Jak na věc


barrandov hills

RadioProjekt 2018: Radiožurnál ztratil posluchače, Impuls je získal

    A skutečně. Pozemky byly dne 19. 11. 2002 Magistrátem pronajaty společnosti ARATI PRASAD GROUP s. r. o.. Cílem tehdejšího pronájmu byla výstavba a provozování sportovní haly. Smlouva byla uzavřena na dobu 10 let ode dne nabytí její účinnosti, kterým byl stanoven den nabytí právní moci stavebního povolení na sportovní halu. Tuto účinnost smlouva nabyla dnem 21. 11. 2008 (tj. dne, kdy nabylo právní moc stavební povolení). Podmínkou bylo dokončit stavbu do 48 měsíců.


Přechod na DVB-T2: Radiokomunikace zveřejnily aktualizovaná data o připravenosti domácností

    Výjimečně přípustné stavby se však pro Stavební úřad MČ P-5 a pro starostu MUDr. Klímu staly pravidlem. Všechny nové stavby na Barrandově byly za dobu starostování MUDr. Klímy (a Ing. Zeleného) povoleny jako výjimečně přípustné. I tehdy, když Výbor pro územní rozvoj MČ P-5 doporučoval Radě MČ P-5 zamítnout žádost o územní rozhodnutí, neboť plánovaná stavba neodpovídala platnému územnímu plánu, starosta toto doporučení vetoval a proti stavbám nic nenamítal (podrobně o vztazích starosty Klímy a Finepu v tomto článku). Vzhledem k tomu, že zbývající nezastavěné plochy v oblasti západního Barrandova jsou v územním plánu projektovány již jako čistě obytné, bude mít okolí budoucího náměstí a nové tramvajové zastávky v parteru pouhých 190 m2 komerčních prostor. Absenci jakýchkoli komerčních prostor evidujeme též v první fázi na výstavbu třech domů (233 byty), o jejímž osudu nyní rozhoduje MHMP. V již postavených domech Kaskády IV + V (141 bytů) také nejsou žádné; v rozestavěných domech Ekospol
    Budovy G, H a I jsou opět navrhovány jako výjimečně přípustné s čistě obytnou funkcí. Komerční prostory jsou pouze v 2. podzemním podlaží budovy H (205 m2) a v blíže nespecifikované přízemní budově “retailu” o ploše 190 m2. Podle platného územního plánu by na této ploše mělo být 9 267 m2 jiné než obytné podlahové plochy. Ale proč by Finep projektoval nějaké komerční plochy, když ví, že mu Stavební úřad udělí výjimku.
    Kromě území mezi současným Barrandovem a Holyní se studie věnuje také oblasti u ulice Štěpařská/Hogerova/K Barrandovu, oblasti přiléhající ke Slivenci mezi ulicemi Smaragdová a Ke Smíchovu a oblastí v blízkosti nové smyčky tramvaje u ulice U Náhonu.
    Navrhovaná podlažnost ve spojení s definicí podzemního podlaží dle PSP (tj. přízemní parking zahrnutý 80cm zeminy po obvodu se do nadzemních podlaží a do HPP nezapočítává) a s článkem 103 Pravidla pro dominanty umožní výstavbu budov


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Počátkem letošního roku jsme Vás informovali, že dne 14. 12. 2016 zahájil Stavební úřad MČ P-5 územní řízení ve věci výstavby dalších čtyř nových obytných domů pod názvem Kaskády F, G, H a I – viz. náš článek „Kaskády F, G, H, I – další výstavba Finepu“.
    25 bytů o 1 obytné místnosti (z nichž je 22 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk) + 2 byty do 100 m2 + 3 byty nad 100m2  = celkem 30 bytů a jen 24 parkovacích stání v suterénu => 0,8 parkovacích míst na 1 byt.
    Obsluha stavby, resp. vedení náklaďáků a veškeré stavební techniky je plánována pouze skrze ulici Voskovcovu. Finep odmítá vybudovat provizorní stavební cestu, aby výstavbou co nejméně poškozoval obyvatele již stojících domů. Výsledkem bude:
    Dne 7. 2. 2017 zasedal na Úřadu Městské části Prahy 5 (dále jen „ÚMČ P-5“) Výbor pro územní rozvoj (dále jen „VÚR“) a jednomyslně nesouhlasil s předloženým záměrem Finepu a doporučil RMČ P-5, aby podala námitky proti tomuto řízení – Usneseni VÚR .
    Ptáme se: proč dal Magistrát přednost soukromému subjektu s podivnou vlastnickou strukturou, zaměřenému jen na úzkou skupinu obyvatel, před veřejným záměrem, jenž chtěl poskytnout služby široké veřejnosti?


I gramotný posluchač potřebuje přesné informace. Expres FM vrací pravidelné zprávy

    Nezbývá se než zeptat pana starosty Klímy: Proč se používají veřejné finance na územní studii, která jde na ruku soukromým developerům na úkor kvalitního urbanismu?  Proč mrháte veřejnými prostředky na prosazení zájmů soukromých investorů, aniž by z toho veřejnost cokoliv měla? Nebylo by vhodnější, kdyby z takto vyhozených veřejných prostředků byla postavená např. nová sportovní hala na Barrandově? Nebo jakákoliv jiná občanská vybavenost, kterou na Barrandově tolik postrádáme?!
    Nájemce hodlal na těchto pozemcích vybudovat tenisové kurty, s čímž nesouhlasili vlastníci sousedních domů. Mělo se totiž jednat o otevřené tenisové kurty, které by se na zimu schovaly do nafukovací haly, přičemž veškerá vzduchotechnika měla být umístěna směrem k sousedním domům. A tak vydané stavební povolení pozbylo dne 14. 6. 2011 platnosti. Nicméně nájemní smlouva zůstala i nadále platná a účinná.
    Pokud souhlasíte s výše uvedenými argumenty, vyjádřete, prosím, svůj názor v anketě na stránkách MČ Praha 5 – http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211921-anketa-na-tema-pripadne-stavby-hokejove-haly-v-praze-5
    V současné době FINEP jedná o vedení staveništní dopravy mimo sídliště v ose budoucí tramvajové trati směrem ke křižovatce ulice U Náhonu a K Barrandovu.


Ateliéry – pronájem pro český, zahraniční film a reklamu

    Začátkem července 2018 byla otevřena pobočka Pošty Partner Praha 500 ve Voskovcově 51, která poskytuje plnohodnotné poštovní služby v pracovní dny od 14:00 do 18:00. Směrovací číslo je 150 20. Od září zde MČ Praha 5 provozuje také přepážku Czech Point.
    96 bytů o 1 obytné místnosti (z nichž je 74 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk) + 9 bytů do 100 m2 + 12 bytů nad 100m2  = celkem 121 bytů a jen 96 parkovacích stání v suterénu => 0,82 parkovacích míst na 1 byt;
    Přijďte a využijte možnosti spolu s námi vyjádřit svůj názor na probíhající nekoncepční zástavbu Barrandova. Můžete takto hájit oprávněné zájmy jak stávajících, tak budoucích obyvatel Barrandova.
    3/ Hala zabere prostor hřišť a tenisových kurtů, jak je inzerováno. Ale parkoviště pro více než 50 aut s přilehlou komunikací zabere další prostor u atletického oválu – těsně s ním sousedí.
    Tabulka porovnávající stávající ÚP a nový Metropolitní plán pro lokalitu “Pražská čtvrť” (krycí list 184) zřetelně ukazuje, že metropolitní plán uvolňuje veškeré regulativy nutné pro výstavbu funkčního města:


Skylink zařadil nový dokumentární program Adventure TV

    V době zadání územní studie měl náš spolek Za lepší Barrandov shodou okolností spuštěnou dotazníkovou anketu „Barrandov není OFF“, v níž obyvatelé Barrandova a okolí vyjadřovali svůj názor na budoucí vývoj sídliště. Výsledky ankety jsme poskytli jak vedení radnice, tak i ateliéru A69, jako jeden ze vstupních podkladů pro připravovanou územní studii. Oba subjekty slíbily, že výsledky ankety budou zohledněny. Počátkem března proběhlo veřejné setkání s občany, kde radnice představila svůj záměr a taktéž vyzvala občany k aktivní participaci mimo jiné i formou účasti na kulatých stolech, které měly být dalším z podkladů pro zpracování územní studie.
    Magistrát obdržel do 4.1.2018 pouze jednu nabídku, a sice od stávajícího nájemníka, tj. od firmy ARATI PRASAD GROUP s. r. o., která se tak stala i vítězem výběrového řízení. Tentokrát se má však nájemní smlouva uzavřít na 25 let! Firma předložila prakticky stejný záměr jako před 16 lety jen s dobou pronájmu o 15 let delší než minule.
    Dne 30. 4. 2018 obdržel Magistrát jednohlasné stanovisko Rady Městské části Praha 5, v němž Městská část nesouhlasí s pronájmem pozemků a žádá o jejich svěření do vlastní péče, poněvadž na pozemcích chce vybudovat multifunkční sportovní halu. Svůj záměr doložila zpracovanou ověřovací studií.
    Stavební úřad Prahy 5 poté vydal územní rozhodnutí pro budovy D,E a následně též stavební povolení. Výstavba začala koncem srpna 2018. Pro přeprojektovanou budovu C probíhá stavební řízení.


Rádio Samson končí i nekončí, na FM frekvencích chce přinést nový program

    Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.
    50 bytů o 1 obytné místnosti (z čehož je 38 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk) + 5 bytů do 100 m2 + 7 bytů nad 100m2 = celkem 62 byty, ale jen 45 parkovacích stání v suterénu => 0,72 parkovacích míst na 1 byt;
    V úterý 7.3.2017 bude na Výboru Územního rozvoje konečně představena „Územní studie Barrandov fáze I“. Pokud vás zajímají detaily celé rozsáhlé studie, můžete si ji stáhnout ZDE ( 671 MB ).


Oblíbenost IPTV roste, zejména na hlavní obrazovce

    V loňském roce vyhlásila MČ Praha 5 výběrové řízení na zpracování územní studie, která bude řešit další rozvoj sídliště Barrandov a zároveň se stane podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán. Jak se vyjádřili samotní radní, tak budoucí rozvoj Barrandova má být smysluplný a ohleduplný a zároveň by měl přinést oživení této lokality, ať už se to týká služeb, volnočasových aktivit, aj. Projekt to měl být tedy ambiciózní, neboť územní studie měla řešit problematiku dané lokality v širším kontextu, tedy nejenom po stránce urbanistické, ale i z pohledu občanské vybavenosti, dopravního řešení, včetně pěších a cyklistických vazeb.
    Návrh metropolitního plánu snižuje dolní limit nebytových funkcí na pouhých 17% oproti stávajícímu územnímu plánu a podíl občanské vybavenosti na méně než polovinu oproti platnému územnímu plánu. Navíc byly sloučeny funkce veřejné vybavenosti, obchodních prostor a sportovních ploch do jedné kategorie “občanská vybavenost”. To umožňuje, aby v této rozvojové lokalitě vznikla monofunkční bytová zástavba, bez pracovních příležitostí s minimální občanskou vybaveností. S ohledem na jednoznačně finančně nejlukrativnější funkční využití pro tuto lokalitu – bydlení – metropolitní plán jednoznačně generuje monofunkční plochu se všemi nevýhodami – chybí jakákoliv regulace funkce.


Poslechovost rádií

    Dalším bodem uzavřených smluv je zvýšení plochy nebytových prostor vhodných pro komerční využití, zejména obchod a služby. V rámci UR2 bude umístěn supermarket 300 – 500 m2 a celková plocha nebytových prostor dosáhne 1025 m2. V UR3 bude umístěno restaurační zařazení s minipivovarem a celková plocha komerčních prostor bude 850 m2. Další služby a komerční plochy pro obyvatele v docházkové vzdálenosti budou v rámci polyfunkčního domu o ploše 2.669 m2 (UR4).
    Ze strany úřadu MČ P-5 se veřejného projednání zúčastnila pouze pracovnice stavebního úřadu paní Ševčíková, která zcela zjevně hájila záměr investora a námitky občanů a spolků se snažila relativizovat. Opakovaně námi byla vyzývána, aby nařídila místní šetření přímo na místě zamýšlené stavby, aby se sama přesvědčila, že naše námitky nejsou neopodstatněné a mají reálný základ. Náš návrh však zcela ignorovala.


Hitrádio City v sobotu rozsvítilo Prahu a předalo šek s rekordní částkou

    I když ještě v květnu tohoto roku starosta na VÚR garantoval, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a že bez souhlasu MČ se zde nic nepostaví, opak je bohužel pravdou.  Do současnosti bylo podáno celkem 15 žádostí o územní rozhodnutí, přičemž třem již bylo vyhověno. Po územní studii ani vidu ani slechu a zřejmě ještě dlouho nebude, neboť v září došlo k podepsání dodatku ke smlouvě mezi MČ P-5 a ateliérem A69, na jehož základě došlo k posunům termínů pro předložení prezentace prvního návrhu zástupcům radnice na prosinec.  Představení veřejnosti (bude-li se vůbec konat) je plánováno na leden 2017, tj. dochází ke zpoždění o půl roku!!!.
    Logickým krokem by v této situaci bylo vybudování nové sportovní haly, nezávislé na školním provozu, která by zároveň odpovídala moderním požadavkům v oblasti sportu, tj. vybudování multifunkční sportovní haly.
    První fáze v sobě zahrnovala tři bytové domy, a sice Kaskády VI.A (budova C), Kaskády VII.A (budova A) a Kaskády VII.B (budova E). Územní rozhodnutí, proti němuž jsme se odvolali, bylo Stavebním úřadem MČ P-5 vydáno dne 16. 5. 2016. Odvolání nyní čeká na rozhodnutí Stavebního odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Více o tomto projektu se dočtete v našich předchozích článcích.
    Na konci prosince došlo k dalšímu posunu v této kauze. MČ Praha 5 podepsala se společností A69 další (již druhý) dodatek k původní smlouvě. Tímto dodatkem se dále posouvá termín dokončení studie na 28.2.2017 a navíc dochází k navýšení původní ceny zhotovení studie o dalších 594.350 Kč.


„Zachraňme Genius loci pro další generaci“

    Tento záměr je posuzován dle Vyhlášky HMP č. 26/1999, ke každému bytu do 100m2 musí být vybudováno jedno parkovací stání, ke každému bytu nad 100m2 2 stání, avšak k bytu s dispozicí 1+kk (bez specifikace rozlohy!) pouze půl parkovacího stání. To už přece za takový podvod stojí!!!
    Podle našeho názoru by mohla tato hala zlepšit možnosti aktivního sportování dětí i dospělých na Barrandově. Problematické je ale místo, které pro vybudování haly nabízí městská část. Jejím současným záměrem je halu vybudovat na místě stávajících tenisových kurtů u základní školy V remízku. Toto místo je podle našeho názoru velmi nevhodné. Jednak by došlo k likvidaci velmi využívaných tenisových kurtů a fungujícího tenisového oddílu – tím by paradoxně byla popřena výhoda zlepšení sportovních možností na Barrandově.


Přečtěte si a seznamte se prosím s informací, jak probíhá zpracování osobních údajů:

    Správcem Vašich osobních údajů je společnost RadiaCZ s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 06533434, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 283817 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
     (suterén, 6 podlaží + 2 navýšení podél metropolitních tříd a 2 na nároží s metropolitním náměstím+ ustupující patro). Z textu nevyplývá, kolik ustupujících pater je přípustné realizovat. Celková podlažnost je s ohledem na charakter lokality předimenzovaná.
    Studie více než dvojnásobně (2,2x) zahušťuje výstavbu na území pevně omezeném Prokopským údolím a Barrandovskou radiálou, jehož kapacita je již dnes na hraně. Co vedlo architekty k tak razantnímu zahuštění výstavby? ( Studie udává 645.000 m2 v centrální části se započtením stávající výstavby Kaskád, zatímco platný ÚP limituje ve stejném území HPP na 293.000 m2 )


Ostatní prostory - dlouhodobé pronájmy

    Projekt však nepředstavuje výstavbu nově vymyšlených čtyř domů, ale jedná se o pokračování v projektu výstavby celé části nového barrandovského sídliště, o niž Finep požádal již v roce 2013. Svoji žádost však tehdy velmi záhy stáhl zpět a rozhodl se, že výstavbu rozdělí do několika fází. Postupovat „salámovou metodou“ je totiž jednodušší co do získávání všech příslušných povolení, neboť v takovém případě se posuzují jen konkrétní projektované domy a nikoliv celé zastavované území se všemi svými vlivy a dopady na stávající, ale i budoucí infrastrukturu celého sídliště a blízkého okolí.
    Celé výběrové řízení vyvolává spoustu otázek a celou řadu pochybností o transparentnosti. Magistrát evidentně nehájil veřejný zájem, nýbrž zájem pochybného soukromého investora!


Rádio Wave vysílá ve vizuální podobě v platformě O2 TV

    Spolek Za lepší Barrandov zaslal jak úředníkům z odboru Hospodaření s majetkem, tak Radě Hlavního města Prahy a jmenovitě všem radním z Magistrátu své stanovisko, v němž podpořil aktivitu radnice Prahy 5 o svěření pozemků do její péče a následné vybudování multifunkční sportovní haly. Upozornili jsme na skutečnost, že onen nájemník nesplnil své sliby a žádnou sportovní halu na dotčených pozemcích nevybudoval a o pozemky se nijak nestaral. Odpověď jsme obdrželi od radního Grabeina, z níž byl cítit záměr pronajmout pozemky opět původnímu nájemci. Opakovaně jsme tedy vyzvali Radu, aby pozemky svěřili do péče Prahy 5 a aby na nich mohla být vybudována multifunkční sportovní hala a nikoliv tenisové kurty, které již na Barrandově jsou. Aby nespoléhali na nájemce, jenž se již v minulosti projevil jako neseriózní partner. Upozornili jsme též na nevšední majetkovou strukturu této společnosti, která zadává pochybnosti o její serióznosti. Žádali jsme o poskytnutí podkladů k výběrovému řízení, poc
    Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru radiotv.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na helpdesk@radia.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
    4/ Přístup ze školy na atletický ovál by byl přes silnici a parkoviště. Toto je umístěno do prostoru mezi pavilonem tělocvičen a hřištěm družiny na jedné straně a venkovním sportovním areálem na straně druhé.
    Bohužel i tato fáze projektu se opět potýká se všemi nedostatky, kterými oplývala předchozí fáze. Má však jednu lahůdku navíc: Finep do ní přidal navýšení počtu pater u jedné budovy oproti původnímu projektu z roku 2013. Budova H bude mít 17 pater!


Digitální rozhlas v Norsku: problémem je mobilní poslech i negativní vnímání DAB v médiích

    A nyní přišla na řadu druhá fáze výstavby. Zde Finep opět spoléhá na to, že se bude posuzovat výstavba těchto čtyř jednotlivých domů samostatně, aniž by se vzal v úvahu vliv stavby a poté dokončených domů na stávající obslužnost a vybavenost barrandovského sídliště.
    Alibisticky působí i starostův apel na developery, “…aby své záměry konzultovali se zpracovatelem územní studie spol. A 69 – architekti, s.r.o. pro dosažení souladu, popř. aby vyčkali do doby vypracování studie…“ Proč tedy pan starosta prosadil, aby Městská část Praha 5 nepodala odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na finepáckou výstavbu z června tohoto roku (o této kauze jsme psali v tomto článku)? Argument, že A69 s plánovanou výstavbou jistě počítají a územní studii aktuálnímu vývoji přizpůsobí, nesvědčí zrovna o tom, že by starostovi na Barrandovu záleželo.


Největší problémy projektu Kaskády F,G,H,I

    Studie bude sloužit jako podklad pro pořizovanou změnu platného územního plánu hl.m. Prahy popř. bude podkladem pro zapracování do návrhu nového územního plánu (Metropolitní plán). Zároveň by studie měla být metodickým podkladem pro územní rozhodování v dané lokalitě. Stěžejní území k řešení se nachází mezi ulicemi Do Klukovic, Werichova, Hugo Haase, Voskovcova, Wasermannova, K Barrandovu, U Náhodu, Za Knotkem a dále severně je území vymezeno hranicí PP Prokopské a Dalejské údolí.
    Všechny čtyři budovy se mají opět připojit na stávající kanalizaci. A to i přesto, že její kapacita je vyčerpána a podle dva roky starého vyjádření PVK nebude další výstavba povolována před dokončením stoky do Klukovic (více o kanalizaci zde). Jak je tedy možné, že se Finep na tuto kanalizaci opět připojí?!  Již nyní jsou splašky z domu Kaskády III přečerpávány do kopce do hlavní stoky ve Voskovcově ulici. Stejně tak budou přečerpávány splašky ze dvou rozestavěných domů Výhledy od Ekospolu. Je tohle ekologické a ekonomické chování?  Že je stávající kanalizace na hranici svých možností, dokazuje kanalizační zápach linoucí se nad Barrandovem a časté zásahy havarijní kanalizační jednotky právě u přečerpávaných stanic na splašky.


Rádio Wave vysílá ve vizuální podobě v platformě O2 TV

    Návrh metropolitního plánu navyšuje hustotu obyvatel na 324% oproti stávajícímu územnímu plánu. Podlažnost, hodnota indexu využití území a další parametry navrhované pro tuto lokalitu neberou v úvahu přepravní náročnost, která je díky geomorfologii území limitována propustností tramvajové tratě a jediné páteřní silniční komunikace, která je již dnes využívána na hranici své kapacity.
     Dne 8. 2. 2017 zasedala rada MČ P-5, která vyslyšela doporučení VÚR a rovněž nesouhlasila s předloženým návrhem a nařídila zaměstnancům Odboru územní rozvoj vypracovat námitky a poslat je do 13. 2. 2017 na Stavební úřad. Odbor nařízení splnil a námitky proti územnímu řízení jménem Městské části v zákonné lhůtě zaslal – Usnesení Rady Prahy 5


RadioProjekt 2018: Radiožurnál ztratil posluchače, Impuls je získal

    První návrh studie měl být dle původního harmonogramu prezentován zástupcům radnice v červnu 2016, veřejnost měla své připomínky k návrhu vyjádřit po prázdninách. Vše tedy bylo nastartováno velmi slibně. Bohužel původní optimismus nás opustil po převratu na radnici městské části koncem dubna letošního roku.  Byli odvoláni 3 radní ze strany Zelených (včetně radního Budína  odpovědného za územní rozvoj) a došlo k razantní personální obměně Výboru pro místní rozvoj (dále jen “VÚR”) a následnému přeskupení kompetencí, kdy nově složená Rada městské části svěřila problematiku územního rozvoje  do kompetence TOP 09, v čele se starostou Klímou.
    „Oproti původní Smlouvě o dílo se zvětšil rozsah díla o zapracování připomínek majoritních vlastníků v řešeném území. Tím se navýšila pracnost a s ní cena díla o 594.350 Kč bez DPH“.
    Mezitím došlo na Úřadu Městské části Praha 5 ke změně složení Rady a k výměně starosty, kterým se stal ing. Richter. S touto změnou se na radnici objevil i zájem o budování sportovišť na území Prahy 5 a osvěžil se i záměr vybudovat na Barrandově multifunkční sportovní halu. Praha 5 proto nechala vypracovat ověřovací studii a začala se o pozemky v ulici Grussova zajímat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00