Jak na věc


řidičské průkazy blansko

Co je to paměťová karta podniku do digitálního tachografu?

    Řidičský průkaz se vydává podle vzoru Evropských společenství na dobu 5 a 10 let. Systém je řešen centralizovaným způsobem, a jelikož výroba průkazů probíhá ve Státní tiskárně cenin, nejsou průkazy vydávány na počkání, vyřízení trvá cca 20 dní. V případě zrychlené varianty je možné řidičský průkaz vyřídit od podání žádosti do 5ti pracovních dnů (Blesk) za správní poplatek 700,- Kč vyjma žádosti o udělení řidičského oprávnění (prvopis).
    Žádost o vydání ŘP, ztrátu, odcizení, poškození, změna údajů je také od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.
    u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.
    žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník příslušného úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů.
    je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci (viz. formuláře) na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností


Možnost objednání - řidičské průkazy, paměťové karty a profesní průkazy.

    žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč. To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly.
    Řidičský průkaz je nutno převzít osobně, nebo  v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci (viz.formuláře). Při vydání řidičského průkazu se současně odevzdává stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad.
    obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů.
    u ostatních řidičů nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let každé 2 roky, případně jak určí lékař
    udělení (rozšíření) řidičského oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě žádosti o řidičské oprávnění
    v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Mohu řídit motorová vozidla ihned po skončení zákazu řízení?

    (Řidičský průkaz vydáván od 1.5.2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let - Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)
    správní poplatek ve výši 200.- Kč v hotovosti, pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je delší než 3 měsíce, jinak je prováděna výměna zdarma
    žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
    platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )


Co potřebuji při výměně řidičského průkazu (ŘP)?

    právní postup vyřízení požadavku je stanoven:Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silniční provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb. , o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
    žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.  Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění
    právní postup vyřízení žádosti o udělení řidičského oprávnění  je stanoven:Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
    Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00