Jak na věc


šlechtické tituly a jejich hierarchie

Nobilitace mezi tradicí, byrokratizací a modernizací

    10 414 Závěr Frantze, stavitele hirschberského kostela milosti (Bonit patřil mezi nejvýznamnější mecenáše stavby kostela a byl jedním z jeho kurátorů). Avšak Bonitovy zámořské obchodnické aktivity nakonec skončily krachem a uvězněním ve vězení pro dlužníky v Javoru, kde roku 1720 zemřel. Naprostý sociální propad symbolicky vyvrcholil Bonitovým pohřbem bez ceremoniálu na evangelickém hřbitově v Javoru. Obdobně, byť již ne tak tragicky, dopadl jihlavský podnikatel Josef Ignác Zebo. Část svého zisku tezauroval roku 1730 do koupě nedalekého statku Plandry, kde započal s výstavbou barokního zámku obklopeného parkem. Jeho podnikatelské aktivity kulminovaly v období mezi slezskými válkami a sedmiletou válkou, avšak státem nesplácené dodávky nakonec způsobily jeho bankrot a soudně nařízený rozprodej majetku věřitelům. Mnohem lépe se dařilo jeho mladšímu bratrovi Antonínu Adolfovi, který roku 1765, po smrti svého bratra, zaplatil část jeho dluhů a ve veřejné dražbě odkoupil Plandry. 7 Nakonec l


Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

    5 Nobilitace mezi tradicí, byrokratizací a modernizací 409 (4) Studium konkrétních nobilitačních kauz umožnilo definovat základní okruhy motivů, které vedly k podání žádostí o šlechtické tituly. V zásadě bylo možno odlišit dva okruhy motivů: a) pro společenský vzestup a b) kvůli úřední či právní nezbytnosti. Do první skupiny lze zařadit všechny uchazeče, kteří ziskem příslušného šlechtického titulu chtěli získat novou společenskou pozici, popř. její aktuální nabytí petrifikovat. V obou případech přinášela zásadní efekt veřejná demonstrace získaného šlechtického titulu a s ním spojených šlechtických prerogativů (šlechtický přídomek, erb, pečeť, nárok na distinktivní oslovení či titul). Tato forma společenského vzestupu byla společná jak ambiciózním nešlechticům, tak příslušníkům tradiční rodové šlechty, kteří z prestižních usilovali o postup v existující hierarchii šlechtických titulů (cílem jejich žádostí bylo udělení nových a starých panských, hraběcích či dokonce knížecích titulů). D


BČH 6-40 Erby a rody šlechtické

    7 Nobilitace mezi tradicí, byrokratizací a modernizací 411 nobilitačních řízení. Do roku 1740 představovali výjimku pouze slezští nekatolíci, pokud usilovali o šlechtický titul společně s inkolátem. V některých případech kancelář přikročila k udělení inkolátu s platností pouze pro Slezsko, čímž se podle mého soudu snažila omezit stavovský život dotyčných nobilitovaných pouze na slezské území, kde bylo díky mezinárodním smlouvám nezbytné s jistou mírou náboženské tolerance počítat. Příjemci slezského inkolátu byli především svázáni s Vratislaví či Dolním Slezskem. Specifická instituce slezského inkolátu v podstatě zanikla s odstoupením většiny Slezska Prusku roku Na vlastní udílení šlechtických titulů nemělo nekatolické vyznání vliv stát byl naopak ochoten podpořit či motivovat loajalitu lokálních šlechtických elit umožněním zisku vyšších šlechtických titulů, které jim mohly pomoci zařadit se mezi aristokratickou vrstvu šlechtické společnosti. (6) Nejen pro 18. století, ale současně pro


Šlechta a šlechtické tituly v Československu

    4 408 Závěr zachování podnikání žadatelů, v případech slezských grosistů a finančníků dokonce na určení konkrétní finanční sumy, kterou bylo nezbytné ponechat pro další provoz žadatelovy firmy. Merkantilisticky smýšlející úřední aparát také dostatečně zřetelně demonstroval, že je ochoten učinit výjimku ve střetu zastávané obchodnické profese se stále silným stavovským étosem, pakliže šlo o tzv. velkoobchodní podnikání mezinárodního rozsahu, neboť to bylo pro státní kasu zajímavé. V případě obchodníků a podnikatelů v malém již kancelář nebyla ochotná činit takové ústupky a zejména v první polovině 18. století trvala na ukončení stavovsky nevhodného způsobu obživy. V tereziánském období byl problém střetu obchodnické profese se stavovským étosem, jak se zdá, již dosti upozaďován, nicméně stát nadále trval na zajištění pokračování podnikání. Současně dával najevo, že je ochoten i nejnižším šlechtickým titulem (prostým šlechtickým) odměnit opravdu jen velmi zasloužilé obchodníky a podnikat


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11353
cache: 0024:00:00