Jak na věc


šlechtický rod kinských

Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

    Odstranění poddanských závazků přitom představovalo kompromis mezi požadavky zástupců rolníků volajících po zrušení všech poplatků a povinností bez náhrady a přáním liberálně zaměřené části držitelů panství, kteří celkem rádi souhlasili s odstraněním vrchnostenských práv, ale ztrátu rentovních příjmů chtěli nahradit úplně. Kompromisní řešení znamenalo, že se majitelé panství a jiní vlastníci feudálních rent dobrovolně zřekli třetiny svých dosavadních příjmů a za zbytek dostali náhradu v penězích. Protože i tyto částky byly pro rolnická hospodářství nezřídka neúnosně vysoké, bylo stanoveno, že sedláci zaplatí ze zbylých dvou třetin jen polovinu a navíc ve splátkách, zatímco zbytek bude uhrazen z daňových výnosů příslušné korunní země. Za těchto podmínek bylo logické, že zrušení poddanství bylo nejvýhodnější pro velké pozemkové vlastníky. Vše, co bylo v tereziánském katastru označeno jako dominikál, totiž zůstalo v jejich držení, jen rustikál byl převeden do plné držby rolníků a vrchní p
    V tomto okamžiku šlechta přestala plnit funkci, kterou ji v 60. letech 18. století trefně přisoudil Ludwig hrabě Zinzendorf – úlohu zprostředkovatele mezi monarchou a poddanými a tím i sociální a politické elity. Tím, že roku 1848 došlo k odstranění všech zbylých vrchnostenských práv, zanikla i tato, můžeme říci, podstata skutečného šlechtictví. Protože byl zároveň zrušen i inkolát a s ním stará stavovská podoba zemského sněmu, ztratila šlechta v jednu chvíli všechny funkce, které po staletí ve společnosti zastávala a jež pro ni měly zásadní význam. Velká část šlechty se s tím nedokázala vnitřně vyrovnat. Mnozí její příslušníci začali žít z dědictví minulosti a šlechta sama se také často označovala jako „historická šlechta“. Ovšem lpění na tradičních hodnotách a faktické ignorování společenských změn, kterými říše procházela, mělo za následek izolaci aristokracie, která měla pro další existenci této společenské skupiny velmi závažné důsledky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00