Jak na věc


azylové dům mari magdaleny děčín

Cena za ubytování v azylovém domě:

    Bezpečnostní plán je s klientkou průběžně vyhodnocován a upravován dle jejích potřeb. S klientkou pracujeme i na vypracování a průběžném hodnocení jejího individuálního plánu. Budova azylového domu je pro větší bezpečí monitorována kamerovým systémem. Klientky mají k dispozici mobilní telefon zajišťovaný organizací a mají tak možnost ho v případě potřeby využívat. Z důvodu utajení není možné, aby klientka sdělovala, kde je azylový dům, a to ani rodině či přátelům. Rovněž si do azylového domu nemůže zvát návštěvy. Ona ani děti nemohou být nikým k azylovému domu doprovázeny. Vzhledem k nabízeným službám telefonními operátory, jako je např. vyhledávání, lokalizace, doporučujeme klientkám změnu původní  SIM karty telefonu, aby je partner takto nenašel. Klientky tak nechrání pouze sebe, ale i ostatní ženy v zařízení.
    Před vstupem do azylového domu se žena musí vždy zúčastnit vstupní konzultace s vedoucí služby na kontaktní adrese v  Podolské ulici č. 242/25, Praha 4, 147 00, kam se telefonicky objedná na tel.: 736 739 467. Následně po vyhodnocení situace a konzultaci s vedoucí azylového domu, může být přijata do utajeného azylového domu. Odchod do bezpečí se plánuje, protože období odchodu od násilného partnera je jedno z nejnebezpečnějších.
    Za azylové ubytování musí ženy částečně platit (maximální cenu za den pobytu stanovuje prováděcí vyhláška č. 505 k zákonu č. 108/2006 o sociálních službách). Od 1.1.2017 je stanovena cena  za den pobytu takto:


Platby klientek za donesené spotřebiče, tisk, kopírování v azylovém domě:

    Azylový dům ROSA má utajenou adresu a proto veškerá komunikace probíhá přes kontaktní adresu služby ROSA:  Podolská 242/25, Praha 4. Do centra ROSA zároveň není kvůli bezpečnostním pravidlům umožněn vstup bez objednání  „z ulice“ a proto  zájemkyně  o azylové ubytování (ženy, oběti domácího násilí) vždy kontaktují telefonicky nejprve vedoucí azylového domu na tel. 736 739 467, sdělí svou zakázku a mohou se objednat na určitou hodinu. Základní informace mohou být poskytnuty i na telefonické lince poradenského centra ROSA 241 432 466.
    Cílovou skupinou azylového ubytování s utajenou adresou jsou ženy – oběti domácího násilí a jejich děti aktuálně ohrožené na životě násilným partnerem, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, a nejsou po určitý čas schopny zvládnout situaci vlastními silami
    Klientky (ženy – oběti domácího násilí a jejich děti)  jsou  přijímány do azylového domu s utajenou adresou na základě vstupního pohovoru, případně dalších doplňujících konzultací, které probíhají na adrese Podolská 242/25, kdy  je na konzultaci vyhodnocena míra ohrožení na životě a zdraví násilným partnerem.


Má azylový dům přísný provozní řád?

    Spolek Rosa provozuje azylový dům a azylový byt  s utajenou adresou. V  azylovém domě mohou ženy ohrožené násilím v rodině najít bezpečí a klid pro další řešení jejich situace.  K pobytu jsou přijímány ženy s dětmi i bez dětí. Do azylového domu jsou přijímány ženy, které řeší situaci násilí v rodině. Nikoliv ženy, které potřebují řešit bytovou otázku.  Azylový byt slouží jako následná pomoc. Ženy, které jsou v azylovém bytě, musí být více samostatné. Do azylového domu dochází sociální pracovnice, psycholožka a dětská psycholožka, které se ženami pravidelně konzultují a podporují ženu i děti v řešení jejich situace.
    S platností od 15.10.2009  klientky platí za spotřebiče, které si buď samy přinesly a nebo jsou majetkem spolku ROSA, ale nejsou součástí standardního vybavení pokoje.
    Do azylového domu jsou přijímány ženy, které jsou obětí domácího násilí a to jak fyzického tak i psychického, které jsou chováním partnera nebo manžela aktuálně ohroženy na životě.
    Pro starší děti a ženy je určena další místnost, kterou je studovna. Ta není pouze ke studiu (je zde pohodlný pracovní stůl), ale také k výtvarné činnosti, společenským hrám. Ženy i děti mohou využívat počítač a tiskárnu.
    Ženy zde mohou libovolně trávit svůj volný čas. K dispozici mají různé výtvarné potřeby tak i např. šicí stroj. V domě je také herna, kam mohou ženy s dětmi. Herna je vybavena hračkami pro různé věkové kategorie.
    „Moje kamarádky se mě ptají, kolik nás bydlí na pokoji a jak je to velká místnost. Myslí si, že život v azylovém domě je něco hrozného. A já mám přitom vlastní garsonku!“ Eva, 31 let.


Cena za ubytování v azylových bytech (od 1.3.2013):

    Z počátku je azylové ubytování poskytováno na zkušební dobu 1 měsíce a poté se pobyt prodlužuje. Ze zákona lze pobyt prodloužit na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok.  Ne vždy se ale problematická rodinná situace ženy vyřeší během této doby a tak ženám v azylovém domě pomáháme s hledáním jiného bydlení či možností návratu do svého původního bydliště. Klientky se snažíme připravit na nový život bez násilí. I po odchodu z azylového domu k nám mohou ženy dále docházet do Informačního a poradenského centra ROSA na konzultace. Podporujeme a pomáháme tak ženám i v budování nového života.  Ženy mohou z azylového domu odejít kdykoliv se pro to rozhodnou. Vše je na jejich uvážení.


Sdílejte tyto užitečné informace:

    Velice často se ženy svěřují, že v násilném vztahu zůstávají či zůstávaly kvůli dětem, že by s nimi asi děti do azylového domu nechtěly a nebo mají obavy, aby děti nepřišly o svůj komfort, který mají doma. Pro děti, přestože se tak tváří, není důležitý jejich komfort, ale pocit bezpečí a klidu. Po příchodu do azylového domu děti většinou reagují na stav matky. Oběma chvíli trvá, než si na nové prostředí zvyknou. Po chvíli se ale zklidní jak ženy, tak i jejich děti. Děti se učí, že násilí není normální a že se tak nikdo nesmí chovat k nim ani k jejich mámě. Mnohdy jsou to právě děti, kdo matku nabádá k odchodu od násilného partnera, protože slyší, jak jeho mámě táta vyhrožuje zabitím. Mají o ni velký strach. Když máma není doma, mnohdy jsou terčem útoky ony samy. Pobyt v azylovém domě s utajenou adresou pro ně není jednoduchý už jenom proto, že musí opustit svůj domov, protože doma není bezpečí. Ale i proto, že si do utajeného azylového domu nemohou vzít žádnou návštěvu nebo kamaráda. N
    V azylovém domě je 9 pokojů. Každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem s potřebným vybavením, jídelním stolem a ložnicovou částí s úložným prostorem. Pokoje jsou určeny pro klientky s různým počtem a stářím dětí. K dispozici jsou jak jednolůžkové pokoje tak pokoje pro maminku se třemi dětmi.
    Azylový dům vypadá, jako každý jiný. Mezi ostatními domy, byste ho nepoznali. Z důvodu bezpečí a klidu pro naše klientky je azylový dům s utajenou adresou. Kontaktní adresa utajeného azylového domu je Podolská 242/25, Praha 4, 147 00. Adresu domu nezná ani policie, soud či orgán sociálně právní ochrany dětí. Čím méně lidí o utajeném azylovém domě ví, tím bezpečněji se mohou klientky cítit a nemusí se bát, že je agresor najde.  Z důvodu utajení, klidného a bezpečného bydlení, náš azylový dům neposkytuje krizová lůžka.


Pobytová služba  je poskytována :

    Rozhodně ne. Klientky jsou podporovány a vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za své chování. Proto je k nim tak přistupováno. Většina omezení je klientce jen doporučena a to v souvislosti s její bezpečností a řešením její současné situace. Na klientce pak je, jak ona sama situaci vyhodnotí a zda tímto způsobem své jednání upraví. V azylovém domě je dodržován noční klid po 22:00 hodině. Neznamená to ovšem, že musí ženy již spát, ale že je nutné být tišší a nerušit ostatní, zejména děti, které většinou spí. Jedinými povinnostmi, které ženy musí dodržovat jsou základní bezpečnostní prvky pro udržení utajenosti azylového domu a účastnit se jednou týdně skupinové sociálně terapeutické skupiny a domluvených konzultací s pracovnicemi zařízení (konzultace se domlouvá dle času a zájmu klientek a možností zařízení). Jinak je na ženách a jejich dětech, jak budou trávit svůj čas, kdy a co budou dělat.
    Služba ROSA – azylový dům s utajenou adresou  pro ženy oběti domácího násilí v nepříznivé sociální situaci aktuálně ohroženým domácím násilím umožňuje ženám a jejich dětem zajistit formou pobytové služby bezpečí před násilným partnerem.   Služba poskytuje nejen ubytování, ale i odbornou  péči formou sociálně právního a sociálně psychologického  poradenství  tak,  aby se klientky dokázaly vyrovnat  s prožitým násilím a vrátit se zpět do života bez násilí a vést samostatný život.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ

    Klientkám je zajištěno zprostředkovávání navazujících služeb, je jim poskytována pomoc při vyřizování jejich záležitostí: případná změna školky a školy dětí z důvodu rizika ohrožení bezpečí či života klientky, pomoc při jednání s úřady, pomoc při svěřování dětí do péče, pomoc při rozvodu, doprovod na policii, k soudu, na sociální odbory. Služba azylové ubytování  poskytuje podporu při hledání vlastního bydlení, nového zaměstnání. Klientky mají v případě zájmu  možnost účastnit se skupinové práce, ve specializovaných skupinách jsou ženám nabízeny  služby pro posílení osobnosti, psychického stavu. Dětem, které byly svědky násilí, jsou v případě potřeby a kapacitních možnostech zařízení poskytovány individuální konzultace dětské psycholožky, herní terapie, muzikoterapie, výtvarné dílničky.
    Azylový dům nejsou jen čtyři holé stěny a střecha nad hlavou. Utajený azylový dům je specializovaným zařízením, jehož cílem je poskytnout ženám ochranu a bezpečí, posílit je, aby překonaly pocit bezmoci a podpořit je tak, aby mohly znovu žít plnohodnotný život. V  azylovém zařízení poskytujeme různé služby, které mohou klientky využívat.
    Služba azylové ubytování je financována z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 Projekt PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 – 2018.


Pobytová služba není poskytována ženám:

    Klientky v azylovém domě navštěvují  jednou týdně  provozní skupinu.  Klientkám je podle individuálních plánů poskytováno odborné poradenství: sociálně terapeutické, psychosociální, sociálně právní poradenství, právní poradenství. V případě kapacitních možností je ženám nabízena pomoc   psycholožky, dětské psycholožky, právničky.
    Specializovaný azylový dům pro ženy, oběti domácího násilí a jejich děti poskytuje bezpečné prostředí, kde mohou žít beze strachu z násilí. Specializovaný azylový dům poskytuje odborné služby a splňuje bezpečnostní opatření. Základním principem práce s oběťmi domácího násilí je závazek hájit jejich práva a posilovat je k samostatnému a důstojnému životu bez násilí.


ROSA – AZYLOVÝ DŮM  S UTAJENOU ADRESOU pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti

    Klientka má přidělenu tzv. klíčovou pracovnici (sociální pracovnici). Ta provází ženu i děti během celého jejich pobytu, sestavuje s klientkou Individuální plán. Ženy mohu využít nabídky služeb při sepisování soudních návrhů a konzultací zaměřených na sociálně právní problematiku. Klientkám pomáháme s vyřízením zejména dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Mají možnost se obrátit na sociální pracovnice azylového domu, které jim pomohou se zorientovat v možnostech sociálních služeb a sociálního zabezpečení. Ženy se na nás mohou obrátit i s žádostí o doprovod na úřad či k soudu. Klientkám pomáháme v hledání bydlení, zaměstnání, vyřizování úředních listin či jiných materiálů a podporujeme je v jiných pro ně náročných situacích

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00