Jak na věc


barrandov hills

Rádio Wave vysílá ve vizuální podobě v platformě O2 TV

    První fáze v sobě zahrnovala tři bytové domy, a sice Kaskády VI.A (budova C), Kaskády VII.A (budova A) a Kaskády VII.B (budova E). Územní rozhodnutí, proti němuž jsme se odvolali, bylo Stavebním úřadem MČ P-5 vydáno dne 16. 5. 2016. Odvolání nyní čeká na rozhodnutí Stavebního odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Více o tomto projektu se dočtete v našich předchozích článcích.
    Ze strany úřadu MČ P-5 se veřejného projednání zúčastnila pouze pracovnice stavebního úřadu paní Ševčíková, která zcela zjevně hájila záměr investora a námitky občanů a spolků se snažila relativizovat. Opakovaně námi byla vyzývána, aby nařídila místní šetření přímo na místě zamýšlené stavby, aby se sama přesvědčila, že naše námitky nejsou neopodstatněné a mají reálný základ. Náš návrh však zcela ignorovala.
    96 bytů o 1 obytné místnosti (z nichž je 74 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk) + 9 bytů do 100 m2 + 12 bytů nad 100m2  = celkem 121 bytů a jen 96 parkovacích stání v suterénu => 0,82 parkovacích míst na 1 byt;


Přechod na DVB-T2: Radiokomunikace zveřejnily aktualizovaná data o připravenosti domácností

    Nájemce hodlal na těchto pozemcích vybudovat tenisové kurty, s čímž nesouhlasili vlastníci sousedních domů. Mělo se totiž jednat o otevřené tenisové kurty, které by se na zimu schovaly do nafukovací haly, přičemž veškerá vzduchotechnika měla být umístěna směrem k sousedním domům. A tak vydané stavební povolení pozbylo dne 14. 6. 2011 platnosti. Nicméně nájemní smlouva zůstala i nadále platná a účinná.
    A dne 30. 8. 2018 Rada Hlavního města Prahy navzdory stanovisku Městské části Praha 5 a doporučením Spolku Za lepší Barrandov schválila pronájem pozemků opět společnosti ARATI PRASAD GROUP s. r. o., a to pod číslem jednacím 2330.
    Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.
    62 byty o jedné obytné místnosti (z 62 bytů o jedné obytné místnosti je 32 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk)+ 8 bytů do 100 m = celkem 70 bytů, avšak jen 40 parkovacích stání v suterénu =>  0,57 parkovacích míst na 1 byt!!!; 


Oblíbenost IPTV roste, zejména na hlavní obrazovce

    TV Barrandov je první digitální plnoformátová televize, která vzešla z výběrového řízení v roce 2004. Jde o jeden z mála původních projektů, který se skutečně rozjel. Vysílá od roku 2008. Původně ji financoval miliardář Tomáš Chrenek, začátkem roku 2013 ale přešla pod vlastnictví reklamního magnáta Jaromíra Soukupa. Barrandov se specializuje na pořady vlastní tvorby a část svého programu věnuje úspěšným filmům a seriálům z předlistopadového období.
    Pikantní na celé věci je, že při žádosti o územní rozhodnutí na výstavbu předchozích třech domů označovaných jako „Kaskády C, D, E“, Finep rovněž žádal o výjimku z územního plánu, aby se vyhnul výstavbě nebytových prostor, které pro dané území územní plán předepisuje. Jako argument přitom použil odvolání na další plánovanou výstavbu, v níž již potřebné nebytové prostory vytvoří. Stavební úřad tehdy tento argument Finepu použil jako důvod pro zamítnutí našich námitek. A nyní, když Finep požádal o ony další domy, v nichž slíbil před dvěma lety vytvořit nebytové prostory, na své sliby zapomněl a opět žádá o stejnou výjimku, aby si zase mohl postavit jen čistě obytné domy. A stavební úřad po Finepu splnění svého dva roky starého slibu vůbec nevymáhal a opět výjimku z územního plánu udělil!


Největší problémy projektu Kaskády F,G,H,I

    Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru radiotv.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na helpdesk@radia.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
    Na konci prosince došlo k dalšímu posunu v této kauze. MČ Praha 5 podepsala se společností A69 další (již druhý) dodatek k původní smlouvě. Tímto dodatkem se dále posouvá termín dokončení studie na 28.2.2017 a navíc dochází k navýšení původní ceny zhotovení studie o dalších 594.350 Kč.
    Tyto že jsou však dlouhodobě pronajaty jakémusi podnikateli, jenž se své nájemní smlouvy nechce vzdát, a že mu nájemní smlouva má vypršet až za pár let. A o předčasném ukončení nájemní smlouvy nechce ani slyšet, a že s ním vůbec není jednoduchá řeč. A že o pronájmu nerozhoduje naše městská část, nýbrž Magistrát Hlavního města Prahy.
    Vybudování parku plánovaného na 10% plochy bude na pozemcích soukromých vlastníka problematické zejména proto, že není určeno, kde má být park umístěn.


Hitrádio City v sobotu rozsvítilo Prahu a předalo šek s rekordní částkou

    Kromě území mezi současným Barrandovem a Holyní se studie věnuje také oblasti u ulice Štěpařská/Hogerova/K Barrandovu, oblasti přiléhající ke Slivenci mezi ulicemi Smaragdová a Ke Smíchovu a oblastí v blízkosti nové smyčky tramvaje u ulice U Náhonu.
    Jak možná víte z médií nebo z informací od MČ Praha 5, městská část zvažuje projekt vybudování hokejové haly na území Prahy 5 ve dvou alternativních lokalitách – jedna je v Jinonicích a druhá na Barrandově.
    Studie více než dvojnásobně (2,2x) zahušťuje výstavbu na území pevně omezeném Prokopským údolím a Barrandovskou radiálou, jehož kapacita je již dnes na hraně. Co vedlo architekty k tak razantnímu zahuštění výstavby? ( Studie udává 645.000 m2 v centrální části se započtením stávající výstavby Kaskád, zatímco platný ÚP limituje ve stejném území HPP na 293.000 m2 )
    Tabulka porovnávající stávající ÚP a nový Metropolitní plán pro lokalitu “Pražská čtvrť” (krycí list 184) zřetelně ukazuje, že metropolitní plán uvolňuje veškeré regulativy nutné pro výstavbu funkčního města:


Rádio Samson končí i nekončí, na FM frekvencích chce přinést nový program

    Nezbývá se než zeptat pana starosty Klímy: Proč se používají veřejné finance na územní studii, která jde na ruku soukromým developerům na úkor kvalitního urbanismu?  Proč mrháte veřejnými prostředky na prosazení zájmů soukromých investorů, aniž by z toho veřejnost cokoliv měla? Nebylo by vhodnější, kdyby z takto vyhozených veřejných prostředků byla postavená např. nová sportovní hala na Barrandově? Nebo jakákoliv jiná občanská vybavenost, kterou na Barrandově tolik postrádáme?!
    Začátkem července 2018 byla otevřena pobočka Pošty Partner Praha 500 ve Voskovcově 51, která poskytuje plnohodnotné poštovní služby v pracovní dny od 14:00 do 18:00. Směrovací číslo je 150 20. Od září zde MČ Praha 5 provozuje také přepážku Czech Point.
    2/ V textu studie se sice píše, že příjezd na parkoviště před halou bude od bazénu, ale na obrázku je zakreslen příjezd ul. V Remízku, kterou se naopak v rámci probíhajícího projektu Bezpečné cesty do školy snažíme zklidnit


Přečtěte si a seznamte se prosím s informací, jak probíhá zpracování osobních údajů:

    Podle našeho názoru by mohla tato hala zlepšit možnosti aktivního sportování dětí i dospělých na Barrandově. Problematické je ale místo, které pro vybudování haly nabízí městská část. Jejím současným záměrem je halu vybudovat na místě stávajících tenisových kurtů u základní školy V remízku. Toto místo je podle našeho názoru velmi nevhodné. Jednak by došlo k likvidaci velmi využívaných tenisových kurtů a fungujícího tenisového oddílu – tím by paradoxně byla popřena výhoda zlepšení sportovních možností na Barrandově.
    Projekt tradičně využívá postupy více či méně na hranici zákona, které Finep běžně používá v rámci svých žádostí o územní rozhodnutí, a to nejen pro výstavbu na území Prahy 5, nýbrž po celé Praze. Ve stručnosti shrneme tři nejzásadnější z nich:


„Zachraňme Genius loci pro další generaci“

    Co říci závěrem? Je smutné pozorovat, jak z původního bohulibého záměru vtáhnout do procesu rozvoje barrandovského sídliště jeho obyvatele a reflektovat v nové výstavbě potřeby stávajících i nových obyvatel Barrandova, nezbylo vůbec nic. Z územní studie zpracovávané ateliérem A69 se po změně vedení radnice MČ P-5 stal pouhý účelový dokument, který si starosta Klíma a jeho přisluhovači z obměněné Rady MČP-5 přiohnou při každé příležitosti tak, jak se jim zlíbí, resp. jak se zlíbí developerům, zejména Finepu. Ateliér A69 se těšil na zpracování ambiciózního projektu; ve svých představách chtěli vytvořit z Barrandova plnohodnotnou městskou čtvrť se svým vlastním městským životem, plným občanské vybavenosti a respektujícím návaznost Barrandova na přírodní park Prokopské údolí. Bohužel, od té doby, co má územní rozvoj na starosti Klíma, je A69 pouhým nástrojem, jak včlenit do územního plánu bezohlednou developerskou výstavbu která nehodlá respektovat akutní potřebu vyřešit nedostatečnou obča
    4/ Přístup ze školy na atletický ovál by byl přes silnici a parkoviště. Toto je umístěno do prostoru mezi pavilonem tělocvičen a hřištěm družiny na jedné straně a venkovním sportovním areálem na straně druhé.
    50 bytů o 1 obytné místnosti (z čehož je 38 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk) + 5 bytů do 100 m2 + 7 bytů nad 100m2 = celkem 62 byty, ale jen 45 parkovacích stání v suterénu => 0,72 parkovacích míst na 1 byt;


RadioProjekt 2018: Radiožurnál ztratil posluchače, Impuls je získal

    Jak si toto vysvětlit? Hájí městská část zájmy občanů a nebo developerů a prodloužením termínů se jim snaží umést cestičky pro jejich projekty? V kontrastu podaných žádostí o územní rozhodnutí se jenom těžko dá uvěřit, že nejde o žádné zákulisní hry a celá situace je v pořádku. V této souvislosti stojí za zmínku i interpelace podaná zastupitelkou strany Zelených. Na otázku proč dochází k prodlužování termínů zpracování územní studie a zda jsou developeři požádáni, aby se svými žádostmi vyčkali na dokončení studie, pan starosta dne 19. 10. 2016 odpověděl, že důvodem k posunutí termínu je, mimo jiné i jednání se zástupci obyvatel a občanských sdružení, shromažďování jejich podnětů, jejich vyhodnocování a zapracování do zadání. To je však lež jako věž! Od 28. 4. 2016, kdy se změnilo vedení radnice a oblast územního rozvoje byla přidělena přímo starostovi Klímovi, neproběhlo žádné jednání se zástupci obyvatel Barrandova či jakýmkoliv barrandovským občanským spolkem.
    Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o podpis pod výše uvedené stanovisko během listopadových třídních schůzek. Podepsané archy pak chceme předat MČ Praha 5 jako stanovisko rodičů dětí naší školy. Návrh našeho stanoviska najdete také v příloze.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Je smutnou skutečností, že na Barrandově – sídlišti s 20 tisíci obyvateli, tj. na sídlišti o velikosti okresního města, chybí moderní sportovní hala. Veškerá zdejší sportovní činnost se odehrává v tělocvičnách dvou místních základních škol, což pochopitelně vede k přetlaku poptávky po pronájmu těchto tělocvičen nad jejich možnostmi. A tak se barrandovské sportovní kluby a barrandovská veřejnost doslova přetahují o jednotlivé minuty, které lze v těchto tělocvičnách využít pro sportovní výchovu dětí a mládeže či pro aktivní trávení volného času zdejších obyvatel. Nemalou překážkou je i skutečnost, že o víkendech vedení škol své tělocvičny nepronajímá. Rostoucí počet obyvatel Barrandova spojený s novou výstavbou bytů a rostoucí zájem obyvatelstva o sportovní aktivity obecně rozpor mezi poptávkou a nabídkou sportovních ploch jen zvyšuje.
    Tento záměr je posuzován dle Vyhlášky HMP č. 26/1999, ke každému bytu do 100m2 musí být vybudováno jedno parkovací stání, ke každému bytu nad 100m2 2 stání, avšak k bytu s dispozicí 1+kk (bez specifikace rozlohy!) pouze půl parkovacího stání. To už přece za takový podvod stojí!!!
    Těmito dvěma kroky Finep řeší dvě mouchy jednou ranou. Získá-li výjimečnou přípustnost, nemusí v přízemí stavět nebytové prostory a namísto toho tam připraví klecová garážová stání. Vyznačí-li v projektu výstavbu zejména bytů 1+kk, bude povinen vybudovat výrazně méně parkovacích stání, takže ve výsledku mu pro garážová stání postačí přízemí a nemusí hloubit suterénní základy a dům postaví na pilotech (sloupech). Výsledek: výrazná úspora finančních prostředků při stavbě domu. Zisk z prodeje bytů však zůstává stejný…….


I gramotný posluchač potřebuje přesné informace. Expres FM vrací pravidelné zprávy

     V případě, že by Metropolitní plán byl přijat v jeho stávající podobě, došlo by nejen k významnému zhoršení kvality života obyvatel Barrandovského sídliště (přeplněné tramvaje, nedostatek školních zařízení, obchodů a služeb, absence sportovišť a kulturních zařízení, dopravní zácpy), ale také k ohrožení chráněného území Prokopské údolí, neboť přelidněná území v jeho blízkosti na něj budou mít devastující vliv.
    Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem února 2016. Rada MČ Praha 5 tak ukázala, že má chuť dostát svému předvolebnímu slibu vytvořit „Otevřenou radnici“, jehož cílem bylo zapojení občanských iniciativ a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech.
    6/ Na Barrandově jsou i jiná vhodnější místa určená územním plánem pro sportoviště – např. plocha u ul. Grussova (viz. žlutá plocha s písmeny SP v příloze tohoto emailu označené “výřez územního plánu HMP”). Tam je zelená louka, nic by se rušit nemuselo a dopravní napojení je daleko lepší.


Rádio Wave vysílá ve vizuální podobě v platformě O2 TV

    Studie bude sloužit jako podklad pro pořizovanou změnu platného územního plánu hl.m. Prahy popř. bude podkladem pro zapracování do návrhu nového územního plánu (Metropolitní plán). Zároveň by studie měla být metodickým podkladem pro územní rozhodování v dané lokalitě. Stěžejní území k řešení se nachází mezi ulicemi Do Klukovic, Werichova, Hugo Haase, Voskovcova, Wasermannova, K Barrandovu, U Náhodu, Za Knotkem a dále severně je území vymezeno hranicí PP Prokopské a Dalejské údolí.
    V současné době FINEP jedná o vedení staveništní dopravy mimo sídliště v ose budoucí tramvajové trati směrem ke křižovatce ulice U Náhonu a K Barrandovu.
    Dne 7. 2. 2017 zasedal na Úřadu Městské části Prahy 5 (dále jen „ÚMČ P-5“) Výbor pro územní rozvoj (dále jen „VÚR“) a jednomyslně nesouhlasil s předloženým záměrem Finepu a doporučil RMČ P-5, aby podala námitky proti tomuto řízení – Usneseni VÚR .
    25 bytů o 1 obytné místnosti (z nichž je 22 stavebně připraveno na úpravu jako 2+kk) + 2 byty do 100 m2 + 3 byty nad 100m2  = celkem 30 bytů a jen 24 parkovacích stání v suterénu => 0,8 parkovacích míst na 1 byt.


Ostatní prostory - dlouhodobé pronájmy

    Na podzim roku 2015 schválila Rada MČ Prahy 5 vypracování „Územní studie oblasti sídliště Barrandov“. Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem února 2016. Počátkem března 2016 proběhlo veřejné setkání s občany, kde radnice představila svůj záměr a taktéž vyzvala občany ke spolupráci. Náš spolek také vyhlásil občanskou anketu na téma rozvoje Barrandova. Výsledky ankety můžete nalézt v tomto článku.


Skylink zařadil nový dokumentární program Adventure TV

    Výjimečně přípustné stavby se však pro Stavební úřad MČ P-5 a pro starostu MUDr. Klímu staly pravidlem. Všechny nové stavby na Barrandově byly za dobu starostování MUDr. Klímy (a Ing. Zeleného) povoleny jako výjimečně přípustné. I tehdy, když Výbor pro územní rozvoj MČ P-5 doporučoval Radě MČ P-5 zamítnout žádost o územní rozhodnutí, neboť plánovaná stavba neodpovídala platnému územnímu plánu, starosta toto doporučení vetoval a proti stavbám nic nenamítal (podrobně o vztazích starosty Klímy a Finepu v tomto článku). Vzhledem k tomu, že zbývající nezastavěné plochy v oblasti západního Barrandova jsou v územním plánu projektovány již jako čistě obytné, bude mít okolí budoucího náměstí a nové tramvajové zastávky v parteru pouhých 190 m2 komerčních prostor. Absenci jakýchkoli komerčních prostor evidujeme též v první fázi na výstavbu třech domů (233 byty), o jejímž osudu nyní rozhoduje MHMP. V již postavených domech Kaskády IV + V (141 bytů) také nejsou žádné; v rozestavěných domech Ekospol
    Obsluha stavby, resp. vedení náklaďáků a veškeré stavební techniky je plánována pouze skrze ulici Voskovcovu. Finep odmítá vybudovat provizorní stavební cestu, aby výstavbou co nejméně poškozoval obyvatele již stojících domů. Výsledkem bude:
    Návrh metropolitního plánu snižuje dolní limit nebytových funkcí na pouhých 17% oproti stávajícímu územnímu plánu a podíl občanské vybavenosti na méně než polovinu oproti platnému územnímu plánu. Navíc byly sloučeny funkce veřejné vybavenosti, obchodních prostor a sportovních ploch do jedné kategorie “občanská vybavenost”. To umožňuje, aby v této rozvojové lokalitě vznikla monofunkční bytová zástavba, bez pracovních příležitostí s minimální občanskou vybaveností. S ohledem na jednoznačně finančně nejlukrativnější funkční využití pro tuto lokalitu – bydlení – metropolitní plán jednoznačně generuje monofunkční plochu se všemi nevýhodami – chybí jakákoliv regulace funkce.


Ateliéry – pronájem pro český, zahraniční film a reklamu

    I když ještě v květnu tohoto roku starosta na VÚR garantoval, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a že bez souhlasu MČ se zde nic nepostaví, opak je bohužel pravdou.  Do současnosti bylo podáno celkem 15 žádostí o územní rozhodnutí, přičemž třem již bylo vyhověno. Po územní studii ani vidu ani slechu a zřejmě ještě dlouho nebude, neboť v září došlo k podepsání dodatku ke smlouvě mezi MČ P-5 a ateliérem A69, na jehož základě došlo k posunům termínů pro předložení prezentace prvního návrhu zástupcům radnice na prosinec.  Představení veřejnosti (bude-li se vůbec konat) je plánováno na leden 2017, tj. dochází ke zpoždění o půl roku!!!.
    Dne 15. 2. 2017 se na ÚMČ P-5 konalo veřejné projednání, což byl zároveň poslední den, kdy účastníci řízení mohli podávat své námitky. Této možnosti využilo více než 30 lidí, kterých se plánovaná výstavba Finepu přímo dotýká, a též zástupci našeho spolku a dále spolku SNOP5. Za protistranu byl přítomen pan Ing. Arch. Zdeněk Hölzel, jednatel společnosti AHK architekti, která pro Finep zpracovávala veškerou projektovou dokumentaci. Na všechny naše otázky, připomínky, námitky odpovídal velmi arogantním a zavádějícím způsobem. Zpochybňoval úroveň a vzdělání všech přítomných účastníků, v některých případech podával nesmyslné odpovědi, například že byty 1+kk projektované s dvěmi dveřmi vedle sebe a naznačenou příčkou mezi nimi v žádném případě nelze považovat za byty určené k dostavbě na 2+kk!
    A kdo že to konkrétně tento pronájem schválil? Jelikož je hlasování neveřejné, konkrétní jména těch, kteří hlasovali pro, nezjistíme. Nicméně lze alespoň zjistit, že:


Digitální rozhlas v Norsku: problémem je mobilní poslech i negativní vnímání DAB v médiích

    Budovy G, H a I jsou opět navrhovány jako výjimečně přípustné s čistě obytnou funkcí. Komerční prostory jsou pouze v 2. podzemním podlaží budovy H (205 m2) a v blíže nespecifikované přízemní budově “retailu” o ploše 190 m2. Podle platného územního plánu by na této ploše mělo být 9 267 m2 jiné než obytné podlahové plochy. Ale proč by Finep projektoval nějaké komerční plochy, když ví, že mu Stavební úřad udělí výjimku.
    Správcem Vašich osobních údajů je společnost RadiaCZ s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 06533434, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 283817 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
    A co na to úředníci a zastupitelé z MHMP? Leží jim na srdci kvalitní rozvoj okrajových městských částí anebo dají přednost osobním zájmům? Budou za svým působením na MHMP chtít zanechat stopu v podobě kvalitní urbanizace pražských sídlišť, anebo se budou řídit hesly „malá domů“ a „po nás potopa“?


RadioProjekt 2018: Radiožurnál ztratil posluchače, Impuls je získal

    To, co jsme doposud pouze tušili je nyní černé na bílém. Územní studie, jejímž původním cílem bylo smysluplné a komplexní naplánování rozvoje lokality se pod novým vedením radnice stalo nástrojem prosazení developerských zájmů Finepu a Ekospolu. A to vše je navíc financováno z veřejného rozpočtu!!
    Projekt však nepředstavuje výstavbu nově vymyšlených čtyř domů, ale jedná se o pokračování v projektu výstavby celé části nového barrandovského sídliště, o niž Finep požádal již v roce 2013. Svoji žádost však tehdy velmi záhy stáhl zpět a rozhodl se, že výstavbu rozdělí do několika fází. Postupovat „salámovou metodou“ je totiž jednodušší co do získávání všech příslušných povolení, neboť v takovém případě se posuzují jen konkrétní projektované domy a nikoliv celé zastavované území se všemi svými vlivy a dopady na stávající, ale i budoucí infrastrukturu celého sídliště a blízkého okolí.


Poslechovost rádií

    Dalším bodem uzavřených smluv je zvýšení plochy nebytových prostor vhodných pro komerční využití, zejména obchod a služby. V rámci UR2 bude umístěn supermarket 300 – 500 m2 a celková plocha nebytových prostor dosáhne 1025 m2. V UR3 bude umístěno restaurační zařazení s minipivovarem a celková plocha komerčních prostor bude 850 m2. Další služby a komerční plochy pro obyvatele v docházkové vzdálenosti budou v rámci polyfunkčního domu o ploše 2.669 m2 (UR4).
    V úterý 7.3.2017 bude na Výboru Územního rozvoje konečně představena „Územní studie Barrandov fáze I“. Pokud vás zajímají detaily celé rozsáhlé studie, můžete si ji stáhnout ZDE ( 671 MB ).
    Magistrát obdržel do 4.1.2018 pouze jednu nabídku, a sice od stávajícího nájemníka, tj. od firmy ARATI PRASAD GROUP s. r. o., která se tak stala i vítězem výběrového řízení. Tentokrát se má však nájemní smlouva uzavřít na 25 let! Firma předložila prakticky stejný záměr jako před 16 lety jen s dobou pronájmu o 15 let delší než minule.
    Celé výběrové řízení vyvolává spoustu otázek a celou řadu pochybností o transparentnosti. Magistrát evidentně nehájil veřejný zájem, nýbrž zájem pochybného soukromého investora!
    A nyní přišla na řadu druhá fáze výstavby. Zde Finep opět spoléhá na to, že se bude posuzovat výstavba těchto čtyř jednotlivých domů samostatně, aniž by se vzal v úvahu vliv stavby a poté dokončených domů na stávající obslužnost a vybavenost barrandovského sídliště.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00