Jak na věc


chovatel shih tzu

Rozdíly v profesionálních chovatelů a chovatelé 'Dvorku'

    3 Práva člena klubu: - Zúčastňovat se schůzí. - Volit a být volen do všech orgánů klubu, kromě členů mladších 18 let. - Do výboru může být volen pouze člen, který má ve vlastnictví příslušné plemeno a odchovy zapisuje prostřednictvím shih-tzu klubu Evropa. - Podílet se na práci klubu svými připomínkami, návrhy, kritikou. - Hlásit se k účasti na školeních a dalších akcích klubu. - Podávat návrhy na zařazení do kursů pro rozhodčí exteriéru, poradce chovu. - Obdržet zdarma klubový zpravodaj. - Podávat stížnosti příslušnému orgánu klubu. - Používat všech výhod poskytovaných klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny. - Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu. - Požadovat plemennou dokumentaci. - Odvolat se k členské schůzi proti svému vyloučení. Povinnosti člena klubu: - Dodržovat stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu. - Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě tj. do běžného roku. Při nedodržení lhůty


Měl zkusit najít Shih Tzu štěňata na prodej?

    6 S T A N D A R T S H I H - T Z U číslo 208 c 1) Celkový vzhled - statný, bohatě osrstěný pes se zřetelně arogantním chováním a hlavou jako chryzantéma. 2) Charakteristika - inteligentní, aktivní a ostražitý. 3) Temperament - přátelský a nezávislý. 4) Hlava a lebka - hlava široká, kulatá, široká mezi očima, při zatřesení hlavy srst bohatě přepadává přes oči: - bohatý vous a knír, chlupy, které rostou na nose vytvářejí zřetelně tzv. chryzantémový dojem - tlama dostatečně široká, čtvercová, krátká, ne zvrásněná, plochá, osrstěná - nos černý, ale tmavě játrově zbarven u játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky, délka asi 2,54 cm od špičky nosu po konec stopu Nos rovný nebo špička lehce zdvižená nahoru. Vrch nosní kůže by měl být v rovině nebo lehce pod dolní hranicí očních víček. Široké otevřené nozdry. Nos směřující dolů je krajně nežádoucí tak, jako sevřené nozdry. Pigmentace hmoty, pokud možno neporušena. 5) Oči - velké, hluboké, kulaté, umístěné co nejvíce od sebe a ne vypoukl


Zvířata zobrazená ostatními uživateli

    4 - V rámci operativního jednání je možno hlasovat i písemnou formou. - Schvaluje výši členských příspěvků pro příští období. Výroční členská schůze klubu: - Je svolávána 1x za dva roky. - Volí max. 5 ti členný výbor klubu a 2-3 náhradníky pro příští funkční období, přičemž o počtech volených členů rozhoduje celkový počet členů klubu, kteří se účastní členské schůze. - Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu pro příští období. Svá rozhodnutí odsouhlasuje: a) U volby výboru klubu tajnou volbou dle navržené případně pozměněné, doplněné kandidátky z pléna. b) event. změnách stanov, chovatelského, zápisního a kárného řádu, případně jiných na ně navazujících předpisů. Výbor klubu: Výbor klubu je statutárním zástupcem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda, jednatel, případně jiný písemně předsedou pověřený člen výboru klubu. Mezi členskými schůzemi je nejvyšším řídícím orgánem klubu a za tím účelem: - Schází se 1x za 4 měsíce (tj. 3x v roce). Neodkladné záležitosti může vyřídit předsed


Zajištění správné výživy pro vaše Shih-Tzu

    2 STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub) je dobrovolná zájmová společensky a politicky nezávislá organizace, která sdružuje chovatele vyhraněných odborných zájmů, majitele a přátele tohoto plemene. I. Název a obvod činnosti organizace Název organizace: Působnost: S H I H - T Z U klub E V R O P A,sídlo: Paskov působnost činnosti se vztahuje na území Čech a Moravy II. Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik klubu Klub SHIH-TZU vznikl rozhodnutím zakládající členské schůze na samostatný chovatelský klub. Dle zákona o sdružování občanů je klub SHIH-TZU EVROPA registrován dnem a přeregistrován dnem , , č.j. VSC/ R u MV ČR. Klub má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu. Klub se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene psů v klubu sdružených,


Pes vlastníka Guide Shih-Tzu školení

    8 13) Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. 14) SHIH-TZU klub Evropa poskytuje chovatelský servis i pro chovatele kteří nejsou členy některého klubu zastřešujícího plemene SHIH-TZU. Tito chovatelé musí dodržet platné podmínky tohoto Zápisního řádu. Chovní jedinci: 15) Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců HPK. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor chov. klubu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledků zkoušky nese náklady chovatel nebo chovatelský klub. 16) Zařazení do chovu provádí chovatelský klub a do průkazu původu zaznamenává příslušné pracoviště ČMKU. Zápis chovných fen do rejstříku klubové plemenné knihy a plemenné knihy se provádí až při prvním vrhu pro zjednodušení administrativy. Na žádost chovatele je proveden zápis po s
    5 V. Ustanovení o finančním hospodaření klubu Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého či dočasného užívání. Finanční zdroje klubu: a) členské příspěvky, účelové příspěvky poplatky b) výnosy z vlastní hospodářské činnosti c) dary a event. další finanční zdroje Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí klubu. Klub může zřizovat hospodářská zařízení podle právních předpisů. Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor klubu. VI. Ustanovení o zániku klubu a jak bude při zániku naloženo s majetkem klubu Zanikne-li klub z některých důvodů uvedených v odst. II. rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s majetkem SHIH-TZU klubu EVROPA. VII. Ustanovení platnosti stanov klubu Stanovy SHIH-TZU klubu EVROPA vstupují v platnost schválením členskou schůzí dnem a zaregistrováním klubu u orgánů ministerstva vnitra.


Královská Shih-Tzu: To je původ a vlastnosti

    Je to robustní a mírumilovný pes, který je vhodným společníkem do temperamentních rodin, ale i do domácností osamělých lidí. Shi-tzu rád vychází na procházky a zůstává až do vysokého věku hravým psem. Dá se snadno vychovávat a dělá radost i začínajícím pejskařům. Srst tohoto plemene vyžaduje po jeho chovateli poměrně intenzivní pravidelnou péči, což znamená, že v běžném životě uvidíme shi-tzu většinou s ostříhanou srstí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00