Jak na věc


chemická sloučenina

Názvosloví anorganických sloučenin

    Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
    Mnohé chemické sloučeniny mají své souhrnné názvy. Binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku se nazývají hydridy, kyslíku oxidy (vč. peroxidů, superoxidů), síry sulfidy aj. Běžnými anorganickými sloučeninami jsou hydridy a jejich soli (oxidy, sulfidy, halogenidy, nitridy...), kyseliny a hydroxidy, soli kyselin a jejich hydráty, komplexní sloučeniny.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Za sloučeninu v širším slova smyslu se obvykle považují i polymerní látky, tvořené jednou základní stavební jednotkou (monomerem), nebo více, ale pravidelně se opakujícími různými základními jednotkami (kopolymery), pokud se jednotlivé molekuly liší pouze svoji délkou, tedy počtem základních jednotek a tedy i molární hmotností.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Chemická sloučenina, nebo kratčeji jen sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů. Přitom se za různé druhy atomů zpravidla nepovažují různé izotopy téhož prvku.
    Typickým příkladem chemických sloučenin je plynný methan, tvořený samostatnými molekulami CH4, voda, tvořená molekulami H2O, propojenými vodíkovými vazbami do nadmolekulárních komplexů, nebo skalice modrá, síran měďnatý pentahydrát, s komplexem CuSO4.5H2O.
    Podmíněně lze za sloučeninu považovat např. polymer polyethylen, tvořený velkým opakováním ethylenových (ethenových) jednotek, H-(-CH2-CH2-)n, kde n je proměnné.
    Redakce ani autor tohoto webu nezodpovídá za správnost ani původ uveřejněných referátů. Referáty, seminárky a maturitní otázky jsou zde díky dobrovolnosti majitele webu a příslušných autorů. Jakékoliv užití obsahu stránek nebo jeho části bez souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno, pokud není uvedeno jinak.
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.


Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

    Chemické sloučeniny je možné rozdělit dle různých kritérií (charakter vazeb, pH, vlastnosti aj.). Nejběžnější je dělení sloučenin na anorganické a organické. Anorganické sloučeniny jsou sloučeniny všech chemických prvků vyjma většiny sloučenin uhlíku. Až na výjimky (oxidy, kyselina, uhličitany, hydrogenuhličitany, sirouhlík ...) jsou všechny sloučeniny uhlíku organické (uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, přírodní látky...). Rozdělení sloučenin na anorganické a organické má svůj základ v dříve uznávaném předpokladu, že organické sloučeniny se vyskytují v živých systémech a nelze je laboratorně syntetizovat. Experimenty provedené v 19. století tuto myšlenku ukázaly, že tomu tak není, rozdělení přesto přetrvalo. Existují sloučeniny, o jejichž striktním zařazení mezi anorganické nebo organické látky nelze jednoznačně rozhodnout. Například na sloučeninu o vzorci CCl4 můžeme nahlížet buď jako na chlorid uhličitý (anorganický název) či tetrachlormethan (organický název).
    VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.11/Žž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/ Autor materiálu:RNDr.
    Atomy chemických prvků mají tendenci se shlukovat do větších celků, které se nazývají molekuly. Vznik molekuly je doprovázen uvolněním energie. Molekula pak nese méně energie než atomy, ze kterých je tvořena. Dostane se tak na hladinu nižšího energetického potenciálu, je stabilnější (to si můžeme představit jako pohyb skateboardisty na U-rampě - když je na úbočí, má tendenci klesnout na dno, a taky to udělá). Jestliže je molekula tvořena atomy alespoň dvou rozdílných prvků, jedná se o sloučeninu.  

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00