Jak na věc


Janove Ottesen

11.02.2013Valdštejnské alianční erby v Janově

    Po některých akcích a událostech jsem umístil opakovaně odkazy na externí videa resp. fotografie, pokud překročily limit webových stránek, anebo se u nich dal předpokládat určitý zájem o stažení v lepším rozlišení. Abyste do budoucna nic nepropásli, najdete teď v rubrice „odkazy“ (pod Úvodem) trvalé odkazy na umístění těchto dokumentů. Jedná se o dění v obci ve fotografiích (rajče) a ve videích (Youtube) a o snímky Janova a okolí (Panoramio).
    o    musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Upozornění - datová zpráva s elektronickým podpisem

    že vedle erbu hlavního významného majitele znaku se nachází, vyjádřeno zjednodušeně,  ještě další erb subjektu spřízněného např. sňatkem, příbuzenským nebo i politickým vztahem. Určení „hlavního“ erbu v Janově nedalo velkou práci, jelikož se v četných historických a pseudohistorických zdrojích uvádí jako „alianční erb Valdštejnů“. Zde jsem se omezil na ověřování tohoto tvrzení (vzpomněl jsem se při tom, že v regionálních zdrojích koloval dlouhá léta falešný letopočet vzniku Mendryky), ale v tomto případě je to nesporné:  Čtyři lvi obráceni proti sobě charakterizují českou větev tohoto rodu. Záhadou mi ale bylo, proč se přes ta léta nikdo nepokusil identifikovat druhou část aliančního erbu. V relevantní literatuře a na internetu jsem o tom nic nenašel, a heraldik sám také nejsem, abych na to našel jednoduchou odpověď. Nicméně, začal jsem investovat čas na vlastní bádání a kontaktovat osoby, u kterých jsem předpokládal patřičnou odbornou znalost dané problematiky.
    Důležitou skutečností je, že tato oprava byla realizována za pomoci nadačního příspěvku od NADACE ČEZ, která podpořila tento záměr finančním příspěvkem ve výši 300 tisíc korun.   
    Tématem biologicky rozložitelného odpadu se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.
    Chtěla bych poděkovat rodičům dětí za spolupráci a sponzorské dary, panu starostovi za pronajaté prostory a podporu. Také všem, kdo se jakkoliv podílel na chodu našeho kroužku. Ve fotogalerii (zde a zde) najdete několik snímků z naší zájmové činnosti.


Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

    Nejjednodušší formou recyklace je jejich rozpouštění ve speciálních chemikáliích a výroba pryskyřic, které jsou surovinou pro další výrobu, např. nátěrové hmoty. Velmi populární metodou je výroba vláken. Vločky se zahřejí na teplotu přes 250°C a vytlačují se skrze trysky s velmi malým průměrem. Tak vznikne vlákno, které se po další úpravě používá jako výplň spacáků, bund, netkaných textilií, ale i pro výrobu koberců do automobilů, nebo zátěžových koberců. Odtud známé slogany o výrobě fleecových bund z PET lahví.
    Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
    o    Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.


18.01.2017Návody pro správnou obsluhu podatelny

    Ještě pár poznámek k optickému dojmu erbů. Jak bylo uvedeno výše, jsou to pískovcové kartuše, a přes staletí zůstaly ve své přirozené barvě, pravděpodobně sem-tam vyčištěné nebo jinak restaurované. V nejmladší době ovšem byl mně neznámým umělcem polychromován erb na štítu zámečku (viz na snímku), a to způsobem neodpovídajícím skutečnému koloritu originálních erbů. Je to otázka vkusu současných majitelů dotyčné nemovitosti, historické hodnotě to neprospívá. Protože se nedávno i historické pískovcové sochy na štítu kaple sv. Huberta proměnily v bílou podobu, chtěl jsem tam pořídit aktualizovanou fotografii erbu, který za plotem není vidět. Proto jsem se rozhodl dne 6.2.2013, kdy slunce po dlouhé době umožnilo kloudné fotografování, v areálu sester zazvonit a žádat o možnost zhotovení fotografií zmíněného erbu. Přes předložení mého kronikářského průkazu a vysvětlení kronikářského záměru u této kulturní památky mi ale bylo toto odepřeno, a to zcela nečekaně strohým způsobem neslučitelným s
         Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
    0.     jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
    S tichým úžasem jsem si uvědomil, že Janov, z historického a památkového pohledu zcela bezvýznamná obec, se může chlubit nezvykle hustým výskytem erbů rodu Valdštejnského. Najdeme je hned na třech místech formou pískovcových kartuší, a to nad hlavním vchodem janovského kostela sv. Filipa a Jakuba, nad kasulovým oknem kaple sv. Huberta na Mendryce a na severním štítu bývalého zámečku „Georgenlust“ rovněž na Mendryce. Ve všech třech případech se jedná o tzv. alianční erby, tzn.,


24.09.2012Něco o tanečním kroužku "Smajlíci"

    b.    v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
    Dalšími úlovky jsou tři černobílé fotografie v tehdy běžném formátu 6x6 cm, které jsem přes skener zvětšil a pak na počítači trochu „vyčistil“. Věnoval mi je pan Fr. Jirásek. Byly nalezený v souvislosti s požárem kostela v r. 1957 a jeho opravou na začátku šedesátých let minulého století. Pocházejí bezesporu z německé minulosti Janova, pravděpodobně z let 1937-1942. Bohužel jsou jejich hlavním motivem osoby, které zcela vyplňují plochu fotek, a takto posouvají vyfocené okolí
    a.     v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,


16.03.2016Zákon č. 106/1999sb.ˇ(Svobodný přístup k informacím...)

     .      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
    Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.


07.01.2013S pomocí příspěvku od NADACE ČEZ jsme opravili jednu z místních komunikací

    Kompostování na centrální úrovni, tedy v kompostárnách, probíhá v krechtech (na hromadách), v zastřešených bioreaktorech (tepelně izolované boxy s otvory pro vzduch) nebo bioreaktorech s dozráním v krechtech (rotační buben zkracující dobu zrání). Krechty musí být dostatečně velké, aby se zahřívaly, a podloženy rošty, aby větraly. Stěžejní je také volba poměru „vláknitého“ a „vlhkého“ materiálu (optimálně 30-35:1) a jeho vlhkost (55-62 %). Zhruba jednou za tři týdny se hromady překopávají. Proces kompostování odpadu s předchozí úpravou (drcení a míchání) v krechtech trvá přibližně 3 až 4 měsíce, bez úpravy 6 až 8 měsíců.
    Pardubice - Bioodpad, nacházející se snad v každé domácnosti, je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Ekologické zpracování těchto odpadů tzv. kompostováním může být organizováno na 3 úrovních. V posledních letech se stává stále oblíbenějším a dostupnějším domácí či komunitní kompostování v klasických kompostérech nebo vermikompostérech s žížalami.
    3.     jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.


25.05.2018Informace o pověřenci a zpracování osobních údajů – GDPR

    Pardubice – Globálním problémem dnešní doby se postupně stává dlouhodobě zaznamenávaný výrazný úbytek organické hmoty v půdě. Půdní organická hmota zahrnuje všechny živé půdní organismy spolu se zbytky uhynulých organismů v různých stupních rozkladu a její obsah patří k hlavním faktorům ovlivňujícím úrodnost půdy. S nadsázkou se dá říci, že řešení se najde v „odpadcích“.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

    Důležitým momentem při tom bylo určení časové příslušnosti erbů umístěných na zmíněných objektech. Zde mi pomohly znalosti, že janovský kostel byl v letech 1762 – 1767 zásadně přestavěn, mj. dostal dnešní věž (ovšem s jinou kupolí). V r. 1775 byl postaven/přestaven lovecký zámek na Mendryce, a ve stejnou dobu tam vznikla i kaple sv. Huberta. Během těchto let vládl v Litomyšli Jiří Kristián hrabě z Valdštejna (*16.4.1743  +6.10.1791). V jeho okolí se ovšem vyskytla celá řada „spřízněných“ osob, a začal jsem je trochu „prolustrovávat“, počínaje nejbližšími, totiž manželkou a rodiči. A vida, trefa. Manželkou Jiřího Kristiána byla Marie Alžběta hraběnka z Ulfeldta (*19.9.1747 +27.1.1791), dánský rod. Ji patří druhý erb jak na kostele v Janově, tak i na kapli na Mendryce. Vzápětí se mi podařilo určit i druhý erb na zámečku. Ten patří rodu Trautmansdorffů. Řešení je jednoduché: Matkou Jiřího Kristiána byla Marie Josefa Terezie hraběnka Trauttmansdorff (1704-1757), choť  Františka hraběte z V
    Dětský taneční kroužek „Smajlíci“ vznikl 4. dubna 2009. Skupina se věnuje moderním tancům oblíbeným u mládeže, a protože jezdí i na různá vystoupení, učí se děti mj. i odbourávat trému. V rámci soustředění a tréninků nechybí ani stanování a společné výlety, kde si děti užijí hodně legrace se vším všudy.
    3.     Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
    o    je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
    Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov, na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SSIdentifikátor dokumentuS pozdravemJméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy


Upozornění - při doručení datové zprávy osobně nebo pezemní poštou

    Nejnovější úlovek mi věnoval janovský originál pan Broukal, kterého zde blíže představovat nemusím. Našel celkem nevzhlednou hnědou kovovou destičku o velikosti 10 x 6 cm se dvěma výřezy pro provléknutý řemínek, sloužící k označení majitele na nějakém zvířeti nebo větším předmětu, třeba kusu zavazadla. Na přední straně je ražený nápis „ALOIS PAZOLT FLEISCHHAUER JANSDORF N:230“ (obr. 1). Fleischhauer znamená v českém překladu řezník.  To byla taková malá výzva pro mne, abych se pustil trochu do bádání. První krok: Dům s čp. 230 v Janově existuje, a je uveden i v literatuře (1), čili se jedná o usedlost vzniklou před rokem 1945. Ve stejném zdroji jsem našel i majitele této nemovitosti – je to právě onen Alois Pazolt, jenž provozoval řemeslo řezníka. V této knize se ovšem píše „Patzold“, což není zase nic mimořádného, protože kniha vznikla v podstatě bez podpory matrik. Autor uvádí, že řezník měl právo vyškolit učně, a že měl před r. 1938 roční obrat ve výši 350 000 Kč, v r. 1944 pak okol
    Další možností recyklace je opakovaná výroba PET lahví. Na jejich výrobu se mohou použít jen vysoce kvalitní vločky, které musí splňovat všechny hygienické předpisy. Podíl recyklovaných PET lahví může činit od několika až po 100 % nové lahve. Tím je zajištěna hygienická nezávadnost. „Současným trendem je snaha o maximální recyklaci nápojových PET lahví,“ doplňuje Martin Lochovský.
    o    označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
    4.     činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.


12.01.2013Co prozrazují některé půdní nálezy o minulosti Janova

    Základní surovinou pro kompostování jsou právě bioodpady, které se nachází téměř v každé domácnosti a průměrně tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Pardubice byl zahájen v květnu 2007. Jako pilotní lokality pro svoz byly zvoleny Nové Jesenčany a Jesničánky s převažující zástavbou rodinných domků se zahrádkami. Občanům byly bezplatně zapůjčeny speciální sběrné nádoby s intenzivním přístupem vzduchu – tzv. compostainery, které byly pravidelně vyprazdňovány. Dnes je svoz bioodpadů společností SmP – Odpady a.s. zajišťován z mnohých částí Pardubic i okolí.
    o    Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
    V roce 2012 bylo v naší obci, jak jste jistě zaregistrovali, realizováno několik oprav místních komunikací. Jednalo se především o opravu komunikace podél strakovské silnice od Záleských po Vrchotovi, zpevnění komunikace na Mendryce, rozšíření komunikace u Bielků, oprava spojovací komunikace na strakovskou silnici u bytovek a v neposlední řadě byla vybudována nová komunikace Na Kamenné straně.
    Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SSIdentifikátor dokumentuS pozdravemJméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy


02.02.2012Trvalé odkazy na fotografie a videa K. Müllera o Janově a okolí

    Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Janov postupovat v souladu s platnou legislativou.
    Někteří z Vás znají mé časté otázky, zda se nenašly v usedlosti nějaké staré fotografie nebo jiné dokumenty pocházející z německého podílu janovských dějin. Přes léta nikdo nic neměl, ba ani o ničem nic nevěděl. Až poslední dobou se přece jen něco našlo. A každý nález nám prozrazuje kousíček o tom, jak to tady dříve bylo, a často vytváří i most pro porovnání s dnešním stavem.
    Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.


Technické parametry datové zprávy

    „Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů (které nelze recyklovat) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích nebo úpravách zeleně, je jedním z opatření Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje,“ informuje Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.                                          
    Další fotografii (obr. 9) mi zapůjčil náš pan starosta Miloš Štika. Je to pohled zřejmě z roku 1957 na zmizelou kapličku, o které jsem se domníval, že její vzhled není fotograficky dochován. Stála u skupiny akátů, když se chodí od Sedliských údolíčkem k lesu. V plánu obce dle (3) je sice symbolicky zakreslena, ale dále se autor o ni nezmiňuje. Patřila za německé minulosti dle všeho k pozemkům čp. 76, které vlastnil jistý Franz Pachl. Muž stejného jména vlastnil ale i čp. 91, a tam stála rovněž kaple. Ta byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, a takto je v (3) společně s dalšími kaplemi i několikrát citována. Nevyloučím možnost, že autor se v dolní části obce moc nevyznal a sloučil na papíře dvě Pachlovy kaple v jednu. Jelikož kaple na obrázku č. 6 je už „vykuchána“, nemohu Vám ani říct, komu byla zasvěcena. Třeba si vzpomene nějaký starousedlík na její původní obsah.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

         Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
    o    Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00