Jak na věc


Janove Ottesen

11.02.2013Valdštejnské alianční erby v Janově

    o    Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
    b.    v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
    Po některých akcích a událostech jsem umístil opakovaně odkazy na externí videa resp. fotografie, pokud překročily limit webových stránek, anebo se u nich dal předpokládat určitý zájem o stažení v lepším rozlišení. Abyste do budoucna nic nepropásli, najdete teď v rubrice „odkazy“ (pod Úvodem) trvalé odkazy na umístění těchto dokumentů. Jedná se o dění v obci ve fotografiích (rajče) a ve videích (Youtube) a o snímky Janova a okolí (Panoramio).
    o    Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.


Upozornění - při doručení datové zprávy osobně nebo pezemní poštou

    Někteří z Vás znají mé časté otázky, zda se nenašly v usedlosti nějaké staré fotografie nebo jiné dokumenty pocházející z německého podílu janovských dějin. Přes léta nikdo nic neměl, ba ani o ničem nic nevěděl. Až poslední dobou se přece jen něco našlo. A každý nález nám prozrazuje kousíček o tom, jak to tady dříve bylo, a často vytváří i most pro porovnání s dnešním stavem.
    Chtěla bych poděkovat rodičům dětí za spolupráci a sponzorské dary, panu starostovi za pronajaté prostory a podporu. Také všem, kdo se jakkoliv podílel na chodu našeho kroužku. Ve fotogalerii (zde a zde) najdete několik snímků z naší zájmové činnosti.
    Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov, na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SSIdentifikátor dokumentuS pozdravemJméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy


Upozornění - datová zpráva s elektronickým podpisem

    Vrátím se k té plechové destičce. Má totiž i zadní stranu, na první pohled bezvýznamnou, ale při vhodném dopadu světla lze na ní rozluštit ražený zápis „ALOIS PATZOLT MOHREN No. 55“ (obr. 2).   A tak jsem udělal druhý krok. Mohren je dřívější název Javorníku u Svitav. Všimněte si opět nové, třetí verze příjmení. Zdroj (3) uvádí, že tam také působil „řezník Patzold“, a soudě dle dalších okolností se mohlo jednat o otce, dědečka nebo dalšího příbuzného tohoto janovského řezníka. Obrátil jsem se na osvědčený informační zdroj (4), který mi sdělil, že se „náš“ Alois narodil dne 27. 5. 1901 v Javorníku čp. 55, a nadto ještě jména, data narození a bydliště jeho otce, dědečka, sourozenců a sourozenců jeho otce. Žádný další Alois se mezi nimi nevyskytoval, a ani při sčítání lidu v r. 1921 se v Javorníku už nenašel žádný Alois Patzold. Naopak na jiné listině byla poznámka, že se Alois Patzold přestěhoval do Janova. Plechová destička byla tedy vyřešena. Se jménem Patzold je ale spojena ještě jiná
    2.     jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
    3.     Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
    Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
         Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení


16.03.2016Zákon č. 106/1999sb.ˇ(Svobodný přístup k informacím...)

         Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.


Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

    Nejnovější úlovek mi věnoval janovský originál pan Broukal, kterého zde blíže představovat nemusím. Našel celkem nevzhlednou hnědou kovovou destičku o velikosti 10 x 6 cm se dvěma výřezy pro provléknutý řemínek, sloužící k označení majitele na nějakém zvířeti nebo větším předmětu, třeba kusu zavazadla. Na přední straně je ražený nápis „ALOIS PAZOLT FLEISCHHAUER JANSDORF N:230“ (obr. 1). Fleischhauer znamená v českém překladu řezník.  To byla taková malá výzva pro mne, abych se pustil trochu do bádání. První krok: Dům s čp. 230 v Janově existuje, a je uveden i v literatuře (1), čili se jedná o usedlost vzniklou před rokem 1945. Ve stejném zdroji jsem našel i majitele této nemovitosti – je to právě onen Alois Pazolt, jenž provozoval řemeslo řezníka. V této knize se ovšem píše „Patzold“, což není zase nic mimořádného, protože kniha vznikla v podstatě bez podpory matrik. Autor uvádí, že řezník měl právo vyškolit učně, a že měl před r. 1938 roční obrat ve výši 350 000 Kč, v r. 1944 pak okol
    Další fotografii (obr. 9) mi zapůjčil náš pan starosta Miloš Štika. Je to pohled zřejmě z roku 1957 na zmizelou kapličku, o které jsem se domníval, že její vzhled není fotograficky dochován. Stála u skupiny akátů, když se chodí od Sedliských údolíčkem k lesu. V plánu obce dle (3) je sice symbolicky zakreslena, ale dále se autor o ni nezmiňuje. Patřila za německé minulosti dle všeho k pozemkům čp. 76, které vlastnil jistý Franz Pachl. Muž stejného jména vlastnil ale i čp. 91, a tam stála rovněž kaple. Ta byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, a takto je v (3) společně s dalšími kaplemi i několikrát citována. Nevyloučím možnost, že autor se v dolní části obce moc nevyznal a sloučil na papíře dvě Pachlovy kaple v jednu. Jelikož kaple na obrázku č. 6 je už „vykuchána“, nemohu Vám ani říct, komu byla zasvěcena. Třeba si vzpomene nějaký starousedlík na její původní obsah.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

    a.     v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,


24.09.2012Něco o tanečním kroužku "Smajlíci"

    poněkud do pozadí. I tak lze na nich identifikovat různé objekty, o které mi výhradně jde. Na první fotografii s  mladou paní (obr. 4) např. můžeme rozeznat dnešní školku (č.p. 246) v původním vzhledu, a před ní srubovou chalupu, která dnes už nestojí. Měla dříve č.p. 163. Na další fotografii s tou rodinou při senoseči (obr. 5) poznáme vlevo jejich obydlí, viděno dnešním vkusem jako krásnou bílou chalupu, dle všeho s výměnkem, který na fotce vidět není. Mohl to tedy být malý statek s uzavřeným dvorem. Dle pana Jiráska by se mělo jednat o dnes už neexistující č.p. 87. Pak by stanoviště fotografa mohlo být někde za tiskárnou, na louce Winterových, nebo i kousek za potokem, který měl dříve zcela jiný, klikatý průběh. Dnes na místě té chalupy stojí poněkud méně pohledná garáž (obr. 6). Vzápětí jsem ale poněkud znejistěl, protože se mi zdálo, že dotyčná lokalita nemohla pro takovou usedlost poskytovat dostatek místa. Mé pochybnosti ale vyvrátil náš starousedlík B. Šplíchal, jenž se na tu ch
    Pardubice - Bioodpad, nacházející se snad v každé domácnosti, je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Ekologické zpracování těchto odpadů tzv. kompostováním může být organizováno na 3 úrovních. V posledních letech se stává stále oblíbenějším a dostupnějším domácí či komunitní kompostování v klasických kompostérech nebo vermikompostérech s žížalami.
    o    Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.


07.01.2013S pomocí příspěvku od NADACE ČEZ jsme opravili jednu z místních komunikací

    že vedle erbu hlavního významného majitele znaku se nachází, vyjádřeno zjednodušeně,  ještě další erb subjektu spřízněného např. sňatkem, příbuzenským nebo i politickým vztahem. Určení „hlavního“ erbu v Janově nedalo velkou práci, jelikož se v četných historických a pseudohistorických zdrojích uvádí jako „alianční erb Valdštejnů“. Zde jsem se omezil na ověřování tohoto tvrzení (vzpomněl jsem se při tom, že v regionálních zdrojích koloval dlouhá léta falešný letopočet vzniku Mendryky), ale v tomto případě je to nesporné:  Čtyři lvi obráceni proti sobě charakterizují českou větev tohoto rodu. Záhadou mi ale bylo, proč se přes ta léta nikdo nepokusil identifikovat druhou část aliančního erbu. V relevantní literatuře a na internetu jsem o tom nic nenašel, a heraldik sám také nejsem, abych na to našel jednoduchou odpověď. Nicméně, začal jsem investovat čas na vlastní bádání a kontaktovat osoby, u kterých jsem předpokládal patřičnou odbornou znalost dané problematiky.
    3.     jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
    o    musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

    Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
     .      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
    Pardubice – Recyklace plastů je v posledních několika letech velice populární záležitost. S tím, jak se plasty stále více a více šíří do všech oborů lidské činnosti, o to usilovněji se hledají nové cesty, jak plasty znovu využívat. Za symbol recyklace plastů jsou bezesporu považovány PET lahve. Jejich podíl činí v celkovém objemu tříděných plastů okolo čtyřiceti procent. PET lahve jsou mimo jiné i symbolem konzumní společnosti, nebo také nedobrého vtahu člověka k životnímu prostředí.


18.01.2017Návody pro správnou obsluhu podatelny

    Pardubice – Globálním problémem dnešní doby se postupně stává dlouhodobě zaznamenávaný výrazný úbytek organické hmoty v půdě. Půdní organická hmota zahrnuje všechny živé půdní organismy spolu se zbytky uhynulých organismů v různých stupních rozkladu a její obsah patří k hlavním faktorům ovlivňujícím úrodnost půdy. S nadsázkou se dá říci, že řešení se najde v „odpadcích“.
    Dětský taneční kroužek „Smajlíci“ vznikl 4. dubna 2009. Skupina se věnuje moderním tancům oblíbeným u mládeže, a protože jezdí i na různá vystoupení, učí se děti mj. i odbourávat trému. V rámci soustředění a tréninků nechybí ani stanování a společné výlety, kde si děti užijí hodně legrace se vším všudy.
    Na další fotografii vidíme pět mladých mužů na hřbitovní zdi (obr. 8), v pozadí je vidět základní škola. Dle úhlu pohledu bych usoudil, že snímek vznikl u dolního rohu hřbitova, a překvapily mne zde tři věci: Za prvé ten už tenkrát špatný stav cihlového zdiva, za druhé ta malá výška zdi, tzn., že povrch hřbitova byl v té době vyšší než dnes, a za třetí, že v tom rohu nejsou vidět hroby. Při tom Němci usilovali v třicátých letech o výstavbu nového, většího hřbitova, protože ten stávající byl prý příliš malý.


02.02.2012Trvalé odkazy na fotografie a videa K. Müllera o Janově a okolí

    „Opakovaně se potvrzuje, že ukázněnost občanů je při svozu bioodpadů dobrá. Vzhledem k důkladné informovanosti o třídění bioodpadů jsou nádoby skutečně využívány pouze na bioodpad, nevyskytují se v nich téměř žádné nečistoty a nežádoucí příměsi a jsou ke svozu přistavovány pravidelně a v určenou dobu,“ chválí uvědomělé občany Ing. Jiří Strouhal. „Občané bydlící v rodinném domě se zahradou v Popkovicích, Starých Čívicích, Svítkově, Dobrouvacích, Ohrazenicích nebo v Trnové se mohou od dubna 2013 nově zapojit do odděleného sběru bioodpadu v rámci projektu Magistrátu města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s.,“ vyzývá Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov (přihlášky naleznete na www.bioodpad.pardubice.eu).
    Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.
    0.     jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,


12.01.2013Co prozrazují některé půdní nálezy o minulosti Janova

    Kompostování na centrální úrovni, tedy v kompostárnách, probíhá v krechtech (na hromadách), v zastřešených bioreaktorech (tepelně izolované boxy s otvory pro vzduch) nebo bioreaktorech s dozráním v krechtech (rotační buben zkracující dobu zrání). Krechty musí být dostatečně velké, aby se zahřívaly, a podloženy rošty, aby větraly. Stěžejní je také volba poměru „vláknitého“ a „vlhkého“ materiálu (optimálně 30-35:1) a jeho vlhkost (55-62 %). Zhruba jednou za tři týdny se hromady překopávají. Proces kompostování odpadu s předchozí úpravou (drcení a míchání) v krechtech trvá přibližně 3 až 4 měsíce, bez úpravy 6 až 8 měsíců.
    Z hygienických, ekologických, ale i technických důvodů není zcela reálné napravování přirozeného koloběhu živin jejich vracením přímo do půdy. Úpravou a stabilizováním biologicky rozložitelných odpadů, tzv. bioodpadů, lze získat kvalitní a vysoce cenný produkt – kompost. Vznikající kompost používající se právě jako půdní hnojivo přispívá k udržení kvality půdy a humus, který kompost obsahuje, zvyšuje zadržovací schopnost půdy a snižuje tak např. i riziko povodní.


Technické parametry datové zprávy

    Důležitým momentem při tom bylo určení časové příslušnosti erbů umístěných na zmíněných objektech. Zde mi pomohly znalosti, že janovský kostel byl v letech 1762 – 1767 zásadně přestavěn, mj. dostal dnešní věž (ovšem s jinou kupolí). V r. 1775 byl postaven/přestaven lovecký zámek na Mendryce, a ve stejnou dobu tam vznikla i kaple sv. Huberta. Během těchto let vládl v Litomyšli Jiří Kristián hrabě z Valdštejna (*16.4.1743  +6.10.1791). V jeho okolí se ovšem vyskytla celá řada „spřízněných“ osob, a začal jsem je trochu „prolustrovávat“, počínaje nejbližšími, totiž manželkou a rodiči. A vida, trefa. Manželkou Jiřího Kristiána byla Marie Alžběta hraběnka z Ulfeldta (*19.9.1747 +27.1.1791), dánský rod. Ji patří druhý erb jak na kostele v Janově, tak i na kapli na Mendryce. Vzápětí se mi podařilo určit i druhý erb na zámečku. Ten patří rodu Trautmansdorffů. Řešení je jednoduché: Matkou Jiřího Kristiána byla Marie Josefa Terezie hraběnka Trauttmansdorff (1704-1757), choť  Františka hraběte z V
    „Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o materiál, který se jako plast nejdéle třídí a je pravdou, že možnosti jeho recyklace jsou velmi dobře zvládnuté. PET lahve představují velký potenciál v možnostech recyklace, dlouhodobě je o tento materiál velký zájem a celosvětově se s ním obchoduje,“ upřesňuje manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM a.s. Martin Lochovský.
    Základní surovinou pro kompostování jsou právě bioodpady, které se nachází téměř v každé domácnosti a průměrně tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Pardubice byl zahájen v květnu 2007. Jako pilotní lokality pro svoz byly zvoleny Nové Jesenčany a Jesničánky s převažující zástavbou rodinných domků se zahrádkami. Občanům byly bezplatně zapůjčeny speciální sběrné nádoby s intenzivním přístupem vzduchu – tzv. compostainery, které byly pravidelně vyprazdňovány. Dnes je svoz bioodpadů společností SmP – Odpady a.s. zajišťován z mnohých částí Pardubic i okolí.


25.05.2018Informace o pověřenci a zpracování osobních údajů – GDPR

    Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
    Jak je již zmíněno, byla opravena i komunikace podél strakovské silnice, která je obslužnou pro rodinné domy čp. 30, 290, 271, 270, 269, 293 a 37. Jednalo se o úsek dlouhý cca 190 metrů o šířce 3 metry a z důvodu havarijního stavu komunikace byla tato rekonstrukce provedena v plném rozsahu, což znamená, že kromě nového asfaltového povrchu v tloušťce 60 mm, bylo vyměněno také kompletní podloží a jedna strana komunikace byla osazena chodníkovými obrubníky. Po dokončení všech oprav byly dosypány krajnice.
    o    označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00