Jak na věc


dům klidného stáří pravětín

Mažoretky Premium Vimperk, o.s.

    4 Zařízení si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti z těchto zákonných důvodů: a) nedostatečná kapacita, všechna lůžka jsou obsazena dle 91 odst. 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (žádost je zařazena do evidence čekatelů) b) zdravotní stav osoby žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení dle 91 odst. 3 písm.c) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách dle 36 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb. c) osoba žadatele není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci dle 91 odst. 3, písm. c) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách dle 36 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb. d) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití dle 91 odst. 3, písm. c) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách dle 36 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb. e) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb dle 91
    20 Nejbližší osoby, které mají být kontaktovány v případě nemoci, zhoršení zdravotního stavu: Jméno a Příbuzenský Adresa: Telefon příjmení: poměr: Zákonný zástupce (opatrovník), pokud byl rozhodnutím soudu ustanoven: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Rozhodnutí soudu: (místo, č. j., ze dne) Právní úkony, pro které byl opatrovník ustanoven: Prohlášení žadatele (opatrovníka): Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, že nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody. Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v žádosti, a to po dobu evidence žádosti i po dobu archivace žádosti v zařízení. Dne: podpis žadatele (opatrovníka)


Vnitřní pravidla. Domu klidného stáří Pravětín. /domov pro seniory/

    25 Schránku vybírají vždy dvě osoby, a to sociální pracovnice a vrchní sestra nebo vedoucí pracovník v sociálních službách. V. Příjem a vyřizování stížností Stížnosti jsou vyřizovány operativně bez zbytečných průtahů. Přijetí a vyřizování stížností v Domě klidného stáří probíhá podle následujícího postupu: Přijetí stížnosti Stížnosti přijímá ředitelka zařízení. Stížnost může převzít kterýkoli pracovník, který ji pak předá ředitelce zařízení k prošetření a vyřízení. Pracovníci uživateli na požádání pomohou stížnost formulovat a sepsat, následně pak potvrdit její převzetí. Pracovníci poradí uživateli, že mu může pomoci rodina se sepsáním a podáním stížnosti. Zápis stížnosti Zápis stížnosti provádí ředitelka, obsahuje: datum, kdo stížnost podává, obsah sdělení a co stěžovatel žádá nebo očekává, dále se zapíše způsob vyřízení stížnosti. V případě jednoduchých ústních drobných stížností, připomínek či podnětů se pořizuje jednoduchý zápis do sešitu připomínek, který je umístěn v denní místno


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00