmi často tak řešíme napadání darovacích smluv ze strany rodinných příslušníků a příbuzných obdarovaného či dárců, kteří se snaží vůli dárce zpochybnit, a to často až po jeho smrti, kdy se dárce nemůže bránit a své stanovisko potvrdit. Darovací smlouvy jsou pak zneplatňovány z formálních důvodů či chyb, kterých si dárce ani obdarovaný v době vyplňování vzoru nevšimli.
    V dome bývají prostory, které jsou určeny k užívání všem vlastníkům bytů v domě. Jedná se například o kočárkárny, sklepní prostory nebo klubovny v suterénu domu. V době zpracování prohlášení vlastníka se společné užívání těchto prostor řešilo často tak, že ke každé z bytových jednotek připadá daný podíl na těchto nebytových prostorech. S darováním konkrétního bytu, tak darujete současně i podíl na příslušné nebytové jednotce, což je také nutné v darovací smlouvě řádně a precizně upravit. Tím, že převádíte podíl na nebytové jednotce, mění se také celkový spoluvlastnický podíl na domě a pozemku pod domem, který je pak vyšší než by odpovídalo čistě pouze podílu bytu na společných částech.


S bytem musíte darovat i podíly na dalších pozemcích

    Za protiplnění může být považována i dohoda dárce s obdarovaným, že obdarovaný převezme od dárce jeho část úvěru, nebo dárce z úvěru vyváže. Opět se jedná o určité protiplnění, byť ne přímo formou úhrady nějaké částky, ale převzetím závazku, který by jinak musel dárce plnit. I v takovém případě by mohlo dojít k doměření daně. Pokud si chtějí účastníci nějakou formu kompenzace dohodnout, rozhodně to nemůže být v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou, nebo dokonce upraveno přímo v ní.
    4) dárce si na základě vlastního uvážení rozdělí majetek před svou smrtí, aniž by o tom musel rozhodovat nějaký úředník, nebo byla tato rozhodnutí dárce v budoucnu zpochybňována,
    Už druhý den pak Pepovi dorazila do mailové schránky darovací smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci, které si Pepa zkontroloval, vytiskl a s vnučkou zašli na poštu ověřit podpisy a podat na podatelnu katastru nemovitostí. Pepa se navíc mailem poptal na vše potřebné a důležité co ho v rámci darování zajímalo, nebo čím si nebyl jistý.
    Neprodáváme tak klientům kus popsaného papíru, ale především vyzkoušený, dobou otestovaný a propracovaný produkt - darovací smlouvu, který dokážeme upřesnit a vymodelovat do podoby pro konkrétního klienta nejúčelnější a nejefektivnější.


Jak snadno a levně vyřešit darovací smlouvu v roce 2018. Krok za krokem

    I v roce 2018 platí, že je možné převést darovací smlouvou i nemovitosti ve společném jmění manželů. A je také možné převést nemovitosti do společného jmění manželů. Ale pozor. Není vše tak jednoduché jak by se mohlo zdát.
    Toto věcné břemeno je jednoznačně nejužívanější a nejpoužívanější při darování nemovitostí. Reálně tak dává dárci právo užívat byt nebo darovaný dům za účele jeho doživotního a bezplatného užívání. Platí přitom, že veškeré náklady na provoz si nese dárce jako oprávněný z věcného břemene sám, tedy sám si hradí dodávky tepla, elektřiny, vody či další služby.
    Velmi často se stávají případy, že dárce, například otec či dědeček, daruje svůj dům, nebo byt či pozemek tomu z potomků, který v tomto bytě či domě společně s dárcem bydlí. Je to logická a pochopitelná úvaha. Protože však sourozenec obdarovaného nic dárci neudělal a chová se k němu rovněž hezky, měl by rovněž dostat nějakou část majetku dárce. Jak tento cíl zajistit a zrealizovat svým čtenářům nyní poradíme.


Odvolání daru z darovací smlouvy je možné. V praxi se však uplatňuje málo

    Pokud jste dárce, chcete si sám uspořádat majetkové vztahy a to i pro dobu po vaší smrti, pak toto můžete udělat formou darování svého majetku a současně zřízením výměnku, resp. věcného břemene doživotního užívání jak byl tento institut nazýván dříve.
    Proto jakoukoliv novinku zřízenou novým občanským zákoníkem, které dosud v našem právu neplatila doporučujeme zakotvit do darovací smlouvy či darovacích smluv pouze za pomoci advokáta, který dokáže navrhnout co nejvíce bezpečné a vhodné řešení, které následně může u soudu uspět.
    Smyslem dohody o vypořádání je pak vypořádání nároků druhého sourozence či jiného příbuzného tak, aby nebyl darováním pouze jednomu z dětí dárce poškozen. Dárce přitom nemusí v tomto případě nemovitost dělit a převádět na své děti podíly darovaných nemovitostí. Tím by totiž výrazně ztížil práva toho z dětí, který v domě či bytě bydlí a užívá ho. V krajním případě by totiž mohlo hrozit, že dojde k prodeji takovéto nemovitosti, aby se druhé z dětí domohlo vypořádání z tohoto spoluvlastnictví, což bývá velmi často provázeno dlouhými a nepříjemnými soudními spory.


Darovací smlouva a předkupní právo spoluvlastníka v roce 2018

    Petr není hloupý a o situaci i závisti svých sourozenců velmi dobře ví. Neudělal tak velkou chybu, aby poslechl rady dárce a svých kamarádů, kteří mu radili stáhnout si na internetu vzor smlouvy na dům a tím ušetří spoustu peněz. Prý ušetří až 20 tisíc korun, které by musel dát právníkovi. Petr si vyhledal na internetu nabídky zpracování darovací smluv velmi jednoduše. Do vyhledavače na portálu Google.com napsal klíčové slovo darovací smlouva a vyhledavač mu vyhledal několik nabídek seriozních advokátních kanceláří na tuto službu. Mezi nimi si pak Petr zvolil nabídku on-line sluby darovací smlouvy a souvisejících dokumentů za celkovou a garantovanou cenu 2 500 korun. Vše měl zpracováno do dvou dnů v perfektní kvalitě. S tatínkem pak pouze ověřili podpisy na poště a Petr jako obdarovaný podal dokumenty na katastru nemovitostí a měl hotovo.
    Nyní se tak nemusíte obávat svou nemovitost darovat, protože s darováním pro dárce nemusí vyplývat vůbec žádné riziko ztráty možnosti darovanou nemovitost i nadále užívat. Dárce navíc není v roli prosebníka a má jasně a vymahatelně zakotveno své právo na doživotní užívání nemovitosti.
    Darovací smlouva má navíc podle NOZ - Nového občanského zákoníku jednoznačnou a nenahraditelnou roli. Na základě darovací smlouvy jednostranně darujete obdarovanému nějakou nemovitost, aniž by za tento převod byla požadována nějaká úplata či jiná forma odměny ať už finančního či hmotného charakteru.
    Manželé si nemohou sami jednomu z nich darovat darovací smlouvou byt, dům nebo pozemek. Dárce totiž nemůže sám sobě darovat nemovitost. Existuje však řešení, které umožní manželům převod společného majetku na jednoho z nich. A nemusí to být přitom tak drahé jako zúžení společného jmění manželů. ČTĚTE DÁLE!


Darování darovací smlouvou je nenávratný úkon

    I v roce 2018 platí, že výměnek nebo věcné břemeno – služebnost lze zřídit pro dárce pouze na celou nemovitost. Tedy nelze toto zřídit na nějaký podíl na nemovitosti. Nemůžete tak zřídit věcné břemeno, které chcete zapsat do katastru nemovitostí například k ideální polovině domu. V případě takového návrhu by katastrální úřad takový návrh zamítl. Pokud tedy vlastní nemovitost více spoluvlastníků, a dárce převádí jen jím vlastněný podíl, tak je možné zřídit věcné břemeno či výměnek pouze v případě, kdy s tímto zřízením vysloví souhlas i další spoluvlastníci nemovitostí. Důvodem je fakt, že i tito spoluvlastníci se stávají povinnými a jsou povinni dodržovat užívací práva dárce k nemovitostem, co je poměrně výrazná zátěž.
    Darovací smlouvu pro případ smrti, s ověřenými podpisy účastníků, spolu s prohlášením o tom, že dar nebude odvolán a bude realizován jen v případě, kdy obdarovaný dárce přežije si ponechá obdarovaný. Ten také tyto dokumenty použije ve chvíli, kdy dárce zemře. Sám pak obdarovaný podepíše návrh na vklad do katastru nemovitostí a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí na příslušný katastrální úřad.


Při darování nemovitosti se zákazem czizení je nutno postup konzultovat s bankou

    Krátké, ale trochu komplikované ustanovení, které neumí klienti většinou sami aplikovat, nebo použít. Ustanovení tohoto paragrafu říká a připouští, že dárci si mohou darovat i vzájemně. Například jeden dárce daruje obdarovanému pozemek pro stavbu domu a obdarovaný v roli dárce zase daruje druhému dárci svůj byt. Tím, že sám nový občanský zákoník umožňuje vzájemné darování jako legální a tedy nepovažuje tuto formu za skrytou kupní či směnnou smlouvu, má v tomto případě fungovat a platit na vzájemná darování ustanovení o osvobození od daně z příjmu. V takovémto případě se však za vzájemné darování považuje pouze ta hodnota, o kterou jedno z plnění překračuje plnění druhého.
    Využití služeb advokáta a právníků je spojeno s obavami z velkých nákladů, které mohou využití právních služeb doprovázet. Darování nemovitosti můžete zajistit nyní za celkovou a konečnou cenu 2500 korun. V ceně je zpracování jak samotné darovací smlouvy, tak i návrhu na vklad, návodu na vyřízení a samozřejmě i právní poradenství on-line ve věci. ČTĚTE DÁLE!
    Je-li splnění příkazu ve veřejném zájmu, může splnění příkazu po dárcově smrti požadovat také příslušný orgán veřejné moci nebo právnická osoba oprávněná takový zájem hájit."
    Darovací smlouva je závažný dokument, kterému předchází také závažné rozhodnutí dárce dar obdarovanému darovat a závazek obdarovaného dar od dárce převzít. S těmito povinnostmi pak souvisí další práva a povinnosti, které je třeba co nejlépe v dokumentech upravit a formulovat.


Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

    Darovat darovací smlouvou může dárce i více nemovitostí. V jedné darovací smlouvy tak může být uvedeno klidně i několik desítek nemovitostí a žádné omezení pro počet nemovitostí neplatí. Je však důležité, aby nemovitosti, které se mají darovací smlouvou převádět byly v působnosti stejného pracoviště katastrálního úřadu z důvodu příslušnosti.
    Tento paragraf právo na odvolání daru do určité míry omezuje. A to ve smyslu, že dar nepřechází na dárcovy dědice. Výjimku tvoří pouze případ, kdy dárce neuplatní z vlastní vůle nárok na podporu od obdarovaného a tím zapříčiní skutečnost, že nemůže řádně poskytnout výživu osobě ke které je povinen, typicky se jedná o zletilé či nezletilé dítě. V takovém případě pak může tento nárok na podporu od obdarovaného uplatnit právě osoba, ke které má tento dárce uvedenou vyživovací povinnost.
    Ačkoliv se jedná o internetové právní poradenství a služby, jejichž výhodou je rychlost vyřízení a pohodlí klienta, mohou se lidé obávat poskytnout své prostředky někomu na internetu. I tato obava je zbytečná, protože celou službu je možné uhradit až po zpracování všech převodních dokumentů, tedy v době, kdy už  je má klient k dispozici a ví přesně za co platí.


Paragraf § 2062 Nového občanského zákoníku NOZ

    Chceme tak v tomto článku ukázat, že i darovací smlouva a kvalitní proces darování může být samo o sobě značkou kvality a dobrého pocitu z celého procesu darování.
    Darovat darovací smlouvou ze společného jmění manželů nelze jednomu z těchto manželů. Často nám totiž chodí objednávky na darování jakéhosi podílu ze společného jmění manželů, kdy by manžel daroval svůj podíl manželce a ta by se stala jediným vlastníkem nemovitostí. Takhle to opravu nelze.
    Všechny smluvní strany budou mít díky kvalitnímu a odbornému zpracování všech potřebných dokumentů jistotu, že tyto dokumenty budou akceptovány všemi zúčastněnými institucemi, tedy katastrálním úřadem, bankou poskytující hypoteční úvěr, resp. finančním úřadem, a že nedojde k jejich budoucímu zpochybnění.
    Tyto chyby bývají různé. Uvedeme si v následujícím textu ty nejčastější, se kterými se setkáváme u našich klientů velmi často. I drobná či minimální nebo nepodstatná chyba může vést k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


Co musí dohoda o vypořádání k darovací smlouvě obsahovat

    Když si lidé představí automobil, objeví se jim před očima spontánně značka Škoda, nebo Volkswagen či Hyunday. Když si lidé představí darovací smlouvu či obecně proces darování, objeví se jim před očima popsaný papír. Co je na papíru tak hodnotné, aby se za to muselo platit? Popsat papír několika staženými ustanoveními z internetu je přeci snadné a dokáže to téměř každý. Ano, i sestavit dětskou motokáru dokáže téměř každý, ale vyrobit si plnohodnotné auto už nikoliv.
    Darovací smlouva, kterou převádí dárce na obdarovaného nemovitost v hodnotě statisíců korun není formalitou. Nejde jen o to mít ve smlouvě potřebná ustanovení. Důležitá je také forma a přehlednost smlouvy. I obdarovaný si musí uvědomit, že darovací smlouva a související dokumenty jsou listinami, které budou prokazovat vlastnictví obdarovaného k darovaným nemovitostem na celá léta či desetiletí dopředu. Proto je vhodné mít tyto listiny zpracovány v kvalitní a profesionální formě. Díky kvalitnímu zpracování darovací smlouvy by jste měli mít jistotu, že i po změně zákonů a podmínek v dlouhodobé budoucnosti, bude darovací smlouva stále platná a funkční.


Návrh na vklad podepisují všichni uvedení účastníci

    Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.
    Zájem o zpracování, přípravu, revizi či kontrolu darovací smlouvy na nemovitost se opět zvyšuje. Lidé už pochopili, že je výhodnější darovat nemovitost, tedy dům, byt či pozemek na základě darovací smlouvy a to spíše než celou věc řešit závětí pro případ smrti či jinými obdobnými způsoby.
    Tyto údaje jsou pro zpracování dokumentů a realizaci celé služby zcela dostačující. Dokumenty zpracováváme do dvou dnů od zaslání výše uvedených informací, bez nutnosti návštěvy kanceláře a vynakládání zbytečných výdajů na právní porady, které nejsou v tomto případě vůbec potřebné. Vše lze sdělit několika větami v mailu.


Každý jsme originál, zasloužíme si originál darovací smlouvu

    Rozhodnutí o darování, tedy darovací smlouvu a převod na jejím základě nemůže úspěšně zpochybňovat či napadnout žádný jiný příbuzný a dokonce ani sourozenec obdarovaného, který nedostal nic. Není tak pravdou, že obdarovaný, nebo dárce se musí s ostatními dětmi dárce finančně či jinak vyrovnat, nebo že ostatní sourozenci či jiní příbuzní obdarovaného mohou převod darováním napadnout, pokud právě oni nic nedostali. Není to pravda. To však platí pouze za předpokladu, že darování na základě darovací smlouvy od obdarovaného proběhne řádně a správně. Zejména je třeba zajistit, aby darovací smlouva, nebo návrh na vklad do katastru nemovitostí neobsahovali chyby či nejrůznější vady, které by dali možnosti neúspěšným sourozencům či jiným příbuzným převod dárce na obdarovaného zpochybnit.
    "Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil."


Pozor na spoluvlastnický podíl u bytů

    Stanovení spoluvlastnického podílu vypadá na první pohled velmi jednoduše. U každé bytové jednotky najdete ve výpisu z katastru nemovitostí i spoluvlastnický podíl, který se k této jednotce na domě vztahuje. Ale tento údaj se skutečně vztahuje pouze k dané jednotce. V mnoha bytových domech má vlastník jednotky podíl i například na nebytových prostorech - dílna, sušárna, sklad. V takovém případě je pak podíl příslušného dárce na společných částech domu a pozemku úplně jiný, protože je nutné započítat i podíl vztahující se k příslušnému nebytovému prostoru. V tomto také dělají lidé, které si zpracovávají darovací smlouvu svépomocí největší chyby. Buď totiž neuvádějí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku vůbec, nebo ho uvedou špatně tím, že zapomenou započítat i podílky na nebytových prostorách v domě.
    V případě pobočné linie se jedná typicky o sourozence, manžele, tchány tchyně, snachy či zetě, strýce a tety. Pozor ale! Pokud jde o strýce a tety musí se jednat vždy o přímého příbuzného, nikoliv manžela či manželku sourozence některého z rodičů. Tam už osvobození od daně neplatí.
    Nový občanský zákoník umožnil darování nemovitosti či jiné věci pro případ své smrti. Je to formulováno trošku komplikovaně, ale účel je zřejmý. Podmínka daru zní, že obdarovaný dárce přežije a má se jednat o odkaz. Tedy obdarovanému daruji jako dárce svůj dům, pokud mě obdarovaný přežije. Ve chvíli, kdy dárce zemře, může obdarovaný po splnění podmínky a s doložením úmrtního listu dárce podat návrh na vklad svého vlastnického práva dle darovací smlouvy pro případ smrt do katastru nemovitostí. Aby se jednalo o darovací smlouvu pro případ smrti, musí obdarovaný dar přijmout a dárce se musí v darovací smlouvě, nebo jiné listině, výslovně vzdát práva na odvolání daru.


Ověření podpisů na darovacích smlouvách platí

    Rozhodně však jako odborníci upřednostňujeme osvědčené a ověřené instituty a řešení. Darovací smlouva pro případ smrti je novým způsobem řešení darování a není tedy v praxi patřičně vyzkoušen, stejně jako není ověřen v rámci rozhodování soudů, tedy příslušné judikatury. Už proto upřednostňujeme řešení, kdy dárce daruje nemovitost ještě za svého života a současně je mu zřízeno věcné břemeno – služebnost doživotního a bezplatného užívání nemovitosti. Tím dárce zrealizuje svůj úmysl převést darem nemovitost oblíbenému člověku, kterým je obdarovaný a současně si zajistí velmi pevně a právně silně právo užívat darovanou nemovitost až do své smrti a zcela bezplatně. Zde máme vyzkoušeno, že toto řešení velmi dobře funguje bez nějakých výraznějších rizik.
    Lidé si často myslí a nejrůznější pochybné vzory z internetu je v tom spíše podporují, že s bytem se daruje pouze podíl na domě v němž se byt nachází a na pozemku na němž dům stojí. Ale to není vždy pravda. Často se k domu vztahují i podíly na dalších pozemcích v okolí domu, například zahrádky, chodníky či společné předzahrádky, na kterých mají podíly všichni vlastníci bytů v domě. Pokud totiž zapomenete podíl na těchto dalších pozemcích vložit, nebo si nezjistíte, že k bytu náleží i podíly na dalších pozemcích, pak je to vada darovací smlouvy a katastrální úřad návrh na vklad zamítne. Přijdete tak jako navrhovatelé o poplatek tisíc korun a všechny dokumenty budete muset kompletně zpracovat nové a zajistit podpisy těchto dokumentů.


Od roku 2018 platí opět předkupní právo mezi spoluvlastníky

    "Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu. Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení."
    Stejně tak jsme na naše smlouvy pyšní i my jako advokátní kancelář. Nejde o vlastní samochválu, ale o to, že jsme vytvořili, vyzkoušeli a otestovali dokumenty - darovací smlouvy v různých variacích pro konkrétní potřeby, konkrétních klientů ať už v pozici dárce, nebo obdarovaného či obdarované. A tyto darovací smlouvy se během mnoha let jejich využívání a neustálého zlepšování osvědčili a to na mnoha katastrálních úřadech a katastrálních pracovištích v České republice.
    Výměnek je však institut komplexnější a pro daný účel vhodnější. Tento institut přinesl nový občanský zákoník a upravuje ho v § 2707 a dále zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
    Po smrti tatínka, tedy dárce se sourozenci snažili v rámci dědického řízení napadnou darování Petrovi a dokonce i na něj podali žalobu. Díky kvalitní smlouvě i hladkému a standardnímu průběhu převodu domu, podpořil soud Petra i jeho vlastnické právo, které bylo tímto definitivně potvrzeno.


Výhody darování majetku oproti dědění

    Darování do společného jmění manželů neumožňoval starý občanský zákoník. V případě takového darování bylo možné darovat manželům buď do podílového spoluvlastnictví, nebo přímo jednomu z nich. Do společného jmění manželů bylo možné majetek pouze zakoupit, nebo následně vnést z vlastnictví jednoho z manželů formou rozšíření rozsahu společného jmění manželů. Jak je tomu nyní po příjetí nového občanského zákoníku?
    Chcete darovat nemovitosti, tedy dům, byt nebo pozemky, které vlastníte ve společném jmění manželů? Tedy v katastru jsou nemovitosti zapsány jako SJM dvou manželů. Ano, darovat nemovitosti můžete. Musíte však splnit několik podmínek a dle toho také mít správně upravené a přizpůsobené darovací smlouvy a návrhy na vklad. V tomto případě tak určitě není dobré využívat internetových vzorů darovacích smluv, ale dokumenty zpracovat přímo na míru na váš konkrétní případ.
    Návrh na vklad se podává ve dvou vyhotoveních, přičemž na jedno vyhotovení dá zaměstnanec katastrálního úřadu razítko podací a tento dokument funguje jako doklad o podání návrhu na vklad na základě darovací smlouvy.


U darovací smlouvy se vyplatí pomoc odborníka. Je to rychlé a levné

    Pokud daruje dárce obdarovanému byt či nebytový prostor v bytovém domě, musí v darovací smlouvě uvést nová prohlášení a ustanovení, které přinesly poslední změny souvisejících právních předpisů a zejména NOZ. V případě, že tato prohlášení budou v darovací smlouvě chybět, může to být důvod k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. ČTĚTE DÁLE!
    Články, kde jste se mohli dočíst o nemožnosti darovat manželům do společného jmění manželů, jsou staršího data a spíše popisují stav za účinnosti starého občanského zákoníku. Ano i na základě judikatury soudů z tehdejší doby a výkladu katastrálních úřadů nebylo možné darovat do spolenčného jmění manželů. Do sjm bylo možné pouze nějakou věc nebo majetek zakoupit, nebo získat jiným způsobem. Například formou rozšíření rozsahu společného jmění manželů. 
    Výměnek je druh věcného břemene, který umožňuje dárci v rámci darování nemovitosti nejen samotné užívání této nemovitosti, tedy bytu či domu, ale také má dárce právo na zaopatření ze strany obdarovaného a to například v podobě nároku na zaopatření dodávek otopu, vody, tepla, elektřiny, nebo výplatu nějaké pravidelné částky. Další formou nároku může být péče, odvoz k lékaři či zajištění stravy apod.


Dar vyšší než pět milionů korun musí hlásit obdarovaný finančnímu úřadu

    Darování je pro dárce vždy určitým rizikem. Daruje obdarovanému svou nemovitost a očekává od obdarovaného vděk a také že bude moci v domě či bytě i nadále žít. Ne vždy se však dárce s vděkem obdarovaného setkají. Nebojte se proto zřídit spolu s darováním na nemovitosti i výměnek. O co se jedná?
    Začneme tedy již zmíněným paragrafem § 2055. V něm se popisuje základní charakteristika a účel darovací smlouvy. Konkrétně se tak dozvíme "Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá."
    Levné neznamená nekvalitní. Dokumenty zpracováváme kvalitně a levně. Důvodem nízké ceny, která činí 2500,- Kč za celou službu PROFI Darovací smlouvu na klíč je vyřízení on-line. Vyřízení věci prostřednictvím internetu snižuje náklady vám, pro vás to znamená větší komfort a celkově i vyšší rychlost vyřízení. Navíc může v průběhu vyřízení věci probíhat potřebné poradenství a informování klienta.
    Pro rychlé objednání služby PROFI Darovací smlouva stačí zaslat na mail advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com formální objednávku služby a doplnit následující nutné údaje:


Paragraf § 2065 Nového občanského zákoníku NOZ

    POZOR! Za zpracované dokumenty ručíme do vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tedy garantujeme bezproblémový vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. V případě jakýchkoliv problémů vracíme celou uhrazenou částku a upravujeme zdarma dokumenty dle požadavků katastrálního úřadu. Dále garantujeme správnost zpracovaných dokumentů bez omezení.
    Lidé však dělají ve smlouvách, které si svépomocí, nebo dle vzorů píšou pořád velkou chybu. Převádějí často samostatně dům, akčoliv je podle ustanovení nového občanského zákoníku dům a jiné stavby součástí pozemku na němž jsou postaveny. Jednoduše řečeno je dům i pozemek jednou právní věcí. Vyjádření tohoto spojení ve smlouvě musí být vždy označením pozemku. Předmětem darování je totiž primárně pozemek na němž ostatní nemovitosti stojí. Ve zpracovávaných smlouvách doporučujeme však označovat nejen pozemek ale i dům na něm postavený jako součást tohoto pozemku.


Výměnek ani věcné břemeno – služebnost nelze zřídit na podílu nemovitosti

    Díky osvobození nejsou dárci ani obdarovaní povinni podávat daňové přiznání k převodu a jsou od této povinnosti osvobozeni. Existuje však výjimka a to pouze v případě, kdy by hodnota daru přesahovala pět milionů korun, je obdarovaný či obdarovaná povinni informovat finanční úřad o tomto převodu, byť s nulovou daňovou povinností. I v případě kdy dar a jeho hodnota přesahuje částku pět milionů korun platí osvobození od daně z příjmu z daru.
    Porušení povinností obdarovaného vůči dárci může teoreticky vést k žádosti dárce o vrácení daru od obdarovaného, nebo jeho finanční hodnoty. V tomto smyslu tak přímo ze zákona a nikoliv ze smlouvy povinnosti obdarovaného chovat se k dárci v souladu s dobrými mravy a poskytovat mu potřebnou podporu.
    I v roce 2018 nabízíme velmi žádanou a populární službu PROFI Darovací smlouvy, která velmi jednoduše, rychle a komfortně umožní převod nemovitosti darováním. Vše se navíc řeší on-line, tedy z pohodlí domova.
    V případě příbuzenského svazku mezi dárcem a obdarovaným se tak nejen neplatí žádná darovací daň, nemusí se podávat finančnímu úřadu ani daňové přiznání, ale také se nemusí hradit žádná daň z převodu nemovitostí ani žádná jiná daň.


Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

    Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je nejvyužívanější formou převodu nemovitosti mezi příbuznými osobami. Darování je poměrně nenáročný způsob převodu. Dárce i obdarovaný získávají díky tomuto článku komplexní přehled o institutu darování i darovacích smluv a návod na postup ve věci darování nemovitosti. To vše s ohledem na nový občanský zákoník.
    V dohodě o vypořádání se tak uvede, že druhé z dětí, či sourozenců získá od obdarovaného, tedy od prvního z dětí částku odpovídající nějaké části hodnoty nemovitosti. Nejčastěji se bude jednat o několik stovek tisíc korun. Tím se zajistí, že zatímco jeden z dětí dárce získal celou nemovitosti, druhé z dětí získá nárok na úhradu dohodnuté či dárcem stanovené částky jako vypořádání, čímž budou uspokojeni všichni sourozenci.
    Jako jsou rozdíly u obou způsobů? Co se týká právních aspektů, tak rozdíly nejsou podstatné, a oba způsoby směřují k dosažení cíle, tedy obdarování jednoho ze sourozenců a vypořádání s těmi kdo obdarováni nebyli.
    Darování bytu je úplně jiné kafe a jiná náročnost, než když chcete darovat pozemek, nebo třeba dům jako celek. V rámci darovací smlouvy totiž nepřevádíte na obdarovaného pouze byt jako takový, ale také podíly na domě v němž se byt nachází a také podíly na pozemku na němž dům stojí. Ale pozor to není všechno.


Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na  povinnosti!

    "Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.
    Právě lidé v důchodovém věku jsou nečastějšími klienty, kteří objednávají zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu a oceňuje související poradenství a možnost na cokoliv se zeptat odborníka, který věc vyřizuje. Zajímavé je, že lidé ve věku na sedmdesát let, nemají výraznější obavy pracovat s internetem a i věci darování a zpracování právních dokumentů řešit internetovou formou.
    Nejčastěji se tak děje v případě, kdy babička či děda věnují nemovitost například svému vnukovi, ovšem nepřejí si, aby vnuk nemovitost následně prodal a peníze utratil. Takovouto věc je pak nutné zanést přímo do darovací smlouvy a vymínit si v ní, že obdarovaný nesmí darovanou nemovitost dále zcizit. Pokud by o toto obdarovaný pokusil, byl by jeho pokus či realizace zakázaného převodu považováno za jednání v rozporu s dobrými mravy vůči dárci s možností dárce požadovat vrácení daru zpět.


Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

    - číslo bytu (pokud se jedná o byt), jinak číslo popisné domu, nebo číslo pozemku, obec a část obce kde se nemovitost nachází. Možné je také zaslat číslo listu vlastnictví a katastrální území,
    V naší praxi se nám tak velmi často a tedy častěji než dříve stává, že katastrální úřady vyžadují doplnění ustanovení, která dříve v darovacích smlouvách být nemusel a nikdo to ani nevyžadoval. Proto je vhodné se na takové výhrady připravit a požadovaná ustanovení či prohlášení do darovacích smluv zahrnovat automaticky a to v každé nové smlouvě. Laik samozřejmě neví a nemůže ani tušit co konkrétně katastrální úřady a jejich právníci v běžné praxi požadují a jaké mají nároky na darovací smlouvy. I to je také jedna z výhod využití služeb odborníků, tedy ideálně advokátní kanceláře, která se touto problematikou zabývá a je tak schopná přizpůsobit obsah a formu darovací smlouvy i návrhu na vklad požadavkům katastrálního úřadu.
    Nový občanský zákoník zachovává právo dárce domáhat se vrácení resp. odvolání daru. Proti předchozí právní úpravě však má dárce k dispozici více nástrojů a důvodů pro které může požadovat vrácení daru od obdarovaného.


Vyřízení darování nemovitosti může trvat čtyři týdny

    Z uvedeného ustanovení vyplývá, že předmětem darování, tedy darem nemusí být jen nemovitost, nebo běžná věc na kterou si můžete sáhnout, ale také nějaká finanční podpora, nebo podpora v podobě péče o dárce apod. Z ustanovení také vyplývá, že automaticky právo na podporu, ať už finanční či v podobě péče, nepřechází na dědice dárce a obdarovaného, s výjimkou případů, kdy si to smluvní strany sjednají. Prakticky řečeno, pokud se zavážete jako obdarovaní, že budete poskytovat starému dárci péči, například mu doma uklízet a vozit mu jídlo, pak na takovou podporu nemá logicky právo například vnuk dárce, který se stane dědicem tohoto dárce. Bylo by úsměvné, aby jste jezdili uklízet a vozit jídlo dvacetiletému muži, který se o sebe může postarat zcela sám a na darování se navíc nijak nepodílel.
    Smlouvu o darování mohou účastníci uzavřít hned, ale k převodu na katastru i k reálnému převodu dojde až po té co dárce zemře. Jedná se tak vlastně o druh odkazu či závěti. Na realizaci darování má obdarovaný po smrti dárce nárok, pokud jsou dokumenty správně vyhotoveny. Darované nemovitosti tak vůbec nebudou spadat do dědického řízení a realizace převodu, tedy darování tak bude řešena mimo pozůstalostní řízení. Tím dárce ušetří náklady, čas a také nejistotu, které by mu realizace převodu v dědickém řízení mohla vzniknout.
    Darovací smlouva má jasné a nutné náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést. Každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu pro zápis vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. Jaké jsou tyto náležitosti?


Jak by měla vypadat správná darovací smlouva roku 2018

    S využitím služby, kterou také doplňuje značkou PROFI Darovací smlouva je přitom spojeno rychlé, neformální a pohodlné vyřízení celé věci. Vše lze totiž vyřídit on-line, pomocí mailové adresy advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com
    Platí, že v případě žádosti o přípravu převodních dokumentů, kdy přímo do mailu sdělíte potřebné informace, zpracujeme darovací smlouvy a návrhy na vklad vlastnického práva na základě darovacích smluv do katastru nemovitostí do dvou dnů, od dodání těchto podkladů.
    Stručně řečeno dárce má v rámci výměnku mnohem širší práva a oprávnění, než v případě samotného věcného břemene – služebnosti doživotního užívání předmětných nemovitostí. Tento institut je tak výrazně méně využíván, než právě služebnost.
    - Zpracování PROFI Darovací smlouvy a návrhu na vklad v profesionální kvalitě, včetně návodu na vyřízení věci, za cenu 2 500,- Kč (vč. DPH). Cena je konečná a garantovaná.
    Pepa se rozhodl právě z důvodu jistoty a nezpochybnitelnosti smlouvy věc řešit s pomocí odborníka a tak si ve vyhledavači vyhledal server www.ProfiPravnik.cz kde velmi jednoduše našel mail na právníka a sepsal 4 body potřebných informací. V mailu také požádal Pepa o zpracování smlouvy a uhradil částku za zpracování 2500,- Kč.


Darovací smlouva není formalitou

    Pokud se jedná o dar mezi osobami spolužijícími, například mezi druhem a družkou. Je třeba již dopředu připravit podklady a důkazy o tom, že tito lidé skutečně společně žili alespoň dvanáct měsíců před podpisem darovací smlouvy a společně hradili výdaje spojené s provozem společné domácnosti.
    Stejně jako v jiných právních oblastech i v případě darovací smlouvy a darování jako takového platí, že by dárce a obdarovaní měli dvakrát měřit a jednou řezat. Tedy po důkladném zvážení úmyslu nemovitosti darovat, by měli vyhledat profesionální pomoc, aby byl jejich úmysl co nejlépe a efektivně převeden do praxe. Chyba ve smlouvě se totiž nevyplácí a přináší další zbytečné náklady a hlavně zdržení.
    V rámci služby PROFI Darovací smlouva garantujeme bezproblémový vklad vlastnického práva obdarovaného či obdarovaných do katastru nemovitostí. Pokud by vznikl jakýkoliv problém zdarma v rámci služby dokumenty opravíme a objednateli vrátíme na jeho žádost celou uhrazenou částku ceny.
    Vhodné je uvést povinnost obdarovaného podat daňové přiznání a dále hradit daň z nemovitých věcí, kterou je povinen hradit vlastník či spoluvlastník příslušné nemovitosti.


Darovat nemovitosti můžete i jednomu z dětí

    3) ustanovení o výměnku musí obsahovat zákonné a potřebné náležitosti. Nelze si tak výměnek vykouzlit do smlouvy vlastními slovy a větami. Jednalo by se o velké riziko zamítnutí návrhu na zápis výměnku do katastru nemovitostí,
    Nový občanský zákoník výslovně považuje za neplatné darovací smlouvy, v tomto případě hlavně k darování nemovitostí, které by převáděly vlastnické právo na provozovatele zařízení zdravotnické nebo sociální služby, nebo osoby, které jsou v takovém zařízení zaměstnány v takovém zařízení a to od osoby jako dárce, která se v tomto zařízení léčí, nebo jinak přijímá služby tohoto zařízení.
    2) Dárce a obdarovaní poptávají opravu darovací smlouvy ve chvíli, kdy je darovací smlouva zpochybněna na katastrálním úřadu z důvodu nějaké vážné či drobnější vady. Lidé se tak následně už raději obrátí na právníka nebo advokáta a neriskují už další chyby v převodu darování.


Ušetřených několik tisíc korun za darovací smlouvu se neplácí

    I katastrální úřady přitvrzují ve své snaze o zajištění správnosti a bezvadnosti darovacích a kupních smluv. To se projevuje tím, že právní katastrálního úřadu stále častěji přerušuje řízení, nebo dokonce zamítá návrh na vklad z důvodu chybějících ustanovení ve smlouvě, která považuje za nutné a zákonem vyžadované. Samozřejmě i pohled právníků katastrálních úřadů se může lišit a také se často liší. Názor právníka katastrálního úřadu tak v zájmu zajištění rychlosti řízení musíme respektovat. Pokud bychom ho nerespektovali, můžeme se sice odvolávat a soudit, ale tím dosáhneme pouze neadekvátního protažení celého řízení, což je pro dárce i obdarovaného většinou nepřijatelné.
    Z logiky věci vyplývá, že řešením věci je, že oba manželé musí darovat nemovitost ve společném jmění manželů například na jednoho ze svých rodičů nebo dětí a to jako celek. Dítě, nebo obdarovaný rodič pak může následně darovat nemovitosti jednomu z manželů, který se až tímto způsobem a postupem stane konečně jediným vlastníkem nemovitostí.
    Dům se může stát samostatným převodem dle darovací smlouvy bez pozemku pouze v jediném případě. Pokud má pozemek jiného vlastníka než je vlastník domu na pozemku postaveném. Pokud jsou dva odlišní vlastníci, pak pozemek a dům netvoří jednu věc a lze s nimi nakládat samostatně. I v případě darování však platí, právo vlastníka pozemku na přednostní odkoupení domu v rámci zákonného předkupního práva. Tedy i pokud chce vlastník darovat dům příbuznému, musí nabídnout nejprve dům k odkoupení za znaleckým posudkem stanovenou cenu vlastníkovi pozemku. Teprve po odmítnutí odkupu, může dojít k darování.


Darování nemovitosti je ideální pro příbuzné osoby

    Právo na odvolání daru z darovací smlouvy upravuje přímo občanský zákoník a tohoto práva se nemůže dárce dokonce předem vzdát. Stejně tak nemohou právo odvolat dar z darovací smlouvy ani účastníci svou dohodou. Odvolání daru je však dlouhý a velmi náročný proces s nejistým výsledkem.
    Tyto dokumenty vám jsou zaslány jak elektronicky, tak doporučeně poštou připravené už jen k podpisům a jejich ověření. Po ověření podpisů dárce a obdarovaného, pak již nic nebrání podání darovacích smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí.
    Je nepravdivým mýtem, že vrácení daru pro nouzi dárce, je možné kdykoliv využít v případě, kdy je životní úroveň dárce po realizaci daru špatná. Takto to samozřejmě není. Dárce má nárok pouze na podporu od obdarovaného v případě finanční či sociální tísně, do které se mimo jiné dostal také realizací daru. Toto právo je tak právem morálním. Povinnost potomka či obdarovaného postarat se o svého rodiče, prarodiče, tedy dárce vyplývá i z jiných právních předpisů. Je přitom v pořádku, že obdarovaný, který získá mnohasettisícový majetek od dárce, také dárce nenechá zemřít někde na ulici, ale dokáže se o něj postarat. Teprve poté, kdyby obdarovaný odmítl poskytnou dárci podporu je na místě požadovat vrácení daru po obdarovaném.


Na katastr nemovitostí se v roce 2018 podává jedna darovací smlouva

    Darování nemovitosti je výhodné zejména pro příbuzné osoby. Jednak platí osvobození od daně z příjmů z daru a jednak není třeba hradit jakoukoliv kupní cenu. Dárce má navíc právo darování odvolat ze zákonem stanovených důvodů, což například v případě kupní smlouvy není možné. Zpracování převodních dokumentů je navíc snažší a rychlejší.
    Označení st. je přitom snadno přehlédnout, tím spíše, kdy dárce a obdarovaní ví, že na takovém pozemku třeba ani nic nestojí a tak nepovažují za stavební pozemek.
    Vyplňování vzorů pro darovací smlouvu lze přirovnat k tomu, jako kdybychom si sami zašívali roztržené čelo. Ano můžeme vzít jehlu a obyčejnou nit a rozbitou hlavu si zašít sami, nebo to mohou udělat naši blízcí, ale jen málokdy bude výsledek tak jistý a kvalitní, jako kdy ránu zašije zkušený lékař, včetně desinfikování rány nejmodernějšími medikamenty. V tom lepším případě vám rána sroste a zůstane vám jizva, nebo v tom horším případě dostanete do rány zánět a budete muset lékaře stejně navštívit. To vše v době, kdy už jste mohli být dávno vyléčení, pokud by jste nechtěli ušetřit a nezašívali si ránu amatérsky vlastními silami.
    Pouze takto nízkou částku zaplatíte za jistotu a vyloučení všech rizik které vás mohou potkat v případě, že si budete vše dělat z důvodu banální úspory svépomocí.


Návrh na vklad u darovacích smluv pouze na předepsaném formuláři

    Právní zátěž nemovitosti ve formě zástavního práva banky a souvisejícího zákazu zcizení není překážkou darování takto zatížené nemovitosti darovací smlouvou. Vše je třeba pouze řešit ve spolupráci s bankou na základě kvalitní a bezchybné darovací smlouvy. ČTĚTE DÁLE!
    Narazíte tak na mnoho právníků, kteří se budou snažit přesvědčit vás o kvalitě darovací smlouvy tím, že do ní opíší všechna ustanovení z nového občanského zákoníku, což by jste si mohli udělat i sami a tváří se jak velkolepé dílo vytvořili.
    PRODUKT - PROFI DAROVACÍ SMLOUVA, SPOLU S NÁVRHEM NA VKLAD A NÁVODU NA VYŘÍZENÍ VĚCI SI MŮŽETE OBJEDNAT ZA CELKOVOU A KONEČNOU CENU 2500 KORUN. CENA JE KONEČNÁ A GARANTOVANÁ (VČ. DPH). VŠE VYŘÍDÍTE BEZ ZBYTEČNÝCH NÁKLADŮ A ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÉHO ČASU V PODOBĚ NÁKLADNÝCH SCHŮZEK A PRÁVNÍCH PORAD. TEDY VŠE VYŘÍDITE ON-LINE BUĎ V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI NA TOMTO WEBU, NEBO PŘÍMO NA NA MAILU PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM 
    "Daruje-li někdo vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne. Dárce škodu obdarovanému nahradí i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit."


Darovat darovací smlouvou lze v roce 2018 do společného jmění manželů

    Následují pak obecná ustanovení, která upravují počet smluv, povinnost účastníků podepsat i návrh na vklad do katastru nemovitostí, v jakém počtu. Pak také kdo z účastníků zajistí podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle darovací smlouvy a který z účastníků nese náklady na úhradu poplatku na katastru nemovitostí.
    Věcné břemeno se navíc standardně zapisuje do evidence katastru nemovitostí a vázne na nemovitosti jako zátěž, kterou nemůže sám obdarovaný jako vlastník zrušit bez dohody s dárce, jako oprávněným. Celé právo užívání v rámci věcného břemene se vztahuje přímo k předmětné nemovitosti, a je tak tímto právem vázán a povinen každý současný i budoucí vlastník zatížené nemovitosti. Každý kdo by koupil či získal nemovitost od obdarovaného, musí počítat s tím, že bude dodržovat právo dárce a oprávněného na užívání nemovitosti. A toto právo nesmí nijak omezovat. Oprávněný dokonce může využívat policejní či soudní ochrany, pokud by mu bylo do jeho práva zasahováno, nebo se někdo o takové zásahy pokoušel.


Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat? 

    V případě dědění, kdy se věc bude řešit až po vaší smrti, už věc nijak neovlivníte a hodný a odpovědný potomek na toto řešení bohužel doplatí. Pokud již nejsou žádní dědici, získá polovinu problémový potomek a polovinu majetku preferovaný. Je zřejmé, že se majetek rozdělí, případně bude předmětem exekuce a majetek tak vůbec nebude využit pro účely, které jste zamýšleli.
    Následkem je ztráta času i zaplaceného poplatku. V nemálo případech je také díky zamítnutí definitivně zmařena možnost převodu, kdy dárce už není nového darování a nového podpisu a jeho ověření schopen, nebo dokonce dárce v mezidobí zemře. V takovém případě má pak obdarovaný smlouvu a snahu o úsporu vykoupí ztrátou statisícové či milionové hodnoty ve formě darované nemovitosti.
    Darovat darovací smlouvou můžete dům nebo byt i spolu se zřízením výměnku, nebo služebnosti doživotního užívání darované nemovitosti dárcem. Mezi oběma instituty je však velký rozdíl. I přesto si lidé oba dva instituty ztotožňují a to není správně.
    Darovací smlouva tak má upravovat především skutečnosti, které jsou z hlediska konkrétního darování a konkrétních okolností důležité a které je dobré pro klienta upravit.
    2) Dohoda o vypořádání - většinou finanční uzavřená buď mezi sourozencem obdarovaného a obdarovaným, nebo mezi sourozencem obdarovaného a dárcem, případně mezi všemi těmito stranami.


Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

    Ačkoliv to není povinností, je vždy vhodné, v darovací smlouvě uvést a definovat, že na pozemku je něco postaveno a tedy i tato součást pozemku je předmětem převodu dle darovací smlouvy. Nijak by pak dárce ani obdarovaného nemělo mást to, že dům pak nebude uveden v návrhu na vklad, kde se zobrazí pouze označení pozemku. Vše je takto v pořádku.
    Nový občanský zákoník přinesl do práva nemovitostí a tedy i do problematiky darování nemovitostí velkou změnu. Darovat už nelze samostně dům, pokud má pozemek stejného vlastníka či vlastníky. Stejně tak nelze darovat jen pozemek bez domu. Darovací smlouva musí vždy znít na pozemek a dům je již jeho součástí. ČTĚTE DÁLE!
    Závazek obdarovaného, že pro dárce něco koupí nebo mu převede jinou nemovitost už je protiplněním beze vší pochybnosti a takové ujednání by měnilo darovací smlouvu na kupní smlouvu bez ohledu na pojmenování této smlouvy. Jedním z hlavních znaků darovací smlouvy je, že se jedná o jednostranné darování ze strany dárce obdarovanému a závazek obdarovaného dar převzít, nikoliv závazek obdarovaného cokoliv dárci plnit.
    "Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057."


Darovat darovací smlouvou můžete i více nemovitostí. Jak na to?

    Naopak naše advokátní kancelář se snaží o to, aby darovací smlouva, kterou můžeme nazvat skutečně dobrou a kvalitně splňovala následující parametry a atributy:
    Předkupní právo k nemovitostem má svou logiku. Vždy existuje zájem na sjednocení vlastnictví k nemovitostem a předkupní právo, k tomu vytváří příslušné podmínky. Spoluvlastnictví nemovitostí znamená do určité míry a v mnoha případech poměrně velkou komplikaci, která zatěžuje soudy spory spoluvlastníků a vede často k závažným sporům. Vlastnictví nemovitosti jednou osobou je také mnohem komfortnější.
    Nejste tak odkázán na zákonná ustanovení upravující závazné podíly vašich dětí či jiných příbuzných, kteří vůči vám například vůbec nevyvíjí žádný vztah, ani se o vás nezajímají. To samé platí, pokud máte více dětí a jedno dítě je stíháno exekucemi, nevhodným způsobem života a tak rozhodně nehodláte tomuto potomkovi cokoliv ze svého majetku dát. Naopak chcete věnovat veškerý majetek pouze jednomu z vašich dětí, které je odpovědné, stará se o vás, miluje vás a vy mu tak chcete jeho péči vrátit a toto odpovědné dítě či jiného příbuzného zabezpečit.


Paragraf § 2070 Nového občanského zákoníku NOZ

    "Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
    Podpisy na návrzích na vklad nemusí být ověřeny a stačí tak obyčejné podpisy dárce a obdarovaného. Případně může návrh na vklad podat i jeden z těchto účastníků.
    Dárci si musí uvědomit, že darování nemovitosti je nenávratný úkon. Pokud daruje dárce obdarovanému nemovitost, nemůže to následně vzít zpět. Tedy pokud nenastanou nějaké vyjímečné okolnosti. Darování nemovitosti by tak měla předcházet skutečně hluboká úvaha a rozvaha. A když už si dá dárce  tu práci s přemýšlením o darování nemovitosti obdarovanému či obdarovaným, neměl by následně podcenit ani právní stránku celé věci.
    Vzor darovací smlouvy k nemovitosti vypadá jako úžasná věc, která vám umožní ušetřit několik tisíc korun. V našem případě pouze 2500,- Kč (kolik stojí celá služba PROFI Darovací smlouvy), má ale svá velká rizika a může přivodit účastníkům velké problémy. Proto je lepší mít svou darovací smlouvu zpracovanou přímo na míru a na váš konkrétní osobitý případ. To platí i v roce 2018.


ke zpracování dokumentů nám stačí přímo na výše uvedenou mailovou adresu zaslat následující údaje:

    Pokud se rozhodnou dárci darovat nemovitost blízké osobě, pak je toto darování zcela osvobozeno o daně z příjmu. Je to velmi důležité, protože příjem z darování podléhá sazbě daně z příjmu, která činí aktuálně 15 procent. Do budoucna se daň z příjmů fyzických osob dokonce zvýší na 21 procent. Je tak nutné aby darování bylo realizováno mezi příbuznými či blízkými osobami.
    Správnost darovací smlouvy i návrhu na vklad navíc garantujeme. Pokud se tak vyskytnou v průběhu řízení na katastrálním úřadu jakékoliv problémy, tak věc za klienta vyřídíme a s celou věcí mu pomůžeme. A to už cena 2500 korun není opravdu nijak vysoká ve srovnání s jistotou a komfortem, který díky službě PROFI Darovací smlouva klient získává.
    Sepsat správně darovací smlouvu na bytovou jednotku a spoluvlastnického práva k domu a pozemků není tedy nic jednoduchého a člověk, který nemá s psaním smluv zkušenosti si neuvědomí běžně se vyskystující problémy a rizika s tím spojená. Darování se tak může velmi jednoduše zkomplikovat a obdarovaný se darovaného majetku nakonec nedočká, nebo až po výrazně delším čase a vynaložení více nákladů.


Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

    Stav, kdy by někdo daroval paušálně všechen svůj majetek se stává skutečně jen výlučně. Převod či odkaz celého majetku je spíše doménou závětí a podobných úkonů. Pokud tedy bude chtít dárce darovat všechen svůj majetek obdarovanému, může to na základě tohoto paragrafu učinit. Paragraf 2058 dokonce připouští i darování budoucího majetku dárce. Tedy jedná se o určitou spekulativní skutečnost, která může a nemusí nastat. V takovém případě však nový občanský zákoník požaduje, aby pro platnost této darovací smlouvy, nepřesahoval rozsah takového darování více než polovinu takového majetku. Chrání se tak především práva obdarovaného ve chvíli, kdy by dárce nebyl schopen svému slibu a závazku z darovací smlouvy dostát.
    Problémem je, že vzory darovací smluv nejsou schopny obsáhnout tyto různé individuality a adresnou úpravu ustanovení smlouvy. Navíc jsou tyto smlouvy zastaralé a v drtivé většině zpracovávané dle pravidel starého občanského zákoníku. Proto nedoporučujeme tyto vzory vůbec používat.
    Již od roku 2013 nelze nejen u darovacích smluv, ale i dalších smluv podat návrh na vklad neformálně jako tomu bylo dříve. Od roku 2013 začaly i pro formu převodu darováním platit předepsané formuláře návrhu na vklad, které je povinen dárce či obdarovaný respektovat a návrh na vklad podat přímo na tomto předepsaném formuláři.
    Platí, že pokud jeden z dědiců obdržel za života dárce například nemovitost v hodnotě jeden milion korun a zbylý majetek činí dalších milion korun, pak už se obdarovaný nepodílí na dědění zbytku majetku a tento majetek získává například druhý dědic, či více dalších dědiců.


Darování darovací smlouvou podle NOZ v roce 2018

    Darování je osvobozeno od daně darovací  v případě, kdy darování realizují na základě darovací smlouvy příbuzné osoby. Tedy osoby zařazené v I. skupině - příbuzní v řadě přímé a manželé, nebo osoby zařazené v II. skupině kam patří například příbuzní v pobočné řadě - sourozenci, synovci a neteře, tedy a strýcové, manželé dětí, tedy zeťové a snachy, rodiče manžela, manželé rodičů, případně pak osoba, která žila ve společné domácnosti s dárcem a společně se podíleli na úhradě nákladů spojených se společnou domácností a to alespoň 12 měsíců před darováním.
    Návrhu na vklad k darovací smlouvě by měli dárce a obdarovaný stejně velkou pozornost jako samotné darovací smlouvě. Pokud si účastníci darovací smlouvy nechají zpracovat převodní dokumenty k darování na klíč, nebo kompletně, je zpracování návrhu na vklad součástí komplexní právní služby, včetně zpracování darovací smlouvy a návodu na vyřízení.
    Zdá se to jako poměrně nevýznamné a zbytečné ustanovení, nicméně už jsme byli svědky toho, že katastrální úřad si vyžádal doplnění tohoto ustanovení do smlouvy a dodatečně se tak toto muselo zajišťovat, protože v opačném případě by došlo k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dalším prohlášením, které můžeme dárci a obdarovanému v darovací smlouvě doporučit, je prohlášení obdarovaného o tom, že přistupuje ke všem povinnostem spojeným s vlastnictvím bytové jednotky a že se zavazuje řádně a plně hradit veškerá plnění související s provozem, údržbou a opravami bytové jednotky a zejména společných částí domu.


Darovací smlouva musí obsahovat ověřené podpisy účastníků

    3) Dárce a obdarovaný se častěji dotazují na cenu za zpracování převodních dokumentů k darování nemovitosti a zdůvodňují to tím, že nemají důvěru k volně staženému vzoru - darovací smlouvy.
    Obdobně platí i ustanovení druhého odstavce tohoto paragrafu. To říká, že dárce může darovat i věc, kterou nemá. V darovací smlouvě s obdarovaným se však musí zavázat, že tuto věc v budoucnu nabude. Jinak by se jednalo o neplatnou darovací smlouvu a neplatné darování ve smyslu, že nikdo nemůže darovat něco co ve skutečnosti nemá. Výjimkou jsou pouze případy, kdy dárce může důvodně očekávat, že se stane vlastníkem nějaké věci, tedy v našem případě budovy či pozemku nebo bytu a bude tedy moci tento majetek darovat obdarovanému.
    Hlavním výdajem spojeným s převodem nemovitosti formou daru a darovací smlouvy je nutnost uhradit správní poplatek ve výši 1000 korun na katastru nemovitostí. Poplatek se hradí buď formou kolkové známky, pokud je návrh na vklad a darovací smlouva zasílány poštou, nebo se hradí přímo na podatelně katastrálního úřadu.


Darovací smlouva a návrh na vklad s návodem jsou levné

    Nově se skupiny dělí na příbuzné v přímé linii, což jsou typicky rodiče a děti, nebo prarodiče a vnuci a vnučky. V případě přímé linie pochází každá linie přímo jedna od druhé.
    U darování bytů je třeba uvést prohlášení, že se nejedná o první převod bytové jednotky a že v bytové jednotce nedošlo k žádným podstatným stavebním úpravám, ani změnám výměry či určení. Důvodem je skutečnost, že u nových bytů, kde dosud nedošlo ke změně vlastnictví (například nově postavené byty, nebo nově vymezené byty v domě) mají darovací smlouvy jiné náležitosti i rozsah, než u bytů, kde už se nejedná o první převod.
    Výměnek u darovací smlouvy je vynikající nástroj chránící dárce před nevděčnými obdrarovanými. I když daruje dárce svůj byt, nebo dům, nemůže si s ním obdarovaný dělat co chce. Dárci si i do budoucna díky výměnku uchová nad darovanou nemovitostí vliv. ČTĚTE DÁLE!


Kdy je darování bezplatné a nepodléhá dani?

    I osoba omezená ve svéprávnosti tak může za určitých podmínek přijmout dar, nebo dar realizovat jako dárce. Musí však být splněny v zákoně uvedené podmínky. Tou hlavní podmínkou je, že dar který buď daruje, nebo dar přijímá osoba s omezenou svéprávností musí být malé hodnoty, nebo dar, který je vzhledem k okolnostem obvyklý. Typicky se bude jednat o dar movitých věcí přiměřené hodnoty. Určitě tak nebude moci být předmětem darování nějaká nemovitost. V takovém případě by totiž musel k darování takové hodnotné věci dát souhlas soud.
    Přičemž platí, že obdarovanému v tomto případě zcela zůstává majetek, který za života dárce obdržel, nicméně už se pouze nepodílí na zbytkovém dědictví, tedy dalšímu majetku, který po sobě tento dárce jako zůstavitel zanechal.
    Darování lze zrealizovat pouze s nezbytnými náklady a to s výdajem 1000 korun za poplatek na katastru nemovitostí a 2500 korun za zpracování všech převodních dokumentů odborníkem.  V případě kupní smlouvy se jedná o náklady mnohonásobně vyšší.


PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

    V podstatě se říká, že pokud dárce daruje obdarovanému věc, která mu nepatří a nepatřila, tak má obdarovanému nahradit škodu, kterou mu tímto zamlčením podstatné skutečnosti způsobil. Prakticky půjde o případ, kdy se dárce nějaké věci zmocní, ačkoliv k této věci nemá žádné vlastnické právo ani jiný důvod pro možnost darování této věci. V takovém případě musí obdarovaný věc vrátit oprávněnému vlastníkovi. Obdarovaný pak má pouze právo a nárok požadovat na dárci, který ho v podstatě podvedl, aby mu nahradil způsobenou škody a zbytečné výdaje na celou nepříjemnou záležitosti.
    Lze tak docílit cíle, kdy manželé, kteří mají nějaký dům, byt nebo pozemek ve společném jmění manželů mohl být vložen do výhradního vlastnictví pouze jednoho z nich. To vše s využitím převodu prostřednictvím darovací smlouvy a tedy obyčejného darování. Manželé tak nemusí využívat časově i finančně náročný způsob zúžení společného jmění manželů, který mohou vyřídit pouze u notáře při osobní návštěvě a vyřízení.
    Darování, které na základě darovací smlouvy realizoval dárce, který následně zemře, je jak jsme si již uvedli výše nenapadnutelné v případě, kdy je smlouva kvalitně a bezchybně zpracována a řádný byl i celý proces darování.
    "Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno."


Služba PROFI Darovací smlouvy on-line je ideálně pro důchodce a seniory

    Svůj vliv na nemovitosti si může dárce upevnit ještě zřízením zákazu zcizení nemovitostí, které zakazuje, aby obdarovaný nemovitosti prodal nebo daroval jiné osobě. Dalším omezením je možnost zřízení zákazu zatížení nemovitostí, které zakazuje obdarované nemovitost zatížit jiným věcným břemenem, nebo zástavním právem či jinou zátěží se kterou by nevyslovil svůj souhlas dárce jako oprávněný z věcného břemene.
    Pokud se chcete úhradě daně z příjmu úplně vyhnout, pak máte možnost využít lhůt daných zákonem pro osvobození od této daně. Tyto lhůty jsou následující:
    Dobré upravené a zřízené věcné břemeno může dárce a oprávněného chránit dokonce více, než kdyby zůstal dárce spoluvlastníkem předmětných nemovitostí a tyto spoluvlastnil pouze z nějaké části či podílu. V takovém případě by mohlo docházet ke kolizím s jinými spoluvlastníky o tom, kdo a v jakém rozsahu má nemovitosti užívat. V případě věcného břemene – služebnosti má právo užívat nemovitosti pouze oprávněný a členové jeho rodiny. Povinný nemůže právu užívání oprávněného ani členů jeho rodiny jakkoliv bránit.
    Pro rychlé objednání služby PROFI Darovací smlouva stačí zaslat na mail advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com formální objednávku služby a doplnit následující nutné údaje:


Návrh na vklad k darovací smlouvě musí být bez chyb

    Není nutné navštěvovat podatelnu katastrálního úřadu, pokud je pro účastníky osobní návštěva katastrálního úřadu náročná, nebo pro problematická. V takovém případě vložíte do poštovní obálky jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků a jeden výtisk návrhu na vklad s obyčejnými, neověřenými podpisy všech účastníků. Na přední stranu návrhu na vklad do horního pravého roku musíte nalepit kolkovou známku v hodnotě 1000 korun. Vše pak zašlete na příslušný katastrální úřad ideálně na doručenku.
    Darování totiž umožňuje dárcům rozdělit svůj majetek, zejména vlastnictví nemovitostí přesně tak, jak si přeje. Starší dárci tak ještě za svého života využívají možností, které jim přináší zejména NOZ, aby své nemovitosti darovali obdarovanému ještě za svého života. Darováním nemovitosti za života dárci předcházejí tomu, aby se o jejich majetku rozhodovalo až po jejich smrti, kdy už se nemohou útokům či žalobám neúspěšných dědiců řádně bránit.
    Darování bytů darovací smlouvou je v roce 2018 náročnější a komplikovanější než je tomu u jiných nemovitostí. A právě při darování bytové jednotky doporučujeme o to vřeleji pomoc odborníka. S darováním bytu je totiž spojeno mnoho rizik a souvislostí na které je třeba brát zřetel.
    Po řádném podání a zahájení řízení o vkladu pak budete čekat povinnou lhůtu po kterou nemůže katastrální úřad vklad zapsat. Po té se čeká cca 2 až 5 týdnů, než katastrální úřad vklad definitivně povolí.


Pokud se obdarovaný chová k dárci v souladu s dobrými mravy, nemůže o dar přijít

    Důležitou součástí darovací smlouvy je také prohlášení, že dárce ani obdarovaný nemají žádné dluhy a závazky vůči státním orgánům a ani jeden se nenachází v exekučním, soudním nebo insolvenčním řízení, které by mohly narušit či zmařit převod vlastnického práva k nemovitostem dle této darovací smlouvě.
    Dárce tak většinou daruje darovací smlouvou své nemovitosti, tedy byty, domy, nebo pozemky tomu ze svých potomků, který se vůči němu choval nejlépe a který mu také poskytoval v době jeho stáří nejlepší a nejupřímnější péči a projevoval o dárce skutečný a vřelý zájem. Dárce tak daruje svůj majetek tomu z potomků, který ho měl skutečně nezištně rád a on jeho. V jeho rozhodnutí přitom nemůže dárci nikdo překážet. Je pouze na dárci jako vlastníkovi předmětných nemovitostí, komu tyto nemovitosti daruje.


Závazek v podobě vděčnosti a postarání se o dárce není protiplněním

    Podpisy lze ověřit u více institucí, tedy neexistuje jedna preferovaná nebo nejlepší instituce či nejlepší či nejvhodnější ověření. Všechna ověření mají stejnou hodnotu či váhu. Nejdostupnější možností k ověření podpisu je tak ověření na pobočkách České pošty. Ověření je možné u přepážek s označením „czechpoint“. Další možností je ověření na matrikách obecních a městských úřadů, které jsou také velmi dobře dostupné. Možnost ověření podpisu nabízejí také notáři nebo advokáti, kteří používají knihu ověření podpisů. Ověření podpisu stojí 30 korun.
    Pokud tedy plní obdarovaný své morální povinnost poskytnout dárci nezbytnou pomoc a podporu, dárce neuráží a nepoškozuje, a projevuje o něj přiměřený  zájem, tak se nikdy nemusí obávat zpochybnění svého vlastnického práva nabytého darováním na základě řádné a bezchybné darovací smlouvy, kterou s dárcem uzavřel.
    Darovací smlouva má být dokument, který si uchová svou kvalitu, jednoznačnost a bezchybnost po celou dobu vašeho vlastnictví nemovitosti. Nejedná se tak o jednorázový papír, který nutně potřebujete, aby vám tatínek, maminka, dědeček nebo babička jako dárci mohli darovat nemovitost.


Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

    Smyslem výměnku je, aby měl dárce i po darování nemovitosti možnost a dokonce právo tuto nemovitost doživotně užívat a bydlet v ní. Toto právo se zapisuje do katastru nemovitostí a nikdo nemůže proti vůli dárce či dárců toto právo zrušit. Výhodou výměnku je, že se nevztahuje jen na právo vůči obdarovanému, který může nemovitost dále někomu darovat, nebo prodat, ale vůči všem budoucím vlastníkům nemovitosti. Pokud si tedy někdo nemovitost od obdarovaného koupí, nebo získá jiným způsobem, dělá už to s vědomím, že musí dodržovat povinnosti z výměnku, zejména umožnit nerušené užívání a bydlení výměnkářů v dané nemovitosti.
    Návrh na vklad je mnohými klienty vnímán jako určitá formalita. Z darovací smlouvy je přece jasné, co dárce a obdarovaný chtějí. Není tomu tak. V případě darování je kromě darovací smlouvy nutno dát důraz i na správnost návrhu na vklad. Chyba v návrhu na vklad totiž vede stejně jako v případě chyby v darovací smlouvě k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí.
    Povinností obdarovaného je tak také projevovat o dárce zájem. Tedy stýkat se s dárcem, být s ním v kontaktu, nebo reagovat na výslovný zájem dárce o setkání či pomoc. Obdarovaný by takovou výzvu dárce, která není účelová, vyhovět. Obdarovaný by měl rovněž pomoci dárci s léčením a výdaji na léčení, pokud je dárce potřebuje pro své léčení, nebo jsou pro jeho léčení vhodné.


Odvolání daru je možné pouze soudní cestou

    Například pan Pepa, kterému je letos 75 let se rozhodl darovat své vnučce, která se o něj velmi pečlivě stará a věnuje mu veškerý svůj čas, svůj byt, ve kterém žije. Je mu jasné, že kdyby se věc řešila v dědickém řízení „poperou“ se o byt jeho děti, nyní už 50 ti leté, které ale nemají o Pepu velký zájem a vymlouvají se jen na své starosti a nedostatek času.
    Toto ustanovení tak upravuje případ kdy je obdarovaných osob více a v jaké poměru či formě se tak mají o dárce postarat a poskytnout mu příslušnou podporu. Největší díl povinností přitom nese obdarovaný, který byl obdarován tímto dárcem později.
    V případě darování nemovitostí darovací smlouvou mezi příbuznými osobami je převod osvobozen od daně z příjmu z daru. Obdarovaný tak díky tomu ušetří 15 procent z hodnoty darované nemovitosti. Kdo je tedy od daně z daru v roce 2018 osvobozen?


Povinnost vypořádání u darovací smlouvy může být protiplněním

    Jak jsme si již řekli v jiných článcích, spolu s bytovou jednotkou je předmětem daru i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku, kde se byt nachází. Pokud se však převádí spoluvlastnické podíly na více obdarovaných, je třeba také spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku rozdělit příslušnými podíly. Defakto tak dělíme dále již daný spoluvlastnický podíl. Zní to možná složitě, ale ono to také trošku složité je. I právníci tak musejí dávat u darovacích smluv na bytové či nebytové jednotky dávat velký pozor, aby neudělali chybu v číslech vyjadřujících spoluvlastnické podíly, které připadnou jednotlivým obdarovaným.
    Délka procesu darování nemovitosti na základě darovací smlouvy do velké míry závisí na vaší aktivitě a aktivní komunikaci. V ideálním případě může celý proces trvat do jednoho měsíce. Záleží také v jakém katastrálním území leží vaše nemovitost a jaký katastrální úřad věc bude řešit.
    Návrh na vklad také musí být podepsán oběma či více účastníky darovací smlouvy, pokud jsou v návrhu zmiňováni jako navrhovatelé. Podpisy na návrzích však nemusí být úředně ověřeny, stačí podpis obyčejný.
    1) Dárce nebo obdarovaný si nechává vzorovou darovací smlouvu zkontrolovat u právníka, případně si ji nechává upravit. Lidé také často poté co zjistí, že cena za kompletní zpracování darovacích smluv, návrhů na vklad a návodu  není vysoká, si nechávají nakonec tyto dokumenty zpracovat u advokáta/právníka, který je zpracuje kvalitně a s garancí bezvadnosti.


Paragraf § 2069 Nového občanského zákoníku NOZ

    Pokud darujete nemovitost cizí osobě, která není vůči vám v žádném příbuzenském vztahu, pak nikoliv vy, ale tato osoba je povinna uhradit darovací daň z hodnoty obdarovaných věcí, která činí až 15 procent z této hodnoty.
    I když zvládne dárce či obdarovaný nějakým způsobem správně vyplnit formulář darovcí smlouvy, nebo si ji sami sepsat a bude povolen vklad do katastru nemovitostí, nemusí být výsledek žádoudí a precizní. Je to stejné jako když si sami ušijete kalhoty, akčoliv jste to nikdy předtím nedělali. Ano, ušijete si kalhoty jehou a nití, budou se dát možná i nosit, ale do práce, nebo do společnosti si je nevezmete, protože by jste byli k smíchu, nebo by jste se stali středem pomluv.


Ani darovací smlouvu tak nepovažujeme za obyčejnou formalitu

    Tento institut a možnost odvolání daru je zcela nová a přinesl ji teprve nový občanský zákoník v roce 2014. Dárce tak může požadovat vrácení daru, nebo úhradu pravidelné dávky v případě, že se dostane do nouze a sociální tísně. Platí, že do této nouze se dárce nesmí dostat z důvodu vlastního zavinění. Například tím, že se sám rozhodne nepracovat, nebo se sám předluží a tím se dostane do sociální tísně. V takovém případě by právo na odvolání daru nebylo soudem vůbec uznáno. Naopak typickým příkladem, který by měl šanci na úspěch je vážné onemocnění dárce, úraz dárce, kdy je dárci objektivně znemožněno aby se mohl sám uživit. V takovém případě má dárce možnost požadovat vrácení daru, nebo tento postup může obdarovaný nahradit tím, že dárci bude po potřebnou dobu poskytovat nějakou dostatečnou finanční dávku a dárce i jinak podporovat nebo mu pomáhat.
    Darování nemovitosti pro případ smrti je nový institut, který zavedl nový občanský zákoník v roce 2014. Smysl tohoto způsobu darování je jasný. Darování obdarovanému proběhne reálně až ve chvíli, kdy dárce zemře.
    Prakticky se tak dar ohlásí finančnímu úřadu ve formuláři pro podání daňového přiznání, kde se dar a odhadovaná hodnota daru uvede v příslušných políčkách určených pro dary osvobozené od daně z příjmu. Pokud si nebude obdarovaný jistý, jak formuláře správně vyplnit, doporučujeme ohlášení daru, alespoň neformálním způsobem standardním dopisem finančnímu úřadu, kde obdarovaný popíše řádně darované nemovitosti a uvede, že tímto oznámením plní ustanovení zákona a ohlašuje darování nemovitosti s hodnotou vyšší než pět milionů korun.
    Vždy pak následuje v jakém katastrálním území a obci se předmětné nemovitosti nacházejí u jakého katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště jsou zapsány a na jakém listu vlastnictví.


Nejvíce času zabere řízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

    Uvedené ustanovení zavádí do možností darovacích smluv vkládat i tzv. příkazy, tedy podmínky darování. Nový občanský zákoník přitom uvádí, že pro požadování splnění podmínky musí dárce před tímto vyžadováním již sám plnit. Prakticky řečeno, musí dárce darování realizovat, aby mohl vyžadovat splnění podmínek darování. Další odstavec pak stanoví, že plnění příkazu ze strany obdarovaného může pokračovat i po smrti dárce, pokud je to ve veřejném zájmu. Ale to se jedná spíše jen o teoretické a málo využitelné ustanovení se kterým se v drtivé většině nikdy nesetkáte.
    Darovací smlouva, která se předkládá katastru nemovitostí musí povinně obsahovat ověřené podpisy všech účastníků smlouvy. Tedy všech těch, kteří se pod touto smlouvou podepisují. Důvodem je skutečnost, že katastrální úřad musí mít jistotu, že smlouvu skutečně podepsali daní účastníci darovací či kupní smlouvy, aby se tak zabránilo podvodům s nemovitostmi. Ověření podpisů přitom nemusí probíhat v jeden den ani na jednom místě. Je možné, aby například v pondělí podepsal dárce v Praze, a ve středu třeba obdarovaný v Písku. Obě ověření jsou platné a bezvadné. Teprve následně dojde k podání příslušné darovací nebo kupní smlouvy na příslušnou podatelnu katastrálního úřadu.


Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

    Darování nemovitostí znamená získání majetku velké hodnoty. To si zaslouží také mít kvalitní nabývací právní titul, tedy kvalitní, úplnou a profesionálně zpracovanou darovací smlouvu a návrh na vklad. Šetřit na kvalitním zpracování darovací smlouvy je velmi nezodpovědné a krátkozraké. Výsledkem tak bývá velmi časté zamítnutí vkladu katastrálního úřadu, kdy musíte vše opakovat úplně od začátku, dochází ke zpoždění převodu, kdy například starý dárce může onemocnět, nebo dokonce zemřít a vy tak o dar a celou jeho hodnotu definitivně přijdete. Navíc díky zamítnutí vkladu ze strany katastrálního úřadu přijdete o uhrazený poplatek 1000 korun. Ten se totiž v případě zamítnutí návrhu na vklad vůbec nevrací. A úspora je pryč.
    Následuje oddíl o právech a povinnostech dárce a obdarovaného. Tam je také možné sjednat různé podmínky převodu a také různá práva a povinnosti dárce a obdarovaného. Obdarovaný tak například prohlašuje, že se se stavem nemovitostí řádně seznámil a v tomto stavu je také od dárce jako dar přijímá do svého vlastnictví.
    Půjdeme tedy krok po kroku nového občanského zákoníku a budeme si názorně ukazovat a vysvětlovat jak právní úprava darování nemovitostí a darovacích smluv funguje a tyto si také okomentujeme.


NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

    Podle nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů upravujících náležitosti převodních dokumentů se podává návrh na vklad na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář přitom musí být vyplněn bezchybně a musí být zcela v souladu s předkládanou darovací smlouvou a jejími ustanoveními. Chyba v návrhu na vklad totiž vede k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. Návrh na vklad je tak stejně důležitý jako darovací smlouva. Účastníci totiž musí v návrhu na vklad navrhovat vklad vlastnického práva přesně dle ustanovení darovací smlouvy. Označení nemovitostí tak v návrhu na vklad nemůže být jiné než je v darovací smlouvě, stejně tak musí být i formálně správně upraveno pro koho se vklad vlastnického práva navrhuje, případně v jaké poměru a podílu.  Chyby se často dělají i v označení bytů, kdy v návrhu na vklad nesmí chybě spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, případně podíl na společných nebytových prostorách v domě.
    Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace o darování nemovitostí si můžete číst postupně v celé této sekci řazeno za sebou postupně, nebo můžete klikat na jednotlivé články pod těmito informacemi - nutno srolovat až dolů. Zvolte si tedy pro své studium způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat.
    A následuje poslední důležitý paragraf § 2075, který zakončuje naší cestu po úpravách darovací smlouvy na nemovitosti po cestách nového občanského zákoníku.
    Klient tak za jednotnou a konečnou cenu 2 500 korun českých získá celý vějíř služeb, spojených s darováním darované nemovitosti a to bez jakýchkoliv příplatků a doplatků. Cena se hradí bezhotovostně na sdělené číslo bankovního účtu kanceláře a to po zpracování dokumentů, což naše kancelář prokazuje zasláním všech či části dokumentů v elektronické podobě klientovi.


Vzory darovacích smluv jsou zastaralé a nekvalitní

    Klienti si velmi často přejí zakomponovat do darovací smlouvy nejrůznější podmínky či formy protiplnění, kdy by obdarovaný dárci za realizaci darování něco oplácel, nebo naopak plnil někomu jinému. To platí i v případě, kdy by si dárce vymiňoval vypořádání v darovací smlouvě mezi sourozenci. Pokud by se obdarovaný zavázal plnit třeba ve prospěch sourozence formou finančního vypořádání, vznikl by problém s daněmi. Takto koncipovaná darovací smlouva by mohla být ze strany finančního úřadu považována za skrytou kupní smlouvu a mohla by být doměřena daň z nabytí nemovitých věcí, kterou by měl uhradit obdarovaný jako nabyvatel nemovitosti.
    Nově může dárce darovat obdarovanému nemovitost či jinou věc na základě darovací smlouvy, která obsahuje nějaký příkaz obdarovanému, který je povinen vyplnit. Dárce přitom může uplatňovat splnění příkazu obdarovanému pouze v případě, pokud již sám plnil - tedy převedl již na příklad nemovitost na základě darovací smlouvy obdarovanému.
    I v tomto případě platí, že by měly být dokumenty zpracovány kvalitně a odborně tak, aby byly obě smlouvy, tedy jak kupní smlouva, tak darovací smlouva akceptovány ze strany katastrálního úřadu a současně aby byla kupní smlouva akceptována ze strany banky, která bude poskytovat nabyvateli hypoteční úvěr.


Výměnek dává dárci jistotu doživotního užívání nemovitosti

    Spolu s darovací smlouvou, nebo kupní smlouvou podepíší smluvní strany i návrh na vklad do katastru nemovitostí ve dvou vyhotoveních. Je možné ale podepsat vyhotovení více. Na katastru však zůstává pouze jeden podepsaný výtisk návrhu na vklad, ostatní slouží pouze za účelem orazítkování na podatelně, tedy jako doklad o podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Podpisy na návrzích na vklad do katastru nemovitostí nemusí být úředně ověřeny a podepisují se pouze obyčejně do příslušné kolonky u osobních údajů účastníků.
    Pokud však dárce už část daru předal obdarovanému, nemůže požadovat bezdůvodné vrácení této části zpět, ale může pouze odepřít předání té části, kterou dosud nepředal.
    Pokud chcete mít ať už jste v roli dárce či obdarovaného jistotu, že vaše darovací smlouva obsahuje všechny nutné či potřebné náležitosti, vyžadované katastrálními úřady, či některými z katastrálních úřadů využijte službu naší advokátní kancelář e PROFI Darovací smlouvu, spolu se zpracováním návrhu na vklad a návodu na vyřízení, které získáte za celkovou a konečnou cenu 2 500 korun. Objednat službu můžete na mailu naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 


U darování bytů je nutné prohlášení

    Je tedy už na obdarovaném či dárci, zda se budou prokazovat v souvislosti s vlastnictvím darované nemovitosti vyplněným vzorem, který se tváří jako darovací smlouva s desítkami zbytečných bodů, ale chybějícími podstatnými ustanoveními, nebo se bude prokazovat obsahově i formálně a graficky kvalitní darovací smlouvou. O rizicích nekvalitních a vadných smluv už jsme mluvili v jiném článku, z nějž bylo jasné, že riskovat s vidinou ušetřených několika tisíc korun, při zpracování darovací smlouvy k nemovitosti se často nevyplácí.
    K darování nemovitosti totiž nepotřebujete žádné speciální podklady či informace. Stačí klasicky čtyři informace podle kterých lze darovací smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí sestavit a zpracovat.
    Po dalších závěrečných ustanoveních následuje místo a datum podpisu, které se také velmi často doplňují ručně, a na konec také podpisy všech účastníků, které musí být minimálně u jednoho výtisku darovací smlouvy úředně ověřeny. Ověřovací doložka se pak objevuje buď přímo na příslušné stránce s podpisy na darovací smlouvě, nebo na stránce následující.


Samotná zástava převodu nemovitosti dle darovací smlouvy nebrání

    Pokud není nemovitost zatížena zákazem zcizení, a je na ní pouze uvedeno zástavní právo banky, není pro samotný převod darováním povolení banky třeba. Katastrální úřad vlastnické právo obdarovaného zapíše bez jakéhokoliv vyjádření příslušné banky. Přesto však vřele doporučujeme informovat banku o daném převodu už z důvodu, že vlastníkovi nemovitosti, tedy dárci může vzniknout povinnost uhradit bance z důvodu porušení zástavní smlouvy nějakou smluvní pokutu.
    Po zpracování darovací smlouvy je třeba tuto smlouvu vytisknout minimálně v jednom vyhotovení. Je logické, že jednu smlouvu bude požadovat i každá ze stran. Ta povinná darovací smlouva je určena pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tato darovací smlouva je nejdůležitější. Darovací smlouva určená pro katastr nemovitostí totiž musí obsahovat jednu velmi důležitou povinnost, resp. náležitost. Podpisy všech smluvních stran musí být na této smlouvě úředně ověřeny. Pokud by některý z podpisů nebyl ověřen, jednalo by se o hrubou vadu smlouvy, která by vedla k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
    "Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru."


Paragraf § 2061 Nového občanského zákoníku NOZ

    NOZ – tedy nový občanský zákoník však zavedl předkupní právo mezi vlastníky pozemků a vlastníky budov na těchto pozemcích. Pokud tedy chtěl vlastník pozemku prodat svůj pozemek, musel ho za stejnou cenu nabídnout nejprve vlastníkovi domu na tomto pozemku. Tím by totiž došlo ke spojení pozemku s budovou na něm a budova by se stala součástí pozemku jak přepokládá nový občanský zákoník.
    Předpokladem využití všech jmenovaných výhod je kvalitní právní ošetření celé věci a celého převodu darováním. Pokud totiž ve smlouvě či souvisejících dokumentů cokoliv opomenete, nebo zapomenete, nelze to už v budoucnu napravit. Je tedy dobře, nepřistupovat k dorování bytu nebo domu často ve statisícových či milionových hodnotách jako k nějaké formalitě, ale k jako závažnému životnímu úkonu a rozhodnutí, které se už třeba nikdy nebude opakovat. V této souvislosti je vynaložení celkových nákladů ve výši 3 500 korun zcela minimální zátěží. Z této částky přitom činí 1 000 korun jako poplatek na katastru nemovitostí a 2 500 korun cena za zpracování všech potřebných dokumentů nutných k převodu nemovitostí, pokud k tomu využijete naší advokátní kancelář.


Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

    Za celkovou a konečnou částku 2500 korun tak získají klienti kompletní servis a veškeré potřebné dokumenty nutné a potřebné k převodu nemovitosti darovací smlouvou. Cena se přitom hradí až po zpracování dokumentů a jejich kontrole ze strany objednatele. V odůvodněných případech může být vyžadována předem záloha ve výši 1000 korun a doplacení zbylé ceny až po zpracování dokumentů a jejich odeslání objednateli.
    Darování nemovitosti, tedy bytu, domu či pozemku je mimořádný a vyjímečný úkon, který je také nevratný. Proto by uzavření darovací smlouvy měla předcházet hluboká úvaha dárce a obdarovaného. Následně by toto mimořádné a vyjímečné rozhodnutí mělo být precizně právně upraveno a zpracováno. Chyby se totiž nevyplácí a darování už zpět dárce vzít nemůže.
    Je přitom mnoho okolností, které přímo nutí tyto okolnosti a konkrétní podmínky upravit přímo v darovací smlouvě a návrhu na vklad. Pokud to neuděláte, vznikne vám ze vzoru darovací smlouvy zmetek, který i když bude podepsaný, tak bude v podstatě nepoužitelný, a nebo vaše vlastnické právo někdo v budoucnu zpochybní a vy o darovanou nemovitost přijdete. Na jedné straně sice ušetříte 2500,- Kč za odborné zpracování dokumentů, ale na druhou stranu budete žít s rizikem zda jste ve vzoru darovací smlouvy neudělali chybu a tato chyba nepovede k zneplatnění příslušné darovací smlouvy.


Paragraf § 2073 Nového občanského zákoníku NOZ

    Od daně nejsou osvobozeny sestřenice a bratranci. V těchto případech je příbuzenství již natolik vzdálené, že ho nelze uplatnit v rámci osvobození od daně z příjmu u darování nemovitosti.
    Jedna věc je totiž rozhodnutí a hluboké uvážení, které tomuto mimořádnému rozhodnutí předchází a druhá věc je správná a bezchybná realizace tohoto rozhodnutí.
    Jedním z příkladů prohlášení vyžadovaného katastrálním úřadem je, že bytová jednotka, která je darována a je tedy předmětem převodu podle darovací smlouvy, není převáděna do vlastnictví poprvé, tedy nejedná se o první převod jednotky do vlastnictví, kdy jsou na převodní dokumenty kladeny jiné podmínky a povinnosti a že na bytové jednotce nebyly provedeny stavební a jiné úpravy, které by měnili dispozici bytu v rozporu s prohlášením vlastníka, tedy v rozporu s tím jak byt vypadal v době kdy se v domě vymezovaly bytové a nebytové jednotky.


Práva a povinnosti dárce a obdarovaného

    V roce 2015 sledujeme poměrně zřetelný trend snižování zájmu o nekritické a povrchní používání vzorů darovací smlouvy. Darovací smlouva ve formě amatérsky zpracovaného vzoru je totiž velmi nebezpečná a úspora 2 500 korun může nakonec klienta vyjít velmi draho. Někdy může být dokonce záměr převodu nemovitosti darování přímo zmařen.
    Lidé se tak obávají vysokých a přemrštěných nákladů za zpracování převodních dokumentů zcela zbytečné a zbytečně tak absolvují velká a zbytečná rizika a nejistotu. Zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad přímo od advokáta s právnickým vzděláním a dlouholetou praxí nemusí stát desetitisíce korun, ale vše pořídíte v rámci on-line služby naší advokátní kanceláře za celkovou cenu 2500 korun a to v rozsahu zpracování:
    Smyslem darovací smlouvy a návrhu na vklad uzavřený mezi dárcem a obdarovaným, který získá darováním příslušnou nemovitost je přechod vlastnického či spoluvlastnického práva na obdarovaného.
    Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy na nemovitost je nejen oprávněním a přínosem pro obdarovaného, ale také je to velký závazek vůči dárci. Součástí darovacího práva a darování jako takového je také vděčnost dárce a nutnost chovat se k dárci určitým způsobem. ČTĚTE DÁLE!


Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

    Zákonný základ každé smlouvy je velmi důležitý, protože smlouva, a u darovací smlouvy to platí také, nesmí obsahovat to co zákon zakazuje, musí obsahovat to co občanský zákoník požaduje a může obsahovat další ustanovení, na kterých se dárce a obdarovaný dohodnou a tyto změny přitom nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto nového občanského zákoníku.
    Výměnek je zrušen buď smrtí oprávněné osobě, tedy dárce, nebo dohodou, kdy může kdykoliv v průběhu platnosti výměnku domluvit obdarovaný z dárcem, nebo oprávněný z výměnku s povinným z výměnku na ukončení tohoto institutu dohodou.
    Jako dárce nebo obdarovaný či obdarovaná chcete mít pocit, že vše proběhlo v pořádku, že se na nic nezapomnělo, že jste neudělali nějakou chybu, nebo že vám ve smlouvě či souvisejících materiálech něco chybí, že vás darování někam posunulo, že jste se o darování něco nového a zajímavého dověděli a že tento velmi důležitý životní proces byl pro vás v mnoha ohledech přínosem.
    Služba PROFI Darovací smlouva není jen levná, stojí 2500 korun, ale také jednoduchá k vyřízení. Stačí pouze zaslat do našeho mailu ProfiPravnik@gmail.com potřebné informace ke zpracování darovací smlouvy, nebo vyplnit formulář k objednání PROFI Darovací smlouvy, který naleznete i na konci tohoto článku, nebo kdekoliv na webu ProfiPravnik.cz v pravém sloupci nahoře.


Darování pro případ smrti má dát větší jistotu dárci

    Rozdíly jsou však v daňových dopadech. Zatímco v případě prvním, by měl příjemce vypořádání hradit daň z příjmu z tohoto vypořádání, tak v druhém případě uhradí kupující sourozenec daň z nabytí nemovitých věch z daného podílu. Zatímco v prvním případě by tak měl sourozenec, který obdržel částku vypořádání uhradit 15 procent z příjmu vypořádání, v druhém případě se jedná pouze o 4 procenta z kupní ceny podílu, nebo z hodnoty stanovené posudkem či cenovou mapou. Z hlediska daňového je tak výhodnější druhý způsob řešení věci. Ovšem to pouze za předpokladu, že by finanční úřad nepovažoval vyplacení vypořádání jako dar sourozenci, který by mohl a měl být osvobozen od daně z příjmu. Posuzování charakteru úhrady finančního vypořádání je do velké míry sporné, a záleží spíše na pohledu konkrétního finančního úřadu či konkrétního pracovníka finančního úřadu.
    Pokud je předmětem převodu byt, pak je nutné určit také v jakém domě s jakým číslem popisným se nachází a na jakém pozemku budova stojí. Dále pak jaký je spoluvlastnický podíl spojený s bytem, nebo podílem na nebytovém prostoru, na společných částech domu, kde se byt nachází a pozemku na němž dům stojí, případně na dalších pozemcích v okolí domu, pokud je jejich podíl součástí převodu.
    Darování bytu je samostatným a často se opakujícím problémem. Darování bytu totiž má velmi specifické nároky na úpravu darovací smlouvy, kterou se byt převádí. V tomto případě dělají lidé velmi často chyby, které vedou k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. Specifikovat spoluvlastnický podíl na domě a pozemku je totiž někdy těžší než se na první pohled zdá.


Paragraf § 2071 Nového občanského zákoníku NOZ

    V darovací smlouvě můžete mít nejen více nemovitostí současně, ale také může více dárců darovat více obdarovaným. Jednu nemovitost tak může dárce darovat jako celek jednomu z obdarovaných a jinou zase druhému z obdarovaných. Nebo je možná jiná varianta, tedy že všechny nemovitosti darují dárci obdarovaným do podílového spoluvlastnictví, čímž vytvoří podíly, které budou vlastnit obdarovaní a jako spoluvlastníci tak budou s nemovitostmi hospodařit společně.
    Závazek obdarovaného postarat se o dárce v době jeho nemohoucnosti či nemoci, nebo závazek péče o dárce či zajištění stravy či dopravy už za protiplnění v klasickém hodnotovém smyslu považováno není. Jedná se o čestný závazek, který si darování dokonce vyžaduje a je dokonce podporováno ustanovením občanského zákoníku ve smyslu práva odvolání daru ze strany dárce z důvodu jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Takovýmto porušením dobrých mravů je například odmítnutí pomoci či dlouhodobý nezájem o osobu dárce a to i v případě jeho nemoci.
    Desatero dobré a kvalitní darovací smlouvy, která není v našem podání pouze anonymním a popsaným papírem nazvaným "darovací smlouva", ale jedná se o skutečný produkt označkovaný názvem našeho serveru jako PROFI DAROVACÍ SMLOUVA.


Jak darovat darovací smlouvou byt v roce 2018. Podmínky jsou náročnější

    Darování nemovitosti jednomu ze sourozenců by samozřejmě bylo nespravedlivé vůči druhému či třetímu ze sourozenců. Rodiče přitom nechtějí darovat všech sourozencům do podílového spoluvlastnictví například z důvodu, že tuto nemovitost dlouhodobě užívá právě obdarovaný syn či dcera. Podmínkou pro darování ale je, aby se tento potomek s ostatními sourozenci vypořádal a tedy jim uhradil hodnotu podílu na kterou by měli tito sourozenci nárok.
    Spoluvlastník, který hodlá svůj podíl na nemovitosti prodat, může nabídnout svůj podíl k prodeji. Jakmile získá zájemce za uvedenou cenu, musí zaslat spoluvlastníkovi či spoluvlastníkům informaci o záměru prodeje podílu nemovitostí a nabídnout jim odkup nemovitosti za cenu, za kterou by mohl tento podíl prodat třetí osobě. Tato cena je pak pro spoluvlastníka závazná. Pokud by spoluvlastník nabídku nevyužil nebo se do stanoveného termínu k nabídce nevyjádří, může spoluvlastník prodat podíl na nemovitosti za cenu, za kterou nabídl tento podíl spoluvlastníkovi, nebo za cenu vyšší. Rozhodně však nesmí být cena v kupní smlouvě s třetí osobou nižší než, která byla nabídnuta spoluvlastníkovi v rámci využití předkupního práva. V takovém případě by se totiž mohl domáhat spoluvlastník odprodeje podílu na nemovitosti za uvedenou nižší cenu a platnost převodu podílu na nemovitostech zpochybnit u soud.


Vyžadovaná prohlášení v darovací smlouvě uvádějte hned při zpracování

    Zpracování převodu nemovitosti v rámci darování a darovací smlouvy na více obdarovaných formou spoluvlastnických podílů můžete zajistit objednáním naší PROFI Darovací smlouvy na adrese naší internetové advokátní kancelář ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com
    Dárce může darovat svůj byt, dům nebo pozemek nejen jako celek, ale také jako podíl na těchto nemovitostech. Dárce tak není nucen darovat celou nemovitost jednomu obdarovanému, ale třeba i několik obdarovaným ve stejných poměrech a podílech. Tím dárce docílí spravedlivého obdarování darovací smlouvou všech svých potomků. ČTĚTE DÁLE!
    Není přitom překážkou darovat jednomu z obdarovaných větší podíl, než druhému z obdarovaných. O konkrétní výši podílů se může dárce sám rozhodnout a nikdo mu do toho nemůže mluvit. Je třeba však mít spoluvlastnické podíly, jejich výši i definici v darovací smlouvě řádně a správně upravené. Například v případě darování bytu není určení spoluvlastnických podílů nic jednoduchého a v případě zpracováních darovacích smluv svépomocí, či pomocí vzorů dělají dárci a obdarovaní v tomto určení velké a opakované chyby.


Předkupní právo se netýká darování nemovitostí

    Darovací smlouva je dokument, který potvrzuje na mnoho let dopředu, někdy i na celý váš život vlastnictví k nemovitosti, kterou jste darem nabyli od svých předků. Proto by se mělo jednat o dokument, kterým nejen splníte účel, ale který také reprezentuje vaši odpovědnost, opatrnost a jistotu.
    Nebo můžete stejným způsobem vyplnit formulář, který jsme na našich stránkách pro vás připravili a který vám rovněž usnadní zadávání potřebných informací a sjednání objednávky.
    Po ověření podpisů na darovací smlouvě, postačí obyčejné podpisy na minimálně dvou výtiscích návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jsou proto určeny speciální kolonky, které najdete u osobních údajů každého z účastníků darovací smlouvy.
    Je tedy třeba i u darovací smlouvy rozlišit morální odpovědnost postarat se o dárce, kterým je nejčastěji rodič či prarodič obdarovaného a poskytnout jim v případě jejich nouze nějakou nezbytnou podporu a sílu a platnost nabytí vlastnického práva na základě darovací smlouvy.
    Do darovacích smluv je také uváděno, že dárce předmětné nemovitosti do realizace převodu nijak nezatíží a že také nepodal katastrálnímu úřadu žádné smlouvy ani návrhy, které by nemovitost zatěžovaly, nebo ji převáděli někomu jinému.


Darování nemovitosti je velmi krásný úkon. Ještě krásnější je vděčnost obdarovaného

    Darování je navíc výrazně levnější i ve srovnání s dědickým řízením. Navíc má pouze u darování dárce jistotu, že v případě kvalitně zpracovaných dokumentů nedojde ke zpochybnění jeho vůle a zneplatnění darovací smlouvy, což se bohužel v případě dědického řízení velmi často děje a to i v případě odkázání nemovitosti závětí, nebo vyděděním někoho z příbuzných. Náklady na dědické řízení jsou řádově dražší, než 3500,- Kč nákladů na převod nemovitostí darováním. V případě dědění hradíte jak poplatky notáři, tak i náklady na znalecké posudky, které se musí zpracovávat, nebo vyplácet sourozence, nebo další příbuzné osoby.
    Objednávkou zpracování darovací smlouvy a dalších potřebných převodních dokumentů zajistíte, že s věcí nebude mít dárce ani obdarovaný žádné starosti, a dokumenty budou zpracovány v potřebné kvalitě se zárukou bezproblémového vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.
    V úvodu darovací smlouvy je nutné označení účastníků, tedy zejména dárce a obdarovaného a to celými jmény, rodnými čísly a adresami trvalého bydliště. Rozhodně nestačí uvést data narození dárce a obdarovaného.
    Převod nemovitosti je individuální úkon, který prostřednictvím darovací smlouvy získáváte do vlastnictví nebo darujete jiné osobě a tento úkon by měl být maximálně kvalitní aby nemohlo v budoucnu dojít k jeho napadení, či zneplatnění. I pokud katastrální úřad vklad do katastru povolí, nemáte jistotu, že například oprávněný dědic na základě banální chyby smlouvy, tento úkon darování nezpochybní.


Je třeba, aby byly zpracovány součastně a najednou tyto nezbytné dokumenty:

    Abychom měli skutečně pěknou a přehlednou darovací smlouvu, je důležitý nejen obsah této darovací smlouvy, ale také její členění a úprava. To vše souvisí s přehledností. Ideální je když sami víte, co kde v darovací smlouvě najdete a jak je to upraveno. Sami tak budete připraveni na všechny okolnosti či případné problémy, které mohou nastat.
    Odvolání daru se v praxi realizuje tak, že dárce obdarovanému zašle výzvu k dobrovolnému vrácení daru a uvede důvody proč na odvolání daru trvá. Pokud obdarovaný nereaguje, nebo vrácení daru odmítne, musí se dárce obrátit na soud a požadovat uplatnění odvolání daru soudní cestou. Platí, že nárok na odvolání daru musí dárce v plném rozsahu a také co nejlépe prokázat. Pokud dárce neunese důkazní břemeno, nebo se ukáží důvody dárce pro odvolání daru jako nedostatečné, soud takovou žalobu zamítne. V praxi pak možnost odvolání daru není pro obdarované žádnou nejistotou či rizikem. Pokud obdarovaný nebude postupovat vůči dárci hrubě v rozporu s dobrými mravy, nemá se v zásadě čeho obávat a jakékoliv zpochybnění jeho vlastnického práva mu nehrozí.


Zákaz zcizení chrání banku před něchtěným převodem, včetně darování

    Návrh na vklad pak zrcadlově obsahuje údaje, které jsou již uvedeny v darovací smlouvě. Důraz je kladen na správné a bezchybné určení účastníků, tedy dárce a obdarovaného, dále na kvalitní definici a popis předmětných nemovitostí a určení listin, na základě nichž se žádá o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto případě se bude jednat o darovací smlouvu, nebo darovací smlouvu se smlouvou o zřízení věcného břemene, tedy výměnku.
    Pokud má tedy dárce tři děti a chce je spravedlivě obdarovat svou nemovitostí, pak tomu nic nebrání. Jak dům, tak byt, nebo pozemek může dárce darovat i formou spoluvlastnického podílu. V daném případě by každé z dětí jako obdarovaných získalo spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3. Pokud by obdarovanými byly dvě osoby, pak by spoluvlastnický podíl činil 1/2 pro každého z nich.
    "Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného."
    Chceme naším přístupem ke klientům a k samotnému procesu darování nemovitosti ukázat význam a důležitost pojmu darování a darovací smlouva. Chceme pojmu dát značku, tedy značku kvality, kterou si zaslouží.
    "Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout."


Darovat lze i nemovitosti ve společné jmění manželů, ale pozor na podmínky

    Kromě výše uvedené garance vlastnického práva získaného darem, platí i další výhody darování darovací smlouvou, tedy zejména rychlost, nízká cena a osvobození od daně z příjmu či jiných možných daní.
    1) Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce obdarovaného, nebo dárců a obdarovaných (v případě, že se objednatel obává zasílat rodná čísla účastníků, může toto uvést a do zpracovaných dokumentů si následně tyto údaje sám doplní)
    V případě darů a darování v hodnotě nižší než pět milionů korun se pro dárce a obdarované nic nemění a kromě osvobození daru od daně z příjmu už obdarovaní žádné další povinnosti nemají.
    Velmi důležitou funkcí nového občanského zákoníku v oblasti úpravy darování a darovacích smluv je také fakt, že to co není upraveno v darovací smlouvě se posuzuje podle ustanovení NOZ. Jedná se přitom pouze o případy ustanovení a obsahu smlouvy, které si mohou sjednat smluvní strany, tedy dárce a obdarovaný mezi sebou. Pokud však v darovací smlouvě chybí povinná náležitost, která tam být musí, pak taková darovací smlouva nemůže být platná.


Darování nemovitosti nejčastěji potomkům

    Jak už bylo uvedeno výše právo na odvolání daru se automaticky nedědí. Výjimkou je však skutečnost upravená v tomto paragrafu, kdy obdarovaný zabrání dárci v odvolání daru, nebo pokud nemohl odvolání daru učinit dárce v době svého života z důvodu vyšší moci. Typicky například z důvodu svého zdravotního postižení, ztráty dokumentace apod.
    V praxi se totiž velmi často stávalo, že právo darování nemovitosti bylo velmi často zneužíváno pracovníky těchto zařízení, kde se léčily osoby staré či zdravotně postižené a které byly velmi vděčné za péči tohoto zařízení, nebo konkrétním zaměstnancům, kteří se o ně starali a byly náchylní se těmto lidem odvděčit. Tento vděk byl často projevován právě převodem věcí, které už dárce jako stará osoba odkázaná na péči už nepotřebovala a touto věcí byla velmi často i nemovitost, tedy byt nebo dokonce dům, kde dárce předtím bydlel.
    Nový občanský zákoník tak upravuje darovací smlouvu a darování nemovitosti jako moderní a funkční právní institut, který do současného práva a právního řádu bezesporu patří. Jedná se navíc o institut a formu smlouvy, která je jednoznačně velmi rozšířená. Dle odhadů je počet darovacích smluv, které jsou předkládány katastrálnímu úřadu ke vkladu druhý nejvyšší, hned po kupních smlouvách.


Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

    Lze říci, že darování mezi cizími osobami je z hlediska daní a poplatků, tedy celkových nákladů transakce nejméně výhodný, naopak od darování mezi příbuznými, kde je forma převodu darováním bezkonkurenčně nejvýhodnější.
    Následuje ustanovení s popisem příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Tam by mělo být přesně uvedeno v jakém vztahu se nacházejí a v jaké příbuzenské skupině jsou. Na to navazuje pak ustanovení o osvobození obdarovaného od daně z příjmu z tohoto daru, a tedy že obdarovaný není povinen podávat daňové přiznání k této dani. A nehradí se ani nepřiznává ani daň z nabytí nemovitých věcí, protože se nejedná o úplatný převod nemovitostí.
    5) Na katastr nemovitostí se předkládá jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků, tedy dárce či dárců a obdarovaného, nebo obdarovaných
    Právě osvobození od daně z příjmu činí z darování velmi výhodnou formu převodu nemovitostí. U kupní smlouvy totiž platí kupující daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 procenta z hodnoty nemovitosti, nebo z kupní ceny dle toho, která je určena jako vyšší.


V případě osvobození nemusí obdarovaný podávat daňové přiznání

    Dárci, zejména ti staršího věku využívají darování nemovitosti formou darovacích smluv stále častěji. Na darování oceňují jeho snadnost a také výhodnost. Darováním totiž dárce sám na základě vlastního uvážení ovlivní komu svůj majetek daruje. V případě dědického řízení už toto tak jisté není. ČTĚTE DÁLE!
    Předkupní právo se však netýká bezplatných převodů podílů na nemovitostech mezi blízkými příbuznými a blízkými osobami. Tyto mohou nadále své podíly převádět a to bez dotčení předkupním právem spoluvlastníků. Už z termínu předkupní právo je zřejmé, že toto právo nebude využíváno v případě, kdy se nekupuje a neprodává, ale daruje. Dárci tak mohou darovat své podíly na nemovitostech obdarovaným bez jakýchkoliv omezení a bez ohledu na předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí zakomponované v novele nového občanského zákoníku.


Vrácení daru je vyjímečným institutem

    Není to přitom tak jednoduché jak se může na první pohled zdát. Dárce nebo dárci si musí uvědomit, že chyba v ustanovení o výměnku je může stát hodně. Pokud totiž mají dárci v darovací smlouvě v ustanovení o výměnku chybu, nemůže jim katastrální úřad jejich právo na doživotní užívání nemovitosti a další služby od obdarovaného zapsat a mohou tak přijít definitivně o příležitost mít touto kvalitní formou zajištěno doživotní užívání darované nemovitosti. Proto určitě nedoporučujeme používání vzorů darovacích smluv, které sice ustatnovení o výměnku rovněž obsahuje, ale velmi nekvalitně a neúplně. Pouhé vyplnění údajů do vzoru vystavuje dárce nebezpečí, že jejich právo výměnku bude špatně zformulováno a tedy sice darují svou nemovitost, ale výměnek už jim katastr nezapíše. Dárci tak budou odkázání na milosrdenství obdarovaného zda je v darované nemovitosti nechá bydlet nebo ne.
    "Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.
    Jedná se o zcela nové ustanovení nového občanského zákoníku, které ve starém občanském zákoníku vůbec nefigurovalo. Dárce tak získává další možnost či právo odvolání daru a to pro nouzi. Důležité na tomto ustanovení je, že v drtivé většině případů se v případě nouze dárce, nebude jednat o automatické vrácení celého daru, ale o nárok na úhradu podpory, jako výživného v rozsahu, v jakém je toho pro zajištění výživy dárce potřeba. Obdarovaný by tak v případě nouze dárce musel dárci poskytovat určitou podporu, aby se dostal dárce právě z uvedené sociální tísně.


Obdarovaný musí o dárce projevovat zájem

    PAMATUJTE SI: V případě zamítnutí vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací či kupní smlouvy, nemáte nárok na vrácení uhrazeného poplatku za návrh na vklad, který jste na podatelně katastrálního úřadu uhradili. Pokud budete podávat nový návrh s již bezchybnými smlouvami, budete muset uhradit poplatek 1 000 korun znovu. I proto se nevyplácí spoléhat se na při zpracování dokumentů na svépomoc.
    Po vstupu v účinnost nového občanského zákoníku v roce 2018 bylo zrušeno předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti. V praxi to znamenalo, že pokud jeden ze spoluvlastníků prodával či převáděl svůj podíl na nemovitosti, nemusel o tom informovat spoluvlastníky a ani jim nabízet svůj podíl ke koupi.
    Toto je opět novinka, kterou nový občanský zákoník přinesl a kterou je možno nově uplatňovat vůči obdarovanému. Její zakotvení do darovací smlouvy však není úplně jednoduché. Předně ještě není plně ustálena forma této úpravy, protože ani neexistují žádné soudní judikáty, které by problematiku upravovali.


Chcete darovat a zároveň vypořádat sourozence obdarovaného? Jaké jsou v roce 2018 podmínky

    Odvolání daru pro nevděk je druhou možností, kterou se může dárce domáhat vrácení daru od obdarovaného. Nevděk je přitom velmi spornou kapitolou, která je značně subjektivní a neurčitá. Existují sice různé judikáty soudů, které se odvoláním daru pro nevděk obdarovaného zabývaly. Nicméně každý případ je tak unikátní a speciální, že lze jen velmi těžko uplatnit na posuzování tohoto prohřešku jakákoliv obecná pravidla. Vrácení daru ze strany dárce se realizuje formou odstoupení od darovací smlouvy. Dárce nese důkazní břemeno a musí porušení dobrých mravů ze strany obdarovaného beze sporu prokázat. Další fází je, že toto porušení dobrých mravů musí být takové intenzity a síly, že odůvodní možnost vrácení daru dárci a tedy znamená poměrně razantní zásad do vlastnického práva obdarovaného.
    S tímto ustanovením nejsou spojena žádná práva ani povinnosti. Jedná se pouze o hodnotící a odůvodňující ustanovení. Zákon tedy v tomto případě deklaruje důvodu odvolání daru a tím je, že obdarovaný, který je nevděčný se stává nepoctivým držitelem, což zakládá právo dárce od darovací smlouvy odstoupit.
    Přidanou hodnotu za kterou platíte předem danou, jasnou, srozumitelnou a konečnou cenu tak není jen nějaké zpracování darovací smlouvy na základě klientem dodaných informací a podkladů, její vyexpedování a tím to vše končí. Naopak tou další přidanou hodnotou je možnost klienta a zájemce o zpracování darovací smlouvy se na cokoliv zeptat. Zájemce či objednatel darovací smlouvy se jako klient může ptát na vše, co s převodem formou darování a darováním nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku výslovně souvisí.  Samozřejmostí přitom je, že právník, která má věc na starosti, také upozorní klienta na zajímavé či potřebné věci související s darovací smlouvou k nemovitosti.


Druh a družka jsou povinni spolužití prokázat finančnímu úřadu

    Aby tedy bylo možné sestavit kvalitní darovací smlouvu, nestačí stáhnout pouze vzor z internetu a tento doplnit, ale především prostudovat příslušné zákonné předpisy a ustanovení, která jsou o darování obsažena v novém občanském zákoníku. Poté je ještě dobré doplnit ustanovení a jejich formulaci, která vyplývají z dlouhodobé praxe s prací s katastrálními úřady a jejich pracovníky, která jsou také velmi důležitá. K těmto informacím se však dostanou pouze odborníci, kteří vykonávají tuto činnost jako svou práci. Proto je na zvážení dárce a obdarovaného, zda využijí profesionální služby odborníků, nebo nikoliv.
    Dárce se nemusí obávat o své právo stanovené výměnkem ani ve chvíli, kdy se rozhodne obdarovaný nemovitost dále prodat nebo někomu darovat. Výmenek zapsaný v katastru nemovitostí zůstává zachován a působí vůči všem budoucím vlastníkům nemovitosti a to až do smrti dárce, který už vystupuje v roli výměnkáře.
    Nový občanský zákoník a tedy už to připouští i katastry nemovitostí umožňuje nově darovat do společného jmění manželů a již také proběhly první vklady v této věci. Skutečně tak platí, že nyní už můžete svůj byt do společného jmění manželů darovat bez jakéhokoliv problému. Darování do společného jmění manželů je tak výslovně možné. Darovací smlouvě tak bude v tomto případě znít na oba manžele a nemovitost se bude vkládat přímo do jejich společného jmění manželů. To samé musí obsahovat i návrh na vklad do katastru nemovitostí, který se bude podávat společně se smlouvou o darování nemovitosti do společného jmění manželů do katastru nemovitostí.


Vrácení daru je silný nástroj pro dárce

    Mezi klienty a ve veřejnosti se traduje, že darování, nebo nabytí vlastnického práva darováním na základě darovací smlouvy na byt, dům či pozemek, není spolehlivým vlastnickým nebo nabývacím titulem, protože dárce může požadovat kdykoliv vrácení daru. Není to pravda. Darování je velmi spolehlivým institutem, který velmi kvalitně zabezpečuje vlastnické právo obdarovaného. ČTĚTE DÁLE!
    Příbuzenské skupiny se dělili na první, druhou a třetí skupinu. První dvě byly osoby příbuzné nebo blízké, třetí pak byla skupina, která nebyla vůči dárci příbuzná vůbec a podléhala tedy darovací dani.
    Společné jmění manželů k nemovitostem znamená bezpodílové spoluvlastnictví. Nejsou zde dány žádné podíly, jako je tomu například u podílového spoluvlastnictví, kde jsou podíly jasně v katastru vyjádřeny. V případě společného jmění manželů se tak jedná o společné vlastnictví, kde s nemovitostí mohou nakládat pouze oba manželé společně. Z toho pak vyplývá, že nemohou oba manželé převést nemovitosti ve společném jmění manželů darovací smlouvou či kupní smlouvou pouze na jednoho z nich. Manžel tak nemůže být v darovací smlouvě na straně dárce, společně s manželkou a současně jako obdarovaný na druhé straně.


Chyba v darovací smlouvě, nebo neuvedení požadovaného vede k zamítnutí návrhu

    Typickým příkladem velmi často páchané chyby v darovací smlouvě k pozemku je nerozlišování, zda se jedná o pozemek stavební, nebo standardní pozemkovou parcelu. Tyto pozemky mají dvě řady, které je nutno odlišit. Platí přitom, že stavebním pozemkem nemusí být nutně pozemek na němž stojí nějaká budova. Naopak je spousta stavebních pozemků, kde vůbec nic nestojí. Dárci a obdarovaní tak zapomínají uvést u stavebních pozemků označení před číslicí st., nebo přímo textově popsat, že jde o stavební pozemek. Pokud takovouto zdánlivě malichernou náležitost dárci a obdarovaní zapomenou do darovací smlouvy uvést, je to důvodem k zamítnutí návrhu na vklad. Pozemek je tak totiž označen chybně a katastrální úřad nemůže sám takovouto chybu napravovat.
    MÁTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ PROFI DAROVACÍ SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ PŘEVODNÍ DOKUMENTY VČETNĚ NÁVRHU NA VKLAD, NÁVODU NA VYŘÍZENÍ A PORADENSTVÍ ZA ČÁSTKU 2 500 KORUN - ptejte se nebo si službu objednejte na mailu advokátní kancelář PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM


Výměnek, staronový institut pro ochranu dárce

    Jeden ze zajímavých paragrafů s nímž moc klientů neumí zacházet, nebo si vůbec nedokážou představit, k čemu ho mohou využít. Paragraf představuje nebo popisuje závaznost slíbení daru. Tedy pokud někdo dar slíbí darovat, měl by toto dodržet. Pokud však dárce svůj slib nedodrží, může se obdarovaný domáhat škody, která mu tímto slibem vznikla. Dáme si jeden příklad. Dárce vám slíbí darovat byt, aby jste mohli lépe bydlet k určitému datu. Vy opustíte svůj bývalý byt v domnění, že vám dárce svůj byt nakonec daruje, to se ale nestane. Vy se tak dostanete do bytové tísně a musíte urychleně a nákladně svůj stav řešit. Po dárci, který svůj slib darování porušil můžete jako poškození požadovat úhradu nákladů, které jste vynaložili v souvislosti s nesplněným slibem dárce, tedy například navýšení nájemného, stěhovací náklady, například i náklady na zpracování darovací smlouvy apod.
    Správným postupem v takovém případě je, kvalitní a profesionální zpracování návrhu darovací smlouvy  i návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. S těmito dokumenty se pak vlastník dostaví do banky, nebo je předem bance zašle k posouzení spolu s žádostí o umožnění převodu dle přiložené darovací smlouvy a návrhu na vklad.
    Pokud jste získali nemovitost, tedy byt, dům či pozemek darovací smlouvou. Nebrání to nijak v dalším prodeji této nemovitosti. Nemovitost můžete darovat dál nebo prodat bez omezení. Je třeba dávat pozor pouze na to, zda vám další převod neznemožňuje přímo darovací smlouva.


Paragraf § 2072 Nového občanského zákoníku NOZ

    Nejlépe si to ukážeme na praktickém případě. Dárce daruje obdarovanému byt v hodnotě 1 milion korun a obdarovaný daruje dárci pozemek v hodnotě 500 tisíc korun. Za darování je považována výlučně hodnota 500 tisíc korun o kterou byt přesahuje hodnotu pozemku. Dárce tak daruje obdarovanému byt, kdy ale hodnota takto darovaná činí pouze 500 tisíc korun, nikoliv tedy celý milion. Zbytek vzájemné hodnoty, tedy výměna bytu a pozemku co do hodnoty 500 tisíc korun se za darování nepovažuje a jednalo by se tedy o směnnou smlouvu.
    Návod na rychlé a bezproblémové objednání zpracování PROFI Darovací smlouvy za celkovou a konečnou částku 2500,- Kč. Objednat ji lze na níže uvedené mailové adrese naší advokátní kanceláře se zadáním potřebných informací ke zpracování darovací smlouvy. Nic dalšího už ke zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení nepotřebujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00